Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 12. 02

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről

2022.12.02.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya Hajmáskér Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

2. § Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Önkormányzat

2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

3. Hajmáskéri Lurkó Óvoda

3. §1 (1)2 Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege: 360.134.937 Ft előirányzat

b) költségvetési kiadási főösszege 487.780.988 Ft előirányzat

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 127.646.051 Ft, melyből:

ca) működési célú hiány: 87.124.203 Ft

cb) felhalmozási célú hiány: 40.521.848 Ft

d) finanszírozási bevétele: 268.845.058 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadása: 141.199.007 Ft előirányzattal

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 127.646.051 Ft, melyből:

fa) működési célú többlet: 43.566.735 Ft

fb) felhalmozási célú többlet: 84.079.316 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3)3 A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 628.979.995 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 628.979.995 Ft bevételi előirányzattal, és 628.979.995 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. § (1)4 A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:

aa) személyi juttatások: 168.007.269 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 21.237.422 Ft

ac) dologi kiadások: 96.278.550 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.200.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 163.304.935 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

ba) beruházások: 18.028.935 Ft

bb) felújítások: 19.023.877 Ft

bc) felhalmozási célú támogatások: 700.000 Ft

c) Finanszírozási kiadások:

ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.317.174 Ft

cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 133.881.833 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 36 fő ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 14 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2)5 Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében a tartalék összege 152.965.735 Ft, melyből

a) működési célú tartalék

aa) általános tartalék 64.679.229 Ft,

ab) „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 6.218.480 Ft céltartalék,

b) felhalmozási célú tartalék

ba) a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 22.068.026 Ft céltartalék

bb) KEHOP-2.1.11 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése c. támogatás önereje 35.000.000 Ft.

bc) A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022” támogatás felhasználására 0 Ft céltartalék

bd) A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022” támogatás felhasználására 0 Ft céltartalék

be) Felhalmozási célú általános tartalék 25.000.000 Ft.

(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–5. mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6–7. melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(11) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.

5. § (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500 ezer forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.

(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.

(3) A polgármester 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között - a felhalmozási célú tartalék kivételével - 2 000 000 Ft összeghatárig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(4) A polgármester a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzatra átcsoportosítsa. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

6. § (1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(2) A költségvetés év közben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.

(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.

(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.

7. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a közös önkormányzati hivatal végzi.

(2) A költségvetési szervek támogatása szükség szerint, egy hónapon belül akár több részletben is történhet.

(3) A költségvetési intézmények – saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 35. § (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között.

(4) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.

8. § Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik. A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § E rendeletet rendelkezéseit 2022. év január 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet6

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Forintban

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi tény (Ft)

2021. évi teljesítés

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

Módosítások összesen

2.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

180 128 892

187 425 527

190 467 547

1 937 580

13 332 844

15 270 424

205 737 971

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

94 111 998

96 872 437

95 278 899

95 278 899

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

47 650 320

48 384 680

51 698 440

51 698 440

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

32 586 446

28 731 911

33 044 240

33 044 240

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 190 928

6 849 630

6 835 957

6 835 957

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

6 586 869

3 610 011

1 668 000

13 332 844

15 000 844

18 610 855

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

589 200

269 580

269 580

269 580

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

18 242 810

26 628 717

13 212 800

4 761 296

699 465

5 460 761

18 673 561

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

18 242 810

26 628 717

13 212 800

4 761 296

699 465

5 460 761

18 673 561

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

61 064 400

41 894 014

8 191 500

7 432 890

7 432 890

15 624 390

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

58 346 170

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 718 230

41 894 014

8 191 500

7 432 890

7 432 890

15 624 390

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

42 024 455

57 431 506

33 500 000

417 621

6 862 204

7 279 825

40 779 825

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

32 322 720

47 829 994

25 000 000

5 556 009

5 556 009

30 556 009

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételk

935 608

1 166 108

700 000

700 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Jövedelemadó

417 621

417 621

417 621

4.7.

Kommunális adó

8 766 127

8 435 404

7 800 000

1 306 195

1 306 195

9 106 195

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

11 535 826

39 445 924

13 442 016

908 747

352 949

1 261 696

14 703 712

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

64 275

4 813

50 000

50 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

642 446

2 171 158

780 000

102 513

102 513

882 513

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 528 798

3 769 575

4 500 000

4 500 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 327 126

1 438 613

1 300 000

908 719

80 000

988 719

2 288 719

5.5.

Ellátási díjak

2 870 124

3 610 474

4 165 210

4 165 210

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 089 353

2 878 016

2 623 106

72 738

72 738

2 695 844

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

112

156

700

700

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

13 592

25 573 119

23 000

28

97 698

97 726

120 726

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

13 710 000

51 664 600

12 010 000

63 674 600

63 674 600

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

13 710 000

51 664 600

12 010 000

63 674 600

63 674 600

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

180 000

120 000

830 000

110 878

110 878

940 878

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

650 000

650 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

180 000

120 000

180 000

110 878

110 878

290 878

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

313 176 383

366 655 688

259 643 863

67 122 734

33 368 340

100 491 074

360 134 937

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

159 660 231

155 892 210

134 549 099

134 549 099

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

159 660 231

155 892 210

134 549 099

134 549 099

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

9 430 272

9 288 492

414 126

414 126

414 126

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 430 272

9 288 492

414 126

414 126

414 126

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Központi, irányító szervi támogatás

113 782 292

119 632 293

133 881 833

133 881 833

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

282 872 795

284 812 995

268 430 932

414 126

414 126

268 845 058

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

596 049 178

651 468 683

528 074 795

67 536 860

33 368 340

100 905 200

628 979 995

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi tény (Ft)

2021. évi teljesítés

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

Módosítások összesen

2.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

249 521 016

262 242 318

359 578 624

60 247 090

30 202 462

90 449 552

450 028 176

1.1.

Személyi juttatások

131 749 644

143 863 064

159 689 725

4 438 906

3 878 638

8 317 544

168 007 269

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 670 423

21 772 378

21 481 054

501 299

-744 931

-243 632

21 237 422

1.3.

Dologi kiadások

85 154 135

84 520 123

84 748 291

3 228 119

8 302 140

11 530 259

96 278 550

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

929 549

850 467

1 000 000

200 000

200 000

1 200 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 017 265

11 236 286

9 039 200

300 000

1 000 000

1 300 000

10 339 200

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

3 940 928

1 139 483

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

318 347

7 299 419

7 210 000

1 000 000

1 000 000

8 210 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

650 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

817 062

2 147 384

1 829 200

300 000

300 000

2 129 200

1.18.

Tartalékok

83 620 354

51 778 766

17 566 615

69 345 381

152 965 735

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

15 247 823

47 485 365

26 946 041

74 431 406

89 679 229

1.20.

- Céltartalék

68 372 531

4 293 401

-9 379 426

-5 086 025

63 286 506

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

67 758 649

125 441 367

27 711 290

6 875 644

3 165 878

10 041 522

37 752 812

2.1.

Beruházások

28 712 939

37 628 090

7 987 413

6 875 644

3 165 878

10 041 522

18 028 935

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

37 974 721

87 099 084

19 023 877

19 023 877

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 070 989

714 193

700 000

700 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

317 279 665

387 683 685

387 289 914

67 122 734

33 368 340

100 491 074

487 780 988

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

9 095 011

9 603 606

6 903 048

414 126

414 126

7 317 174

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

9 095 011

9 603 606

6 903 048

414 126

414 126

7 317 174

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

113 782 292

119 632 293

133 881 833

133 881 833

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

122 877 303

129 235 899

140 784 881

414 126

414 126

141 199 007

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

440 156 968

516 919 584

528 074 795

67 536 860

33 368 340

100 905 200

628 979 995

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-4 103 282

-21 027 997

-127 646 051

-127 646 051

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

159 995 492

155 577 096

127 646 051

127 646 051

2. melléklet7

Hajmáskér Község Önkormányzata bevételek és kiadások - rovatonként, teljesítéssel

#

Megnevezés

2020. tényadat (2020.12.31.)

2021. tényadat (2021.12.31.)

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosítás

2022. évi módosított előirányzat (2022.09.30.)

2022. teljesítés (2022.09.30.)

Teljesítés aránya %

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

94 111 998

96 872 437

95 278 899

0

95 278 899

72 411 963

76%

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

47 650 320

48 384 680

51 698 440

0

51 698 440

39 870 464

77%

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

32 586 446

28 731 911

33 044 240

0

33 044 240

26 079 974

79%

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5 190 928

6 849 630

6 835 957

0

6 835 957

5 195 331

76%

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

6 586 869

3 610 011

15 000 844

18 610 855

18 610 855

100%

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

589 200

0

0

269 580

269 580

269 580

100%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

180 128 892

187 425 527

190 467 547

15 270 424

205 737 971

162 438 167

79%

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

18 242 810

26 628 717

13 212 800

5 460 761

18 673 561

18 673 561

100%

09

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

0

2 486 970

2 486 970

2 486 970

100%

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok

181 140

0

0

0

0

0

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

0

0

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

163 111

5 288 015

0

3 503 404

3 503 404

3 503 404

100%

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

11 236 500

12 114 200

11 916 100

-691 928

11 224 172

8 931 100

80%

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

4 039 871

6 693 340

1 296 700

162 315

1 459 015

3 752 087

257%

15

ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

2 622 188

2 533 162

0

0

0

0

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

198 371 702

214 054 244

203 680 347

20 731 185

224 411 532

181 111 728

81%

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

58 346 170

0

0

8 191 500

8 191 500

8 191 500

18

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)

2 718 230

41 894 014

8 191 500

-758 610

7 432 890

7 432 890

100%

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

61 064 400

41 894 014

8 191 500

7 432 890

15 624 390

15 624 390

100%

20

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

0

0

417 621

417 621

417 621

100%

21

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

0

417 621

417 621

417 621

100%

22

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

0

0

417 621

417 621

417 621

100%

23

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

8 766 127

8 435 404

7 800 000

1 306 195

9 106 195

9 106 195

100%

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

8 766 127

8 435 404

7 800 000

1 306 195

9 106 195

9 106 195

100%

25

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

32 322 720

47 829 994

25 000 000

5 556 009

30 556 009

30 556 009

100%

26

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

32 322 720

47 829 994

25 000 000

5 556 009

30 556 009

30 556 009

100%

27

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

0

0

0

0

0

28

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

0

0

0

29

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

32 322 720

47 829 994

25 000 000

5 556 009

30 556 009

30 556 009

100%

30

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

935 608

1 166 108

700 000

0

700 000

583 179

83%

31

ebből: egyéb bírság (B36)

432 552

50 534

50 000

0

50 000

19 320

39%

32

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

42 024 455

57 431 506

33 500 000

7 279 825

40 779 825

40 663 004

100%

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

64 275

4 813

50 000

0

50 000

197

0%

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

642 446

2 171 158

780 000

102 513

882 513

862 513

98%

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

4 528 798

3 769 575

4 500 000

0

4 500 000

3 870 381

86%

37

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

1 327 126

1 438 613

1 300 000

988 719

2 288 719

2 288 719

100%

38

Ellátási díjak (B405)

2 870 124

3 610 474

4 165 210

0

4 165 210

2 995 097

72%

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

2 089 353

2 878 016

2 623 106

72 738

2 695 844

2 646 334

98%

40

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)

