Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 17/2017 (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 26- 2021. 11. 26

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 17/2017 (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.26.

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdése, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8. ) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pont véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Soproni Igazgatóság, Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság és Hajmáskér Község Önkormányzata partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján a partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A településkép védelméről szóló 17/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 1. alcíme a következő 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. § A Képviselő-testület a településkép védelméről szóló törvényben foglalt önkormányzati hatósági hatásköröket a polgármesterre ruházza át.”

2. § (1) A településkép védelméről szóló 17/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesítése érdekében - a hatályos eljárási törvény alapján – kötelezési eljárást kell lefolytatni és szükség esetén kötelezést kell kibocsátani azzal, hogy a kötelezésben meghatározott jogszabálysértést 3 hónapon belül szüntette meg.”

(2) A településkép védelméről szóló 17/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet 33. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A tényállás tisztázása során be kell szerezni az önkormányzati főépítész szakmai állásfoglalását.”

3. § Ez a rendelet 2021. november 26-án lép hatályba, és 2021. november 27-én hatályát veszti.