Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 25

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetéséről

2022.02.25.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya Hajmáskér Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

2. § Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

1. Önkormányzat

2. Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

3. Hajmáskéri Lurkó Óvoda

3. § (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege: 259.643.863 Ft előirányzat

b) költségvetési kiadási főösszege 387.289.914 Ft előirányzat

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 127.646.051 Ft, melyből:

ca) működési célú hiány: 51.058.235 Ft

cb) felhalmozási célú hiány: 76.587.816 Ft

d) finanszírozási bevétele: 268.430.932 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadása: 140.784.881 Ft előirányzattal

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 127.646.051 Ft, melyből:

fa) működési célú többlet: 43.566.735 Ft

fb) felhalmozási célú többlet: 84.079.316 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 528.074.795 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 528.074.795 Ft bevételi előirányzattal, és 528.074.795 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:

aa) személyi juttatások: 159.689.725 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 21.481.054 Ft

ac) dologi kiadások: 84.748.291 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.000.000 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 92.659.554 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

ba) beruházások: 7.987.413 Ft

bb) felújítások: 19.023.877 Ft

bc) felhalmozási célú támogatások:700.000 Ft

c) Finanszírozási kiadások:

ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 6.903.048 Ft

cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 133.881.833 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 36,5 fő ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 14,5 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében a tartalék összege 83.620.354 Ft, melyből

a) működési célú tartalék

aa) általános tartalék 15.247.823 Ft,

ab) „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 11.304.505 Ft céltartalék,

b) felhalmozási célú tartalék

ba) a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 22.068.026 Ft céltartalék

bb) ivóvíz és szennyvízcsatorna cseréje, felújítása során az önkormányzat által vállalt önerő felhasználására 35.000.000 Ft céltartalék.

(3) A 3. §. (1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege szerint az 1–5. mellékletek tartalmazzák.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 6–7. melléklet tartalmazza.

(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 13. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(11) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.

5. § (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 500 ezer forint egyedi értékhatárig jogosult előzetes képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.

(2) A polgármester az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezheti el.

(3) A polgármester 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között - a felhalmozási célú tartalék kivételével - 2 000 000 Ft összeghatárig jogosult átcsoportosításra, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(4) A polgármester a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a kiemelt előirányzatra átcsoportosítsa. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

6. § (1) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(2) A költségvetés év közben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.

(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján, e rendelet egyidejű módosításával.

(4) Az érdemi döntést nem igénylő központi hatáskörű pótelőirányzatról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, mely alapján e rendeletet is módosítani kell.

7. § (1) Az egységes költségvetés végrehajtását a jogszabályi előírások szerint a közös önkormányzati hivatal végzi.

(2) A költségvetési szervek támogatása szükség szerint, egy hónapon belül akár több részletben is történhet.

(3) A költségvetési intézmények – saját bevételi forrásaik és kiadási előirányzataik felemelése mellett – figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 35. § (1) bekezdésében foglaltakat, a költségvetésük módosítását kezdeményezhetik, illetve átcsoportosítást kérhetnek a kiemelt előirányzataik között.

(4) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl és a költségvetési év kiadási előirányzatainak mértékéig vállalhat kötelezettséget.

8. § Az önkormányzat költségvetéséhez támogatást nyújthatnak azok az önkormányzatok, amelyek az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszik. A támogatás mértékét és feltételeit megállapodásban kell rögzíteni.

9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatás igénybevételével gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. § E rendeletet rendelkezéseit 2022. év január 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019. évi tény (Ft)

2020. évi tény (Ft)

2021. évi eredeti
előirányzat

2021. évi módosított előirányzat (Ft) 18/2021.(VIII.26.) ör.

2021. évi módosított előirányzat (Ft) 22/2021.(XI.25.) ör.

2021. évi várható módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

181 141 264

180 128 892

180 454 052

183 747 487

183 747 487

187 425 527

187 425 527

190 467 547

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

85 683 641

94 111 998

96 530 448

96 530 448

96 530 448

96 872 437

96 872 437

95 278 899

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

45 382 150

47 650 320

47 985 000

47 985 000

47 985 000

48 384 680

48 384 680

51 698 440

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

37 837 573

32 586 446

29 200 754

29 200 754

29 200 754

28 731 911

28 731 911

33 044 240

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 865 900

5 190 928

6 737 850

6 737 850

6 737 850

6 849 630

6 849 630

6 835 957

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8 372 000

3 293 435

3 293 435

6 586 869

6 586 869

3 610 011

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

589 200

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

23 409 223

18 242 810

16 223 834

16 223 834

17 340 100

26 628 717

26 628 717

13 212 800

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

23 409 223

18 242 810

16 223 834

16 223 834

17 340 100

26 628 717

26 628 717

13 212 800

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

72 261 118

61 064 400

8 191 500

8 191 500

24 984 101

41 894 014

41 894 014

8 191 500

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

58 346 170

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

72 261 118

2 718 230

8 191 500

8 191 500

24 984 101

41 894 014

41 894 014

8 191 500

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

44 650 902

42 024 455

20 800 000

32 323 736

57 070 710

57 431 506

57 431 506

33 500 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

26 890 609

32 322 720

12 500 000

23 704 075

48 231 742

47 829 994

47 829 994

25 000 000

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételk

1 353 478

935 608

500 000

819 661

1 038 968

1 166 108

1 166 108

700 000

4.5.

Gépjárműadó

6 841 205

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

9 565 610

8 766 127

7 800 000

7 800 000

7 800 000

8 435 404

8 435 404

7 800 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

9 938 532

11 535 826

13 068 168

14 109 375

14 509 032

39 445 924

39 445 924

13 442 016

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

67 425

64 275

65 000

65 000

65 000

4 813

4 813

50 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

981 942

642 446

799 488

1 390 695

1 790 344

2 171 158

2 171 158

780 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 838 752

4 528 798

4 500 000

4 500 000

4 500 000

3 769 575

3 769 575

4 500 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 161 936

1 327 126

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 438 613

1 438 613

1 300 000

5.5.

Ellátási díjak

3 987 496

2 870 124

3 642 770

3 642 770

3 642 770

3 610 474

3 610 474

4 165 210

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 891 077

2 089 353

2 740 660

2 740 660

2 740 660

2 878 016

2 878 016

2 623 106

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

68

112

700

700

708

156

156

700

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

9 836

13 592

19 550

469 550

469 550

25 573 119

25 573 119

23 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

9 000 000

9 000 000

13 710 000

13 710 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

9 000 000

9 000 000

13 710 000

13 710 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

460 000

180 000

170 000

170 000

820 000

120 000

120 000

830 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

650 000

650 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

460 000

180 000

170 000

170 000

170 000

120 000

120 000

180 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

331 861 039

313 176 383

238 907 554

263 765 932

307 471 430

366 655 688

366 655 688

259 643 863

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

84 211 367

159 660 231

155 892 210

155 892 210

155 892 210

155 892 210

155 892 210

134 549 099

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

84 211 367

159 660 231

155 892 210

155 892 210

155 892 210

155 892 210

155 892 210

134 549 099

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

9 507 818

9 430 272

1 051 949

1 824 587

9 288 492

9 288 492

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 507 818

9 430 272

1 051 949

1 824 587

9 288 492

9 288 492

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Központi, irányító szervi támogatás

116 012 598

113 782 292

119 632 293

119 632 293

119 632 293

119 632 293

119 632 293

133 881 833

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

209 731 783

282 872 795

275 524 503

276 576 452

277 349 090

284 812 995

284 812 995

268 430 932

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

541 592 822

596 049 178

514 432 057

540 342 384

584 820 520

651 468 683

651 468 683

528 074 795

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2019. évi tény (Ft)

2020. évi tény (Ft)

2021. évi

Eredeti
előirányzat

2021. évi módosított előirányzat (Ft) 18/2021.(VIII.26.) ör.

2021. évi módosított előirányzat (Ft) 22/2021.(XI.25.) ör.

2021. évi várható módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

244 304 807

249 521 016

322 762 579

341 649 589

371 716 981

383 767 540

262 242 318

359 578 624

1.1.

Személyi juttatások

128 690 855

131 749 644

144 240 080

144 240 080

145 342 886

143 871 774

143 863 064

159 689 725

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 956 924

22 670 423

22 289 922

22 289 922

22 338 716

21 772 378

21 772 378

21 481 054

1.3.

Dologi kiadások

85 682 664

85 154 135

86 740 692

86 450 198

93 355 418

96 156 580

84 520 123

84 748 291

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 080 151

929 549

1 000 000

1 000 000

1 010 000

850 467

850 467

1 000 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 894 213

9 017 265

9 108 073

10 334 883

10 984 883

11 236 286

11 236 286

9 039 200

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

3 940 928

162 673

1 139 483

1 139 483

1 139 483

1 139 483

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

318 347

7 210 000

7 210 000

7 210 000

7 299 419

7 299 419

7 210 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

650 000

650 000

650 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

817 062

1 735 400

1 985 400

1 985 400

2 147 384

2 147 384

1 829 200

1.18.

Tartalékok

59 383 812

77 334 506

98 685 078

109 880 055

83 620 354

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

70 260 146

15 247 823

1.20.

- Céltartalék

39 619 909

68 372 531

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

24 451 482

67 758 649

64 819 023

70 790 391

84 428 497

138 465 244

125 441 367

27 711 290

2.1.

Beruházások

14 023 303

28 712 939

4 000 000

9 971 368

23 609 474

37 628 090

37 628 090

7 987 413

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

9 216 243

37 974 721

59 819 023

59 819 023

59 819 023

100 122 961

87 099 084

19 023 877

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 211 936

1 070 989

1 000 000

1 000 000

1 000 000

714 193

714 193

700 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

268 756 289

317 279 665

387 581 602

412 439 980

456 145 478

522 232 784

387 683 685

387 289 914

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8 659 131

9 095 011

7 218 162

8 270 111

9 042 749

9 603 606

9 603 606

6 903 048

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

8 659 131

9 095 011

7 218 162

8 270 111

9 042 749

9 603 606

9 603 606

6 903 048

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

116 012 598

113 782 292

119 632 293

119 632 293

119 632 293

119 632 293

119 632 293

133 881 833

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

124 671 729

122 877 303

126 850 455

127 902 404

128 675 042

129 235 899

129 235 899

140 784 881

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

393 428 018

440 156 968

514 432 057

540 342 384

584 820 520

651 468 683

516 919 584

528 074 795

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

63 104 750

-4 103 282

-148 674 048

-148 674 048

-148 674 048

-155 577 096

-21 027 997

-127 646 051

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

85 060 054

159 995 492

148 674 048

148 674 048

148 674 048

155 577 096

155 577 096

127 646 051

2. melléklet

Hajmáskér Község Önkormányzata bevételek és kiadások címenként és kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2019. tényadat (2019.12.31.)

2020. tényadat (2020.12.31.)

2021. évi költségvetés

2021. évi módosítás

2021. évi várható módosított előirányzat

2021. várható teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2019. tényadat (2019.12.31.)

2020. tényadat (2020.12.31.)

2021. évi költségvetés

2021. évi módosítás

2021. évi várható módosított előirányzat

2021. várható teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2019. tényadat (2019.12.31.)

2020. tényadat (2020.12.31.)

2021. évi költségvetés

2021. évi módosítás

2021. évi várható módosított előirányzat

2021. várható teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

85 683 641

94 111 998

96 530 448

341 989

96 872 437

96 872 437

95 278 899

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

45 382 150

47 650 320

47 985 000

399 680

48 384 680

48 384 680

51 698 440

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

37 837 573

32 586 446

29 200 754

-468 843

28 731 911

28 731 911

33 044 240

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 865 900

5 190 928

6 737 850

111 780

6 849 630

6 849 630

6 835 957

0

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

8 372 000

0

0

6 586 869

6 586 869

6 586 869

3 610 011

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

589 200

0

0

0

0

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

181 141 264

180 128 892

180 454 052

6 971 475

187 425 527

187 425 527

190 467 547

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

18 593 188

15 620 622

13 690 672

10 404 883

24 095 555

24 095 555

13 212 800

4 816 035

2 622 188

2 533 162

0

2 533 162

2 533 162

0

0

0

0

0

0

0

0

09

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok

180 945

181 140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

1 964 287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

163 111

0

5 288 015

5 288 015

5 288 015

0

3 307 944

0

0

0

0

0

0

0

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

9 157 200

11 236 500

12 385 200

-271 000

12 114 200

12 114 200

11 916 100

0

0

0

0

0

0

0

0

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

6 738 531

4 039 871

1 305 472

5 387 868

6 693 340

6 693 340

1 296 700

0

0

0

0

0

0

0

0

15

ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

552 225

0

0

0

0

0

0

1 508 091

2 622 188

2 533 162

0

2 533 162

2 533 162

0

0

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

199 734 452

195 749 514

194 144 724

17 376 358

211 521 082

211 521 082

203 680 347

4 816 035

2 622 188

2 533 162

0

2 533 162

2 533 162

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

58 346 170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)

72 261 118

2 718 230

8 191 500

33 702 514

41 894 014

41 894 014

8 191 500

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

72 261 118

61 064 400

8 191 500

33 702 514

41 894 014

41 894 014

8 191 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

9 565 610

8 766 127

7 800 000

635 404

8 435 404

8 435 404

7 800 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

9 565 610

8 766 127

7 800 000

635 404

8 435 404

8 435 404

7 800 000

0

0

25

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

26 890 609

32 322 720

12 500 000

35 329 994

47 829 994

47 829 994

25 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

26 890 609

32 322 720

12 500 000

35 329 994

47 829 994

47 829 994

25 000 000

0

0

27

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

6 841 205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

6 841 205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

33 731 814

32 322 720

12 500 000

35 329 994

47 829 994

47 829 994

25 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

1 353 478

935 608

500 000

666 108

1 166 108

1 166 108

700 000

0

0

31

ebből: egyéb bírság (B36)

645 728

432 552

100 000

-49 466

50 534

50 534

50 000

0

0

32

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

44 650 902

42 024 455

20 800 000

36 631 506

57 431 506

57 431 506

33 500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

67 425

64 275

65 000

-60 187

4 813

4 813

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

861 942

542 446

719 488

1 346 670

2 066 158

2 066 158

700 000

120 000

100 000

80 000

25 000

105 000

105 000

80 000

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

1 838 752

4 528 798

4 500 000

-730 425

3 769 575

3 769 575

4 500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

1 161 936

1 327 126

1 300 000

138 613

1 438 613

1 438 613

1 300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Ellátási díjak (B405)

3 709 960

2 709 628

3 265 250

119 065

3 384 315

3 384 315

3 787 690

0

0

0

0

0

0

0

277 536

160 496

377 520

-151 361

226 159

226 159

377 520

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

1 816 138

2 046 024

2 638 730

178 230

2 816 960

2 816 960

2 521 176

0

0

0

0

0

0

0

74 939

43 329

101 930

-40 874

61 056

61 056

101 930

40

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

61

108

100

53

153

153

150

4

2

500

-499

1

1

500

3

2

100

-98

2

2

50

42

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

61

108

100

53

153

153

150

4

2

500

-499

1

1

500

3

2

100

-98

2

2

50

43

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

5 213

5 807

10 050

25 556 879

25 566 929

25 566 929

15 000

2 284

3 763

5 000

-1 622

3 378

3 378

5 000

2 339

4 022

4 500

-1 688

2 812

2 812

3 000

45

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

9 461 427

11 224 212

12 498 618

26 548 898

39 047 516

39 047 516

12 874 016

122 288

103 765

85 500

22 879

108 379

108 379

85 500

354 817

207 849

484 050

-194 021

290 029

290 029

482 500

46

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

0

0

0

13 710 000

13 710 000

13 710 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

0

0

0

13 710 000

13 710 000

13 710 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

0

0

0

650 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

ebből: nonprofit gazd.társ.tól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

0

0

0

650 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

450 000

180 000

170 000

-50 000

120 000

120 000

180 000

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

51

ebből: háztartások (B65)

130 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

320 000

180 000

170 000

-50 000

120 000

120 000

180 000

0

10 000

0

0

0

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

450 000

180 000

170 000

-50 000

120 000

120 000

830 000

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

55

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

326 557 899

310 242 581

235 804 842

127 919 276

363 724 118

363 724 118

259 075 863

4 938 323

2 725 953

2 618 662

22 879

2 641 541

2 641 541

85 500

364 817

207 849

484 050

-194 021

290 029

290 029

482 500

56

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

82 095 625

153 910 173

152 568 166

0

152 568 166

152 568 166

132 139 256

770 740

2 804 022

1 176 850

0

1 176 850

1 176 850

1 409 039

1 345 002

2 946 036

2 147 194

0

2 147 194

2 147 194

1 000 804

57

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

82 095 625

153 910 173

152 568 166

0

152 568 166

152 568 166

132 139 256

770 740

2 804 022

1 176 850

0

1 176 850

1 176 850

1 409 039

1 345 002

2 946 036

2 147 194

0

2 147 194

2 147 194

1 000 804

58

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

9 507 818

9 430 272

0

9 288 492

9 288 492

9 288 492

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

0

0

0

0

0

63 638 657

61 692 110

61 759 741

0

61 759 741

61 759 741

69 762 146

52 373 941

52 090 182

57 872 552

0

57 872 552

57 872 552

64 119 687

60

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)

91 603 443

163 340 445

152 568 166

9 288 492

161 856 658

161 856 658

132 139 256

64 409 397

64 496 132

62 936 591

0

62 936 591

62 936 591

71 171 185

53 718 943

55 036 218

60 019 746

0

60 019 746

60 019 746

65 120 491

61

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

91 603 443

163 340 445

152 568 166

9 288 492

161 856 658

161 856 658

132 139 256

64 409 397

64 496 132

62 936 591

0

62 936 591

62 936 591

71 171 185

53 718 943

55 036 218

60 019 746

0

60 019 746

60 019 746

65 120 491

62

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

418 161 342

473 583 026

388 373 008

137 207 768

525 580 776

525 580 776

391 215 119

69 347 720

67 222 085

65 555 253

22 879

65 578 132

65 578 132

71 256 685

54 083 760

55 244 067

60 503 796

-194 021

60 309 775

60 309 775

65 602 991

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2019. tényadat (2019.12.31.)

2020. tényadat (2020.12.31.)

2021. évi költségvetés

2021. évi módosítás

2021. évi várható módosított előirányzat

2021. várható teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2019. tényadat (2019.12.31.)

2020. tényadat (2020.12.31.)

2021. évi költségvetés

2021. évi módosítás

2021. évi várható módosított előirányzat

2021. várható teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

2019. tényadat (2019.12.31.)

2020. tényadat (2020.12.31.)

2021. évi költségvetés

2021. évi módosítás

2021. évi várható módosított előirányzat

2021. várható teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

30 270 827

28 381 034

37 091 375

-8 049 416

29 041 959

29 041 959

42 425 186

38 215 733

40 210 481

43 932 760

-3 286 208

40 646 552

40 646 552

49 760 200

30 511 508

29 047 750

40 555 500

-3 239 127

37 316 373

37 316 373

44 093 817

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

0

0

2 137 500

2 137 500

2 137 500

0

0

190 057

0

3 275 743

3 275 743

3 275 743

0

0

1 010 000

0

2 410 000

2 410 000

2 410 000

2 000 000

03

Céljuttatás, prémium (K1103)

0

1 610 000

0

0

0

0

0

1 370 700

2 893 200

0

0

0

0

0

0

424 000

0

169 000

169 000

169 000

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)

0

0

0

845 381

845 381

845 381

0

777 998

0

40 000

-40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

05

Jubileumi jutalom (K1106)

0

0

0

0

0

0

0

0

832 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

0

0

0

0

0

0

1 555 789

1 542 925

2 391 304

-178 531

2 212 773

2 212 773

2 148 443

0

0

0

0

0

0

0

07

Közlekedési költségtérítés (K1109)

417 520

483 127

616 968

-118 039

498 929

498 929

104 328

1 151 299

776 325

943 346

-157 851

785 495

785 495

1 100 568

214 914

35 819

123 228

42 588

165 816

165 816

235 116

08

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

3 610 945

6 013 529

3 263 595

1 321 208

4 584 803

4 584 803

801 000

3 094 257

1 520 181

132 000

399 059

531 059

531 059

172 000

1 016 008

1 153 650

132 000

469 995

601 995

601 995

132 000

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

34 299 292

36 487 690

40 971 938

-3 863 366

37 108 572

37 108 572

43 330 514

46 165 776

47 965 669

47 439 410

12 212

47 451 622

47 451 622

53 181 211

31 742 430

31 671 219

40 810 728

-147 544

40 663 184

40 663 184

46 460 933

11

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

10 397 324

11 662 288

11 428 404

230 153

11 658 557

11 658 557

14 358 067

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

2 909 222

3 480 217

2 619 600

2 123 032

4 742 632

4 742 632

219 000

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 589 307

356 336

850 000

1 277 207

2 127 207

2 127 207

2 000 000

1 520 914

106 277

100 000

0

100 000

96 567

120 000

16 590

19 948

20 000

0

20 000

14 723

20 000

14

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

14 895 853

15 498 841

14 898 004

3 630 392

18 528 396

18 528 396

16 577 067

1 570 914

106 277

100 000

0

100 000

96 567

120 000

16 590

19 948

20 000

0

20 000

14 723

20 000

15

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

49 195 145

51 986 531

55 869 942

-232 974

55 636 968

55 636 968

59 907 581

47 736 690

48 071 946

47 539 410

12 212

47 551 622

47 548 189

53 301 211

31 759 020

31 691 167

40 830 728

-147 544

40 683 184

40 677 907

46 480 933

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

9 158 392

8 846 329

8 744 428

-584 534

8 159 894

8 159 894

8 175 223

8 917 241

8 415 852

7 212 633

129 300

7 341 933

7 341 933

7 186 933

5 881 291

5 408 242

6 332 861

-62 310

6 270 551

6 270 551

6 118 898

17

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

8 846 221

8 652 119

8 593 978

-1 152 048

7 441 930

7 441 930

7 821 223

8 627 860

8 146 229

6 836 237

143 512

6 979 749

6 979 749

6 843 427

5 876 478

5 375 292

6 329 321

-64 802

6 264 519

6 264 519

6 093 898

18

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

18 914

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

10 420

24 020

0

379 744

379 744

379 744

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 092

0

0

0

0

0

20

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

282 837

170 190

150 450

187 770

338 220

338 220

354 000

289 381

269 623

376 396

-14 212

362 184

362 184

343 506

4 813

2 858

3 540

2 492

6 032

6 032

25 000

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

611 723

789 300

1 530 000

-450 026

1 079 974

606 441

1 000 000

257 630

210 875

270 000

-120 000

150 000

148 419

165 000

121 605

111 231

210 000

-100 000

110 000

57 640

110 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

5 821 668

7 011 894

9 509 000

-725 485

8 783 515

7 426 838

8 500 000

1 006 571

753 181

770 000

307 824

1 077 824

977 824

1 090 000

508 986

682 389

870 000

-150 000

720 000

532 735

800 000

23

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

6 433 391

7 801 194

11 039 000

-1 175 511

9 863 489

8 033 279

9 500 000

1 264 201

964 056

1 040 000

187 824

1 227 824

1 126 243

1 255 000

630 591

793 620

1 080 000

-250 000

830 000

590 375

910 000

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

799 266

886 633

949 000

623 812

1 572 812

1 532 812

1 500 000

2 834 283

2 415 342

2 500 000

0

2 500 000

2 393 094

2 450 000

112 680

118 680

130 000

0

130 000

115 534

130 000

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

322 476

301 448

334 000

0

334 000

298 300

300 000

311 468

477 180

500 000

1 776

501 776

501 776

520 000

38 697

54 356

60 000

0

60 000

55 434

60 000

26

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

1 121 742

1 188 081

1 283 000

623 812

1 906 812

1 831 112

1 800 000

3 145 751

2 892 522

3 000 000

1 776

3 001 776

2 894 870

2 970 000

151 377

173 036

190 000

0

190 000

170 968

190 000

27

Közüzemi díjak (K331)

6 280 256

7 186 269

9 106 000

-1 163 694

7 942 306

4 772 617

4 900 000

990 665

1 028 817

1 100 000

110 000

1 210 000

895 131

1 000 000

1 010 479

1 415 892

1 500 000

162 000

1 662 000

1 452 258

1 600 000

28

Vásárolt élelmezés (K332)

10 970 917

9 875 396

9 919 330

760 738

10 680 068

10 665 637

9 652 190

0

0

0

0

0

0

0

7 948 896

5 631 935

6 264 720

798 377

7 063 097

7 002 264

6 583 500

29

Bérleti és lízing díjak (K333)

89 323

30 000

30 000

271 848

301 848

274 114

280 000

165 731

264 909

300 000

0

300 000

261 800

300 000

55 300

103 607

105 000

0

105 000

86 900

105 000

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 046 799

1 769 032

2 993 661

-149 300

2 844 361

954 831

850 000

119 800

82 600

130 000

0

130 000

103 933

110 000

346 562

60 600

599 202

-385 114

214 088

57 774

200 000

31

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

2 228 022

4 228 410

4 200 000

841 438

5 041 438

4 328 834

6 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

1 616 829

1 700 000

0

1 700 000

991 130

,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

12 213 162

8 988 890

1 785 000

2 877 441

4 662 441

3 979 426

4 000 000

359 152

558 515

400 000

290 000

690 000

577 643

600 000

198 956

48 558

50 000

90 000

140 000

129 341

140 000

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

11 373 432

13 060 099

10 060 000

7 089 075

17 149 075

16 999 195

13 000 000

2 058 600

2 418 215

2 500 000

-290 000

2 210 000

1 823 095

2 000 000

299 325

668 556

740 000

-300 000

440 000

300 089

600 000

35

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

182 377

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

44 201 911

45 138 096

38 093 991

10 527 546

48 621 537

41 974 654

38 682 190

3 693 948

4 353 056

4 430 000

110 000

4 540 000

3 661 602

4 010 000

9 859 518

7 929 148

9 258 922

365 263

9 624 185

9 028 626

9 228 500

37

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

0

0

0

0

0

0

59 495

6 917

25 000

0

25 000

4 674

10 000

0

0

0

0

0

0

0

38

Reklám- és propagandakiadások (K342)

486 600

0

0

486 371

486 371

362 371

600 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

486 600

0

0

486 371

486 371

362 371

600 000

59 495

6 917

25 000

0

25 000

4 674

10 000

0

0

0

0

0

0

0

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

9 200 307

9 999 841

11 856 784

-422 989

11 433 795

10 890 434

10 600 000

1 127 792

1 025 713

2 151 610

-867 916

1 283 694

986 224

1 902 441

2 664 943

2 314 964

2 760 785

-89 429

2 671 356

2 532 125

2 669 660

41

Kamatkiadások (K353)

52 837

72 586

0

10 128

10 128

10 128

0

673

132

1 000

-1 000

0

0

500

229

5

500

0

500

0

0

42

Egyéb dologi kiadások (K355)

428 671

407 906

430 100

13

430 113

414 943

400 000

123 298

48 565

50 000

-45 000

5 000

4 075

15 000

3 389

44 697

50 000

-45 000

5 000

3 420

5 000

43

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

9 681 815

10 480 333

12 286 884

-412 848

11 874 036

11 315 505

11 000 000

1 251 763

1 074 410

2 202 610

-913 916

1 288 694

990 299

1 917 941

2 668 561

2 359 666

2 811 285

-134 429

2 676 856

2 535 545

2 674 660

44

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

61 925 459

64 607 704

62 702 875

10 049 370

72 752 245

63 516 921

61 582 190

9 415 158

9 290 961

10 697 610

-614 316

10 083 294

8 677 688

10 162 941

13 310 047

11 255 470

13 340 207

-19 166

13 321 041

12 325 514

13 003 160

45

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)

0

0

0

49

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

3 112 151

929 549

1 000 000

-149 533

850 467

850 467

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

2 104 851

767 049

1 000 000

-677 033

322 967

322 967

1 000 000

0

51

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

525 700

162 500

0

527 500

527 500

527 500

0

0

0

52

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

481 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

3 112 151

929 549

1 000 000

-149 533

850 467

850 467

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

6 660

3 940 928

162 673

976 810

1 139 483

1 139 483

0

0

0

55

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

6 660

3 940 928

162 673

976 810

1 139 483

1 139 483

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

3 229 007

4 259 275

7 210 000

89 419

7 299 419

7 299 419

7 210 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

3 229 007

4 259 275

7 210 000

89 419

7 299 419

7 299 419

7 210 000

0

59

Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)

0

0

0

650 000

650 000

650 000

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

552 946

711 462

1 629 800

411 984

2 041 784

2 041 784

1 723 600

105 600

105 600

105 600

0

105 600

105 600

105 600

0

0

0

0

0

0

0

61

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

417 746

585 462

1 506 200

411 984

1 918 184

1 918 184

945 000

0

0

62

ebből: háztartások (K512)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

135 200

126 000

123 600

0

123 600

123 600

778 600

105 600

105 600

105 600

0

105 600

105 600

105 600

0

64

Tartalékok (K513)

0

0

59 383 812

50 496 243

109 880 055

0

83 620 354

0

0

0

0

0

0

65

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

3 788 613

8 911 665

68 386 285

52 624 456

121 010 741

11 130 686

92 553 954

105 600

105 600

105 600

0

105 600

105 600

105 600

0

0

0

0

0

0

0

66

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

0

0

0

0

0

0

0

126 674

0

55 000

55 000

55 000

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

7 575 677

2 337 457

0

15 165 560

15 165 560

15 165 560

2 755 906

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

428 330

0

0

0

0

0

0

0

0

205 400

205 400

205 400

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 104 989

15 982 297

3 149 606

11 852 084

15 001 690

15 001 690

3 139 695

277 723

0

0

129 902

129 902

129 902

393 701

147 360

3 924 128

0

27 558

27 558

27 558

0

70

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

2 802 781

5 061 985

850 394

6 079 764

6 930 158

6 930 158

1 591 812

74 986

34 202

0

105 381

105 381

105 381

106 299

39 787

817 866

0

7 441

7 441

7 441

0

71

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

13 483 447

23 810 069

4 000 000

33 097 408

37 097 408

37 097 408

7 487 413

352 709

160 876

0

495 683

495 683

495 683

500 000

187 147

4 741 994

0

34 999

34 999

34 999

0

72

Ingatlanok felújítása (K71)

7 276 284

29 390 605

47 101 593

31 735 384

78 836 977

68 581 956

14 979 431

0

0

73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

510 750

0

0

0

0

0

0

0

74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 939 959

8 073 366

12 717 430

8 568 554

21 285 984

18 517 128

4 044 446

0

0

75

Felújítások (=201+...+204) (K7)

9 216 243

37 974 721

59 819 023

40 303 938

100 122 961

87 099 084

19 023 877

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás

1 211 936

1 070 989

1 000 000

-285 807

714 193

714 193

700 000

0

0

77

Felhalmozási célú támogatások (K8)

1 211 936

1 070 989

1 000 000

-285 807

714 193

714 193

700 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

151 091 386

198 137 557

261 522 553

134 822 324

396 344 877

264 205 621

250 430 238

66 527 398

66 045 235

65 555 253

22 879

65 578 132

64 169 093

71 256 685

51 137 505

53 096 873

60 503 796

-194 021

60 309 775

59 308 971

65 602 991

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

8 659 131

9 095 011

7 218 162

2 385 444

9 603 606

9 603 606

6 903 048

0

0

80

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

116 012 598

113 782 292

119 632 293

0

119 632 293

119 632 293

133 881 833

0

0

81

Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)

124 671 729

122 877 303

126 850 455

2 385 444

129 235 899

129 235 899

140 784 881

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)

124 671 729

122 877 303

126 850 455

2 385 444

129 235 899

129 235 899

140 784 881

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)

275 763 115

321 014 860

388 373 008

137 207 768

525 580 776

393 441 520

391 215 119

66 527 398

66 045 235

65 555 253

22 879

65 578 132

64 169 093

71 256 685

51 137 505

53 096 873

60 503 796

-194 021

60 309 775

59 308 971

65 602 991

3. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI - ROVATONKÉNT, TELJESÍTÉSSEL

#

Megnevezés

2019. tényadat (2019.12.31.)

2020. tényadat (2020.12.31.)

2021. évi költségvetés

2021. évi módosítás

2021. évi várható módosított előirányzat

2021. várható teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

85 683 641

94 111 998

96 530 448

341 989

96 872 437

96 872 437

95 278 899

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

45 382 150

47 650 320

47 985 000

399 680

48 384 680

48 384 680

51 698 440

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

37 837 573

32 586 446

29 200 754

-468 843

28 731 911

28 731 911

33 044 240

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 865 900

5 190 928

6 737 850

111 780

6 849 630

6 849 630

6 835 957

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

8 372 000

0

0

6 586 869

6 586 869

6 586 869

3 610 011

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

589 200

0

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

181 141 264

180 128 892

180 454 052

6 971 475

187 425 527

187 425 527

190 467 547

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

23 409 223

18 242 810

16 223 834

10 404 883

26 628 717

26 628 717

13 212 800

09

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

0

0

0

0

0

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok

180 945

181 140

0

0

0

0

0

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

1 964 287

0

0

0

0

0

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

3 307 944

163 111

0

5 288 015

5 288 015

5 288 015

0

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

9 157 200

11 236 500

12 385 200

-271 000

12 114 200

12 114 200

11 916 100

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

6 738 531

4 039 871

1 305 472

5 387 868

6 693 340

6 693 340

1 296 700

15

ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

2 060 316

2 622 188

2 533 162

0

2 533 162

2 533 162

0

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

204 550 487

198 371 702

196 677 886

17 376 358

214 054 244

214 054 244

203 680 347

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

58 346 170

0

0

0

0

0

18

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)

72 261 118

2 718 230

8 191 500

33 702 514

41 894 014

41 894 014

8 191 500

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

72 261 118

61 064 400

8 191 500

33 702 514

41 894 014

41 894 014

8 191 500

20

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

0

0

0

0

0

0

21

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

0

0

0

0

0

0

23

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

9 565 610

8 766 127

7 800 000

635 404

8 435 404

8 435 404

7 800 000

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

9 565 610

8 766 127

7 800 000

635 404

8 435 404

8 435 404

7 800 000

25

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

26 890 609

32 322 720

12 500 000

35 329 994

47 829 994

47 829 994

25 000 000

26

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

26 890 609

32 322 720

12 500 000

35 329 994

47 829 994

47 829 994

25 000 000

27

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

6 841 205

0

0

0

0

0

0

28

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

6 841 205

0

0

0

0

0

0

29

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

33 731 814

32 322 720

12 500 000

35 329 994

47 829 994

47 829 994

25 000 000

30

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

1 353 478

935 608

500 000

666 108

1 166 108

1 166 108

700 000

31

ebből: egyéb bírság (B36)

645 728

432 552

100 000

-49 466

50 534

50 534

50 000

32

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

44 650 902

42 024 455

20 800 000

36 631 506

57 431 506

57 431 506

33 500 000

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

67 425

64 275

65 000

-60 187

4 813

4 813

50 000

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

981 942

642 446

799 488

1 371 670

2 171 158

2 171 158

780 000

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

1 838 752

4 528 798

4 500 000

-730 425

3 769 575

3 769 575

4 500 000

37

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

1 161 936

1 327 126

1 300 000

138 613

1 438 613

1 438 613

1 300 000

38

Ellátási díjak (B405)

3 987 496

2 870 124

3 642 770

-32 296

3 610 474

3 610 474

4 165 210

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

1 891 077

2 089 353

2 740 660

137 356

2 878 016

2 878 016

2 623 106

40

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)

0

0

0

0

0

0

0

41

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

68

112

700

-544

156

156

700

42

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

68

112

700

-544

156

156

700

43

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

9 836

13 592

19 550

25 553 569

25 573 119

25 573 119

23 000

45

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

9 938 532

11 535 826

13 068 168

26 377 756

39 445 924

39 445 924

13 442 016

46

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

0

0

0

13 710 000

13 710 000

13 710 000

0

47

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

0

0

0

13 710 000

13 710 000

13 710 000

0

48

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

0

0

0

650 000

49

ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

0

0

0

650 000

50

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

460 000

180 000

170 000

-50 000

120 000

120 000

180 000

51

ebből: háztartások (B65)

130 000

0

0

0

0

0

0

52

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

0

0

53

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

330 000

180 000

170 000

-50 000

120 000

120 000

180 000

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

460 000

180 000

170 000

-50 000

120 000

120 000

830 000

55

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

331 861 039

313 176 383

238 907 554

127 748 134

366 655 688

366 655 688

259 643 863

56

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

84 211 367

159 660 231

155 892 210

0

155 892 210

155 892 210

134 549 099

57

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

84 211 367

159 660 231

155 892 210

0

155 892 210

155 892 210

134 549 099

58

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

9 507 818

9 430 272

0

9 288 492

9 288 492

9 288 492

0

59

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

116 012 598

113 782 292

119 632 293

0

119 632 293

119 632 293

133 881 833

60

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)

209 731 783

282 872 795

275 524 503

9 288 492

284 812 995

284 812 995

268 430 932

61

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

209 731 783

282 872 795

275 524 503

9 288 492

284 812 995

284 812 995

268 430 932

62

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

541 592 822

596 049 178

514 432 057

137 036 626

651 468 683

651 468 683

528 074 795

#

Megnevezés

2019. tényadat (2019.12.31.)

2020. tényadat (2020.12.31.)

2021. évi költségvetés

2021. évi módosítás

2021. évi várható módosított előirányzat

2021. várható teljesítés

2022. évi eredeti előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

98 998 068

97 639 265

121 579 635

-14 574 751

107 004 884

107 004 884

136 279 203

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

1 200 057

0

7 823 243

7 823 243

7 823 243

2 000 000

03

Céljuttatás, prémium (K1103)

1 370 700

4 927 200

0

169 000

169 000

169 000

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)

777 998

0

40 000

805 381

845 381

845 381

0

05

Jubileumi jutalom (K1106)

0

832 500

0

0

0

0

0

06

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 555 789

1 542 925

2 391 304

-178 531

2 212 773

2 212 773

2 148 443

07

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1 783 733

1 295 271

1 683 542

-233 302

1 450 240

1 450 240

1 440 012

08

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

0

0

0

0

0

09

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

7 721 210

8 687 360

3 527 595

2 190 262

5 717 857

5 717 857

1 105 000

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

112 207 498

116 124 578

129 222 076

-3 998 698

125 223 378

125 223 378

142 972 658

11

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

10 397 324

11 662 288

11 428 404

230 153

11 658 557

11 658 557

14 358 067

12

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

2 959 222

3 480 217

2 619 600

2 123 032

4 742 632

4 742 632

219 000

13

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

3 126 811

482 561

970 000

1 277 207

2 247 207

2 238 497

2 140 000

14

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

16 483 357

15 625 066

15 018 004

3 630 392

18 648 396

18 639 686

16 717 067

15

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

128 690 855

131 749 644

144 240 080

-368 306

143 871 774

143 863 064

159 689 725

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

23 956 924

22 670 423

22 289 922

-517 544

21 772 378

21 772 378

21 481 054

17

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

23 350 559

22 173 640

21 759 536

-1 073 338

20 686 198

20 686 198

20 758 548

18

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

18 914

0

0

0

0

0

0

19

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

10 420

54 112

0

379 744

379 744

379 744

0

20

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

577 031

442 671

530 386

176 050

706 436

706 436

722 506

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

990 958

1 111 406

2 010 000

-670 026

1 339 974

812 500

1 275 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

7 337 225

8 447 464

11 149 000

-567 661

10 581 339

8 937 397

10 390 000

23

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

8 328 183

9 558 870

13 159 000

-1 237 687

11 921 313

9 749 897

11 665 000

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

3 746 229

3 420 655

3 579 000

623 812

4 202 812

4 041 440

4 080 000

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

672 641

832 984

894 000

1 776

895 776

855 510

880 000

26

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

4 418 870

4 253 639

4 473 000

625 588

5 098 588

4 896 950

4 960 000

27

Közüzemi díjak (K331)

8 281 400

9 630 978

11 706 000

-891 694

10 814 306

7 120 006

7 500 000

28

Vásárolt élelmezés (K332)

18 919 813

15 507 331

16 184 050

1 559 115

17 743 165

17 667 901

16 235 690

29

Bérleti és lízing díjak (K333)

310 354

398 516

435 000

271 848

706 848

622 814

685 000

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 513 161

1 912 232

3 722 863

-534 414

3 188 449

1 116 538

1 160 000

31

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

2 228 022

4 228 410

4 200 000

841 438

5 041 438

4 328 834

6 000 000

32

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

1 616 829

1 700 000

0

1 700 000

991 130

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

12 771 270

9 595 963

2 235 000

3 257 441

5 492 441

4 686 410

4 740 000

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

13 731 357

16 146 870

13 300 000

6 499 075

19 799 075

19 122 379

15 600 000

35

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

182 377

200 000

36

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

57 755 377

57 420 300

51 782 913

11 002 809

62 785 722

54 664 882

51 920 690

37

Kiküldetések kiadásai (K341)

59 495

6 917

25 000

0

25 000

4 674

10 000

38

Reklám- és propagandakiadások (K342)

486 600

0

0

486 371

486 371

362 371

600 000

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

546 095

6 917

25 000

486 371

511 371

367 045

610 000

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

12 993 042

13 340 518

16 769 179

-1 380 334

15 388 845

14 408 783

15 172 101

41

Kamatkiadások (K353)

53 739

72 723

1 500

9 128

10 628

10 128

500

42

Egyéb dologi kiadások (K355)

555 358

501 168

530 100

-89 987

440 113

422 438

420 000

43

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

13 602 139

13 914 409

17 300 779

-1 461 193

15 839 586

14 841 349

15 592 601

44

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

84 650 664

85 154 135

86 740 692

9 415 888

96 156 580

84 520 123

84 748 291

45

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

0

0

0

0

0

0

46

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

0

0

0

0

47

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

0

0

0

0

0

0

48

ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)

0

0

0

0

0

0

0

49

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

3 112 151

929 549

1 000 000

-149 533

850 467

850 467

1 000 000

50

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

2 104 851

767 049

1 000 000

-677 033

322 967

322 967

1 000 000

51

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

525 700

162 500

0

527 500

527 500

527 500

0

52

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

481 600

0

0

0

0

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

3 112 151

929 549

1 000 000

-149 533

850 467

850 467

1 000 000

54

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

6 660

3 940 928

162 673

976 810

1 139 483

1 139 483

0

55

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

6 660

3 940 928

162 673

976 810

1 139 483

1 139 483

0

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

3 229 007

4 259 275

7 210 000

89 419

7 299 419

7 299 419

7 210 000

58

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

3 229 007

4 259 275

7 210 000

89 419

7 299 419

7 299 419

7 210 000

59

Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)

0

0

0

650 000

650 000

650 000

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

658 546

817 062

1 735 400

411 984

2 147 384

2 147 384

1 829 200

61

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

417 746

585 462

1 506 200

411 984

1 918 184

1 918 184

945 000

62

ebből: háztartások (K512)

0

0

0

0

0

0

0

63

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

240 800

231 600

229 200

0

229 200

229 200

884 200

64

Tartalékok (K513)

0

0

59 383 812

50 496 243

109 880 055

0

83 620 354

65

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

3 894 213

9 017 265

68 491 885

52 624 456

121 116 341

11 236 286

92 659 554

66

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

126 674

0

55 000

55 000

55 000

0

67

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

7 575 677

2 337 457

0

15 165 560

15 165 560

15 165 560

2 755 906

68

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

428 330

0

205 400

205 400

205 400

0

69

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 530 072

19 906 425

3 149 606

12 009 544

15 159 150

15 159 150

3 533 396

70

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

2 917 554

5 914 053

850 394

6 192 586

7 042 980

7 042 980

1 698 111

71

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

14 023 303

28 712 939

4 000 000

33 628 090

37 628 090

37 628 090

7 987 413

72

Ingatlanok felújítása (K71)

7 276 284

29 390 605

47 101 593

31 735 384

78 836 977

68 581 956

14 979 431

73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

510 750

0

0

0

0

0

74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 939 959

8 073 366

12 717 430

8 568 554

21 285 984

18 517 128

4 044 446

75

Felújítások (=201+...+204) (K7)

9 216 243

37 974 721

59 819 023

40 303 938

100 122 961

87 099 084

19 023 877

76

Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás

1 211 936

1 070 989

1 000 000

-285 807

714 193

714 193

700 000

77

Felhalmozási célú támogatások (K8)

1 211 936

1 070 989

1 000 000

-285 807

714 193

714 193

700 000

78

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

268 756 289

317 279 665

387 581 602

134 651 182

522 232 784

387 683 685

387 289 914

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

8 659 131

9 095 011

7 218 162

2 385 444

9 603 606

9 603 606

6 903 048

80

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

116 012 598

113 782 292

119 632 293

0

119 632 293

119 632 293

133 881 833

81

Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)

124 671 729

122 877 303

126 850 455

2 385 444

129 235 899

129 235 899

140 784 881

82

Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)

124 671 729

122 877 303

126 850 455

2 385 444

129 235 899

129 235 899

140 784 881

83

Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)

393 428 018

440 156 968

514 432 057

137 036 626

651 468 683

516 919 584

528 074 795

4. melléklet

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2022. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosítás

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

95 278 899

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

51 698 440

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

33 044 240

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

6 835 957

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

3 610 011

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

190 467 547

0

0

0

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

13 212 800

0

0

0

09

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

0

0

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

11 916 100

0

0

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

1 296 700

0

0

15

ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

203 680 347

0

0

0

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

18

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)

8 191 500

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

8 191 500

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

0

0

0

21

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

0

0

0

23

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

7 800 000

0

0

0

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

7 800 000

25

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

25 000 000

0

0

0

26

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

25 000 000

27

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

0

0

0

28

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

29

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

25 000 000

0

0

0

30

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

700 000

31

ebből: egyéb bírság (B36)

50 000

32

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

33 500 000

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

50 000

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

700 000

15 000

80 000

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

4 500 000

0

0

37

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

1 300 000

0

0

38

Ellátási díjak (B405)

3 787 690

0

0

377 520

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

2 521 176

0

0

101 930

40

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)

0

0

0

0

41

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

150

0

500

50

42

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

150

0

500

50

43

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

15 000

0

5 000

3 000

45

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

12 874 016

15 000

85 500

482 500

46

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

0

0

0

0

47

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

0

0

0

0

48

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

650 000

0

0

0

49

ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

650 000

0

0

0

50

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

180 000

0

0

0

51

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

52

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

0

53

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

180 000

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

830 000

0

0

0

55

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

259 075 863

15 000

85 500

482 500

56

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

119 557 561

0

1 409 039

1 000 804

57

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

119 557 561

0

1 409 039

1 000 804

58

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

0

0

59

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

69 762 146

64 119 687

60

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)

119 557 561

0

71 171 185

65 120 491

61

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

119 557 561

0

71 171 185

65 120 491

62

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

378 633 424

15 000

71 256 685

65 602 991

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

42 425 186

-1 795 743

49 760 200

44 093 817

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

1 545 743

0

2 000 000

03

Céljuttatás, prémium (K1103)

0

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)

0

0

0

0

05

Jubileumi jutalom (K1106)

0

0

0

0

06

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

0

2 148 443

0

07

Közlekedési költségtérítés (K1109)

104 328

0

1 100 568

235 116

08

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

0

0

09

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

582 000

250 000

172 000

132 000

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

43 111 514

0

53 181 211

46 460 933

11

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

14 358 067

0

0

0

12

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

0

0

0

13

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

2 000 000

0

120 000

20 000

14

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

16 358 067

0

120 000

20 000

15

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

59 469 581

0

53 301 211

46 480 933

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

8 141 278

0

7 186 933

6 118 898

17

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

7 787 278

0

6 843 427

6 093 898

18

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

19

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

20

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

354 000

0

343 506

25 000

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 000 000

-120 000

165 000

110 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

8 500 000

0

1 090 000

800 000

23

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

9 500 000

-120 000

1 255 000

910 000

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 500 000

0

2 450 000

130 000

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

300 000

0

520 000

60 000

26

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

1 800 000

0

2 970 000

190 000

27

Közüzemi díjak (K331)

4 900 000

0

1 000 000

1 600 000

28

Vásárolt élelmezés (K332)

9 652 190

0

0

6 583 500

29

Bérleti és lízing díjak (K333)

280 000

0

300 000

105 000

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

850 000

0

110 000

200 000

31

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

6 000 000

0

0

0

32

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

4 000 000

290 000

600 000

140 000

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

13 000 000

0

2 000 000

600 000

35

ebből: biztosítási díjak (K337)

200 000

0

0

0

36

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

38 682 190

290 000

4 010 000

9 228 500

37

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

0

10 000

0

38

Reklám- és propagandakiadások (K342)

128 000

0

0

0

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

128 000

0

10 000

0

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

10 464 810

-160 495

1 902 441

2 669 660

41

Kamatkiadások (K353)

0

0

500

0

42

Egyéb dologi kiadások (K355)

400 000

0

15 000

5 000

43

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

10 864 810

-160 495

1 917 941

2 674 660

44

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

60 975 000

9 505

10 162 941

13 003 160

45

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

0

0

0

46

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

0

47

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

0

0

0

48

ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)

0

49

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

985 000

0

0

0

50

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

985 000

51

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

52

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

985 000

0

0

0

54

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

55

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

0

0

0

0

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

7 210 000

0

0

0

58

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

7 210 000

59

Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

1 068 600

0

105 600

0

61

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

945 000

62

ebből: háztartások (K512)

0

63

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

123 600

0

105 600

64

Tartalékok (K513)

72 787 794

0

65

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

81 066 394

0

105 600

0

66

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

0

0

0

67

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

2 755 906

0

0

0

68

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

0

0

0

69

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 139 695

4 327

393 701

0

70

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 591 812

1 168

106 299

0

71

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

7 487 413

5 495

500 000

0

72

Ingatlanok felújítása (K71)

14 979 431

73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

4 044 446

75

Felújítások (=201+...+204) (K7)

19 023 877

0

0

0

76

Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás

700 000

77

Felhalmozási célú támogatások (K8)

700 000

0

0

0

78

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

237 848 543

15 000

71 256 685

65 602 991

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

6 903 048

80

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

133 881 833

81

Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)

140 784 881

0

0

0

82

Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)

140 784 881

0

0

0

83

Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)

378 633 424

15 000

71 256 685

65 602 991

5. melléklet

ÖNKÉNT FELADATOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

0

0

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

0

0

0

09

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

0

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

15

ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

0

0

0

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

18

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

0

0

21

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

0

22

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

0

0

23

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

0

0

0

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

25

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

0

0

0

26

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

27

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

0

0

28

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

29

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

0

0

0

30

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

31

ebből: egyéb bírság (B36)

32

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

37

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

38

Ellátási díjak (B405)

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

40

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)

0

0

0

41

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

42

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

0

0

43

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

44

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

45

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

0

0

0

46

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

0

0

0

47

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

0

0

0

48

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

49

ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

50

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

0

0

0

51

ebből: háztartások (B65)

52

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

53

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

0

0

0

55

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

0

0

0

56

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

12 581 695

57

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

12 581 695

0

0

58

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

59

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

60

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)

12 581 695

0

0

61

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

12 581 695

0

0

62

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

12 581 695

0

0

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi eredeti előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

02

Normatív jutalmak (K1102)

03

Céljuttatás, prémium (K1103)

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)

05

Jubileumi jutalom (K1106)

0

06

Béren kívüli juttatások (K1107)

07

Közlekedési költségtérítés (K1109)

08

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

09

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

219 000

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

219 000

0

0

11

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

12

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

219 000

13

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

14

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

219 000

0

0

15

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

438 000

0

0

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

33 945

0

0

17

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

33 945

18

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

19

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

20

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

23

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

0

0

0

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

26

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

0

0

0

27

Közüzemi díjak (K331)

28

Vásárolt élelmezés (K332)

29

Bérleti és lízing díjak (K333)

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

31

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

32

ebből: államháztartáson belül (K335)

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

35

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

36

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

0

0

0

37

Kiküldetések kiadásai (K341)

38

Reklám- és propagandakiadások (K342)

472 000

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

472 000

0

0

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

135 190

41

Kamatkiadások (K353)

0

42

Egyéb dologi kiadások (K355)

43

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

135 190

0

0

44

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

607 190

0

0

45

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

0

0

46

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

47

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

0

0

48

ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)

49

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

15 000

0

0

50

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

15 000

51

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

52

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

15 000

0

0

54

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

55

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

56

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

0

0

0

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

0

0

0

58

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

59

Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

655 000

0

0

61

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

62

ebből: háztartások (K512)

0

63

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

655 000

64

Tartalékok (K513)

10 832 560

65

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

11 487 560

0

0

66

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

0

0

67

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

0

68

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

0

69

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

70

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

71

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

0

0

0

72

Ingatlanok felújítása (K71)

73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

75

Felújítások (=201+...+204) (K7)

0

0

0

76

Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás

77

Felhalmozási célú támogatások (K8)

0

0

0

78

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

12 581 695

0

0

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

80

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

81

Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)

0

0

0

82

Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)

0

0

0

83

Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)

12 581 695

0

0

1. Az önkormányzat önként vállalt feladatai:

1.1. Civil szervezetek támogatása

1.2. Sporttámogatások

1.3. Rendezvények szervezése

1.4. Önkormányzati lap kiadása

1.5. Bursa Hungarica - felsőoktatási hallgatók ösztöndíj pályázata pénzbeli támogatás

1.6. Helyiségek, tárgyi eszközök bérbeadása

1.7. Kitüntetések adományozása

1.8. Lakhatási települési támogatással kapcsolatos feladatok

6. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

A

B

C

F

G

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

190 467 547

Személyi juttatások

159 689 725

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

13 212 800

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 481 054

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

84 748 291

4.

Közhatalmi bevételek

33 500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

5.

Működési bevételek

13 442 016

Egyéb működési célú kiadások

9 039 200

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

830 000

Tartalékok

26 552 328

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

251 452 363

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

302 510 598

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

50 469 783

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

50 469 783

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

133 881 833

22.

Államháztartási megelőlegezések

Váltókiadások

23.

Intézményfinanszírozás

133 881 833

Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

6 903 048

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

184 351 616

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

140 784 881

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

435 803 979

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

443 295 479

26.

Költségvetési hiány:

51 058 235

Költségvetési többlet:

-

27.

Bruttó hiány:

7 491 500

Bruttó többlet:

-

7. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

A

B

C

F

G

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8 191 500

Beruházások

7 987 413

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

19 023 877

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

700 000

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

57 068 026

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

8 191 500

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

84 779 316

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

84 079 316

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

84 079 316

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

84 079 316

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

92 270 816

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

84 779 316

27.

Költségvetési hiány:

76 587 816

Költségvetési többlet:

-

28.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

7 491 500

8. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Tervezett teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021.XII.31-ig

2022. évi eredeti előirányzat

A

B

C

D

E

Hajmáskér Község Önkormányzata

MFP - Közösségszervezés, eszközbeszerzés

1 987 413

2021-2022

1 987 413

Tornaterem állvány beszerzése

2 000 000

2022

2 000 000

2 db urnafal

1 500 000

2022

1 500 000

Műhely - féltető építése

2 000 000

2022

2 000 000

Lurkó Óvoda

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

2 db nyomtató beszerzése

500 000

2022

500 000

ÖSSZESEN:

7 987 413

7 987 413

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség