Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 29- 2022. 07. 29

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.29.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. július 29-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet
Fizetendő térítési díjak

A

B

C

Intézmény típusa

Intézményi térítési díj egy ellátottra jutó napi összege

ÓVODA (normál)

tízórai:

125

ebéd:

418

uzsonna:

125

ÖSSZESEN:

668

KEREKÍTVE:

670

ÓVODA (diétás)

tízórai:

162

ebéd:

543

uzsonna:

162

ÖSSZESEN:

867

KEREKÍTVE:

865

ÁLTALÁNOS ISKOLA (normál)

ebéd:

545

ÖSSZESEN:

545

ÁLTALÁNOS ISKOLA (diétás)

ebéd:

708

ÖSSZESEN:

708

KEREKÍTVE:

710

"C" oszlop az ÁFÁ-t nem tartalmazza.