0

0

0

0

0

0

41

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

112

156

700

0

700

72

10%

42

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

112

156

700

0

700

72

10%

43

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

13 592

25 573 119

23 000

97 726

120 726

119 236

99%

45

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

11 535 826

39 445 924

13 442 016

1 261 696

14 703 712

12 782 549

87%

46

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

0

13 710 000

0

63 674 600

63 674 600

63 674 600

100%

47

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

0

13 710 000

0

63 674 600

63 674 600

63 674 600

100%

48

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

650 000

0

650 000

0

0%

49

ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

650 000

0

650 000

0

0%

50

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

180 000

120 000

180 000

110 878

290 878

290 878

100%

51

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

0

0

52

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

0

53

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

180 000

120 000

180 000

110 878

290 878

290 878

100%

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

180 000

120 000

830 000

110 878

940 878

290 878

31%

55

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

313 176 383

366 655 688

259 643 863

100 491 074

360 134 937

314 147 149

87%

56

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

159 660 231

155 892 210

134 549 099

0

134 549 099

134 549 099

100%

57

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

159 660 231

155 892 210

134 549 099

0

134 549 099

134 549 099

100%

58

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

9 430 272

9 288 492

0

414 126

414 126

414 126

100%

59

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

113 782 292

119 632 293

133 881 833

0

133 881 833

96 854 966

72%

60

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)

282 872 795

284 812 995

268 430 932

414 126

268 845 058

231 818 191

86%

61

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

282 872 795

284 812 995

268 430 932

414 126

268 845 058

231 818 191

86%

62

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

596 049 178

651 468 683

528 074 795

100 905 200

628 979 995

545 965 340

87%

#

Megnevezés

2020. tényadat (2020.12.31.)

2021. tényadat (2021.12.31.)

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosítás

2022. évi módosított előirányzat (2022.09.30.)

2022. teljesítés (2022.09.30.)

Teljesítés aránya %

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

97 639 265

107 004 884

136 279 203

-8 913 320

127 365 883

90 799 040

71%

02

Normatív jutalmak (K1102)

1 200 057

7 823 243

2 000 000

3 380 000

5 380 000

4 735 000

88%

03

Céljuttatás, prémium (K1103)

4 927 200

169 000

0

840 000

840 000

840 000

100%

04

Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)

0

845 381

0

2 704 117

2 704 117

2 126 636

79%

05

Jubileumi jutalom (K1106)

832 500

0

0

0

0

0

06

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 542 925

2 212 773

2 148 443

0

2 148 443

1 953 129

91%

07

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1 295 271

1 450 240

1 440 012

0

1 440 012

835 746

58%

08

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

0

0

0

0

09

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

8 687 360

5 717 857

1 105 000

1 700 000

2 805 000

2 604 943

93%

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

116 124 578

125 223 378

142 972 658

-289 203

142 683 455

103 894 494

73%

11

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

11 662 288

11 658 557

14 358 067

0

14 358 067

10 768 478

75%

12

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

3 480 217

4 742 632

219 000

3 153 070

3 372 070

1 348 203

40%

13

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

482 561

2 238 497

2 140 000

5 453 677

7 593 677

4 569 479

60%

14

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

15 625 066

18 639 686

16 717 067

8 606 747

25 323 814

16 686 160

66%

15

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

131 749 644

143 863 064

159 689 725

8 317 544

168 007 269

120 580 654

72%

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

22 670 423

21 772 378

21 481 054

-243 632

21 237 422

15 561 500

73%

17

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

22 173 640

20 686 198

20 758 548

-478 615

20 279 933

14 748 362

73%

18

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

19

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

54 112

379 744

0

205 472

205 472

205 472

100%

20

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

442 671

706 436

722 506

29 511

752 017

607 666

81%

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 111 406

812 500

1 275 000

0

1 275 000

981 266

77%

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

8 447 464

8 937 397

10 390 000

254 646

10 644 646

6 905 783

65%

23

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

9 558 870

9 749 897

11 665 000

254 646

11 919 646

7 887 049

66%

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

3 420 655

4 041 440

4 080 000

0

4 080 000

2 786 183

68%

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

832 984

855 510

880 000

0

880 000

592 881

67%

26

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

4 253 639

4 896 950

4 960 000

0

4 960 000

3 379 064

68%

27

Közüzemi díjak (K331)

9 630 978

7 120 006

7 500 000

3 437 402

10 937 402

7 301 367

67%

28

Vásárolt élelmezés (K332)

15 507 331

17 667 901

16 235 690

96 806

16 332 496

13 135 726

80%

29

Bérleti és lízing díjak (K333)

398 516

622 814

685 000

20 000

705 000

447 036

63%

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 912 232

1 116 538

1 160 000

1 510 000

2 670 000

1 853 937

69%

31

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

4 228 410

4 328 834

6 000 000

700 000

6 700 000

4 444 340

66%

32

ebből: államháztartáson belül (K335)

1 616 829

991 130

0

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

9 595 963

4 686 410

4 740 000

306 172

5 046 172

3 207 555

64%

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

16 146 870

19 122 379

15 600 000

3 780 000

19 380 000

15 443 168

80%

35

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

182 377

200 000

0

200 000

0

0%

36

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

57 420 300

54 664 882

51 920 690

9 850 380

61 771 070

45 833 129

74%

37

Kiküldetések kiadásai (K341)

6 917

4 674

10 000

20 000

30 000

27 590

92%

38

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

362 371

600 000

130 000

730 000

695 200

95%

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

6 917

367 045

610 000

150 000

760 000

722 790

95%

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

13 340 518

14 408 783

15 172 101

793 703

15 965 804

11 880 785

74%

41

Kamatkiadások (K353)

72 723

10 128

500

0

500

0

0%

42

Egyéb dologi kiadások (K355)

501 168

422 438

420 000

481 530

901 530

572 521

64%

43

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

13 914 409

14 841 349

15 592 601

1 275 233

16 867 834

12 453 306

74%

44

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

85 154 135

84 520 123

84 748 291

11 530 259

96 278 550

70 275 338

73%

45

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

0

0

0

0

0

46

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

0

0

0

47

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

0

0

0

0

0

48

ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)

0

0

0

0

0

0

49

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

929 549

850 467

1 000 000

200 000

1 200 000

985 277

82%

50

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

767 049

322 967

1 000 000

200 000

1 200 000

912 777

76%

51

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

162 500

527 500

0

0

0

72 500

52

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

929 549

850 467

1 000 000

200 000

1 200 000

985 277

82%

54

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

3 940 928

1 139 483

0

0

0

0

55

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

3 940 928

1 139 483

0

0

0

0

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

4 259 275

7 299 419

7 210 000

1 000 000

8 210 000

6 583 714

80%

58

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

4 259 275

7 299 419

7 210 000

1 000 000

8 210 000

6 583 714

80%

59

Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)

0

650 000

0

0

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

817 062

2 147 384

1 829 200

300 000

2 129 200

2 094 839

98%

61

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

585 462

1 918 184

945 000

300 000

1 245 000

1 893 239

152%

62

ebből: háztartások (K512)

0

0

0

0

0

0

63

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

231 600

229 200

884 200

0

884 200

201 600

23%

64

Tartalékok (K513)

0

0

83 620 354

69 345 381

152 965 735

0

0%

65

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

9 017 265

11 236 286

92 659 554

70 645 381

163 304 935

8 678 553

5%

66

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

126 674

55 000

0

80 311

80 311

80 311

67

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

2 337 457

15 165 560

2 755 906

0

2 755 906

0

0%

68

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

428 330

205 400

0

1 529 035

1 529 035

1 529 035

100%

69

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

19 906 425

15 159 150

3 533 396

6 297 364

9 830 760

8 281 807

84%

70

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

5 914 053

7 042 980

1 698 111

2 134 812

3 832 923

2 670 611

70%

71

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

28 712 939

37 628 090

7 987 413

10 041 522

18 028 935

12 561 764

70%

72

Ingatlanok felújítása (K71)

29 390 605

68 581 956

14 979 431

0

14 979 431

10 709 956

71%

73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

510 750

0

0

0

0

0

74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

8 073 366

18 517 128

4 044 446

0

4 044 446

2 891 689

71%

75

Felújítások (=201+...+204) (K7)

37 974 721

87 099 084

19 023 877

0

19 023 877

13 601 645

71%

76

Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás

1 070 989

714 193

700 000

0

700 000

348 938

50%

77

Felhalmozási célú támogatások (K8)

1 070 989

714 193

700 000

0

700 000

348 938

50%

78

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

317 279 665

387 683 685

387 289 914

100 491 074

487 780 988

242 593 669

50%

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

9 095 011

9 603 606

6 903 048

414 126

7 317 174

7 317 174

100%

80

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

113 782 292

119 632 293

133 881 833

0

133 881 833

96 854 966

72%

81

Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)

122 877 303

129 235 899

140 784 881

414 126

141 199 007

104 172 140

74%

82

Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)

122 877 303

129 235 899

140 784 881

414 126

141 199 007

104 172 140

74%

83

Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)

440 156 968

516 919 584

528 074 795

100 905 200

628 979 995

346 765 809

55%

3. melléklet8

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Kormányzati funkció száma és megnevezése

Összes módosított előirányzat

Összes teljesítés

Személyi juttatások

Munkaadókat terh.jár.

Dologi és egyéb működési kiadások

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb műk.c.kiadások

Támogatások

Beruházások

Felújítások

Felhalm. célú tám.

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

130 704 659

25 619 817

18 707 492

12 952 488

2 288 814

1 710 790

107 692 354

10 940 540

16 111 925

9 047 301

91 580 429

1 893 239

0

0

15 999

15 999

2 000 000

0

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

0

0

0

0

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

2 000 000

345 080

500 000

345 080

500 000

345 080

1 500 000

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

35 857 360

400 961

0

0

50 000

1 512

35 107 360

50 511

107 360

50 511

35 000 000

0

700 000

348 938

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Muzeális kiállító

1 600 778

1 435 488

778

778

1 600 000

1 434 710

1 600 000

1 434 710

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tornaterem

7 234 114

5 986 383

275 287

191 505

27 551

27 551

5 300 000

4 136 051

5 300 000

4 136 051

1 631 276

1 631 276

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

1 881 957

1 663 290

1 000 000

875 010

81 957

69 030

800 000

719 250

800 000

719 250

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0

0

0

0

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

142 091 833

103 438 680

8 210 000

6 583 714

8 210 000

6 583 714

133 881 833

96 854 966

031030

Közterület rendjének fenntartása

450 000

73 526

450 000

73 526

450 000

73 526

041233

Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás

4 510 212

4 510 212

3 920 676

3 920 676

507 696

507 696

81 840

81 840

81 840

81 840

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

24 866 765

2 798 739

24 866 765

2 798 739

2 798 739

2 798 739

22 068 026

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

28 362 308

25 310 148

3 182 200

2 130 040

439 818

439 818

439 818

439 818

11 138 645

9 138 645

13 601 645

13 601 645

064010

Közvilágítás

4 500 000

3 644 261

4 500 000

3 644 261

4 500 000

3 644 261

066010

Zöldterület-kezelés

1 700 000

1 515 846

1 700 000

1 515 846

1 700 000

1 515 846

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

17 917 661

10 830 858

10 173 000

6 302 754

1 322 490

861 386

5 000 000

3 666 718

5 000 000

3 666 718

1 422 171

072111

Háziorvosi alapellátás

287 162

263 393

287 162

263 393

164 762

140 993

122 400

122 400

072311

Fogorvosi alapellátás

2 764 783

1 342 550

0

0

1 342 551

1 342 550

1 422 232

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

13 497 142

8 493 753

10 126 900

6 279 307

1 504 566

934 064

1 790 677

1 205 383

1 790 677

1 205 383

74 999

74 999

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

87 240

87 240

87 240

87 240

87 240

87 240

082044

Könyvtári szolgáltatások

450 000

337 500

450 000

337 500

0

0

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház

11 279 451

7 575 840

4 849 072

3 443 037

430 379

228 280

4 000 000

3 904 523

4 000 000

3 904 523

2 000 000

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Közösségi Ház

2 899 985

1 976 054

0

0

2 850 000

1 926 069

2 850 000

1 926 069

49 985

49 985

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Cselekvő Közösségek

11 349 504

5 086 025

924 889

924 889

99 413

99 413

9 971 893

3 753 413

3 753 413

3 753 413

6 218 480

353 309

308 310

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

26 126 930

18 572 305

8 589 600

7 198 250

1 116 648

957 607

16 420 682

10 416 448

16 420 682

10 416 448

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

304 018

241 080

119 055

119 055

184 963

122 025

184 963

122 025

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0

0

0

0

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

143 378

143 378

143 378

143 378

143 378

143 378

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

0

0

0

0

107070

Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása

5 777 320

5 777 320

2 203 087

2 203 087

3 574 233

3 574 233

3 574 233

3 574 233

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

1 396 656

1 181 933

1 396 656

1 181 933

196 656

196 656

1 200 000

985 277

Önkormányzat összesen

480 041 216

238 651 660

64 521 258

46 877 598

7 430 292

5 398 107

236 955 021

63 008 642

72 555 686

53 424 012

1 200 000

985 277

163 199 335

8 599 353

133 881 833

96 854 966

17 528 935

12 561 764

19 023 877

13 601 645

700 000

348 938

Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

7 317 174

7 317 174

0

0

7 317 174

7 317 174

Lurkó Óvoda

65 603 624

47 191 691

46 480 933

33 334 665

6 118 898

4 503 034

13 003 793

9 353 992

13 003 793

9 353 992

0

0

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal

76 017 981

53 605 284

57 005 078

40 368 391

7 688 232

5 660 359

10 824 671

7 576 534

10 719 071

7 497 334

105 600

79 200

500 000

Költségvetési szervek összesen

141 621 605

100 796 975

103 486 011

73 703 056

13 807 130

10 163 393

23 828 464

16 930 526

23 722 864

16 851 326

0

0

105 600

79 200

0

0

500 000

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

628 979 995

346 765 809

168 007 269

120 580 654

21 237 422

15 561 500

260 783 485

79 939 168

96 278 550

70 275 338

1 200 000

985 277

163 304 935

8 678 553

141 199 007

104 172 140

18 028 935

12 561 764

19 023 877

13 601 645

700 000

348 938

4. melléklet9

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosítás

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosítás

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosítás

2022. évi módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

95 278 899

0

95 278 899

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

51 698 440

0

51 698 440

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

33 044 240

0

33 044 240

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

6 835 957

0

6 835 957

0

0

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

3 610 011

15 000 844

18 610 855

0

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

269 580

269 580

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

190 467 547

15 270 424

205 737 971

0

0

0

0

0

0

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

13 212 800

699 465

13 912 265

0

4 761 296

4 761 296

0

0

0

09

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

0

0

2 486 970

2 486 970

0

0

0

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

0

0

0

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

0

0

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

1 229 078

1 229 078

0

2 274 326

2 274 326

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

11 916 100

-691 928

11 224 172

0

0

0

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

1 296 700

162 315

1 459 015

0

0

0

15

ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

0

0

0

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

203 680 347

15 969 889

219 650 236

0

4 761 296

4 761 296

0

0

0

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

8 191 500

8 191 500

0

0

0

18

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)

8 191 500

-758 610

7 432 890

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

8 191 500

7 432 890

15 624 390

0

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

417 621

417 621

0

0

0

0

0

0

21

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

417 621

417 621

0

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

417 621

417 621

0

0

0

0

0

0

23

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

7 800 000

1 306 195

9 106 195

0

0

0

0

0

0

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

7 800 000

1 306 195

9 106 195

0

0

0

25

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

25 000 000

5 556 009

30 556 009

0

0

0

0

0

0

26

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

25 000 000

5 556 009

30 556 009

0

0

0

27

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

0

0

0

0

29

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

25 000 000

5 556 009

30 556 009

0

0

0

0

0

0

30

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

700 000

0

700 000

0

0

0

31

ebből: egyéb bírság (B36)

50 000

0

50 000

0

0

0

32

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

33 500 000

7 279 825

40 779 825

0

0

0

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

50 000

0

50 000

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

700 000

-134 987

565 013

80 000

0

80 000

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

4 500 000

0

4 500 000

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

1 300 000

-1 300 000

0

0

0

0

38

Ellátási díjak (B405)

3 787 690

0

3 787 690

0

0

0

377 520

0

377 520

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

2 521 176

-609 341

1 911 835

0

0

0

101 930

0

101 930

40

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

150

0

150

500

0

500

50

0

50

42

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

150

0

150

500

0

500

50

0

50

43

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

15 000

97 093

112 093

5 000

0

5 000

3 000

633

3 633

45

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

12 874 016

-1 947 235

10 926 781

85 500

0

85 500

482 500

633

483 133

46

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

0

63 674 600

63 674 600

0

0

0

0

0

0

47

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

0

63 674 600

63 674 600

0

0

0

0

0

0

48

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

650 000

0

650 000

0

0

0

0

0

0

49

ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

650 000

0

650 000

0

0

0

0

0

0

50

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

180 000

110 878

290 878

0

0

0

0

0

0

51

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

180 000

110 878

290 878

0

0

0

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

830 000

110 878

940 878

0

0

0

0

0

0

55

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

259 075 863

92 520 847

351 596 710

85 500

4 761 296

4 846 796

482 500

633

483 133

56

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

119 557 561

3 680 493

123 238 054

1 409 039

0

1 409 039

1 000 804

0

1 000 804

57

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

119 557 561

3 680 493

123 238 054

1 409 039

0

1 409 039

1 000 804

0

1 000 804

58

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

414 126

414 126

0

0

0

0

0

0

59

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

0

69 762 146

0

69 762 146

64 119 687

0

64 119 687

60

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)

119 557 561

4 094 619

123 652 180

71 171 185

0

71 171 185

65 120 491

0

65 120 491

61

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

119 557 561

4 094 619

123 652 180

71 171 185

0

71 171 185

65 120 491

0

65 120 491

62

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

378 633 424

96 615 466

475 248 890

71 256 685

4 761 296

76 017 981

65 602 991

633

65 603 624

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosítás

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosítás

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosítás

2022. évi módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

42 425 186

-6 183 320

36 241 866

49 760 200

-2 280 000

47 480 200

44 093 817

-450 000

43 643 817

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

1 750 000

1 750 000

0

1 630 000

1 630 000

2 000 000

0

2 000 000

03

Céljuttatás, prémium (K1103)

