Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 29
a 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján megalkotásra került Hajmáskér Község Önkormányzata 2021. évre vonatkozó költségvetése.
Az államháztartásról szóló CXCV. törvény értelmében:
„12. § (1) A tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.
(2) Olyan új közfeladat írható elő vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a pénzügyi fedezet nem biztosítható, intézkedni kell a közfeladat megszüntetéséről
23. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.
24. § (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
27. § (1) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.”
83. § (6) Ha a helyi önkormányzat a Mötv. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti. E rendelkezést kell alkalmazni a nemzetiségi önkormányzat Njt. 134. §-a szerinti valamely kötelezettségének elmulasztására is, azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzatot megillető támogatás folyósításának felfüggesztésére a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter jogosult.
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–14. melléklethez
Módosító rendelkezéseket határozza meg.
A 4. §-hoz
A rendelet hatályba lépő és hatályt vesztő rendelkezéseket határozza meg.