Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 09. 30- 2022. 12. 01

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről

2022.09.30.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya Hajmáskér Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

2. § Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Önkormányzat

2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

3. Hajmáskéri Lurkó Óvoda

3. §1 (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege: 326.766.597 Ft előirányzat

b) költségvetési kiadási főösszege 454.412.648 Ft előirányzat

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 127.646.051 Ft, melyből:

ca) működési célú hiány: 80.847.191 Ft

cb) felhalmozási célú hiány: 46.798.860 Ft

d) finanszírozási bevétele: 268.845.058 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadása: 141.199.007 Ft előirányzattal

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 127.646.051 Ft, melyből:

fa) működési célú többlet: 43.566.735 Ft

fb) felhalmozási célú többlet: 84.079.316 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 595.611.655 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 595.611.655 Ft bevételi előirányzattal, és 595.611.655 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. § (1)2 A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:

aa) személyi juttatások: 164.128.631 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 21.982.353 Ft

ac) dologi kiadások: 87.976.410 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 144.738.320 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

ba) beruházások: 14.863.057 Ft

bb) felújítások: 19.023.877 Ft

bc) felhalmozási célú támogatások: 700.000 Ft

c) Finanszírozási kiadások:

ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 7.317.174 Ft

cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 133.881.833 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 36 fő ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 14 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2)3 Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében a tartalék összege 135.399.120 Ft, melyből

a) működési célú tartalék

aa) általános tartalék 47.733.188 Ft,

ab) „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 8.165.016 Ft céltartalék,

b) felhalmozási célú tartalék

ba) a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 22.068.026 Ft céltartalék

bb) KEHOP-2.1.11 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése c. támogatás önereje 35.000.000 Ft.

bc) A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2022” támogatás felhasználására 1.482.891 Ft céltartalék

bd) A Magyar Falu Program keretében „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – 2022” támogatás felhasználására 5.949.999 Ft céltartalék

be) Felhalmozási célú általános tartalék 15.000.000 Ft.

(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–5. mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6–7. melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(11) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.

5. § (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500 ezer forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.

(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.

(3) A polgármester 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között - a felhalmozási célú tartalék kivételével - 2 000 000 Ft összeghatárig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(4) A polgármester a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzatra átcsoportosítsa. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

6. § (1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(2) A költségvetés év közben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.

(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.

(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.

7. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a közös önkormányzati hivatal végzi.

(2) A költségvetési szervek támogatása szükség szerint, egy hónapon belül akár több részletben is történhet.

(3) A költségvetési intézmények – saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 35. § (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között.

(4) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.

8. § Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik. A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § E rendeletet rendelkezéseit 2022. év január 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet4

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi tény (Ft)

2021. évi teljesítés

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

Módosítások összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

180 128 892

187 425 527

190 467 547

1 937 580

1 937 580

192 405 127

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

94 111 998

96 872 437

95 278 899

95 278 899

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

47 650 320

48 384 680

51 698 440

51 698 440

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

32 586 446

28 731 911

33 044 240

33 044 240

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

5 190 928

6 849 630

6 835 957

6 835 957

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

6 586 869

3 610 011

1 668 000

1 668 000

5 278 011

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

589 200

269 580

269 580

269 580

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

18 242 810

26 628 717

13 212 800

4 761 296

4 761 296

17 974 096

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

18 242 810

26 628 717

13 212 800

4 761 296

4 761 296

17 974 096

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

61 064 400

41 894 014

8 191 500

7 432 890

7 432 890

15 624 390

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

58 346 170

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

2 718 230

41 894 014

8 191 500

7 432 890

7 432 890

15 624 390

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

42 024 455

57 431 506

33 500 000

417 621

417 621

33 917 621

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

32 322 720

47 829 994

25 000 000

25 000 000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételk

935 608

1 166 108

700 000

700 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Jövedelemadó

417 621

417 621

417 621

4.7.

Kommunális adó

8 766 127

8 435 404

7 800 000

7 800 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

11 535 826

39 445 924

13 442 016

908 747

908 747

14 350 763

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

64 275

4 813

50 000

50 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

642 446

2 171 158

780 000

780 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 528 798

3 769 575

4 500 000

4 500 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 327 126

1 438 613

1 300 000

908 719

908 719

2 208 719

5.5.

Ellátási díjak

2 870 124

3 610 474

4 165 210

4 165 210

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 089 353

2 878 016

2 623 106

2 623 106

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

112

156

700

700

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

13 592

25 573 119

23 000

28

28

23 028

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

13 710 000

51 664 600

51 664 600

51 664 600

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

13 710 000

51 664 600

51 664 600

51 664 600

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

180 000

120 000

830 000

830 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

650 000

650 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

180 000

120 000

180 000

180 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

313 176 383

366 655 688

259 643 863

67 122 734

67 122 734

326 766 597

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

159 660 231

155 892 210

134 549 099

134 549 099

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

159 660 231

155 892 210

134 549 099

134 549 099

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

9 430 272

9 288 492

414 126

414 126

414 126

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 430 272

9 288 492

414 126

414 126

414 126

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Központi, irányító szervi támogatás

113 782 292

119 632 293

133 881 833

133 881 833

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

282 872 795

284 812 995

268 430 932

414 126

414 126

268 845 058

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

596 049 178

651 468 683

528 074 795

67 536 860

67 536 860

595 611 655

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi tény (Ft)

2021. évi teljesítés

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

Módosítások összesen

1.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

249 521 016

262 242 318

359 578 624

60 247 090

60 247 090

419 825 714

1.1.

Személyi juttatások

131 749 644

143 863 064

159 689 725

4 438 906

4 438 906

164 128 631

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 670 423

21 772 378

21 481 054

501 299

501 299

21 982 353

1.3.

Dologi kiadások

85 154 135

84 520 123

84 748 291

3 228 119

3 228 119

87 976 410

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

929 549

850 467

1 000 000

1 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 017 265

11 236 286

9 039 200

300 000

300 000

9 339 200

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

3 940 928

1 139 483

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

318 347

7 299 419

7 210 000

7 210 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

650 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

817 062

2 147 384

1 829 200

300 000

300 000

2 129 200

1.18.

Tartalékok

83 620 354

51 778 766

51 778 766

135 399 120

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

15 247 823

47 485 365

47 485 365

62 733 188

1.20.

- Céltartalék

68 372 531

4 293 401

4 293 401

72 665 932

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

67 758 649

125 441 367

27 711 290

6 875 644

6 875 644

34 586 934

2.1.

Beruházások

28 712 939

37 628 090

7 987 413

6 875 644

6 875 644

14 863 057

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

37 974 721

87 099 084

19 023 877

19 023 877

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 070 989

714 193

700 000

700 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

317 279 665

387 683 685

387 289 914

67 122 734

67 122 734

454 412 648

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

9 095 011

9 603 606

6 903 048

414 126

414 126

7 317 174

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

9 095 011

9 603 606

6 903 048

414 126

414 126

7 317 174

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

113 782 292

119 632 293

133 881 833

133 881 833

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

122 877 303

129 235 899

140 784 881

414 126

414 126

141 199 007

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

440 156 968

516 919 584

528 074 795

67 536 860

67 536 860

595 611 655

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-4 103 282

-21 027 997

-127 646 051

-127 646 051

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

159 995 492

155 577 096

127 646 051

127 646 051

2. melléklet5

Hajmáskér Község Önkormányzata bevételek és kiadások - rovatonként, teljesítéssel

#

Megnevezés

2020. tényadat (2020.12.31.)

2021. tényadat (2021.12.31.)

2022. évi költségvetés

2022. évi módosítás

2022. módosított előirányzat

2022. teljesítés

Teljesítés aránya

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

94 111 998

96 872 437

95 278 899

0

95 278 899

49 545 027

52%

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

47 650 320

48 384 680

51 698 440

0

51 698 440

26 883 188

52%

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

32 586 446

28 731 911

33 044 240

0

33 044 240

17 183 003

52%

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

5 190 928

6 849 630

6 835 957

0

6 835 957

3 554 700

52%

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

6 586 869

3 610 011

1 668 000

5 278 011

15 810 855

300%

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

589 200

0

0

269 580

269 580

269 580

100%

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

180 128 892

187 425 527

190 467 547

1 937 580

192 405 127

113 246 353

59%

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

18 242 810

26 628 717

13 212 800

4 761 296

17 974 096

13 364 289

74%

09

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

0

2 486 970

2 486 970

2 486 970

100%

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok

181 140

0

0

0

0

0

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

0

0

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

163 111

5 288 015

0

3 503 404

3 503 404

3 503 404

100%

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

11 236 500

12 114 200

11 916 100

-1 391 393

10 524 707

5 914 900

56%

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

4 039 871

6 693 340

1 296 700

162 315

1 459 015

1 459 015

100%

15

ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

2 622 188

2 533 162

0

0

0

0

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

198 371 702

214 054 244

203 680 347

6 698 876

210 379 223

126 610 642

60%

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

58 346 170

0

0

0

0

0

18

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)

2 718 230

41 894 014

8 191 500

7 432 890

15 624 390

15 624 390

100%

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

61 064 400

41 894 014

8 191 500

7 432 890

15 624 390

15 624 390

100%

20

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

0

0

417 621

417 621

417 621

100%

21

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

0

417 621

417 621

417 621

100%

22

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

0

0

417 621

417 621

417 621

100%

23

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

8 766 127

8 435 404

7 800 000

0

7 800 000

4 280 825

55%

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

8 766 127

8 435 404

7 800 000

0

7 800 000

4 280 825

55%

25

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

32 322 720

47 829 994

25 000 000

0

25 000 000

15 425 500

62%

26

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

32 322 720

47 829 994

25 000 000

0

25 000 000

15 425 500

62%

27

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

0

0

0

0

0

28

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

0

0

0

29

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

32 322 720

47 829 994

25 000 000

0

25 000 000

15 425 500

62%

30

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

935 608

1 166 108

700 000

0

700 000

245 050

35%

31

ebből: egyéb bírság (B36)

432 552

50 534

50 000

0

50 000

15 000

30%

32

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

42 024 455

57 431 506

33 500 000

417 621

33 917 621

20 368 996

60%

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

64 275

4 813

50 000

0

50 000

0

0%

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

642 446

2 171 158

780 000

0

780 000

472 320

61%

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

4 528 798

3 769 575

4 500 000

0

4 500 000

3 287 833

73%

37

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

1 327 126

1 438 613

1 300 000

908 719

2 208 719

2 208 719

100%

38

Ellátási díjak (B405)

2 870 124

3 610 474

4 165 210

0

4 165 210

2 312 662

56%

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

2 089 353

2 878 016

2 623 106

0

2 623 106

2 220 560

85%

40

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)