0

0

0

0

840 000

840 000

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)

0

2 704 117

2 704 117

0

0

0

0

0

0

05

Jubileumi jutalom (K1106)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

0

0

2 148 443

0

2 148 443

0

0

0

07

Közlekedési költségtérítés (K1109)

104 328

0

104 328

1 100 568

0

1 100 568

235 116

0

235 116

08

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

582 000

600 000

1 182 000

172 000

650 000

822 000

132 000

450 000

582 000

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

43 111 514

-1 129 203

41 982 311

53 181 211

840 000

54 021 211

46 460 933

0

46 460 933

11

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

14 358 067

0

14 358 067

0

0

0

0

0

0

12

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

941 505

941 505

0

2 023 867

2 023 867

0

0

0

13

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

2 000 000

4 314 486

6 314 486

120 000

840 000

960 000

20 000

0

20 000

14

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

16 358 067

5 255 991

21 614 058

120 000

2 863 867

2 983 867

20 000

0

20 000

15

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

59 469 581

4 126 788

63 596 369

53 301 211

3 703 867

57 005 078

46 480 933

0

46 480 933

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

8 141 278

-810 399

7 330 879

7 186 933

501 299

7 688 232

6 118 898

0

6 118 898

17

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

7 787 278

-916 508

6 870 770

6 843 427

471 788

7 315 215

6 093 898

-99 363

5 994 535

18

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

106 109

106 109

0

0

0

0

99 363

99 363

20

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

354 000

0

354 000

343 506

29 511

373 017

25 000

0

25 000

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 000 000

-168 654

831 346

165 000

0

165 000

110 000

0

110 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

8 500 000

-242 047

8 257 953

1 090 000

254 646

1 344 646

800 000

0

800 000

23

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

9 500 000

-410 701

9 089 299

1 255 000

254 646

1 509 646

910 000

0

910 000

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 500 000

0

1 500 000

2 450 000

0

2 450 000

130 000

0

130 000

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

300 000

0

300 000

520 000

0

520 000

60 000

0

60 000

26

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

1 800 000

0

1 800 000

2 970 000

0

2 970 000

190 000

0

190 000

27

Közüzemi díjak (K331)

4 900 000

3 087 402

7 987 402

1 000 000

350 000

1 350 000

1 600 000

0

1 600 000

28

Vásárolt élelmezés (K332)

9 652 190

96 173

9 748 363

0

0

0

6 583 500

633

6 584 133

29

Bérleti és lízing díjak (K333)

280 000

-40 000

240 000

300 000

0

300 000

105 000

0

105 000

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

850 000

1 550 000

2 400 000

110 000

-40 000

70 000

200 000

0

200 000

31

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

6 000 000

700 000

6 700 000

0

0

0

0

0

0

32

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

4 000 000

-680 000

3 320 000

600 000

386 172

986 172

140 000

0

140 000

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

13 000 000

1 333 375

14 333 375

2 000 000

0

2 000 000

600 000

0

600 000

35

ebből: biztosítási díjak (K337)

200 000

0

200 000

0

0

0

0

0

0

36

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

38 682 190

6 046 950

44 729 140

4 010 000

696 172

4 706 172

9 228 500

633

9 229 133

37

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

0

0

10 000

20 000

30 000

0

0

0

38

Reklám- és propagandakiadások (K342)

128 000

130 000

258 000

0

0

0

0

0

0

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

128 000

130 000

258 000

10 000

20 000

30 000

0

0

0

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

10 464 810

1 211 594

11 676 404

1 902 441

-636 218

1 266 223

2 669 660

-10 000

2 659 660

41

Kamatkiadások (K353)

0

0

0

500

0

500

0

0

0

42

Egyéb dologi kiadások (K355)

400 000

249 990

649 990

15 000

221 530

236 530

5 000

10 000

15 000

43

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

10 864 810

1 461 584

12 326 394

1 917 941

-414 688

1 503 253

2 674 660

0

2 674 660

44

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

60 975 000

7 227 833

68 202 833

10 162 941

556 130

10 719 071

13 003 160

633

13 003 793

45

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

985 000

192 500

1 177 500

0

0

0

0

0

0

50

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

985 000

192 500

1 177 500

0

0

0

0

0

0

51

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

985 000

192 500

1 177 500

0

0

0

0

0

0

54

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

7 210 000

1 000 000

8 210 000

0

0

0

0

0

0

58

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

7 210 000

1 000 000

8 210 000

0

0

0

0

0

0

59

Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

1 068 600

300 000

1 368 600

105 600

0

105 600

0

0

0

61

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

945 000

300 000

1 245 000

0

0

0

0

0

0

62

ebből: háztartások (K512)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

123 600

0

123 600

105 600

0

105 600

0

0

0

64

Tartalékok (K513)

72 787 794

74 431 406

147 219 200

0

0

0

0

0

0

65

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

81 066 394

75 731 406

156 797 800

105 600

0

105 600

0

0

0

66

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

80 311

80 311

0

0

0

0

0

0

67

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

2 755 906

0

2 755 906

0

0

0

0

0

0

68

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

1 529 035

1 529 035

0

0

0

0

0

0

69

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 139 695

6 054 600

9 194 295

393 701

0

393 701

0

0

0

70

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 591 812

2 069 266

3 661 078

106 299

0

106 299

0

0

0

71

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

7 487 413

9 733 212

17 220 625

500 000

0

500 000

0

0

0

72

Ingatlanok felújítása (K71)

14 979 431

0

14 979 431

0

0

0

0

0

0

73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

4 044 446

0

4 044 446

0

0

0

0

0

0

75

Felújítások (=201+...+204) (K7)

