Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 04. 29- 2022. 12. 30

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

2022.04.29.

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2021. évi költségvetés teljesítését az 1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá:

a) 516.919.584 Ft kiadási főösszeggel ebből:

aa) 387.683.685 Ft költségvetési kiadások összege

ab) 129.235.899 Ft finanszírozási kiadások összege

b) 651.468.683 Ft bevételi főösszeggel, ebből

ba) 366.655.688 Ft költségvetési bevételek összege

bb) 284.812.995 Ft finanszírozási bevételek összege

(2) A Képviselő-testület Hajmáskér Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. mellékletben foglaltaknak hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei (Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal, Lurkó Óvoda) kiadásait kormányzati funkciónként, kiadási előirányzatainak teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

2. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 5. és 6. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 7. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 8. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint állapítja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat maradványát 134.549.099 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat eredmény kimutatását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 12. melléklet szerint állapítja meg.

7. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.

8. § A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást a 14. melléklet tartalmazza.

10. § Ez a rendelet 2022. április 29-én lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet

2021. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Cím

Jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2021.12.31.

I.

BEVÉTELEK

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

196 677 886

214 054 244

214 054 244

2.

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

8 191 500

41 894 014

41 894 014

3.

Közhatalmi bevételek

20 800 000

57 431 506

57 431 506

4.

Működési bevételek

13 068 168

39 445 924

39 445 924

5.

Felhalmozási bevételek

0

13 710 000

13 710 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

170 000

120 000

120 000

7.

Felhalmozási célú átvett péneszközök

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen

238 907 554

366 655 688

366 655 688

8.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

155 892 210

155 892 210

155 892 210

9.

Államháztartási megelőlegezések

0

9 288 492

9 288 492

10.

Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás

119 632 293

119 632 293

119 632 293

11.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Finanszírozási bevételek összesen

275 524 503

284 812 995

284 812 995

Bevételek mindösszesen

514 432 057

651 468 683

651 468 683

II.

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

144 240 080

143 871 774

143 863 064

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

22 289 922

21 772 378

21 772 378

3.

Dologi kiadások

86 740 692

96 156 580

84 520 123

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

850 467

850 467

5.

Egyéb működési célú kiadások

68 491 885

121 116 341

11 236 286

Ebből: Tartalékok

59 383 812

109 880 055

6.

Beruházások

4 000 000

37 628 090

37 628 090

7.

Felújítások

59 819 023

100 122 961

87 099 084

8.

Felhalmozási célú támogatások

1 000 000

714 193

714 193

Költségvetési kiadások összesen

387 581 602

522 232 784

387 683 685

9.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7 218 162

9 603 606

9 603 606

10.

Központi, irányító sezrvi támogatás folyósítása

119 632 293

119 632 293

119 632 293

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

Finanszírozási kiadások összesen

126 850 455

129 235 899

129 235 899

Kiadások mindösszesen

514 432 057

651 468 683

516 919 584

2. melléklet

Bevételek

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

180 454 052

187 425 527

187 425 527

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

96 530 448

96 872 437

96 872 437

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

47 985 000

48 384 680

48 384 680

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

29 200 754

28 731 911

28 731 911

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 737 850

6 849 630

6 849 630

1.5.

Elszámolásból származó bevételek

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

6 586 869

6 586 869

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

16 223 834

26 628 717

26 628 717

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

16 223 834

26 628 717

26 628 717

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

8 191 500

41 894 014

41 894 014

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

8 191 500

41 894 014

41 894 014

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

20 800 000

57 431 506

57 431 506

4.1.

Jövedelemadó

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

7 800 000

8 435 404

8 435 404

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Iparűzési adó

12 500 000

47 829 994

47 829 994

4.5.

Talajterhelési díj

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

500 000

1 166 108

1 166 108

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

13 068 168

39 445 924

39 445 924

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

65 000

4 813

4 813

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

799 488

2 171 158

2 171 158

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 500 000

3 769 575

3 769 575

5.4.

Tulajdonosi bevételek

1 300 000

1 438 613

1 438 613

5.5.

Ellátási díjak

3 642 770

3 610 474

3 610 474

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 740 660

2 878 016

2 878 016

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

700

156

156

5.9.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.10.

Egyéb működési bevételek

19 550

25 573 119

25 573 119

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

13 710 000

13 710 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

13 710 000

13 710 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

170 000

120 000

120 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

170 000

120 000

120 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

238 907 554

366 655 688

366 655 688

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

275 524 503

275 524 503

275 524 503

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

155 892 210

155 892 210

155 892 210

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

12.3.

Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás

119 632 293

119 632 293

119 632 293

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

9 288 492

9 288 492

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 288 492

9 288 492

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

275 524 503

284 812 995

284 812 995

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

514 432 057

651 468 683

651 468 683

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

263 378 767

273 887 485

262 242 318

1.1.

Személyi juttatások

144 240 080

143 871 774

143 863 064

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 289 922

21 772 378

21 772 378

1.3.

Dologi kiadások

86 740 692

96 156 580

84 520 123

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

850 467

850 467

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 108 073

11 236 286

11 236 286

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

3 940 928

3 940 928

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 600 000

4 259 275

4 259 275

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 737 800

1 737 800

817 062

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

64 819 023

138 465 244

125 441 367

2.1.

Beruházások

4 000 000

37 628 090

37 628 090

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

59 819 023

100 122 961

87 099 084

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000 000

714 193

714 193

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

1 000 000

714 193

714 193

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

59 383 812

109 880 055

3.1.

Általános tartalék

35 260 146

3.2.

Céltartalék

59 383 812

74 619 909

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

387 581 602

522 232 784

387 683 685

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

126 850 455

129 235 899

129 235 899

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7 218 162

9 603 606

9 603 606

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

7.4.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

119 632 293

119 632 293

119 632 293

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

126 850 455

129 235 899

129 235 899

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

514 432 057

651 468 683

516 919 584

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-148 674 048

-155 577 096

-21 027 997

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

148 674 048

155 577 096

155 577 096

3. melléklet

2021. évi kiadások

Kormányzati funkció száma és megnevezése

Összes módosított előirányzat

Összes teljesítés

Személyi juttatások

Munkaadókat terh.jár.

Dologi és egyéb működési kiadások

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb műk.c.kiadások

Támogatások

Beruházások

Felújítások

Felhalm. célú tám.

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Teljesítés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

73 758 700

34 557 356

13 160 753

13 160 753

2 048 229

2 048 229

53 941 818

14 740 474

15 394 841

12 206 318

38 546 977

2 534 156

0

0

4 557 900

4 557 900

0

0

50 000

50 000

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

0

0

0

0

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

72 453

72 453

72 453

72 453

72 453

72 453

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

859 316

859 316

0

0

87 763

87 763

107 360

107 360

107 360

107 360

0

664 193

664 193

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Muzeális kiállító

1 784 500

1 671 387

1 600 000

1 486 887

1 600 000

1 486 887

184 500

184 500

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Tornaterem

40 938 242

5 188 770

275 287

275 287

40 300 000

4 550 528

5 300 000

4 550 528

35 000 000

362 955

362 955

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

499 754

499 754

317 645

317 645

81 957

81 957

100 152

100 152

100 152

100 152

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

1 149 611

1 149 611

1 149 611

1 149 611

10 128

10 128

1 139 483

1 139 483

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

126 931 712

126 931 712

7 299 419

7 299 419

7 299 419

7 299 419

119 632 293

119 632 293

031030

Közterület rendjének fenntartása

450 000

443 462

450 000

443 462

450 000

443 462

041233

Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás

6 343 217

6 343 217

4 846 207

4 846 207

732 461

732 461

764 549

764 549

764 549

764 549

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

62 514 730

26 872 628

24 368 026

1 749 801

2 300 000

1 749 801

22 068 026

13 545 261

13 545 261

24 601 443

11 577 566

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

39 060 789

34 038 036

5 043 708

20 955

20 955

20 955

5 022 753

15 070 400

15 070 400

18 946 681

18 946 681

064010

Közvilágítás

2 600 000

1 740 751

2 600 000

1 740 751

2 600 000

1 740 751

066010

Zöldterület-kezelés

650 000

588 025

650 000

588 025

650 000

588 025

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

75 261 302

73 762 296

6 500 218

6 500 218

990 929

990 929

10 100 000

8 600 994

10 100 000

8 600 994

1 095 318

1 095 318

56 574 837

56 574 837

072111

Háziorvosi alapellátás

288 362

288 362

288 362

288 362

164 762

164 762

123 600

123 600

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

12 785 427

12 746 025

9 700 088

9 700 088

1 708 073

1 708 073

1 377 266

1 337 864

1 343 238

1 303 836

34 028

34 028

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

0

0

0

0

082044

Könyvtári szolgáltatások

483 653

483 653

450 000

450 000

33 653

33 653

0

0

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Művelődési Ház

10 081 566

9 416 873

5 878 631

5 878 631

552 935

552 935

3 650 000

2 985 307

3 650 000

2 985 307

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Közösségi Ház

3 026 380

2 652 378

0

0

2 850 000

2 475 998

2 850 000

2 475 998

176 380

176 380

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - Cselekvő Közösségek

29 791 354

18 014 899

6 661 747

6 661 747

608 740

608 740

20 636 421

8 859 966

8 859 966

8 859 966

11 776 455

1 884 446

1 884 446

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

25 351 795

24 222 643

7 846 392

7 846 392

1 315 154

1 315 154

16 000 000

14 870 848

16 000 000

14 870 848

190 249

190 249

104042

Gyermekjóléti szolgáltatások

214 962

214 962

184 963

184 963

184 963

184 963

29 999

29 999

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0

0

0

0

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

138 327

138 327

138 327

138 327

138 327

138 327

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

80 318

80 318

80 318

80 318

80 318

80 318

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

860 700

860 700

860 700

860 700

10 233

10 233

850 467

850 467

Önkormányzat összesen

515 977 170

383 837 914

55 636 968

55 636 968

8 159 894

8 159 894

194 613 453

75 498 074

72 752 245

63 516 921

850 467

850 467

121 010 741

11 130 686

119 632 293

119 632 293

37 097 408

37 097 408

100 122 961

87 099 084

714 193

714 193

Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

9 603 606

9 603 606

0

0

9 603 606

9 603 606

Lurkó Óvoda

60 309 775

59 308 971

40 683 184

40 677 907

6 270 551

6 270 551

13 321 041

12 325 514

13 321 041

12 325 514

0

0

34 999

34 999

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal

65 578 132

64 169 093

47 551 622

47 548 189

7 341 933

7 341 933

10 188 894

8 783 288

10 083 294

8 677 688

105 600

105 600

495 683

495 683

Költségvetési szervek összesen

125 887 907

123 478 064

88 234 806

88 226 096

13 612 484

13 612 484

23 509 935

21 108 802

23 404 335

21 003 202

0

0

105 600

105 600

0

0

530 682

530 682

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

651 468 683

516 919 584

143 871 774

143 863 064

21 772 378

21 772 378

218 123 388

96 606 876

96 156 580

84 520 123

850 467

850 467

121 116 341

11 236 286

129 235 899

129 235 899

37 628 090

37 628 090

100 122 961

87 099 084

714 193

714 193

4. melléklet

Felhalmozási kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése kormányzati funkciónként

