Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017 (IV.27.) önkormányzati rendelete

a partneri egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 05. 01

A Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. §


(1) Hajmáskér község településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának és településrendezési eszközeinek, települési arculati kézikönyvének és településképi rendeletének készítésének vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.

(2) E rendelet alkalmazásában partnerek: a település lakossága, a településen működő egyházak, valamint a Hajmáskér Község Önkormányzatnál (a továbbiakban: Önkormányzat) a véleményezési eljárásokba bejelentkezett érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek.
(3) Az érdekképviseleti, a civil és gazdálkodó szervezet az adott véleményezési eljárásba, az Önkormányzat polgármesteréhez az önkormányzat honlapján az eljárás indításáról szóló tájékoztató közzétételétől számított 8 napon belül benyújtott írásbeli kérelemmel jelentkezhet be. A kérelemben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.


 2. A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégiája és településrendezési eszközök, települési arculati kézikönyv és településképi rendelet véleményezéshez szükséges partneri egyeztetés szabályai


2. §


(1) A polgármester a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet tekintetében a társadalmi bevonás keretében a (3) bek. szerint tájékoztatja a partnereket (előzetes tájékoztató), de legalább:

a) a közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,

b) a helyi lapban

c) az önkormányzati honlapon

d) lakossági fórumon.

(2)  A polgármester az elkészült koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet tekintetében – a széleskörű nyilvánosság biztosításával – partnerségi véleményezésre bocsájtja a (3) bek. szerinti helyen és módon (munkaközi tájékoztató), de legalább:

a) a közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,

b) a helyi lapban

c) az önkormányzati honlapon

d) lakossági fórumon.

 (3) A polgármester az elkészült koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet az (1) és (2) bek. foglalt tájékoztatási forma a következő:

a) az (1) bek. szerinti tájékoztatási követelményeket, a kézikönyv, a településképi rendelet készítésénél, módosításánál, a koncepció, a stratégia készítésénél valamint a településrendezési eszközök teljes eljárásában történő készítésénél, módosításánál teljes körűen,

b) a (2) bek..ben foglalt követelményeket

ba) a koncepció és stratégia készítésénél teljes körűen, módosításánál a (2) bek. a) vagy c) pontja szerinti módon,

bb) a településrendezési eszközök teljes eljárásban vagy egyszerűsített eljárásban történő készítésénél, módosításánál a véleményezési szakaszban teljes körűen,

bc) településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásában történő készítésénél, módosításánál a végső véleményezési szakasz kezdeményezése előtt a partnerekkel történő véleményeztetés során teljes körűen, a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén a (2) bek. a) vagy c) pontja szerinti módon

bd) a településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő módosításánál záróvélemény megkérése előtt (2) bek. a)  vagy c) pontja szerinti módon,

be) kézikönyv, településképi rendelet készítésénél, módosításánál teljes körűen kell teljesíteni.

(4) A polgármester az elkészült koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítéséről vagy módosításáról a partnerek az előzetes tájékoztatóval és az elkészült tervezettel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket az alábbi módon tehetik meg:

a) a (3) bek. szerint van lakossági fórum, azt megelőzően legalább 8 nappal korábban az elkészült tervezetet a (3) bek. szerint a hirdető felületen, helyi lapban, honlapon meg kell jeleníteni,

b) az észrevételeket, javaslatokat

ba) a lakossági fórumon szóban illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül,

bba) ha a (3) bek. szerint nincs lakossági fórum, a (2) bek. a) vagy c) pontja szerinti közzétételtől számított 8 napon belül lehet papír alapon vagy elektronikusan megtenni.


3. §


(1) A beérkező javaslatokat, véleményeket a polgármesteri hivatal megküldi a koncepció a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A tervező az elfogadásra nem javasolt véleményeket, szakmai indokolásával együtt, megküldi az közös önkormányzati hivatalnak.

(2) Az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását a polgármester az Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén ismerteti. Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indokolását a főépítész összesíti és a koncepció a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítésének ügyiratához csatolja.

(3) Az elfogadott koncepció a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet Önkormányzat honlapján történő közzétételéről a közös önkormányzati hivatal gondoskodik.


3. Záró rendelkezések


4. §


(1) Ez a rendelet 2017. május 01-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a partneri egyeztetés szabályairól szóló 8/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet...............................................

Köbli Miklós

.........................................

Kovács János György

polgármester

jegyző


Záradék:


Kihirdetve: 2017. április 27. napján


                                                                                              Kovács János György

                                                                                                          jegyző