19 023 877

0

19 023 877

0

0

0

0

0

0

76

Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás

700 000

0

700 000

0

0

0

0

0

0

77

Felhalmozási célú támogatások (K8)

700 000

0

700 000

0

0

0

0

0

0

78

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

237 848 543

96 201 340

334 049 883

71 256 685

4 761 296

76 017 981

65 602 991

633

65 603 624

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

6 903 048

414 126

7 317 174

0

0

0

0

0

0

80

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

133 881 833

0

133 881 833

0

0

0

0

0

0

81

Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)

140 784 881

414 126

141 199 007

0

0

0

0

0

0

82

Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)

140 784 881

414 126

141 199 007

0

0

0

0

0

0

83

Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)

378 633 424

96 615 466

475 248 890

71 256 685

4 761 296

76 017 981

65 602 991

633

65 603 624

5. melléklet10

ÖNKÉNT FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosítás

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosítás

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosítás

2022. évi módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

0

0

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

0

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

15

ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

0

0

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

0

0

18

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

25

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

27

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

0

29

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

0

0

0

31

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

32

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

237 500

237 500

0

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

2 288 719

2 288 719

0

0

38

Ellátási díjak (B405)

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

682 079

682 079

0

0

40

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

0

0

0

42

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

0

0

0

45

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

0

3 208 298

3 208 298

0

0

0

0

0

0

46

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

52

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

53

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

0

3 208 298

3 208 298

0

0

0

0

0

0

56

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

12 581 695

-3 680 493

8 901 202

0

0

57

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

12 581 695

-3 680 493

8 901 202

0

0

0

0

0

0

58

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

0

0

0

59

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

0

0

0

0

60

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)

12 581 695

-3 680 493

8 901 202

0

0

0

0

0

0

61

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

12 581 695

-3 680 493

8 901 202

0

0

0

0

0

0

62

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

12 581 695

-472 195

12 109 500

0

0

0

0

0

0

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosítás

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosítás

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosítás

2022. évi módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

0

0

0

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

0

0

03

Céljuttatás, prémium (K1103)

0

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)

0

0

0

0

05

Jubileumi jutalom (K1106)

0

0

0

0

06

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

0

0

0

07

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

0

0

08

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

0

0

0

0

0

09

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

219 000

219 000

0

0

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

219 000

0

219 000

0

0

0

0

0

0

11

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

0

0

0

12

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

219 000

187 698

406 698

0

0

13

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

299 191

299 191

0

0

14

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

219 000

486 889

705 889

0

0

0

0

0

0

15

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

438 000

486 889

924 889

0

0

0

0

0

0

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

33 945

65 468

99 413

0

0

0

0

0

0

17

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

33 945

65 468

99 413

0

0

18

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

19

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

20

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

0

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

168 654

168 654

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

242 047

242 047

0

0

23

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

0

410 701

410 701

0

0

0

0

0

0

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

0

0

0

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

0

0

0

0

0

0

26

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Közüzemi díjak (K331)

0

0

0

28

Vásárolt élelmezés (K332)

0

0

0

29

Bérleti és lízing díjak (K333)

60 000

60 000

0

0

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

0

0

0

31

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

0

0

0

32

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

600 000

600 000

0

0

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

2 446 625

2 446 625

0

0

35

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

0

3 106 625

3 106 625

0

0

0

0

0

0

37

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

0

0

38

Reklám- és propagandakiadások (K342)

472 000

472 000

0

0

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

472 000

0

472 000

0

0

0

0

0

0

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

135 190

228 327

363 517

0

0

41

Kamatkiadások (K353)

0

0

0

0

42

Egyéb dologi kiadások (K355)

10

10

0

0

43

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

135 190

228 337

363 527

0

0

0

0

0

0

44

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

607 190

3 745 663

4 352 853

0

0

0

0

0

0

45

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)

0

0

0

49

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

15 000

7 500

22 500

0

0

0

0

0

0

50

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

15 000

7 500

22 500

0

51

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

0

0

52

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

15 000

7 500

22 500

0

0

0

0

0

0

54

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

55

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

59

Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

655 000

0

655 000

0

0

0

0

0

0

61

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

0

62

ebből: háztartások (K512)

0

0

0

0

0

63

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

655 000

0

655 000

0

0

64

Tartalékok (K513)

10 832 560

-5 086 025

5 746 535

0

0

65

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

11 487 560

-5 086 025

6 401 535

0

0

0

0

0

0

66

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

0

0

0

0

68

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

0

0

0

0

69

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

242 764

242 764

0

0

70

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

65 546

65 546

0

0

71

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

0

308 310

308 310

0

0

0

0

0

0

72

Ingatlanok felújítása (K71)

0

0

0

73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

0

0

74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

0

0

75

Felújítások (=201+...+204) (K7)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás

0

0

0

77

Felhalmozási célú támogatások (K8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

12 581 695

-472 195

12 109 500

0

0

0

0

0

0

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

0

0

80

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

0

0

81

Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)

12 581 695

-472 195

12 109 500

0

0

0

0

0

0

6. melléklet11

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022.09.30-ig

2022.09.30. Módosítás után

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022.09.30-ig

2022.09.30. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

190 467 547

15 270 424

205 737 971

Személyi juttatások

159 689 725

8 317 544

168 007 269

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

13 212 800

5 460 761

18 673 561

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 481 054

-243 632

21 237 422

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

84 748 291

11 530 259

96 278 550

4.

Közhatalmi bevételek

33 500 000

7 279 825

40 779 825

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

200 000

1 200 000

5.

Működési bevételek

13 442 016

1 261 696

14 703 712

Egyéb működési célú kiadások

9 039 200

1 300 000

10 339 200

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

830 000

110 878

940 878

Tartalékok

26 552 328

44 345 381

70 897 709

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

251 452 363

29 383 584

280 835 947

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

302 510 598

65 449 552

367 960 150

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

50 469 783

50 469 783

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

50 469 783

50 469 783

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

22.

Államháztartási megelőlegezések

414 126

414 126

Váltókiadások

23.

Intézményfinanszírozás

Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

6 903 048

414 126

7 317 174

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

50 469 783

414 126

50 883 909

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

6 903 048

414 126

7 317 174

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

301 922 146

29 797 710

331 719 856

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

309 413 646

65 863 678

375 277 324

26.

Költségvetési hiány:

51 058 235

36 065 968

87 124 203

Költségvetési többlet:

-

-

-

27.

Bruttó hiány:

7 491 500

36 065 968

43 557 468

Bruttó többlet:

-

-

-

7. melléklet12

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022.06.90-ig

2022.09.30. Módosítás után

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022.06.90-ig

2022.09.30. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8 191 500

7 432 890

15 624 390

Beruházások

7 987 413

10 041 522

18 028 935

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

63 674 600

63 674 600

Felújítások

19 023 877

19 023 877

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

700 000

700 000

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

57 068 026

25 000 000

82 068 026

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

8 191 500

71 107 490

79 298 990

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

84 779 316

35 041 522

119 820 838

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

84 079 316

84 079 316

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

84 079 316

84 079 316

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

84 079 316

84 079 316

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

92 270 816

71 107 490

163 378 306

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

84 779 316

35 041 522

119 820 838

27.

Költségvetési hiány:

76 587 816

-

40 521 848

Költségvetési többlet:

-

36 065 968

-

28.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

7 491 500

36 065 968

43 557 468

8. melléklet13

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021.XII.31-ig

2022. évi eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2021-ben

1. sz. módosítás

2.sz. módosítás

Módosítások összesen 2022. 09.30-ig

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Hajmáskér Község Önkormányzata

MFP - Közösségszervezés, eszközbeszerzés

1 705 754

2021-2022

1 987 413

-281 659

1 705 754

Tornaterem állvány beszerzése

908 609

2022

2 000 000

-196 950

-1 091 391

908 609

Tornaterem - kézilabda háló

89 000

89 000

89 000

89 000

Tornaterem - plexi pulpitus

107 950

107 950

107 950

107 950

Tornaterem-öntözőrendszer kialakítása

292 137

292 137

292 137

292 137

Tornaterem-iratszekrény

185 580

185 580

185 580

185 580

Tornaterem - porszívó

48 000

48 000

48 000

48 000

2 db urnafal

2022

1 500 000

1 500 000

Műhely - féltető építése

2022

2 000 000

2 000 000

Közösségi Ház - tömlőkocsiszett

34 990

34 990

34 990

34 990

Pendrive

15 999

15 999

15 999

15 999

Páramentesítő-fogászat

74 999

74 999

74 999

74 999

Futószőnyeg-Közösségi Ház

14 995

14 995

14 995

14 995

Cselekvő - polcelemek, székek, asztal

308 310

308 310

308 310

308 310

Cselekvő - porszívó

44 999

44 999

MFP - digitális temetőnyilvántartás - notebook

1 482 891

511 341

971 550

1 482 891

1 482 891

MFP-fogorvosi kezelőegység

5 950 000

5 950 000

5 950 000

5 950 000

Videó megfigyelőrendszer

1 422 171

1 422 171

1 422 171

My Ray RXDC Extend intraorális röntgen

1 342 550

1 342 551

1 342 551

1 342 551

Lurkó Óvoda

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

2 db nyomtató beszerzése

2022

500 000

500 000

ÖSSZESEN:

12 561 764

7 987 413

10 041 522

18 028 935

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021.XII.31-ig

2022. évi eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege -

1. sz. módosítás

2.sz. módosítás

Módosítások összesen 2022. 09.30-ig

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Hajmáskér Község Önkormányzata

MFP - Művelődési Ház szigetelése

13 601 645

2021-2022

12 065 000

13 023 877

577 768

577 768

13 601 645

Egészségház felújítása

2022

2 000 000

-577 768

-577 768

1 422 232

Művelődési Ház egyéb felújítás

2022

2 000 000

2 000 000

Hivatal felújítása (festés stb.)

2022

2 000 000

2 000 000

ÖSSZESEN:

13 601 645

12 065 000

19 023 877

19 023 877

9. melléklet14

Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat Ft

Módosított előirányzat Ft

1

Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010

11 304 505

6 218 480

2

Működési célú általános tartalék

15 247 823

64 679 229

3

Működési célú tartalék összesen

26 552 328

70 897 709

4

Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011

22 068 026

22 068 026

5

Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő

35 000 000

35 000 000

6

Felhalmozási célú általános tartalék

25 000 000

7

Felhalmozási célú tartalék összesen

57 068 026

82 068 026

10. melléklet15

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés

Foglalkoztatás jellege

Létszám (fő)

Hajmáskér Község Önkormányzata

Polgármester

1,0

Alpolgármester

1,0

Önkormányzati képviselők

5,0

Önkormányzatnál foglalkoztatottak

MT szerint foglalkoztatott

18,0

ebből közfoglalkoztatott

6,0

Közalkalmazott

2,0

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

köztisztviselők

11,0

Hajmáskéri Lurkó Óvoda

Óvodavezető

közalkalmazott

1,0

Óvodavezető-helyettes

közalkalmazott

1,0

Pedagógus II.

közalkalmazott

1,0

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők

közalkalmazott

4,0

MT szerint foglalkoztatott

4,0

Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen

Polgármester

1,0

Alpolgármester

1,0

Képviselők

5,0

Közalkalmazott

9,0

Köztisztviselő

11,0

MT szerint foglalkoztatott

22,0

49,0

11. melléklet16

Hajmáskér Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen 2022. évre

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Működési célú támogatások áht-n belülre

22 642 719

21 498 462

18 180 298

19 012 117

18 095 119

27 181 927

18 455 038

18 114 210

17 931 838

14 433 268

14 433 268

14 433 268

224 411 532

3.

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

0

0

8 191 500

7 432 890

0

0

0

0

0

0

0

0

15 624 390

4.

Közhatalmi bevételek

380 664

1 141 050

7 363 195

677 423

7 423 808

3 382 856

1 473 391

1 188 001

17 632 616

0

0

116 821