0

0

0

0

0

0

41

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

112

156

700

0

700

70

10%

42

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

112

156

700

0

700

70

10%

43

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

13 592

25 573 119

23 000

28

23 028

14 899

65%

45

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

11 535 826

39 445 924

13 442 016

908 747

14 350 763

10 517 063

73%

46

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

0

13 710 000

0

51 664 600

51 664 600

51 664 600

100%

47

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

0

13 710 000

0

51 664 600

51 664 600

51 664 600

100%

48

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

650 000

0

650 000

0

0%

49

ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

650 000

0

650 000

0

0%

50

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

180 000

120 000

180 000

0

180 000

60 000

33%

51

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

0

0

52

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

0

53

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

180 000

120 000

180 000

0

180 000

60 000

33%

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

180 000

120 000

830 000

0

830 000

60 000

7%

55

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

313 176 383

366 655 688

259 643 863

67 122 734

326 766 597

224 845 691

69%

56

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

159 660 231

155 892 210

134 549 099

0

134 549 099

134 549 099

100%

57

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

159 660 231

155 892 210

134 549 099

0

134 549 099

134 549 099

100%

58

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

9 430 272

9 288 492

0

414 126

414 126

414 126

100%

59

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

113 782 292

119 632 293

133 881 833

0

133 881 833

65 914 080

49%

60

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)

282 872 795

284 812 995

268 430 932

414 126

268 845 058

200 877 305

75%

61

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

282 872 795

284 812 995

268 430 932

414 126

268 845 058

200 877 305

75%

62

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

596 049 178

651 468 683

528 074 795

67 536 860

595 611 655

425 722 996

71%

#

Megnevezés

2020. tényadat (2020.12.31.)

2021. tényadat (2021.12.31.)

2022. évi költségvetés

2022. évi módosítás

2022. módosított előirányzat

2022. teljesítés

Teljesítés aránya

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

97 639 265

107 004 884

136 279 203

-4 204 117

132 075 086

62 752 014

48%

02

Normatív jutalmak (K1102)

1 200 057

7 823 243

2 000 000

0

2 000 000

0

0%

03

Céljuttatás, prémium (K1103)

4 927 200

169 000

0

840 000

840 000

840 000

100%

04

Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)

0

845 381

0

2 704 117

2 704 117

1 405 653

52%

05

Jubileumi jutalom (K1106)

832 500

0

0

0

0

0

06

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 542 925

2 212 773

2 148 443

0

2 148 443

1 953 129

91%

07

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1 295 271

1 450 240

1 440 012

0

1 440 012

513 752

36%

08

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

0

0

0

0

09

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

8 687 360

5 717 857

1 105 000

1 100 000

2 205 000

1 791 177

81%

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

116 124 578

125 223 378

142 972 658

440 000

143 412 658

69 255 725

48%

11

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

11 662 288

11 658 557

14 358 067

0

14 358 067

7 253 078

51%

12

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

3 480 217

4 742 632

219 000

2 423 867

2 642 867

598 203

23%

13

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

482 561

2 238 497

2 140 000

1 575 039

3 715 039

2 872 861

77%

14

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

15 625 066

18 639 686

16 717 067

3 998 906

20 715 973

10 724 142

52%

15

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

131 749 644

143 863 064

159 689 725

4 438 906

164 128 631

79 979 867

49%

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

22 670 423

21 772 378

21 481 054

501 299

21 982 353

10 113 124

46%

17

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

22 173 640

20 686 198

20 758 548

360 099

21 118 647

9 493 218

45%

18

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

19

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

54 112

379 744

0

111 689

111 689

111 689

100%

20

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

442 671

706 436

722 506

29 511

752 017

508 217

68%

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 111 406

812 500

1 275 000

0

1 275 000

657 322

52%

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

8 447 464

8 937 397

10 390 000

354 646

10 744 646

4 941 123

46%

23

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

9 558 870

9 749 897

11 665 000

354 646

12 019 646

5 598 445

47%

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

3 420 655

4 041 440

4 080 000

0

4 080 000

1 905 558

47%

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

832 984

855 510

880 000

0

880 000

379 756

43%

26

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

4 253 639

4 896 950

4 960 000

0

4 960 000

2 285 314

46%

27

Közüzemi díjak (K331)

9 630 978

7 120 006

7 500 000

200 000

7 700 000

4 523 465

59%

28

Vásárolt élelmezés (K332)

15 507 331

17 667 901

16 235 690

28

16 235 718

10 932 956

67%

29

Bérleti és lízing díjak (K333)

398 516

622 814

685 000

0

685 000

335 196

49%

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 912 232

1 116 538

1 160 000

690 000

1 850 000

1 569 924

85%

31

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

4 228 410

4 328 834

6 000 000

700 000

6 700 000

3 383 407

50%

32

ebből: államháztartáson belül (K335)

1 616 829

991 130

0

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

9 595 963

4 686 410

4 740 000

-80 000

4 660 000

2 007 665

43%

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

16 146 870

19 122 379

15 600 000

780 000

16 380 000

9 523 199

58%

35

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

182 377

200 000

0

200 000

0

0%

36

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

57 420 300

54 664 882

51 920 690

2 290 028

54 210 718

32 275 812

60%

37

Kiküldetések kiadásai (K341)

6 917

4 674

10 000

20 000

30 000

25 493

85%

38

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

362 371

600 000

0

600 000

553 000

92%

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

6 917

367 045

610 000

20 000

630 000

578 493

92%

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

13 340 518

14 408 783

15 172 101

331 915

15 504 016

8 811 092

57%

41

Kamatkiadások (K353)

72 723

10 128

500

0

500

0

0%

42

Egyéb dologi kiadások (K355)

