Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 30- 2022. 09. 30

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.30.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Hajmáskér Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 30-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

3. melléklet
Az Önkormányzat államháztartási szakágazati besorolása, valamint szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti megjelölése

1. Az Önkormányzat államháztartási szakágazati besorolása:

841105 Helyi Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

2. Az Önkormányzat szakmai alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti megjelölése:

Sorszám

Korm. Funkció

Megnevezés

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2.

011140

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

3.

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

4.

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

5.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

6.

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

7.

016030

Állampolgársági ügyek

8.

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

9.

041232

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

10.

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

11.

045120

Út, autópálya építése

12.

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

13.

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

14.

064010

Közvilágítás

15.

066010

Zöldterület-kezelés

16.

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

17.

072111

Háziorvosi alapellátás

18.

072311

Fogorvosi alapellátás

19.

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

20.

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

21.

081043

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

22.

082044

Könyvtári szolgáltatások

23.

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

24.

082094

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

25.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

26.

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

27.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

28.

091212

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon

29.

091220

Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

30.

092112

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon

31.

092120

Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok

32.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

33.

104030

Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján

34.

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

35.

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

36.

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

37.

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

38.

107052

Házi segítségnyújtás

39.

107070

Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása”