Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 29- 2022. 04. 29

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.04.29.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése:

a) költségvetési bevételi főösszege: 366.655.688 Ft előirányzat

b) költségvetési kiadási főösszege 522.232.784 Ft előirányzat

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 155.577.096 Ft, melyből:

ca) működési célú hiány: 1.660.427 Ft

cb) felhalmozási célú hiány: 153.916.669 Ft

d) finanszírozási bevétele: 284.812.995 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadása: 129.235.899 Ft előirányzattal

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 155.577.096 Ft, melyből:

fa) működési célú többlet: 95.758.073 Ft

fb) felhalmozási célú többlet: 59.819.023 Ft

(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 651.468.683 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 651.468.683 Ft bevételi előirányzattal, és 651.468.683 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. § A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:

aa) személyi juttatások: 143.871.774 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 21.772.378 Ft

ac) dologi kiadások: 96.156.580 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 850.467 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 121.116.341 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

ba) beruházások: 37.628.090 Ft

bb) felújítások: 100.122.961 Ft

bc) felhalmozási célú támogatások: 714.193 Ft

c) Finanszírozási kiadások:

ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 9.603.606 Ft

cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 119.632.293 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 36,5 fő ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 14,5 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésében a tartalék összege 109.880.055 Ft, melyből

a) működési célú tartalék

aa) általános tartalék 23.260.146 Ft,

ab) „Hajmáskéri Cselekvő Közösségek” TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00010 pályázat felhasználására 11.776.455 Ft céltartalék,

ac) Magyar Falu Program keretében meghirdetett Felelős állattartás elősegítése – 2021 című, MFP-FAE/2021 kódszámú pályázat felhasználására 752.675 Ft céltartalék.

ad) Magyar Falu Program keretében meghirdetett Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása című pályázat felhasználására 3.035.340 Ft céltartalék.

b) felhalmozási célú tartalék

ba) a „Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése” TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 pályázat felhasználására 22.068.026 Ft céltartalék

bb) Magyar Falu Program keretében meghirdetett Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása című pályázat felhasználására 1.987.413 Ft céltartalék.

bc) KEHOP-2.1.11 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó BAKONYKARSZT Zrt. szolgáltatási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése c. támogatás önereje 35.000.000 Ft.

bd) Felhalmozási célú általános tartalék 12.000.000 Ft”

3. § (1) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. április 29-én lép hatályba, és 2022. április 30-án hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet
Bevételek

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2019. évi tény (Ft)

2020. évi tény (Ft)

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

3.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

181 141 264

180 128 892

180 454 052

3 293 435

3 678 040

6 971 475

187 425 527

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

85 683 641

94 111 998

96 530 448

341 989

341 989

96 872 437

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

45 382 150

47 650 320

47 985 000

399 680

399 680

48 384 680

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

37 837 573

32 586 446

29 200 754

-468 843

-468 843

28 731 911

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 865 900

5 190 928

6 737 850

111 780

111 780

6 849 630

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8 372 000

3 293 435

3 293 434

6 586 869

6 586 869

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

589 200

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

23 409 223

18 242 810

16 223 834

1 116 266

9 288 617

10 404 883

26 628 717

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

23 409 223

18 242 810

16 223 834

1 116 266

9 288 617

10 404 883

26 628 717

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

72 261 118

61 064 400

8 191 500

16 792 601

16 909 913

33 702 514

41 894 014

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

58 346 170

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

72 261 118

2 718 230

8 191 500

16 792 601

16 909 913

33 702 514

41 894 014

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

44 650 902

42 024 455

20 800 000

11 523 736

24 746 974

360 796

36 631 506

57 431 506

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

26 890 609

32 322 720

12 500 000

11 204 075

24 527 667

-401 748

35 329 994

47 829 994

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételk

1 353 478

935 608

500 000

319 661

219 307

127 140

666 108

1 166 108

4.5.

Gépjárműadó

6 841 205

4.6.

Telekadó

4.7.

Kommunális adó

9 565 610

8 766 127

7 800 000

635 404

635 404

8 435 404

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

9 938 532

11 535 826

13 068 168

1 041 207

399 657

24 936 892

26 377 756

39 445 924

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

67 425

64 275

65 000

-60 187

-60 187

4 813

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

981 942

642 446

799 488

591 207

399 649

380 814

1 371 670

2 171 158

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 838 752

4 528 798

4 500 000

-730 425

-730 425

3 769 575

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 161 936

1 327 126

1 300 000

138 613

138 613

1 438 613

5.5.

Ellátási díjak

3 987 496

2 870 124

3 642 770

-32 296

-32 296

3 610 474

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 891 077

2 089 353

2 740 660

137 356

137 356

2 878 016

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

68

112

700

8

-552

-544

156

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

9 836

13 592

19 550

450 000

25 103 569

25 553 569

25 573 119

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

9 000 000

4 710 000

13 710 000

13 710 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

9 000 000

4 710 000

13 710 000

13 710 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

460 000

180 000

170 000

650 000

-700 000

-50 000

120 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

650 000

-650 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

460 000

180 000

170 000

-50 000

-50 000

120 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

331 861 039

313 176 383

238 907 554

24 858 378

43 705 498

59 184 258

127 748 134

366 655 688

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

84 211 367

159 660 231

155 892 210

155 892 210

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

84 211 367

159 660 231

155 892 210

155 892 210

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

9 507 818

9 430 272

1 051 949

772 638

7 463 905

9 288 492

9 288 492

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 507 818

9 430 272

1 051 949

772 638

7 463 905

9 288 492

9 288 492

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Központi, irányító szervi támogatás

116 012 598

113 782 292

119 632 293

119 632 293

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

209 731 783

282 872 795

275 524 503

1 051 949

772 638

7 463 905

9 288 492

284 812 995

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

541 592 822

596 049 178

514 432 057

25 910 327

44 478 136

66 648 163

137 036 626

651 468 683

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2019. évi tény (Ft)

2020. évi tény (Ft)

2021. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

3.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

244 304 807

249 521 016

322 762 579

18 887 010

30 067 392

12 050 559

61 004 961

383 767 540

1.1.

Személyi juttatások

128 690 855

131 749 644

144 240 080

1 102 806

-1 471 112

-368 306

143 871 774

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 956 924

22 670 423

22 289 922

48 794

-566 338

-517 544

21 772 378

1.3.

Dologi kiadások

85 682 664

85 154 135

86 740 692

-290 494

6 905 220

2 801 162

9 415 888

96 156 580

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 080 151

929 549

1 000 000

10 000

-159 533

-149 533

850 467

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 894 213

9 017 265

9 108 073

1 226 810

650 000

251 403

2 128 213

11 236 286

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

3 940 928

162 673

976 810

976 810

1 139 483

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

318 347

7 210 000

89 419

89 419

7 299 419

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

650 000

650 000

650 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

817 062

1 735 400

250 000

161 984

411 984

2 147 384

1.18.

Tartalékok

59 383 812

17 950 694

21 350 572

11 194 977

50 496 243

109 880 055

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

24 451 482

67 758 649

64 819 023

5 971 368

13 638 106

54 036 747

73 646 221

138 465 244

2.1.

Beruházások

14 023 303

28 712 939

4 000 000

5 971 368

13 638 106

14 018 616

33 628 090

37 628 090

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

9 216 243

37 974 721

59 819 023

40 303 938

40 303 938

100 122 961

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 211 936

1 070 989

1 000 000

-285 807

-285 807

714 193

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

268 756 289

317 279 665

387 581 602

24 858 378

43 705 498

66 087 306

134 651 182

522 232 784

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8 659 131

9 095 011

7 218 162

1 051 949

772 638

560 857

2 385 444

9 603 606

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

8 659 131

9 095 011

7 218 162

1 051 949

772 638

560 857

2 385 444

9 603 606

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

116 012 598

113 782 292

119 632 293

119 632 293

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

124 671 729

122 877 303

126 850 455

1 051 949

772 638

560 857

2 385 444

129 235 899

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

393 428 018

440 156 968

514 432 057

25 910 327

44 478 136

66 648 163

137 036 626

651 468 683

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

63 104 750

-4 103 282

-148 674 048

-6 903 048

-6 903 048

-155 577 096

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor )
(+/-)

85 060 054

159 995 492

148 674 048

6 903 048

6 903 048

155 577 096”

2. melléklet

2. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA - ROVATONKÉNT, TELJESÍTÉSSEL

#

Megnevezés

2019. tényadat (2019.12.31.)

2020. tényadat (2020.12.31.)

2021. évi költségvetés

2021. évi módosítás

2021. módosított előirányzat

2021. teljesítés

Teljesítés aránya

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

85 683 641

94 111 998

96 530 448

341 989

96 872 437

96 872 437

100%

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

45 382 150

47 650 320

47 985 000

399 680

48 384 680

48 384 680

100%

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

37 837 573

32 586 446

29 200 754

-468 843

28 731 911

28 731 911

100%

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 865 900

5 190 928

6 737 850

111 780

6 849 630

6 849 630

100%

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

8 372 000

0

0

6 586 869

6 586 869

6 586 869

100%

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

589 200

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

181 141 264

180 128 892

180 454 052

6 971 475

187 425 527

187 425 527

100%

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

23 409 223

18 242 810

16 223 834

10 404 883

26 628 717

26 628 717

100%

09

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

0

0

0

0

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok

180 945

181 140

0

0

0

0

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

1 964 287

0

0

0

0

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

3 307 944

163 111

0

5 288 015

5 288 015

5 288 015

100%

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

9 157 200

11 236 500

12 385 200

-271 000

12 114 200

12 114 200

100%

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

6 738 531

4 039 871

1 305 472

5 387 868

6 693 340

6 693 340

100%

15

ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

2 060 316

2 622 188

2 533 162

0

2 533 162

2 533 162

100%

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

204 550 487

198 371 702

196 677 886

17 376 358

214 054 244

214 054 244

100%

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

58 346 170

0

0

0

0

18

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)

72 261 118

2 718 230

8 191 500

33 702 514

41 894 014

41 894 014

100%

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

72 261 118

61 064 400

8 191 500

33 702 514

41 894 014

41 894 014

100%

20

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

0

0

0

0

0

21

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

0

0

0

0

0

23

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

9 565 610

8 766 127

7 800 000

635 404

8 435 404

8 435 404

100%

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

9 565 610

8 766 127

7 800 000

635 404

8 435 404

8 435 404

100%

25

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

26 890 609

32 322 720

12 500 000

35 329 994

47 829 994

47 829 994

100%

26

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

26 890 609

32 322 720

12 500 000

35 329 994

47 829 994

47 829 994

100%

27

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

6 841 205

0

0

0

0

0

28

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

6 841 205

0

0

0

0

0

29

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

33 731 814

32 322 720

12 500 000

35 329 994

47 829 994

47 829 994

100%

30

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

1 353 478

935 608

500 000

666 108

1 166 108

1 166 108

100%

31

ebből: egyéb bírság (B36)

645 728

432 552

100 000

-49 466

50 534

50 534

100%

32

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

44 650 902

42 024 455

20 800 000

36 631 506

57 431 506

57 431 506

100%

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

67 425

64 275

65 000

-60 187

4 813

4 813

100%

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

981 942

642 446

799 488

1 371 670

2 171 158

2 171 158

100%

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

1 838 752

4 528 798

4 500 000

-730 425

3 769 575

3 769 575

100%

37

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

1 161 936

1 327 126

1 300 000

138 613

1 438 613

1 438 613

100%

38

Ellátási díjak (B405)

3 987 496

2 870 124

3 642 770

-32 296

3 610 474

3 610 474

100%

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

1 891 077

2 089 353

2 740 660

137 356

2 878 016

2 878 016

100%

40

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)

0

0

0

0

0

0

41

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

68

112

700

-544

156

156

100%

42

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

68

112

700

-544

156

156

100%

43

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

9 836

13 592

19 550

25 553 569

25 573 119

25 573 119

100%

45

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

9 938 532

11 535 826

13 068 168

26 377 756

39 445 924

39 445 924

100%

46

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

0

0

0

13 710 000

13 710 000

13 710 000

100%

47

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

0

0

0

13 710 000

13 710 000

13 710 000

100%

48

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

0

0

0

49

ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

0

0

0

50

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

460 000

180 000

170 000

-50 000

120 000

120 000

100%

51

ebből: háztartások (B65)

130 000

0

0

0

0

0

52

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

0

53

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

330 000

180 000

170 000

-50 000

120 000

120 000

100%

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

460 000

180 000

170 000

-50 000

120 000

120 000

100%

55

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

331 861 039

313 176 383

238 907 554

127 748 134

366 655 688

366 655 688

100%

56

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

84 211 367

159 660 231

155 892 210

0

155 892 210

155 892 210

100%

57

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

84 211 367

159 660 231

155 892 210

0

155 892 210

155 892 210

100%

58

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

9 507 818

9 430 272

0

9 288 492

9 288 492

9 288 492

100%

59

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

116 012 598

113 782 292

119 632 293

0

119 632 293

119 632 293

100%

60

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)

209 731 783

282 872 795

275 524 503

9 288 492

284 812 995

284 812 995

100%

61

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

209 731 783

282 872 795

275 524 503

9 288 492

284 812 995

284 812 995

100%

62

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

541 592 822

596 049 178

514 432 057

137 036 626

651 468 683

651 468 683

100%

#

Megnevezés

2019. tényadat (2019.12.31.)

2020. tényadat (2020.12.31.)

2021. évi költségvetés

2021. évi módosítás

2021. évi módosított előirányzat

2021. teljesítés

Teljesítés aránya

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

98 998 068

97 639 265

121 579 635

-14 574 751

107 004 884

107 004 884

100%

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

1 200 057

0

7 823 243

7 823 243

7 823 243

100%

03

Céljuttatás, prémium (K1103)

1 370 700

4 927 200

0

169 000

169 000

169 000

100%

04

Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)

777 998

0

40 000

805 381

845 381

845 381

100%

05

Jubileumi jutalom (K1106)

0

832 500

0

0

0

0

06

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 555 789

1 542 925

2 391 304

-178 531

2 212 773

2 212 773

100%

07

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1 783 733

1 295 271

1 683 542

-233 302

1 450 240

1 450 240

100%

08

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

0

0

0

0

09

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

7 721 210

8 687 360

3 527 595

2 190 262

5 717 857

5 717 857

100%

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

112 207 498

116 124 578

129 222 076

-3 998 698

125 223 378

125 223 378

100%

11

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

10 397 324

11 662 288

11 428 404

230 153

11 658 557

11 658 557

100%

12

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

2 959 222

3 480 217

2 619 600

2 123 032

4 742 632

4 742 632

100%

13

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

3 126 811

482 561

970 000

1 277 207

2 247 207

2 238 497

100%

14

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

16 483 357

15 625 066

15 018 004

3 630 392

18 648 396

18 639 686

100%

15

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

128 690 855

131 749 644

144 240 080

-368 306

143 871 774

143 863 064

100%

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

23 956 924

22 670 423

22 289 922

-517 544

21 772 378

21 772 378

100%

17

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

23 350 559

22 173 640

21 759 536

-1 073 338

20 686 198

20 686 198

100%

18

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

18 914

0

0

0

0

0

19

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

10 420

54 112

0

379 744

379 744

379 744

100%

20

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

577 031

442 671

530 386

176 050

706 436

706 436

100%

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

990 958

1 111 406

2 010 000

-670 026

1 339 974

812 500

61%

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

7 337 225

8 447 464

11 149 000

-567 661

10 581 339

8 937 397

84%

23

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

8 328 183

9 558 870

13 159 000

-1 237 687

11 921 313

9 749 897

82%

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

3 746 229

3 420 655

3 579 000

623 812

4 202 812

4 041 440

96%

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

672 641

832 984

894 000

1 776

895 776

855 510

96%

26

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

4 418 870

4 253 639

4 473 000

625 588

5 098 588

4 896 950

96%

27

Közüzemi díjak (K331)

8 281 400

9 630 978

11 706 000

-891 694

10 814 306

7 120 006

66%

28

Vásárolt élelmezés (K332)

18 919 813

15 507 331

16 184 050

1 559 115

17 743 165

17 667 901

100%

29

Bérleti és lízing díjak (K333)

310 354

398 516

435 000

271 848

706 848

622 814

88%

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 513 161

1 912 232

3 722 863

-534 414

3 188 449

1 116 538

35%

31

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

2 228 022

4 228 410

4 200 000

841 438

5 041 438

4 328 834

86%

32

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

1 616 829

1 700 000

0

1 700 000

991 130

58%

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

12 771 270

9 595 963

2 235 000

3 257 441

5 492 441

4 686 410

85%

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

13 731 357

16 146 870

13 300 000

6 499 075

19 799 075

19 122 379

97%

35

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

182 377

36

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

57 755 377

57 420 300

51 782 913

11 002 809

62 785 722

54 664 882

87%

37

Kiküldetések kiadásai (K341)

59 495

6 917

25 000

0

25 000

4 674

19%

38

Reklám- és propagandakiadások (K342)

486 600

0

0

486 371

486 371

362 371

75%

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

546 095

6 917

25 000

486 371

511 371

367 045

72%

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

12 993 042

13 340 518

16 769 179

-1 380 334

15 388 845

14 408 783

94%

41

Kamatkiadások (K353)

53 739

72 723

1 500

9 128

10 628

10 128

95%

42

Egyéb dologi kiadások (K355)

555 358

501 168

530 100

-89 987

440 113

422 438

96%

43

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

13 602 139

13 914 409

17 300 779

-1 461 193

15 839 586

14 841 349

94%

44

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

84 650 664

85 154 135

86 740 692

9 415 888

96 156 580

84 520 123

88%

45

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

0

0

0

0

0

46

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

0

0

0

47

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

0

0

0

0

0

48

ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)

0

0

0

0

0

0

49

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

3 112 151

929 549

1 000 000

-149 533

850 467

850 467

100%

50

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

2 104 851

767 049

1 000 000

-677 033

322 967

322 967

100%

51

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48)

525 700

162 500

0

527 500

527 500

527 500

100%

52

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

481 600

0

0

0

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

3 112 151

929 549

1 000 000

-149 533

850 467

850 467

100%

54

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

6 660

3 940 928

162 673

976 810

1 139 483

1 139 483

100%

55

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

6 660

3 940 928

162 673

976 810

1 139 483

1 139 483

100%

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

3 229 007

4 259 275

7 210 000

89 419

7 299 419

7 299 419

100%

58

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

3 229 007

4 259 275

7 210 000

89 419

7 299 419

7 299 419

100%

59

Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)

0

0

0

650 000

650 000

650 000

100%

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

658 546

817 062

1 735 400

411 984

2 147 384

2 147 384

100%

61

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

417 746

585 462

1 506 200

411 984

1 918 184

1 918 184

100%

62

ebből: háztartások (K512)

0

0

0

0

0

0

63

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

240 800

231 600

229 200

0

229 200

229 200

100%

64

Tartalékok (K513)

0

0

59 383 812

50 496 243

109 880 055

0

0%

65

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

3 894 213

9 017 265

68 491 885

52 624 456

121 116 341

11 236 286

9%

66

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

126 674

0

55 000

55 000

55 000

100%

67

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

7 575 677

2 337 457

0

15 165 560

15 165 560

15 165 560

100%

68

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

428 330

0

205 400

205 400

205 400

100%

69

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 530 072

19 906 425

3 149 606

12 009 544

15 159 150

15 159 150

100%

70

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

2 917 554

5 914 053

850 394

6 192 586

7 042 980

7 042 980

100%

71

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

14 023 303

28 712 939

4 000 000

33 628 090

37 628 090

37 628 090

100%

72

Ingatlanok felújítása (K71)

7 276 284

29 390 605

47 101 593

31 735 384

78 836 977

68 581 956

87%

73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

510 750

0

0

0

0

74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 939 959

8 073 366

12 717 430

8 568 554

21 285 984

18 517 128

87%

75

Felújítások (=201+...+204) (K7)

9 216 243

37 974 721

59 819 023

40 303 938

100 122 961

87 099 084

87%

76

Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás

1 211 936

1 070 989

1 000 000

-285 807

714 193

714 193

100%

77

Felhalmozási célú támogatások (K8)

1 211 936

1 070 989

1 000 000

-285 807

714 193

714 193

100%

78

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

268 756 289

317 279 665

387 581 602

134 651 182

522 232 784

387 683 685

74%

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

8 659 131

9 095 011

7 218 162

2 385 444

9 603 606

9 603 606

100%

80

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

116 012 598

113 782 292

119 632 293

0

119 632 293

119 632 293

100%

81

Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)

124 671 729

122 877 303

126 850 455

2 385 444

129 235 899

129 235 899

100%

82

Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)

124 671 729

122 877 303

126 850 455

2 385 444

129 235 899

129 235 899

100%

83

Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)

393 428 018

440 156 968

514 432 057

137 036 626

651 468 683

516 919 584

79%”

3. melléklet

3. melléklet
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE KORMÁNYZATI FUNKCIÓK SZERINT

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Kormányzati funkció száma és megnevezése

Összes módosított előirányzat

Összes teljesítés

Személyi juttatások

Munkaadókat terh.jár.

Dologi és egyéb működési kiadások

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb műk.c.kiadások

Támogatások

Beruházások

Felújítások

Felhalm. célú tám.

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

73 758 700

34 557 356

13 160 753

13 160 753

2 048 229

2 048 229

53 941 818

14 740 474

15 394 841

12 206 318

38 546 977

2 534 156

0

0

4 557 900

4 557 900

0

0

50 000

50 000

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

0

0

0

0

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

72 453

72 453

72 453

72 453

72 453

72 453

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

859 316

859 316

0

0

87 763

87 763

107 360

107 360

107 360

107 360

0

664 193

664 193

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Muzeális kiállító

1 784 500

1 671 387

1 600 000

1 486 887

1 600 000

1 486 887

184 500

184 500

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tornaterem

40 938 242

5 188 770

275 287

275 287

40 300 000

4 550 528

5 300 000

4 550 528

35 000 000

362 955

362 955

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

499 754

499 754

317 645

317 645

81 957

81 957

100 152

100 152

100 152

100 152

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

1 149 611

1 149 611

1 149 611

1 149 611

10 128

10 128

1 139 483

1 139 483

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

126 931 712

126 931 712

7 299 419

7 299 419

7 299 419

7 299 419

119 632 293

119 632 293

031030

Közterület rendjének fenntartása

450 000

443 462

450 000

443 462

450 000

443 462

041233

Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás

6 343 217

6 343 217

4 846 207

4 846 207

732 461

732 461

764 549

764 549

764 549

764 549

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

62 514 730

26 872 628

24 368 026

1 749 801

2 300 000

1 749 801

22 068 026

13 545 261

13 545 261

24 601 443

11 577 566

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

39 060 789

34 038 036

5 043 708

20 955

20 955

20 955

5 022 753

15 070 400

15 070 400

18 946 681

18 946 681

064010

Közvilágítás

2 600 000

1 740 751

2 600 000

1 740 751

2 600 000

1 740 751

066010

Zöldterület-kezelés

650 000

588 025

650 000

588 025

650 000

588 025

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

75 261 302

73 762 296

6 500 218

6 500 218

990 929

990 929

10 100 000

8 600 994

10 100 000

8 600 994

1 095 318

1 095 318

56 574 837

56 574 837

072111

Háziorvosi alapellátás

288 362

288 362

288 362

288 362

164 762

164 762

123 600

123 600

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

12 785 427

12 746 025

9 700 088

9 700 088

1 708 073

1 708 073

1 377 266

1 337 864

1 343 238

1 303 836

34 028

34 028

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

0

0

0

0

082044

Könyvtári szolgáltatások

483 653

483 653

450 000

450 000

33 653

33 653

0

0

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház

10 081 566

9 416 873

5 878 631

5 878 631

552 935

552 935

3 650 000

2 985 307

3 650 000

2 985 307

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Közösségi Ház

3 026 380

2 652 378

0

0

2 850 000

2 475 998

2 850 000

2 475 998

176 380

176 380

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Cselekvő Közösségek

29 791 354

18 014 899

6 661 747

6 661 747

608 740

608 740

20 636 421

8 859 966

8 859 966

8 859 966

11 776 455

1 884 446

1 884 446

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

25 351 795

24 222 643

7 846 392

7 846 392

1 315 154

1 315 154

16 000 000

14 870 848

16 000 000

14 870 848

190 249

190 249

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

214 962

214 962

184 963

184 963

184 963

184 963

29 999

29 999

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0

0

0

0

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

138 327

138 327

138 327

138 327

138 327

138 327

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

80 318

80 318

80 318

80 318

80 318

80 318

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

860 700

860 700

860 700

860 700

10 233

10 233

850 467

850 467

Önkormányzat összesen

515 977 170

383 837 914

55 636 968

55 636 968

8 159 894

8 159 894

194 613 453

75 498 074

72 752 245

63 516 921

850 467

850 467

121 010 741

11 130 686

119 632 293

119 632 293

37 097 408

37 097 408

100 122 961

87 099 084

714 193

714 193

Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

9 603 606

9 603 606

0

0

9 603 606

9 603 606

Lurkó Óvoda

60 309 775

59 308 971

40 683 184

40 677 907

6 270 551

6 270 551

13 321 041

12 325 514

13 321 041

12 325 514

0

0

34 999

34 999

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal

65 578 132

64 169 093

47 551 622

47 548 189

7 341 933

7 341 933

10 188 894

8 783 288

10 083 294

8 677 688

105 600

105 600

495 683

495 683

Költségvetési szervek összesen

125 887 907

123 478 064

88 234 806

88 226 096

13 612 484

13 612 484

23 509 935

21 108 802

23 404 335

21 003 202

0

0

105 600

105 600

0

0

530 682

530 682

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

651 468 683

516 919 584

143 871 774

143 863 064

21 772 378

21 772 378

218 123 388

96 606 876

96 156 580

84 520 123

850 467

850 467

121 116 341

11 236 286

129 235 899

129 235 899

37 628 090

37 628 090

100 122 961

87 099 084

714 193

714 193”

4. melléklet

4. melléklet
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosítás

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosítás

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosítás

2021. évi módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

96 530 448

341 989

96 872 437

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

47 985 000

399 680

48 384 680

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

29 200 754

-468 843

28 731 911

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

6 737 850

111 780

6 849 630

0

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

6 586 869

6 586 869

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

180 454 052

6 971 475

187 425 527

0

0

0

0

0

0

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

13 690 672

10 404 883

24 095 555

2 533 162

0

2 533 162

0

0

0

09

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

5 288 015

5 288 015

0

0

0

0

0

0

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

12 385 200

-271 000

12 114 200

0

0

0

0

0

0

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

1 305 472

5 387 868

6 693 340

0

0

0

0

0

0

15

ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

2 533 162

0

2 533 162

0

0

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

194 144 724

17 376 358

211 521 082

2 533 162

0

2 533 162

0

0

0

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

0

0

0

0

18

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)

8 191 500

33 702 514

41 894 014

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

8 191 500

33 702 514

41 894 014

0

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

7 800 000

635 404

8 435 404

0

0

0

0

0

0

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

7 800 000

635 404

8 435 404

0

0

25

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

12 500 000

35 329 994

47 829 994

0

0

0

0

0

0

26

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

12 500 000

35 329 994

47 829 994

0

0

27

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

0

0

29

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

12 500 000

35 329 994

47 829 994

0

0

0

0

0

0

30

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

500 000

666 108

1 166 108

0

0

31

ebből: egyéb bírság (B36)

100 000

-49 466

50 534

0

0

32

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

20 800 000

36 631 506

57 431 506

0

0

0

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

65 000

-60 187

4 813

0

0

0

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

719 488

1 162 045

1 881 533

80 000

25 000

105 000

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

4 500 000

-730 425

3 769 575

0

0

0

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

1 300 000

3 613

1 303 613

0

0

0

0

0

0

38

Ellátási díjak (B405)

3 265 250

119 065

3 384 315

0

0

0

377 520

-151 361

226 159

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

2 638 730

91 931

2 730 661

0

0

0

101 930

-40 874

61 056

40

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

100

53

153

500

-499

1

100

-98

2

42

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

100

53

153

500

-499

1

100

-98

2

43

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

10 050

25 556 877

25 566 927

5 000

-1 622

3 378

4 500

-1 688

2 812

45

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

12 498 618

26 142 972

38 641 590

85 500

22 879

108 379

484 050

-194 021

290 029

46

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

0

13 710 000

13 710 000

0

0

0

0

0

0

47

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

0

13 710 000

13 710 000

0

0

0

0

0

0

48

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

170 000

-50 000

120 000

0

0

0

0

0

0

51

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

0

0

52

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

53

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

170 000

-50 000

120 000

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

170 000

-50 000

120 000

0

0

0

0

0

0

55

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

235 804 842

127 513 350

363 318 192

2 618 662

22 879

2 641 541

484 050

-194 021

290 029

56

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

152 568 166

-18 656 247

133 911 919

1 176 850

0

1 176 850

2 147 194

0

2 147 194

57

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

152 568 166

-18 656 247

133 911 919

1 176 850

0

1 176 850

2 147 194

0

2 147 194

58

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

9 288 492

9 288 492

0

0

0

0

0

0

59

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

0

61 759 741

0

61 759 741

57 872 552

0

57 872 552

60

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)

152 568 166

-9 367 755

143 200 411

62 936 591

0

62 936 591

60 019 746

0

60 019 746

61

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

152 568 166

-9 367 755

143 200 411

62 936 591

0

62 936 591

60 019 746

0

60 019 746

62

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

388 373 008

118 145 595

506 518 603

65 555 253

22 879

65 578 132

60 503 796

-194 021

60 309 775

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosítás

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosítás

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosítás

2021. évi módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

37 091 375

-8 049 416

29 041 959

43 932 760

-3 286 208

40 646 552

40 555 500

-3 239 127

37 316 373

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

2 137 500

2 137 500

0

3 275 743

3 275 743

0

2 410 000

2 410 000

03

Céljuttatás, prémium (K1103)

0

0

0

0

0

0

0

169 000

169 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)

0

845 381

845 381

40 000

-40 000

0

0

05

Jubileumi jutalom (K1106)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

0

0

2 391 304

-178 531

2 212 773

0

0

0

07

Közlekedési költségtérítés (K1109)

616 968

-118 039

498 929

943 346

-157 851

785 495

123 228

42 588

165 816

08

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

3 263 595

-1 289 992

1 973 603

132 000

399 059

531 059

132 000

469 995

601 995

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

40 971 938

-6 474 566

34 497 372

47 439 410

12 212

47 451 622

40 810 728

-147 544

40 663 184

11

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

11 428 404

230 153

11 658 557

0

0

0

0

0

0

12

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

2 619 600

-1 448 100

1 171 500

0

0

0

0

0

0

13

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

850 000

480 147

1 330 147

100 000

0

100 000

20 000

0

20 000

14

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

14 898 004

-737 800

14 160 204

100 000

0

100 000

20 000

0

20 000

15

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

55 869 942

-7 212 366

48 657 576

47 539 410

12 212

47 551 622

40 830 728

-147 544

40 683 184

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

8 744 428

-1 275 231

7 469 197

7 212 633

129 300

7 341 933

6 332 861

-62 310

6 270 551

17

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

8 593 978

-1 757 775

6 836 203

6 836 237

143 512

6 979 749

6 329 321

-64 802

6 264 519

18

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

379 744

379 744

0

0

0

0

0

0

20

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

150 450

102 800

253 250

376 396

-14 212

362 184

3 540

2 492

6 032

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 530 000

-736 355

793 645

270 000

-120 000

150 000

210 000

-100 000

110 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

9 509 000

-1 144 080

8 364 920

770 000

307 824

1 077 824

870 000

-150 000

720 000

23

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

11 039 000

-1 880 435

9 158 565

1 040 000

187 824

1 227 824

1 080 000

-250 000

830 000

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

949 000

623 812

1 572 812

2 500 000

0

2 500 000

130 000

0

130 000

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

334 000

0

334 000

500 000

1 776

501 776

60 000

0

60 000

26

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

1 283 000

623 812

1 906 812

3 000 000

1 776

3 001 776

190 000

0

190 000

27

Közüzemi díjak (K331)

9 106 000

-1 163 694

7 942 306

1 100 000

110 000

1 210 000

1 500 000

162 000

1 662 000

28

Vásárolt élelmezés (K332)

9 919 330

760 738

10 680 068

0

0

0

6 264 720

798 377

7 063 097

29

Bérleti és lízing díjak (K333)

30 000

161 848

191 848

300 000

0

300 000

105 000

105 000

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

2 993 661

-149 300

2 844 361

130 000

0

130 000

599 202

-385 114

214 088

31

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

4 200 000

841 438

5 041 438

0

0

0

0

0

0

32

ebből: államháztartáson belül (K335)

1 700 000

0

1 700 000

0

0

0

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 785 000

487 441

2 272 441

400 000

290 000

690 000

50 000

90 000

140 000

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

10 060 000

2 153 280

12 213 280

2 500 000

-290 000

2 210 000

740 000

-300 000

440 000

35

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

38 093 991

3 091 751

41 185 742

4 430 000

110 000

4 540 000

9 258 922

365 263

9 624 185

37

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

0

0

25 000

0

25 000

0

0

0

38

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

133 971

133 971

0

0

0

0

0

0

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

0

133 971

133 971

25 000

0

25 000

0

0

0

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

11 856 784

-1 259 971

10 596 813

2 151 610

-867 916

1 283 694

2 760 785

-89 429

2 671 356

41

Kamatkiadások (K353)

0

10 128

10 128

1 000

-1 000

0

500

0

500

42

Egyéb dologi kiadások (K355)

430 100

-24

430 076

50 000

-45 000

5 000

50 000

-45 000

5 000

43

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

12 286 884

-1 249 867

11 037 017

2 202 610

-913 916

1 288 694

2 811 285

-134 429

2 676 856

44

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

62 702 875

719 232

63 422 107

10 697 610

-614 316

10 083 294

13 340 207

-19 166

13 321 041

45

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)

0

0

0

0

0

49

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

1 000 000

-327 033

672 967

0

0

0

0

0

0

50

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

1 000 000

-854 533

145 467

0

0

51

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48)

0

527 500

527 500

0

0

52

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

1 000 000

-327 033

672 967

0

0

0

0

0

0

54

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

162 673

976 810

1 139 483

0

0

55

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

162 673

976 810

1 139 483

0

0

0

0

0

0

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

7 210 000

89 419

7 299 419

0

0

0

0

0

0

58

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

7 210 000

89 419

7 299 419

0

0

59

Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)

0

650 000

650 000

0

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

1 629 800

411 984

2 041 784

105 600

0

105 600

0

0

0

61

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

1 506 200

411 984

1 918 184

0

0

62

ebből: háztartások (K512)

0

0

0

0

0

63

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

123 600

0

123 600

105 600

0

105 600

0

0

0

64

Tartalékok (K513)

59 383 812

50 496 243

109 880 055

0

0

65

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

68 386 285

52 624 456

121 010 741

105 600

0

105 600

0

0

0

66

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

0

0

0

55 000

55 000

0

0

67

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

0

15 165 560

15 165 560

0

0

0

0

0

0

68

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

0

0

0

205 400

205 400

0

0

69

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 149 606

10 368 268

13 517 874

0

129 902

129 902

0

27 558

27 558

70

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

850 394

5 679 134

6 529 528

0

105 381

105 381

0

7 441

7 441

71

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

4 000 000

31 212 962

35 212 962

0

495 683

495 683

0

34 999

34 999

72

Ingatlanok felújítása (K71)

47 101 593

31 735 384

78 836 977

0

0

73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

0

0

0

74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

12 717 430

8 568 554

21 285 984

0

0

75

Felújítások (=201+...+204) (K7)

59 819 023

40 303 938

100 122 961

0

0

0

0

0

0

76

Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás

1 000 000

-285 807

714 193

0

0

77

Felhalmozási célú támogatások (K8)

1 000 000

-285 807

714 193

0

0

0

0

0

0

78

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

261 522 553

115 760 151

377 282 704

65 555 253

22 879

65 578 132

60 503 796

-194 021

60 309 775

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

7 218 162

2 385 444

9 603 606

0

0

80

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

119 632 293

0

119 632 293

0

0

81

Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)

126 850 455

2 385 444

129 235 899

0

0

0

0

0

0

82

Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)

126 850 455

2 385 444

129 235 899

0

0

0

0

0

0

83

Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)

388 373 008

118 145 595

506 518 603

65 555 253

22 879

65 578 132

60 503 796

-194 021

60 309 775”

5. melléklet

5. melléklet
ÖNKÉNT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosítás

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosítás

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosítás

2021. évi módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

0

0

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

0

0

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

0

0

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

09

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

ebből: központi kezelésű előirányzatok

0

0

0

11

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

0

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

0

0

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

0

14

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

0

15

ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

0

0

0

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

0

0

18

Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)

0

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Jövedelemadók (=80+84) (B31)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

0

25

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

0

27

Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

0

29

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36)

0

0

0

31

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

0

32

ebből: egyéb települési adók (B36)

0

0

0

0

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)

184 625

184 625

0

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404)

135 000

135 000

0

0

38

Ellátási díjak (B405)

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

86 299

86 299

0

0

40

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)

0

0

0

42

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)

0

0

0

0

0

0

44

Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)

2

2

0

0

45

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4)

0

405 926

405 926

0

0

0

0

0

0

46

Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

ebből: háztartások (B65)

0

0

0

52

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

0

0

0

53

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)

0

405 926

405 926

0

0

0

0

0

0

56

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

18 656 247

18 656 247

0

0

57

Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)

0

18 656 247

18 656 247

0

0

0

0

0

0

58

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

0

0

0

59

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

0

0

0

0

60

Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81)

0

18 656 247

18 656 247

0

0

0

0

0

0

61

Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)

0

18 656 247

18 656 247

0

0

0

0

0

0

62

Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)

0

19 062 173

19 062 173

0

0

0

0

0

0

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosítás

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosítás

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosítás

2021. évi módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

0

0

0

02

Normatív jutalmak (K1102)

0

0

0

03

Céljuttatás, prémium (K1103)

0

0

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)

0

0

0

0

05

Jubileumi jutalom (K1106)

0

0

0

0

06

Béren kívüli juttatások (K1107)

0

0

0

0

07

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

0

0

08

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

0

0

0

0

0

09

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

2 611 200

2 611 200

0

0

10

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

0

2 611 200

2 611 200

0

0

0

0

0

0

11

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

0

0

0

12

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

3 571 132

3 571 132

0

0

13

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

797 060

797 060

0

0

14

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

0

4 368 192

4 368 192

0

0

0

0

0

0

15

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

0

6 979 392

6 979 392

0

0

0

0

0

0

16

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)

0

690 697

690 697

0

0

0

0

0

0

17

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

605 727

605 727

0

0

18

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

19

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

0

0

20

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

84 970

84 970

0

0

21

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

286 329

286 329

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

418 595

418 595

0

0

23

Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)

0

704 924

704 924

0

0

0

0

0

0

24

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

0

0

0

25

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

0

0

0

0

0

0

26

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Közüzemi díjak (K331)

0

0

0

28

Vásárolt élelmezés (K332)

0

0

0

29

Bérleti és lízing díjak (K333)

110 000

110 000

0

0

30

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

0

0

0

31

Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)

0

0

0

32

ebből: államháztartáson belül (K335)

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

2 390 000

2 390 000

0

0

34

Egyéb szolgáltatások (K337)

4 935 795

4 935 795

0

0

35

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)

0

7 435 795

7 435 795

0

0

0

0

0

0

37

Kiküldetések kiadásai (K341)

0

0

0

38

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

352 400

352 400

0

0

39

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)

0

352 400

352 400

0

0

0

0

0

0

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

0

836 982

836 982

0

0

41

Kamatkiadások (K353)

0

0

0

0

42

Egyéb dologi kiadások (K355)

37

37

0

0

43

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)

0

837 019

837 019

0

0

0

0

0

0

44

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)

0

9 330 138

9 330 138

0

0

0

0

0

0

45

Családi támogatások (=64+…+73) (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46)

0

0

0

49

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48)

0

177 500

177 500

0

0

0

0

0

0

50

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

177 500

177 500

0

51

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48)

0

0

0

0

52

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

0

0

0

53

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)

0

177 500

177 500

0

0

0

0

0

0

54

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

0

55

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

59

Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

0

62

ebből: háztartások (K512)

0

0

0

0

0

63

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

0

0

0

64

Tartalékok (K513)

0

0

0

0

65

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)

0

0

0

0

68

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

0

0

0

0

69

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 483 816

1 483 816

0

0

70

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

400 630

400 630

0

0

71

Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6)

0

1 884 446

1 884 446

0

0

0

0

0

0

72

Ingatlanok felújítása (K71)

0

0

0

73

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

0

0

74

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

0

0

75

Felújítások (=201+...+204) (K7)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás

0

0

0

77

Felhalmozási célú támogatások (K8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)

0

19 062 173

19 062 173

0

0

0

0

0

0

79

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

0

0

80

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

0

0

81

Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)

0

19 062 173

19 062 173

0

0

0

0

0

0”

6. melléklet

6. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2021.12.31-ig

2021.12.31. Módosítás után

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2021.12.31-ig

2021.12.31. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

180 454 052

6 971 475

187 425 527

Személyi juttatások

144 240 080

-368 306

143 871 774

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

16 223 834

10 404 883

26 628 717

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 289 922

-517 544

21 772 378

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

86 740 692

9 415 888

96 156 580

4.

Közhatalmi bevételek

20 800 000

36 631 506

57 431 506

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

-149 533

850 467

5.

Működési bevételek

13 068 168

26 377 756

39 445 924

Egyéb működési célú kiadások

9 108 073

2 128 213

11 236 286

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

170 000

-50 000

120 000

Tartalékok

23 770 525

15 054 091

38 824 616

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

230 716 054

80 335 620

311 051 674

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

287 149 292

25 562 809

312 712 101

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

96 073 187

96 073 187

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

96 073 187

96 073 187

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Egyéb

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

119 632 293

119 632 293

22.

Államháztartási megelőlegezések

9 288 492

9 288 492

Váltókiadások

23.

Intézményfinanszírozás

119 632 293

119 632 293

Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

7 218 162

2 385 444

9 603 606

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

215 705 480

9 288 492

224 993 972

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

126 850 455

2 385 444

129 235 899

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

446 421 534

89 624 112

536 045 646

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

413 999 747

27 948 253

441 948 000

26.

Költségvetési hiány:

56 433 238

-

1 660 427

Költségvetési többlet:

-

54 772 811

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

32 421 787

61 675 859

94 097 646”

7. melléklet

7. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2021.12.31-ig

2021.12.31. Módosítás után

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2021.12.31-ig

2021.12.31. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8 191 500

33 702 514

41 894 014

Beruházások

4 000 000

33 628 090

37 628 090

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

13 710 000

13 710 000

Felújítások

59 819 023

40 303 938

100 122 961

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000 000

-285 807

714 193

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

35 613 287

35 442 152

71 055 439

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

8 191 500

47 412 514

55 604 014

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

100 432 310

109 088 373

209 520 683

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

59 819 023

59 819 023

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

59 819 023

59 819 023

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

59 819 023

59 819 023

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

68 010 523

47 412 514

115 423 037

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

100 432 310

109 088 373

209 520 683

27.

Költségvetési hiány:

92 240 810

61 675 859

153 916 669

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

32 421 787

61 675 859

94 097 646

Bruttó többlet:

-

-

-”

8. melléklet

8. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII. 31-ig

2021. évi
eredeti előirányzat

1. sz. módosítás

2.sz. módosítás

3.sz. módosítás

Módosítások összesen 2021. 12.31-ig

3. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

J=(F+G+H)

K=(E+I)

Hajmáskér Község Önkormányzata

Kamerarendszer kiépítése

2021

2 000 000

-2 000 000

-2 000 000

Tornaterem-öltözőszekrény, szőnyegek stb.

362 955

2021

2 000 000

-1 133 490

-503 555

-1 637 045

362 955

Cselekvő közösségek

1 884 445

2021

1 065 291

410 345

408 809

1 884 445

1 884 445

Hajmáskér és Öskü települések kerékpárosbarát közlekedésfejlesztése

13 545 261

13 227 761

317 500

13 545 261

13 545 261

Kazáncsere - Muzeális Kiállítóhely

184 500

2021

184 500

184 500

184 500

Sarokcsiszoló - műhely

142 818

2021

142 818

142 818

142 818

Vasaló - Közösségi Ház

8 266

2021

8 266

8 266

8 266

Microhullámű sütő - Családsegítő

29 999

2021

29 999

29 999

29 999

Hajmáskér külterületi, 040/32 hrsz ingatlan vásárlása

4 500 000

2021

4 500 000

4 500 000

4 500 000

AGXL padkasza+kardántengely

952 500

2021

952 500

952 500

952 500

padlóventillátorok (2 db) /Köz.ház

31 980

2021

31 980

31 980

31 980

Bojler

57 900

2021

57 900

57 900

57 900

BTL-2300 tolólap vágóéllel és gumilappal, INOX sószóró

2 603 500

2021

2 603 500

2 603 500

2 603 500

SOLIS 75 CRDI traktor

12 319 000

2021

12 319 000

12 319 000

12 319 000

Epson EB-X06 projektor

147 900

2021

147 900

147 900

147 900

üvegajtós iratszekrény

136 134

2021

136 134

136 134

136 134

GOR WE723 Előtöltős mosógép /isk.étk. (Köz.h.)

95 000

2021

95 000

95 000

95 000

gáz sütő /isk.étk. (Köz.h. -konyha)

95 250

2021

95 250

95 250

95 250

Lurkó Óvoda

PowerProComp. porzsák nélk. porszívó (lila)/óvoda

34 999

2021

34 999

34 999

34 999

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Asztali ventilátor (fehér)- 23 cm/Hiv.

5 495

2021

5 495

5 495

5 495

Irodaszék (Skodsborg - 1 db)

28 500

2021

28 500

28 500

28 500

Mobiltelefon SM-A225FLVGEUE -jegyző

80 990

2021

80 990

80 990

80 990

Huawei Y6P m.telefon (kártyafüggetlen),

49 990

2021

49 990

49 990

49 990

Microsoft Office 2019 Pro digitális licenc

25 400

2021

25 400

25 400

25 400

Microsoft Windows Small Businnes Server 2008 fizikai licence

44 450

2021

44 450

44 450

44 450

Számítógép, monitor, nyomtató

260 858

2021

260 858

260 858

260 858

ÖSSZESEN:

37 628 090

4 000 000

5 930 874

13 529 590

14 167 626

33 628 090

37 628 090

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 44561. XII. 31-ig

1.1.. évi
eredeti előirányzat

1. sz. módosítás

2.sz. módosítás

3.sz. módosítás

Módosítások összesen 2021. 12.31-ig

3. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

J=(F+G+H)

K=(E+I)

Hajmáskér Község Önkormányzata

Jókai ltp. Parkoló felújításs

56 574 837

2021

50 000 000