501 168

422 438

420 000

231 530

651 530

484 129

74%

43

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

13 914 409

14 841 349

15 592 601

563 445

16 156 046

9 295 221

58%

44

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

85 154 135

84 520 123

84 748 291

3 228 119

87 976 410

50 033 285

57%

45

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

0

0

0

0

0

46

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

0

0

0

47

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

0

0

0

0

0

48

ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)

0

0

0

0

0

0

49

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

929 549

850 467

1 000 000

0

1 000 000

625 258

63%

50

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

767 049

322 967

1 000 000

0

1 000 000

570 258

57%

51

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

162 500

527 500

0

0

0

55 000

52

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

929 549

850 467

1 000 000

0

1 000 000

625 258

63%

54

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

3 940 928

1 139 483

0

0

0

0

55

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

3 940 928

1 139 483

0

0

0

0

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

4 259 275

7 299 419

7 210 000

0

7 210 000

4 341 220

60%

58

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

4 259 275

7 299 419

7 210 000

0

7 210 000

4 341 220

60%

59

Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)

0

650 000

0

0

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

817 062

2 147 384

1 829 200

300 000

2 129 200

2 068 439

97%

61

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

585 462

1 918 184

945 000

300 000

1 245 000

1 893 239

152%

62

ebből: háztartások (K512)

0

0

0

0

0

0

63

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

231 600

229 200

884 200

0

884 200

175 200

20%

64

Tartalékok (K513)

0

0

83 620 354

51 778 766

135 399 120

0

0%

65

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

9 017 265

11 236 286

92 659 554

52 078 766

144 738 320

6 409 659

4%

66

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

126 674

55 000

0

0

0

0

67

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

2 337 457

15 165 560

2 755 906

0

2 755 906

0

0%

68

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

428 330

205 400

0

402 631

402 631

402 631

100%

69

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

19 906 425

15 159 150

3 533 396

5 011 262

8 544 658

6 680 825

78%

70

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

5 914 053

7 042 980

1 698 111

1 461 751

3 159 862

1 912 532

61%

71

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

28 712 939

37 628 090

7 987 413

6 875 644

14 863 057

8 995 988

61%

72

Ingatlanok felújítása (K71)

29 390 605

68 581 956

14 979 431

0

14 979 431

10 709 956

71%

73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

510 750

0

0

0

0

0

74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

8 073 366

18 517 128

4 044 446

0

4 044 446

2 891 689

71%

75

Felújítások (=201+...+204) (K7)

37 974 721

87 099 084

19 023 877

0

19 023 877

13 601 645

71%

76

Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás

1 070 989

714 193

700 000

0

700 000

348 938

50%

77

Felhalmozási célú támogatások (K8)

1 070 989

714 193

700 000

0

700 000

348 938

50%

78

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

317 279 665

387 683 685

387 289 914

67 122 734

454 412 648

170 107 764

37%

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

9 095 011

9 603 606

6 903 048

414 126

7 317 174

7 317 174

100%

80

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

113 782 292

119 632 293

133 881 833

0

133 881 833

65 914 080

49%

81

Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)

122 877 303

129 235 899

140 784 881

414 126

141 199 007

73 231 254

52%

82

Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)

122 877 303

129 235 899

140 784 881

414 126

141 199 007

73 231 254

52%

83

Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)

440 156 968

516 919 584

528 074 795

67 536 860

595 611 655

243 339 018

41%

3. melléklet6

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Kormányzati funkció száma és megnevezése

Összes módosított előirányzat

Összes teljesítés

Személyi juttatások

Munkaadókat terh.jár.

Dologi és egyéb működési kiadások

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb műk.c.kiadások

Támogatások

Beruházások

Felújítások

Felhalm. célú tám.