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020.12.31-ig

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Összes teljesítés 2021.12.31-ig

A

C

D

G=(D+F)

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Hajmáskér külterületi, 040/32 hrsz ingatlan vásárlása

4 500 000

2 021

4 500 000

4 500 000

4 500 000

Bojler

57 900

2 021

57 900

57 900

57 900

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

BTL-2300 tolólap vágóéllel és gumilappal, INOX sószóró

2 603 500

2 021

2 603 500

2 603 500

2 603 500

SOLIS 75 CRDI traktor

12 319 000

2 021

12 319 000

12 319 000

12 319 000

Epson EB-X06 projektor

147 900

2 021

147 900

147 900

147 900

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

háztart.aluminium létra/tornaterem

16 490

2021

16 490

16 490

16 490

kéziporszívó/tornaterem /hkér

44 995

2021

44 995

44 995

44 995

Kerékpár tárolók (2 db)/ Tornaterem/hkér

29 980

2021

29 980

29 980

29 980

Kültéri kézi seprőgép Karcher/ Tornaterem

54 990

2021

54 990

54 990

54 990

tornaterem/létra házt.alu.

16 490

2021

16 490

16 490

16 490

BLAX lapraszerelt iratszekrények (3 db) /Tornaterem

200 010

2021

200 010

200 010

200 010

kazántest csere Múzeum

184 500

2021

184 500

184 500

184 500

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00011 Hajmáskér és Öskü települések kerékpárútja

13 545 261

2021

13 545 261

13 545 261

13 545 261

082092

Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Gőzölős vasaló-PHI.GC1750/20/Köz.ház

8 266

2021

8 266

8 266

8 266

padlóventillátorok (2 db) /Köz.ház

31 980

2021

31 980

31 980

31 980

üvegajtós iratszekrény

136 134

2021

136 134

136 134

136 134

GOR WE723 Előtöltős mosógép /isk.étk. (Köz.h.)

95 000

2021

95 000

95 000

95 000

Mikrosütő Quick (SAM MS23K3513AW/EO) / Családsegítő

29 999

2021

29 999

29 999

29 999

Cselekvő közösségek:

Cselekvő/Kreatív klub- akkus fúró,szúrófűrész,tűzőgép

87 970

2021

87 970

87 970

87 970

Cselekvő köz./Chafer fém kültéri szemetes hamutartóval(50l-z

149 010

2021

149 010

149 010

149 010

varrógép

281 901

2021

281 901

281 901

281 901

Kültéri padok (5 db)

264 994

2021

264 994

264 994

264 994

Chafer fém (zöld, 50l-es) kültéri szemetesek ( 3 db )

145 350

2021

145 350

145 350

145 350

mobil paraván

398 145

2021

398 145

398 145

398 145

EPSON V600 PHOTO

129 899

2021

129 899

129 899

129 899

Cselekvő/Kreatív klub-kisért.t.eszköz(g.vasalók, aprító-sajt

37 796

2021

37 796

37 796

37 796

Epson Expression Photo HD XP-15000

129 900

2021

129 900

129 900

129 900

Cselekvő/Faluszépítők- létra(háztatási alu.), vasalóállvány

29 980

2021

29 980

29 980

29 980

Brother varrógép 5 db

229 500

2021

229 500

229 500

229 500

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

AGXL padkasza+kardántengely

952 500

2021

952 500

952 500

952 500

sarokcsiszoló

142 818

2021

142 818

142 818

142 818

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

gáz sütő /isk.étk. (Köz.h. -konyha)

95 250

202

95 250

95 250

95 250

Önkormányzat összesen

37 097 408

37 097 408

37 097 408

37 097 408

Lurkó Óvoda

PowerProComp. porzsák nélk. porszívó (lila)/óvoda

34 999

2021

34 999

34 999

34 999

Lurkó Óvoda összesen

34 999

34 999

34 999

34 999

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal

Asztali ventilátor (fehér)- 23 cm/Hiv.

5 495

2021

5 495

5 495

5 495

Irodaszék (Skodsborg - 1 db)

28 500

2021

28 500

28 500

28 500

Mobiltelefon SM-A225FLVGEUE -jegyző

80 990

2021

80 990

80 990

80 990

Huawei Y6P m.telefon (kártyafüggetlen),

49 990

2021

49 990

49 990

49 990

Microsoft Office 2019 Pro digitális licenc

25 400

2021

25 400

25 400

25 400

Microsoft Windows Small Businnes Server 2008 fizikai licence

44 450

2021

44 450

44 450

44 450

Számítógép, monitor, nyomtató

260 858

2021

260 858

260 858

260 858

Hajmáskéri Közös Önk.Hiv. összesen

495 683

495 683

495 683

495 683

ÖSSZESEN:

37 628 090

37 628 090

37 628 090

37 628 090

Felújítás megnevezése kormányzati funkciónként

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020.12.31-ig

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Összes teljesítés 2021.12.31-ig

A

C

D

G=(D+F)

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Jókai ltp. Parkoló felújításs

56 574 837

2 021

56 574 837

56 574 837

56 574 837

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Belterületi utak felújítás (ebr)

11 577 566

2 021

11 577 566

11 577 566

11 577 566

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

Műv.Ház homlokzati hőszigetelése

12 065 000

2 021

25 088 877

12 065 000

12 065 000

082092

Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Mű. Ház tető felújítása

6 881 681

2 021

6 881 681

6 881 681

6 881 681

Önkormányzat összesen

87 099 084

100 122 961

87 099 084

87 099 084

5. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Módosítás

2021.12.31. Módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Módosítás

2021.12.31. Módosított előirányzat

A

B

C

F

G

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

180 454 052

6 971 475

187 425 527

Személyi juttatások

144 240 080

-368 306

143 871 774

2.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

16 223 834

10 404 883

26 628 717

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 289 922

-517 544

21 772 378

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

86 740 692

9 415 888

96 156 580

4.

Közhatalmi bevételek

20 800 000

36 631 506

57 431 506

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

-149 533

850 467

5.

Működési bevételek

13 068 168

26 377 756

39 445 924

Egyéb működési célú kiadások

9 108 073

2 128 213

11 236 286

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

170 000

-50 000

120 000

Tartalékok

23 770 525

15 054 091

38 824 616

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

230 716 054

80 335 620

311 051 674

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

287 149 292

25 562 809

312 712 101

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

215 705 480

9 288 492

224 993 972

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

96 073 187

96 073 187

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, ért.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Államháztartási megelőlegezések bevétele

9 288 492

9 288 492

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Intézményfinanszírozás

119 632 293

119 632 293

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

119 632 293

119 632 293

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

7 218 162

2 385 444

9 603 606

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

215 705 480

9 288 492

224 993 972

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

126 850 455

2 385 444

129 235 899

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

446 421 534

89 624 112

536 045 646

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

413 999 747

27 948 253

441 948 000

26.

Költségvetési hiány:

56 433 238

-

1 660 427

Költségvetési többlet:

-

54 772 811

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

32 421 787

61 675 859

94 097 646

6. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Módosítás

2021.12.31. Módosított előirányzat

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Módosítás

2021.12.31. Módosított előirányzat

A

B

C

F

G

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

8 191 500

33 702 514

41 894 014

Beruházások

4 000 000

33 628 090

37 628 090

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

13 710 000

13 710 000

Felújítások

59 819 023

40 303 938

100 122 961

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

1 000 000

-285 807

714 193

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

35 613 287

35 442 152

71 055 439

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

8 191 500

47 412 514

55 604 014

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

100 432 310

109 088 373

209 520 683

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

59 819 023

59 819 023

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

59 819 023

59 819 023

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

59 819 023

59 819 023

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

68 010 523

47 412 514

115 423 037

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

100 432 310

109 088 373

209 520 683

27.

Költségvetési hiány:

92 240 810

61 675 859

153 916 669

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

32 421 787

61 675 859

94 097 646

Bruttó többlet:

-

-

-

7. melléklet

Költségvetési létszámkeret

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés (fő)

1.

Hajmáskér Község Önkormányzata

Teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású polgármester

1

1

1

Társadalmi megbízatású alpolgármester

1

1

1

Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai

5

5

5

Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott

2

2

1

Egyéb munkavállaló MT-szerint

12,5

12,5

12,5

Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma

5

5

5

2.

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal

Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő

11

11

11

Teljes munkaidőben foglalkoztatott technikai alkalmazott (MT.szerint)

3.

Lurkó Óvoda

Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott óvoda pedagógus

3

3

3

Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dajka

1

1

1

Teljes munkaidőben foglalkoztatott mt. Dajka

3

3

3

Teljes munkaidőben foglalkoztatott mt. pedagógus asszisztens

1

1

1

Teljes munkaidőben foglalkoztatott mt-jogviszonyban

3

3

3

8. melléklet

Konszolidált mérleg

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Lurkó Óvoda

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzat mindösszesen

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

512 110

0

352 110

0

0

0

32 016

0

76 845

544 126

0

428 955

02

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

512 110

0

352 110

0

0

0

32 016

0

76 845

544 126

0

428 955

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

841 036 175

0

906 089 658

35 832 423

0

34 977 327

0

0

0

876 868 598

0

941 066 985

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

15 943 420

0

23 236 118

1 922 509

0

1 546 811

0

0

0

17 865 929

0

24 782 929

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

4 763 000

0

4 763 000

0

0

0

0

0

0

4 763 000

0

4 763 000

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

861 742 595

0

934 088 776

37 754 932

0

36 524 138

0

0

0

899 497 527

0

970 612 914

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

3 060 000

0

2 780 000

0

0

0

0

0

0

3 060 000

0

2 780 000

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

3 060 000

0

2 780 000

0

0

0

0

0

0

3 060 000

0

2 780 000

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

3 060 000

0

2 780 000

0

0

0

0

0

0

3 060 000

0

2 780 000

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

229 619 567

0

226 411 595

0

0

0

0

0

0

229 619 567

0

226 411 595

24

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

229 619 567

0

226 411 595

0

0

0

0

0

0

229 619 567

0

226 411 595

26

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

229 619 567

0

226 411 595

0

0

0

0

0

0

229 619 567

0

226 411 595

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 094 934 272

0

1 163 632 481

37 754 932

0

36 524 138

32 016

0

76 845

1 132 721 220

0

1 200 233 464

30

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

B/II/1a - ebből: részesedések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

C/II/1 Forintpénztár

559 505

0

311 505

62 145

0

155 835

77 445

0

59 890

699 095

0

527 230

51

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

559 505

0

311 505

62 145

0

155 835

77 445

0

59 890

699 095

0

527 230

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

131 176 043

0

132 923 806

1 683 643

0

818 124

1 099 405

0

1 333 664

133 959 091

0

135 075 594

55

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

29 864 436

0

12 758 650

0

0

0

0

0

0

29 864 436

0

12 758 650

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

161 040 479

0

145 682 456

1 683 643

0

818 124

1 099 405

0

1 333 664

163 823 527

0

147 834 244

57

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

161 599 984

0

145 993 961

1 745 788

0

973 959

1 176 850

0

1 393 554

164 522 622

0

148 361 474

61

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

7 654 669

0

2 685 834

0

0

0

0

0

0

7 654 669

0

2 685 834

66

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

3 221 415

0

1 216 609

0

0

0

0

0

0

3 221 415

0

1 216 609

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

3 085 028

0

927 437

0

0

0

0

0

0

3 085 028

0

927 437

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

1 348 226

0

541 788

0

0

0

0

0

0

1 348 226

0

541 788

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

780 903

0

1 422 020

0

0

0

0

0

0

780 903

0

1 422 020

73

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

431 570

0

0

0

0

0

0

0

0

431 570

74

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

387 500

0

0

0

0

0

0

0

0

387 500

75

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

614 884

0

300 640

0

0

0

0

0

0

614 884

0

300 640

76

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

166 019

0

302 310

0

0

0

0

0

0

166 019

0

302 310

77

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

94

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

8 435 572

0

4 107 854

0

0

0

0

0

0

8 435 572

0

4 107 854

105

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

15 719 787

0

21 769 418

0

0

0

0

0

0

15 719 787

0

21 769 418

110

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

111

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

39 500

0

8 000

0

0

0

0

0

0

39 500

0

8 000

114

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

15 680 287

0

21 761 418

0

0

0

0

0

0

15 680 287

0

21 761 418

115

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

117

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

119

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

121

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

122

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

126

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

650 000

0

0

0

0

0

0

0

0

650 000

133

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

650 000

0

0

0

0

0

0

0

0

650 000

136

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

137

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

139

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

145

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

15 719 787

0

22 419 418

0

0

0

0

0

0

15 719 787

0

22 419 418

146

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

6 525

0

0

0

0

0

15 485

0

0

22 010

147

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

6 525

0

0

0

0

0

0

0

0

6 525

151

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

0

0

0

0

0

15 485

0

0

15 485

152

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

100 000

0

100 000

0

0

0

0

0

0

100 000

0

100 000

156

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

4 046 306

0

4 046 306

0

0

0

0

0

0

4 046 306

0

4 046 306

157

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

19 855

0

204 465

401 406

0

26 845

0

0

0

421 261

0

231 310

159

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

4 166 161

0

4 357 296

401 406

0

26 845

0

0

15 485

4 567 567

0

4 399 626

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

28 321 520

0

30 884 568

401 406

0

26 845

0

0

15 485

28 722 926

0

30 926 898

163

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

893 209

0

3 755 605

2 383 814

0

2 456 625

0

0

0

3 277 023

0

6 212 230

165

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

166

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

167

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

893 209

0

3 755 605

2 383 814

0

2 456 625

0

0

0

3 277 023

0

6 212 230

168

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

169

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

-3 042 625

0

0

0

0

0

0

0

0

-3 042 625

170

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

-3 042 625

0

0

0

0

0

0

0

0

-3 042 625

171

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

172

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

173

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

893 209

0

712 980

2 383 814

0

2 456 625

0

0

0

3 277 023

0

3 169 605

175

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

623 477

0

342 589

130 949

0

77 518

70 381

0

100 909

824 807

0

521 016

177

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

178

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

623 477

0

342 589

130 949

0

77 518

70 381

0

100 909

824 807

0

521 016

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 286 372 462

0

1 341 566 579

42 416 889

0

40 059 085

1 279 247

0

1 586 793

1 330 068 598

0

1 383 212 457

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 421 928 000

0

1 421 928 000

5 930 630

0

5 930 630

0

0

0

1 427 858 630

0

1 427 858 630

181

G/II Nemzeti vagyon változásai

-303 376 900

0

-301 233 104

-97 234

0

-97 234

0

0

0

-303 474 134

0

-301 330 338

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

148 421 817

0

148 421 817

252 197

0

252 197

25 286

0

25 286

148 699 300

0

148 699 300

183

G/IV Felhalmozott eredmény

-237 052 580

0

-277 357 711

83 983

0

1 919 158

-2 409 234

0

-3 267 616

-239 377 831

0

-278 706 169

184

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-40 305 131

0

-1 348 092

1 835 175

0

-2 364 475

-858 382

0

449 877

-39 328 338

0

-3 262 690

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

989 615 206

0

990 410 910

8 004 751

0

5 640 276

-3 242 330

0

-2 792 453

994 377 627

0

993 258 733

187

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

188

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

406 270

0

1 621 166

88 161

0

40 413

76 812

0

112 242

571 243

0

1 773 821

190

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

191

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

192

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

193

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

195

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

13 023 877

0

0

0

0

0

0

0

0

13 023 877

196

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

197

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

198

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

199

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

203

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

204

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

207

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

208

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

209

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

210

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

211

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

406 270

0

14 645 043

88 161

0

40 413

76 812

0

112 242

571 243

0

14 797 698

213

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

214

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

215

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

718 232

0

0

83 141

0

0

93 232

0

0

894 605

0

0

216

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

217

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

218

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

219

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

221

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

222

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

223

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

224

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

7 218 162

0

6 903 048

0

0

0

0

0

0

7 218 162

0

6 903 048

226

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

227

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

228

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

7 218 162

0

6 903 048

0

0

0

0

0

0

7 218 162

0

6 903 048

231

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

232

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

233

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

234

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

235

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

7 936 394

0

6 903 048

83 141

0

0

93 232

0

0

8 112 767

0

6 903 048

237

H/III/1 Kapott előlegek

9 013 232

0

14 114 493

0

0

0

0

0

0

9 013 232

0

14 114 493

238

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

138 441

0

51 202

0

0

0

0

0

0

138 441

0

51 202

240

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

241

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

242

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

243

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

244

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

245

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

9 151 673

0

14 165 695

0

0

0

0

0

0

9 151 673

0

14 165 695

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

17 494 337

0

35 713 786

171 302

0

40 413

170 044

0

112 242

17 835 683

0

35 866 441

248

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

249

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

5 849 045

0

5 836 751

2 979 423

0

3 817 867

4 351 533

0

4 267 004

13 180 001

0

13 921 622

251

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

273 413 874

0

309 605 132

31 261 413

0

30 560 529

0

0

0

304 675 287

0

340 165 661

252

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

279 262 919

0

315 441 883

34 240 836

0

34 378 396

4 351 533

0

4 267 004

317 855 288

0

354 087 283

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 286 372 462

0

1 341 566 579

42 416 889

0

40 059 085

1 279 247

0

1 586 793

1 330 068 598

0

1 383 212 457

9. melléklet

Vagyonkimutatás

Hajmáskér Község Önkormányzata

Főkönyv megnevezés

Nyitó értékek (Ft)

Bruttó változás (Ft)

Écs (Ft)

Záró értékek (Ft)

Bruttó

ÉCS

Nettó

Csökkenés

Növekedés

Összesen

Csökkenés

Növekedés

Összesen

Bruttó

ÉCS

Nettó

N 01111292

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke

132 360

132 360

0

0

0

0

0

0

0

132 360

132 360

0

N 011211222

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke

53 804 000

0

53 804 000

0

0

0

0

0

0

53 804 000

0

53 804 000

N 011211322

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke

289 349 241

40 557 213

248 792 028

0

0

0

0

0

0

289 349 241

40 557 213

248 792 028

N 011211332

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke

85 198 874

10 478 963

74 719 911

0

360 436 511

360 436 511

0

2 668 454

2 668 454

445 635 385

13 147 417

432 487 968

N 011211442

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő építmények aktivált állományának értéke

29 870 393

2 515 716

27 354 677

0

0

0

0

0

0

29 870 393

2 515 716

27 354 677

N 0112114811

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

2 116 000

1 087 483

1 028 517

0

0

0

0

0

0

2 116 000

1 087 483

1 028 517

N 01131912

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke

9 208 778

9 208 778

0

0

0

0

0

0

0

9 208 778

9 208 778

0

N 01131913

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke

1 423 190

1 423 190

0

0

0

0

0

0

0

1 423 190

1 423 190

0

N 01131923

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

11 992 000

11 992 000

0

0

0

0

0

0

0

11 992 000

11 992 000

0

K 011319243

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

11

11

0

0

0

0

0

0

0

11

11

0

N 11112

Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke

1 000 000

487 890

512 110

0

0

0

0

160 000

160 000

1 000 000

647 890

352 110

N 111912

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke

143 575

143 575

0

0

0

0

0

0

0

143 575

143 575

0

N 112912

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke

14 524 760

14 524 760

0

0

0

0

0

0

0

14 524 760

14 524 760

0

N 1211112

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldek aktivált állományának értéke

119 516 700

0

119 516 700

6 643 000

0

-6 643 000

0

0

0

112 873 700

0

112 873 700

N 121112

Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke

20 882 000

0

20 882 000

13 826 000

0

-13 826 000

0

0

0

7 056 000

0

7 056 000

N 121113

Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke

101 622 421

0

101 622 421

11 667 000

24 969 000

13 302 000

0

0

0

114 924 421

0

114 924 421

N 1211212

Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke

5 150 000

0

5 150 000

0

0

0

0

0

0

5 150 000

0

5 150 000

N 1211222

Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke

9 490 000

0

9 490 000

0

0

0

0

0

0

9 490 000

0

9 490 000

N 1211223

Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke

8 431 000

0

8 431 000

0

0

0

0

0

0

8 431 000

0

8 431 000

N 1211322

Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke

43 193 600

2 749 822

40 443 778

0

0

0

0

0

0

43 193 600

2 749 822

40 443 778

N 1211323

Üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke

67 270 696

41 848

67 228 848

0

0

0

0

0

0

67 270 696

41 848

67 228 848

N 12113311

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke

3 196 000

1 588 513

1 607 487

0

0

0

0

63 919

63 919

3 196 000

1 652 432

1 543 568

N 1211332

Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke

60 578 781

24 117 473

36 461 308

0

25 173 667

25 173 667

0

1 245 652

1 245 652

85 752 448

25 363 125

60 389 323

N 12114411

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke

49 002 007

4 104 701

44 897 306

0

0

0

0

0

0

49 002 007

4 104 701

44 897 306

N 1211442

Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke

1 699 519

140 260

1 559 259

0

0

0

0

0

0

1 699 519

140 260

1 559 259

N 12114811

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

501 175 097

131 597 700

369 577 397

259 000

53 663 310

53 404 310

136 144

15 211 685

15 075 541

554 579 407

146 673 241

407 906 166

N 12114812

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

2 017 000

76 425

1 940 575

0

0

0

0

60 510

60 510

2 017 000

136 935

1 880 065

N 1211482

Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

8 859 379

2 326 371

6 533 008

1 230 465

1 078 465

-152 000

86 437

255 861

169 424

8 707 379

2 495 795

6 211 584

N 1211483

Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

7 695 564

2 000 476

5 695 088

259 000

10 924 560

10 665 560

139 252

395 260

256 008

18 361 124

2 256 484

16 104 640

N 12192482

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

59 000

59 000

0

0

0

0

0

0

0

59 000

59 000

0

N 131113

Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke

669 291

375 954

293 337

0

0

0

0

97 046

97 046

669 291

473 000

196 291

N 1311211

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

4 466 800

3 732 239

734 561

0

0

0

0

647 688

647 688

4 466 800

4 379 927

86 873

N 131122

Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

8 083 065

5 235 693

2 847 372

0

0

0

0

1 172 042

1 172 042

8 083 065

6 407 735

1 675 330

N 131123

Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

7 567 485

1 623 084

5 944 401

0

3 021 969

3 021 969

0

1 206 803

1 206 803

10 589 454

2 829 887

7 759 567

K 1311243

Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

0

0

0

2 279 721

2 279 721

0

2 279 721

2 279 721

0

0

0

0

N 131133

Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke

162 000

0

162 000

0

0

0

0

0

0

162 000

0

162 000

N 131163

Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke

12 340 000

6 378 251

5 961 749

7 340 000

9 700 000

2 360 000

7 340 000

2 305 692

-5 034 308

14 700 000

1 343 943

13 356 057

N 1319112

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke

124 900

124 900

0

0

0

0

0

0

0

124 900

124 900

0

N 1319113

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke

6 088 001

6 088 001

0

0

0

0

0

0

0

6 088 001

6 088 001

0

K 13191143

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke

1 859 029

1 859 029

0

0

0

0

0

0

0

1 859 029

1 859 029

0

N 1319122

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

264 682

264 682

0

0

0

0

0

0

0

264 682

264 682

0

N 1319123

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

19 116 302

19 116 302

0

720 100

0

-720 100

720 100

0

-720 100

18 396 202

18 396 202

0

K 13191243

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke

7 074 983

7 074 983

0

49 842

2 279 721

2 229 879

49 842

2 279 721

2 229 879

9 304 862

9 304 862

0

N 1319162

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke

3 866 000

3 866 000

0

0

0

0

0

0

0

3 866 000

3 866 000

0

N 1319163

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke

0

0

0

0

7 340 000

7 340 000

0

7 340 000

7 340 000

7 340 000

7 340 000

0

P 16223

Üzleti (forgalomképes) tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban

3 060 000

0

3 060 000

280 000

0

-280 000

0

0

0

2 780 000

0

2 780 000

N 1822112

Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföld állományának értéke

746 500

0

746 500

0

0

0

0

0

0

746 500

0

746 500

N 182212

Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföld állományának értéke

96 000

0

96 000

0

0

0

0

0

0

96 000

0

96 000

N 182213

Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) termőföld állományának értéke

10 928 580

0

10 928 580

0

0

0

0

0

0

10 928 580

0

10 928 580

N 1822332

Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek állományának értéke

658 431

129 640

528 791

0

0

0

0

13 169

13 169

658 431

142 809

515 622

N 18224811

Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények állományának értéke

3 261 400

1 426 520

1 834 880

0

0

0

59 202

98 242

39 040

3 261 400

1 465 560

1 795 840

N 18224812

Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények állományának értéke

1 003 854

22 534

981 320

0

111 976

111 976

1

21 613

21 612

1 115 830

44 146

1 071 684

N 1822482

Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke

366 994 789

169 240 594

197 754 195

371 545

1 889 388

1 517 843

5 603 899

10 082 991

4 479 092

368 512 632

173 719 686

194 792 946

N 183222

Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke

19 378 684

2 629 383

16 749 301

0

1 220 897

1 220 897

1

1 505 776

1 505 775

20 599 581

4 135 158

16 464 423

Összesen

1 986 412 722

490 542 317

1 495 870 405

44 925 673

504 089 185

459 163 512

16 414 599

49 111 845

32 697 246

2 445 576 234

523 239 563

1 922 336 671

Főkönyv megnevezés

Nyitó értékek (Ft)

Bruttó változás (Ft)

Écs (Ft)

Záró értékek (Ft)

Bruttó

ÉCS

Nettó

Csökkenés

Növekedés

Összesen

Csökkenés

Növekedés

Összesen

Bruttó

ÉCS

Nettó

N 1511133

Befejezetlen vásárolt egyéb épületek beruházásának állománya

1 143 000

0

1 143 000

360 436 511

360 436 511

0

0

0

0

1 143 000

0

1 143 000

N 151114

Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya

120 000

0

120 000

10 665 560

10 665 560

0

0

0

0

120 000

0

120 000

N 1521133

Befejezetlen vásárolt egyéb épület felújítások állománya

3 500 000

0

3 500 000

0

0

0

0

0

0

3 500 000

0

3 500 000

Összesen

4 763 000

0

4 763 000

371 102 071

371 102 071

0

0

0

0

4 763 000

0

4 763 000

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Főkönyv megnevezés

Nyitó értékek (Ft)

Bruttó változás (Ft)

Écs (Ft)

Záró értékek (Ft)

Bruttó

ÉCS

Nettó

Csökkenés

Növekedés

Összesen

Csökkenés

Növekedés

Összesen

Bruttó

ÉCS

Nettó

N 11112

Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke

60 100

28 084

32 016

0

55 000

55 000

0

10 171

10 171

115 100

38 255

76 845

N 111912

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke

123 938

123 938

0

0

0

0

0

0

0

123 938

123 938

0

K 1119141

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke

95 700

95 700

0

0

0

0

0

0

0

95 700

95 700

0

K 1119142

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke

126 674

126 674

0

0

0

0

0

0

0

126 674

126 674

0

N 112912

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke

394 985

394 985

0

0

0

0

0

0

0

394 985

394 985

0

K 1311143

Üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke

0

0

0

205 400

205 400

0

205 400

205 400

0

0

0

0

K 1311243

Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

0

0

0

129 902

129 902

0

129 902

129 902

0

0

0

0

N 1319112

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke

1 908 446

1 908 446

0

159 000

0

-159 000

159 000

0

-159 000

1 749 446

1 749 446

0

K 13191143

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke

64 900

64 900

0

0

205 400

205 400

0

205 400

205 400

270 300

270 300

0

N 1319122

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

169 000

169 000

0

0

0

0

0

0

0

169 000

169 000

0

K 13191243

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke

546 580

546 580

0

0

129 902

129 902

0

129 902

129 902

676 482

676 482

0

Összesen

3 490 323

3 458 307

32 016

494 302

725 604

231 302

494 302

680 775

186 473

3 721 625

3 644 780

76 845

Lurkó Óvoda

Főkönyv megnevezés

Nyitó értékek (Ft)

Bruttó változás (Ft)

Écs (Ft)

Záró értékek (Ft)

Bruttó

ÉCS

Nettó

Csökkenés

Növekedés

Összesen

Csökkenés

Növekedés

Összesen

Bruttó

ÉCS

Nettó

N 121112

Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke

1 559 000

0

1 559 000

0

0

0

0

0

0

1 559 000

0

1 559 000

N 1211332

Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke

36 168 859

5 924 614

30 244 245

0

0

0

0

723 378

723 378

36 168 859

6 647 992

29 520 867

N 1211482

Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

4 390 590

361 412

4 029 178

0

0

0

0

131 718

131 718

4 390 590

493 130

3 897 460

N 131123

Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

1 983 090

60 581

1 922 509

0

0

0

0

375 698

375 698

1 983 090

436 279

1 546 811

K 1311243

Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

0

0

0

27 558

27 558

0

27 558

27 558

0

0

0

0

N 1319113

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke

471 562

471 562

0

0

0

0

0

0

0

471 562

471 562

0

K 13191143

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke

50 000

50 000

0

0

0

0

0

0

0

50 000

50 000

0

N 1319123

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

1 006 200

1 006 200

0

0

0

0

0

0

0

1 006 200

1 006 200

0

K 13191242

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

109 188

109 188

0

0

0

0

0

0

0

109 188

109 188

0

K 13191243

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke

3 084 557

3 084 557

0

0

27 558

27 558

0

27 558

27 558

3 112 115

3 112 115

0

Összesen

48 823 046

11 068 114

37 754 932

27 558

55 116

27 558

27 558

1 285 910

1 258 352

48 850 604

12 326 466

36 524 138

10. melléklet

Maradvány kimutatás

Megnevezés

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

Önkormányzat mindösszesen

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

363 724 118

2 641 541

290 029

366 655 688

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

264 205 621

64 169 093

59 308 971

387 683 685

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

99 518 497

-61 527 552

-59 018 942

-21 027 997

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

161 856 658

62 936 591

60 019 746

284 812 995

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

129 235 899

0

0

129 235 899

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

32 620 759

62 936 591

60 019 746

155 577 096

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

132 139 256

1 409 039

1 000 804

134 549 099

08

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

0

0

09

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

0

0

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

0

0

0

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

0

0

12

08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

13

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

0

0

0

14

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

0

0

0

15

C) Összes maradvány (=A+B)

132 139 256

1 409 039

1 000 804

134 549 099

16

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

86 891 111

0

0

86 891 111

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

45 248 145

1 409 039

1 000 804

47 657 988

18

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

0

0

0

0

19

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

0

0

0

11. melléklet

Konszolidált eredménykutatás

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Lurkó Óvoda

Önkormányzat összesen

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

42 171 399

0

63 138 136

0

0

0

0

0

0

42 171 399

0

63 138 136

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

7 958 392

0

9 512 399

100 000

0

105 000

160 496

0

226 159

8 218 888

0

9 843 558

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 327 126

0

1 859 113

0

0

0

0

0

0

1 327 126

0

1 859 113

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

51 456 917

0

74 509 648

100 000

0

105 000

160 496

0

226 159

51 717 413

0

74 840 807

05

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

06

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

07

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

180 128 892

0

187 425 527

61 692 110

0

61 759 741

52 090 182

0

57 872 552

293 911 184

0

307 057 820

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

15 800 622

0

24 215 555

2 622 188

0

2 533 162

0

0

0

18 422 810

0

26 748 717

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

8 315 419

0

2 582 571

0

0

0

0

0

0

8 315 419

0

2 582 571

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

5 127 628

0

38 955 745

3 763

0

3 378

615 434

0

703 696

5 746 825

0

39 662 819

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

209 372 561

0

253 179 398

64 318 061

0

64 296 281

52 705 616

0

58 576 248

326 396 238

0

376 051 927

13

10 Anyagköltség

7 786 778

0

8 074 874

1 091 598

0

1 126 243

793 620

0

604 375

9 671 996

0

9 805 492

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

43 077 391

0

39 428 737

7 264 768

0

6 481 130

8 014 724

0

9 166 941

58 356 883

0

55 076 808

15

12 Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

4 155 903

0

5 195 652

0

0

0

0

0

0

4 155 903

0

5 195 652

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

55 020 072

0

52 699 263

8 356 366

0

7 607 373

8 808 344

0

9 771 316

72 184 782

0

70 077 952

18

14 Bérköltség

30 225 042

0

31 790 627

43 670 445

0

43 749 734

30 350 095

0

40 702 714

104 245 582

0

116 243 075

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

21 534 481

0

23 878 082

3 947 681

0

3 743 281

938 183

0

675 240

26 420 345

0

28 296 603

20

16 Bérjárulékok

8 531 741

0

8 257 452

7 981 432

0

7 310 204

5 154 361

0

6 379 124

21 667 534

0

21 946 780

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

60 291 264

0

63 926 161

55 599 558

0

54 803 219

36 442 639

0

47 757 078

152 333 461

0

166 486 458

22

VI Értékcsökkenési leírás

35 425 942

0

31 024 423

136 290

0

345 473

2 766 484

0

1 258 352

38 328 716

0

32 628 248

23

VII Egyéb ráfordítások

150 324 871

0

181 097 316

1 184 099

0

1 195 340

3 013 467

0

2 380 138

154 522 437

0

184 672 794

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-40 232 671

0

-1 058 117

-858 252

0

449 876

1 835 178

0

-2 364 477

-39 255 745

0

-2 972 718

25

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0