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

102 638 197

19 160 043

17 742 067

9 597 381

2 850 902

1 085 470

80 029 229

8 461 193

15 394 841

6 567 954

64 634 388

1 893 239

0

0

15 999

15 999

2 000 000

0

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

0

0

0

0

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

2 000 000

323 722

500 000

323 722

500 000

323 722

1 500 000

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

35 857 360

360 294

0

0

50 000

756

35 107 360

10 600

107 360

10 600

35 000 000

0

700 000

348 938

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Muzeális kiállító

1 600 000

754 423

778

1 600 000

753 645

1 600 000

753 645

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tornaterem

7 602 838

4 080 468

275 287

191 505

27 551

27 551

5 300 000

2 755 853

5 300 000

2 755 853

2 000 000

1 105 559

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

499 754

0

317 645

81 957

100 152

0

100 152

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0

0

0

0

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

141 091 833

70 255 300

7 210 000

4 341 220

7 210 000

4 341 220

133 881 833

65 914 080

031030

Közterület rendjének fenntartása

450 000

48 571

450 000

48 571

450 000

48 571

041233

Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás

2 554 614

2 554 614

2 229 247

2 229 247

287 810

287 810

37 557

37 557

37 557

37 557

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

24 866 765

2 798 739

24 866 765

2 798 739

2 798 739

2 798 739

22 068 026

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

19 500 560

9 499 042

3 182 200

1 586 200

7 869 606

436 716

436 716

436 716

7 432 890

8 448 754

7 476 126

064010

Közvilágítás

2 600 000

2 288 704

2 600 000

2 288 704

2 600 000

2 288 704

066010

Zöldterület-kezelés

1 000 000

975 330

1 000 000

975 330

1 000 000

975 330

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

18 495 490

6 653 033

10 173 000

3 594 354

1 322 490

506 897

5 000 000

2 551 782

5 000 000

2 551 782

2 000 000

072111

Háziorvosi alapellátás

287 162

245 870

287 162

245 870

164 762

123 470

122 400

122 400

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

15 195 208

5 628 060

10 646 666

4 070 990

1 708 073

646 687

1 343 238

835 384

1 343 238

835 384

74 999

74 999

1 422 232

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

0

0

0

0

082044

Könyvtári szolgáltatások

450 000

225 000

450 000

225 000

0

0

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház

25 081 096

18 587 656

4 849 072

1 845 887

630 379

111 654

4 000 000

3 028 470

4 000 000

3 028 470

15 601 645

13 601 645

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Közösségi Ház

2 864 995

1 244 194

0

0

2 850 000

1 229 199

2 850 000

1 229 199

14 995

14 995

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Cselekvő Közösségek

11 304 505

3 139 489

843 302

843 302

99 413

99 413

10 053 480

1 888 464

1 888 464

1 888 464

8 165 016

308 310

308 310

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

26 126 930

14 481 246

8 589 600

4 459 850

1 116 648

601 615

16 420 682

9 419 781

16 420 682

9 419 781

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

184 963

62 985

184 963

62 985

184 963

62 985

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0

0

0

0

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

0

0

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

0

0

0

0

107070

Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása

3 304 886

3 304 886

1 344 534

1 344 534

1 960 352

1 960 352

1 960 352

1 960 352

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

1 116 325

741 583

1 116 325

741 583

116 325

116 325

1 000 000

625 258

Önkormányzat összesen

446 673 481

167 413 252

60 642 620

29 988 250

8 175 223

3 368 631

209 886 871

45 195 720

64 254 151

38 213 603

1 000 000

625 258

144 632 720

6 356 859

133 881 833

65 914 080

14 363 057

8 995 988

19 023 877

13 601 645

700 000

348 938

Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

7 317 174

7 317 174

0

0

7 317 174

7 317 174

Lurkó Óvoda

65 603 019

32 023 916

46 480 933

22 318 166

6 118 898

2 869 826

13 003 188

6 835 924

13 003 188

6 835 924

0

0

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal

76 017 981

36 584 676

57 005 078

27 673 451

7 688 232

3 874 667

10 824 671

5 036 558

10 719 071

4 983 758

105 600

52 800

500 000

Költségvetési szervek összesen

141 621 000

68 608 592

103 486 011

49 991 617

13 807 130

6 744 493

23 827 859

11 872 482

23 722 259

11 819 682

0

0

105 600

52 800

0

0

500 000

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

595 611 655

243 339 018

164 128 631

79 979 867

21 982 353

10 113 124

233 714 730

57 068 202

87 976 410

50 033 285

1 000 000

625 258

144 738 320

6 409 659

141 199 007

73 231 254

14 863 057

8 995 988

19 023 877

13 601 645

700 000

348 938

4. melléklet7

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosítás

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosítás

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosítás

2022. évi módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

95 278 899

0

95 278 899

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

51 698 440

0

51 698 440

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

33 044 240

0

33 044 240

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

6 835 957

0

6 835 957

0

0

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

3 610 011

1 668 000

5 278 011

0

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

269 580

269 580

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

190 467 547

1 937 580

192 405 127

0

0

0

0

0

0

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

13 212 800

0

13 212 800

0

4 761 296

4 761 296

0

0

0

09

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

0

0

2 486 970

2 486 970

0

0

0

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

0

0

0

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

0

0

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

1 229 078

1 229 078

0

2 274 326

2 274 326

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

11 916 100

-1 391 393

10 524 707

0

0

0

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

1 296 700

162 315

1 459 015

0

0

0

15

ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

0

0

0

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

203 680 347

1 937 580

205 617 927

0

4 761 296

4 761 296

0

0

0

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)

8 191 500

7 432 890

15 624 390

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

8 191 500

7 432 890

15 624 390

0

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

417 621

417 621

0

0

0

0

0

0

21

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

417 621

417 621

0

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

417 621

417 621

0

0

0

0

0

0

23

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

7 800 000

0

7 800 000

0

0

0

0

0

0

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

7 800 000

0

7 800 000

0

0

0

25

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

25 000 000

0

25 000 000

0

0

0

0

0

0

26

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

25 000 000

0

25 000 000

0

0

0

27

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

0

0

0

0

29

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

25 000 000

0

25 000 000

0

0

0

0

0

0

30

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

700 000

0

700 000

0

0

0

31

ebből: egyéb bírság (B36)

50 000

0

50 000

0

0

0

32

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

33 500 000

417 621

33 917 621

0

0

0

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

50 000

0

50 000

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

700 000

-42 500

657 500

80 000

0

80 000

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

4 500 000

0

4 500 000

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

1 300 000

-623 781

676 219

0

0

0

38

Ellátási díjak (B405)

3 787 690

0

3 787 690

0

0

0

377 520

0

377 520

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

2 521 176

-425 250

2 095 926

0

0

0

101 930

0

101 930

40

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

150

0

150

500

0

500

50

0

50

42

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

150

0

150

500

0

500

50

0

50

43

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

15 000

0

15 000

5 000

0

5 000

3 000

28

3 028

45

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

12 874 016

-1 091 531

11 782 485

85 500

0

85 500

482 500

28

482 528

46

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

0

51 664 600

51 664 600

0

0

0

0

0

0

47

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

0

51 664 600

51 664 600

0

0

0

0

0

0

48

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

650 000

0

650 000

0

0

0

0

0

0

49

ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

650 000

0

650 000

0

0

0

0

0

0

50

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

180 000

0

180 000

0

0

0

0

0

0

51

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

180 000

0

180 000

0

0

0

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

830 000

0

830 000

0

0

0

0

0

0

55

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

259 075 863

60 361 160

319 437 023

85 500

4 761 296

4 846 796

482 500

28

482 528

56

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

119 557 561

0

119 557 561

1 409 039

0

1 409 039

1 000 804

0

1 000 804

57

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

119 557 561

0

119 557 561

1 409 039

0

1 409 039

1 000 804

0

1 000 804

58

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

414 126

414 126

0

0

0

0

0

0

59

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

0

69 762 146

0

69 762 146

64 119 687

0

64 119 687

60

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)

119 557 561

414 126

119 971 687

71 171 185

0

71 171 185

65 120 491

0

65 120 491

61

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

119 557 561

414 126

119 971 687

71 171 185

0

71 171 185

65 120 491

0

65 120 491

62

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

378 633 424

60 775 286

439 408 710

71 256 685

4 761 296

76 017 981

65 602 991

28

65 603 019

5. melléklet8

ÖNKÉNT FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosítás

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosítás

2022. évi módosított előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi módosítás

2022. évi módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

0

0

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

0

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

15

ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

0

0

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

0

0

18

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

25

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

27

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

0

29

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

0

0

0

31

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

32

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

42 500

42 500

0

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

1 532 500

1 532 500

0

0

38

Ellátási díjak (B405)

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

425 250

425 250

0

0

40

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

0

0

0

42

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

0

0

0

45

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

0

2 000 250

2 000 250

0

0

0

0

0

0

46

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

52

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

53

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

0

2 000 250

2 000 250

0

0

0

0

0

0

56

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

12 581 695

12 581 695

0

0

57

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

12 581 695

0

12 581 695

0

0

0

0

0

0

58

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

0

0

0

59

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

0

0

0

0

60

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)

12 581 695

0

12 581 695

0

0

0

0

0

0

61

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

12 581 695

0

12 581 695

0

0

0

0

0

0

62

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

12 581 695

2 000 250

14 581 945

0

0

0

0

0

0

6. melléklet9

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022.06.30-ig

2022.06.30. Módosítás után

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022.06.30-ig

2022.06.30. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

190 467 547

1 937 580

192 405 127

Személyi juttatások

159 689 725

4 438 906

164 128 631

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

13 212 800

4 761 296

17 974 096

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 481 054

501 299

21 982 353

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

84 748 291

3 228 119

87 976 410

4.

Közhatalmi bevételek

33 500 000

417 621

33 917 621

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 000 000

5.

Működési bevételek

13 442 016

908 747

14 350 763

Egyéb működési célú kiadások

9 039 200

300 000

9 339 200

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

830 000

830 000

Tartalékok

26 552 328

29 345 876

55 898 204

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

251 452 363

8 025 244

259 477 607

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

302 510 598

37 814 200

340 324 798

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

50 469 783

50 469 783

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

50 469 783

50 469 783

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

22.

Államháztartási megelőlegezések

414 126

414 126

Váltókiadások

23.

Intézményfinanszírozás

Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

6 903 048

414 126

7 317 174

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

50 469 783

414 126

50 883 909

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

6 903 048

414 126

7 317 174

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

301 922 146

8 439 370

310 361 516

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

309 413 646

38 228 326

347 641 972

26.

Költségvetési hiány:

51 058 235

29 788 956

80 847 191

Költségvetési többlet:

-

-

-

27.

Bruttó hiány:

7 491 500

29 788 956

37 280 456

Bruttó többlet:

-

-

-

7. melléklet10

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022.06.30-ig

2022.06.30. Módosítás után

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022.06.30-ig

2022.06.30. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8 191 500

7 432 890

15 624 390

Beruházások

7 987 413

6 875 644

14 863 057

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

51 664 600

51 664 600

Felújítások

19 023 877

19 023 877

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

700 000

700 000

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

57 068 026

22 432 890

79 500 916

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

8 191 500

59 097 490

67 288 990

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

84 779 316

29 308 534

114 087 850

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

84 079 316

84 079 316

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

84 079 316

84 079 316

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

84 079 316

84 079 316

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

92 270 816

59 097 490

151 368 306

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

84 779 316

29 308 534

114 087 850

27.

Költségvetési hiány:

76 587 816

-

46 798 860

Költségvetési többlet:

-

29 788 956

-

28.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

7 491 500

29 788 956

37 280 456

8. melléklet11

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021.XII.31-ig

2022. évi eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2021-ben

1. sz. módosítás

Módosítások összesen 2021. 09.30-ig

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Hajmáskér Község Önkormányzata

MFP - Közösségszervezés, eszközbeszerzés

1 014 785

2021-2022

1 987 413

1 987 413

Tornaterem állvány beszerzése

908 609

2022

2 000 000

-196 950

-196 950

1 803 050

Tornaterem - kézilabda háló

89 000

89 000

89 000

89 000

Tornaterem - plexi pulpitus

107 950

107 950

107 950

107 950

2 db urnafal

2022

1 500 000

1 500 000

Műhely - féltető építése

2022

2 000 000

2 000 000

Pendrive

15 999

15 999

15 999

15 999

Páramentesítő-fogászat

74 999

74 999

74 999

74 999

Futószőnyeg-Közösségi Ház

14 995

14 995

14 995

14 995

Cselekvő - polcelemek, székek, asztal

308 310

308 310

308 310

308 310

MFP - digitális temetőnyilvántartás - notebook

511 341

511 341

511 341

511 341

MFP-fogorvosi kezelőegység

5 950 000

5 950 000

5 950 000

5 950 000

Lurkó Óvoda

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

2 db nyomtató beszerzése

2022

500 000

500 000

ÖSSZESEN:

8 995 988

7 987 413

6 875 644

14 863 057

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021.XII.31-ig

2022. évi eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege -

1. sz. módosítás

Módosítások összesen 2021. 09.30-ig

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Hajmáskér Község Önkormányzata

MFP - Művelődési Ház szigetelése

13 601 645

2021-2022

12 065 000

13 023 877

577 768

577 768

13 601 645

Egészségház felújítása

2022

2 000 000

-577 768

-577 768

1 422 232

Művelődési Ház egyéb felújítás

2022

2 000 000

2 000 000

Hivatal felújítása (festés stb.)

2022

2 000 000

2 000 000

ÖSSZESEN:

13 601 645

12 065 000

19 023 877

19 023 877

9. melléklet12

Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám

Megnevezés

Eredeti előirányzat Ft

Módosított előirányzat Ft

1

Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010

11 304 505

8 165 016

2

Működési célú általános tartlék

15 247 823

47 733 188

3

Működési célú tartalék összesen

26 552 328

55 898 204

4

Fel nem használt pályázati támogatás céltartalék- „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011

22 068 026

22 068 026

5

Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő

35 000 000

35 000 000

MFP-Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2022

1 482 891

MFP-Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2022

5 949 999

6

Felhalmozási célú általános tartalék

15 000 000

7

Felhalmozási célú tartalék összesen

57 068 026

79 500 916

10. melléklet13

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés

Foglalkoztatás jellege

Létszám (fő)

Hajmáskér Község Önkormányzata

Polgármester

1,0

Alpolgármester

1,0

Önkormányzati képviselők

5,0

Önkormányzatnál foglalkoztatottak

MT szerint foglalkoztatott

18,0

ebből közfoglalkoztatott

6,0

Közalkalmazott

2,0

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

köztisztviselők

11,0

Hajmáskéri Lurkó Óvoda

Óvodavezető

közalkalmazott

1,0

Óvodavezető-helyettes

közalkalmazott

1,0

Pedagógus II.

közalkalmazott

1,0

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők

közalkalmazott

1,0

MT szerint foglalkoztatott

7,0

Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen

Polgármester

1,0

Alpolgármester

1,0

Képviselők

5,0

Közalkalmazott

6,0

Köztisztviselő

11,0

MT szerint foglalkoztatott

25,0

49,0

11. melléklet14

Hajmáskér Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen 2022. évre

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Működési célú támogatások áht-n belülre

22 642 719

21 498 462

18 180 298

19 012 117

18 095 119

27 181 927

13 961 430

13 961 430

13 961 430

13 961 430

13 961 430

13 961 431

210 379 223

3.

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről

0

0

8 191 500

7 432 890

0

0

0

0

0

0

0

0

15 624 390

4.

Közhatalmi bevételek

380 664

1 141 050

7 363 195

677 423

7 423 808

3 382 856

0

0

13 000 000

300 000

200 000

48 625

33 917 621

5.

Működési célú saját bevételek

1 335 988

2 176 882

2 139 073

1 085 313

2 520 420

1 259 387

636 521

654 592

635 521

635 522

635 521

636 023

14 350 763

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

10 000

0

20 000

10 000

10 000

10 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

180 000

6.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Műk.célú visszatérítendő támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

650 000

650 000

7.

Felhalmozási célú saját bevételek

7 564 600

400 000

0

0

43 700 000

0

0

0

0

0

0

0

51 664 600

8.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Finanszírozási bevételek

8 886 821

9 727 436

14 751 061

8 136 663

10 158 225

14 668 000

11 327 959

11 327 959

11 327 959

11 327 959

11 327 959

11 327 958

134 295 959

10.

Előző évi maradvány igénybe vétele

134 549 099

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134 549 099

11.

Bevételek összesen:

175 369 891

34 943 830

50 645 127

36 354 406

81 907 572

46 502 170

25 945 910

25 963 981

38 944 910

26 244 911

26 144 910

26 644 037

595 611 655

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

10 805 419

11 367 434

13 824 212

13 095 343

13 551 753

17 335 706

14 024 794

14 024 794

14 024 794

14 024 795

14 024 794

14 024 794

164 128 631

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 787 661

1 513 294

1 420 498

2 091 439

1 713 737

1 586 495

1 978 205

1 978 205

1 978 204

1 978 205

1 978 204

1 978 206

21 982 353

15.

Dologi kiadások,

4 834 807

9 396 720

8 582 514

9 117 725

7 696 517

10 405 002

6 323 853

6 323 855

6 323 854

6 323 855

6 323 854

6 323 854

87 976 410

elvonások, befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

64 508

57 303

157 046

67 303

97 893

181 205

62 457

62 457

62 457

62 457

62 457

62 457

1 000 000

17.

Működési célú támogatások áht-n belülre

0

230 063

0

1 121 499

2 615 825

373 833

1 531 280

267 500

267 500

267 500

267 500

267 500

7 210 000

18.

Műk.célú visszatérítendő támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.

Működési célú támogatások áht-n kívülre

132 135

122 400

663 200

26 400

0

1 124 304

34 361

0

0

26 400

0

0

2 129 200

20.

Beruházások, felújítások

13 023 877

0

2 433 708

0

526 336

6 613 712

2 000 000

4 789 301

2 000 000

0

2 500 000

0

33 886 934

21.

Felhalmozási célú átadott pénzeszközök

0

0

0

0

348 938

0

0

0

0

0

351 062

0

700 000

22.

Finanszírozási kiadások

15 789 869

9 727 436

14 751 061

8 136 663

10 158 225

14 668 000

11 327 959

11 327 959

11 327 959

11 327 959

11 327 959

11 327 958

141 199 007

23.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135 399 120

24.

Kiadások összesen:

46 438 276

32 414 650

41 832 239

33 656 372

36 709 224

52 288 257

37 282 909

38 774 071

35 984 768

34 011 171

36 835 830

33 984 769

595 611 655

25.

Egyenleg

128 931 615

2 529 180

8 812 888

2 698 034

45 198 348

-5 786 087

-11 336 999

-12 810 090

2 960 142

-7 766 260

-10 690 920

-7 340 732

0

12. melléklet15

Hajmáskér Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Sorszám

Megnevezés

Kötezettségvállalás éve

2022. előtti kifizetés

2022

2023

2023 utáni kifizetés

1

Halmos György - Hajmáskéri Cselekvő Közösségek pályázat
szakmai feladatok ellátása

2018

4 200 000

600 000

2

Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása

2019

10 003 941

4 054 419

4 054 419

4 054 419

3

Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermek
jóléti szolgáltatás

2020

3 210 000

3 210 000

3 210 000

3 210 000

4

5

Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió
Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023

2020

1 114 821

1 114 821

1 114 821

1 114 821

6

Kötelezettségvállalások összesen

18 528 762

8 979 240

8 379 240

8 379 240

13. melléklet16

Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

2022. évi előirányzat (Ft)

2023.

2024.

2025.

Bevételek

1

Működési célú támogatások áht-belül összesen

203 680 347

203 000 000

203 000 000

203 000 000

2

Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül

8 191 500

0

3

Közhatalmi bevételek összesen

33 500 000

33 600 000

33 650 000

33 700 000

4

Működési célú saját bevételek összesen

13 442 016

13 450 000

13 460 000

13 470 000

5

ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető

6

Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen

830 000

0

0

0

7

Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről

0

0

0

0

8

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

0

9

Költségvetési bevételek mindösszesen

259 643 863

250 050 000

250 110 000

250 170 000

10

Államháztartási megelőlegezések bevétele

0

11

Előző évi maradvány igénybe vétele

134 549 099

63 160 000

58 100 000

55 040 000

12

Központi, irányítószervi támogatás

133 881 833

134 000 000

134 000 000

134 000 000

13

Finanszírozási bevételek összesen

268 430 932

197 160 000

192 100 000

189 040 000

14

Bevételek mindösszesen

528 074 795

447 210 000

442 210 000

439 210 000

Kiadások

1

Személyi juttatások

159 689 725

160 000 000

160 000 000

160 000 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

21 481 054

21 500 000

21 500 000

21 500 000

3

Dologi kiadások

84 748 291

85 000 000

85 000 000

85 000 000

4

Elvonások befizetések

0

5

Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások )

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

6

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

7

Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre

7 210 000

7 210 000

7 210 000

7 210 000

8

Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre

1 829 200

1 800 000

1 800 000

1 800 000

9

Működési célú tartalékok

26 552 328

10 000 000

3 000 000

0

10

Működési költségvetési kiadások összesen

302 510 598

286 510 000

279 510 000

276 510 000

11

Beruházások,

7 987 413

4 000 000

4 000 000

4 000 000

12

Felújítások

19 023 877

5 000 000

5 000 000

5 000 000

13

Részesedések vásárlása

14

Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre

700 000

700 000

700 000

700 000

15

Felhalmozási célú támogatások visszfizetése áht-n belülre

0

0

0

0

16

Felhalmozási célú tartalékok

57 068 026

10 000 000

12 000 000

12 000 000

17

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

84 779 316

19 700 000

21 700 000

21 700 000

18

Költségvetési kiadások mindösszesen

387 289 914

306 210 000

301 210 000

298 210 000

19

Hitelek kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

20

Szabad pénzeszközök befektetése

0

0

0

0

21

Központi, irányítószervi támogatás

133 881 833

134 000 000

134 000 000

134 000 000

22

Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás

0

0

0

0

23

Államháztartási megelőlegezések

6 903 048

7 000 000

7 000 000

7 000 000

24

Finanszírozási kiadások összesen

140 784 881

141 000 000

141 000 000

141 000 000

25

Kiadások mindösszesen

528 074 795

447 210 000

442 210 000

439 210 000

14. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata Támogatási Szerződéssel rendelkező, folyamatban lévő Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően

Projekt megnevezése

a projekt tervezett megvalósítási ideje

Tervezett saját forrás (Ft)

EU és hazai társ finanszírozás (Ft)

Tervezett projekt költség összesen (Ft)

2021. december 31-ig történt felhasználás (kiadás) (Ft)

2021.dec. 31-ig kiutalt előleg és kifizetési kérelem (bevétel) (Ft)

Tervezett felhasználás 2022. (kiadás) (Ft)

Benyújtandó kifizetési kérelem 2022. (bevétel) (Ft)

Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat

2018-2022.

0

54 959 600

54 959 600

43 183 150

54 494 421

11 776 450

465 179

Összesen

0

54 959 600

54 959 600

43 183 150

54 494 421

11 776 450

465 179

1

A 3. § a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (1) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (2) bekezdése a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.

5

A 2. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg.

6

A 3. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.

10

A 7. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg.

11

A 8. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg.

12

A 9. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg.

13

A 10. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.

14

A 11. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg.

15

A 12. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg.

16

A 13. melléklet a Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg.