Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól

Hatályos: 2022. 05. 25

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól

2022.05.25.

Magyarpolány község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2021. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodásának egyes szabályairól a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Magyarpolány Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szervére terjed ki.

(2) Az önkormányzat költségvetése egy költségvetési címet alkot.

2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

2. § (1)1 Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 653.471.929 forintban állapítja meg.

(2)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 653.471.929 forintban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4)3 Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

a)4 K1 személyi juttatások 35.927.154 forint

b)5 K2 munkaadót terh. járulékok 3.654.158 forint

c)6 K3 dologi kiadások 117.252.323 forint

d)7 K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 3.867.113 forint

e)8 K5 egyéb műk. kiadások és tartalék 171.630.012 forint

f)9 K6 beruházások 189.692.747 forint

g)10 K7 felújítások 54.167.234 forint

h)11 K8 finanszírozási kiadások 77.281.188 forint

(5) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónként a rendelet 4.a. és 4.b mellékletek tartalmazzák.

(7)12 Az önkormányzat tartalék előirányzata 160.388.845 forint, amelyből általános tartalék 15.683.515 forint. A tartalék előirányzat kimutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási előirányzatait célonként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzati szintre összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 1. melléklet rögzíti.

(10) Az önkormányzati szintre összesített, a 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(12) Az önkormányzat saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet tartalmazza.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – költségvetési szervek és közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

3. Az önkormányzat költségvetési szervének költségvetése, létszám-előirányzata

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal).

(2)13 A képviselő-testület Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 77.319.129 forintban, kiadási főösszegét 77.319.129 forintban állapítja meg.

(3) A Hivatal 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a rendelet 10.a melléklete tartalmazza.

(4) A Hivatal 2021. évi kiadásait előirányzatonkénti bontásban a rendelet 10.b és a 10.c. melléklete tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a Hivatal létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszáma - átlaglétszáma 9 fő,

b)14 az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet köteles hasznosítani, amely pénzintézeti pénzlekötés útján történhet.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(5) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(6) A polgármester rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő esetben (például az önkormányzat ellen benyújtott inkasszó) a pénzbeli kötelezettség azonnali teljesítéséről, illetve az azonnali kifizetésről azok összegére tekintet nélkül gondoskodik. Rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő eset, amelyben a képviselő-testület soron következő ülésének és döntésének kivárása a fennálló pénzbeli kötelezettség növekedését (például kamatterhekkel) vagy a határidőhöz kötött teljesítés elmulasztása hatósági vagy bírósági eljárás megindítását vonja maga után.

(7) A (6) bekezdés szerinti intézkedéséről a polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol. A képviselő-testület a polgármester intézkedését határozatával jóváhagyja.

5. Záró rendelkezések

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1

A 2. § (1) bekezdése a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (4) bekezdése a Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (4) bekezdés b) pontja a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (4) bekezdés c) pontja a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (4) bekezdés d) pontja a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (4) bekezdés e) pontja a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (4) bekezdés f) pontja a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. § (4) bekezdés g) pontja a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. § (4) bekezdés h) pontja a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 2. § (7) bekezdése a Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdése a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. § (2) bekezdése a Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

14

A 4. § (5) bekezdés b) pontja a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

15

Az 1. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 2. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 3. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 4.a. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4.a. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 4.b. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 4.b. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

20

Az 5. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 6. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 7. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 8. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 9. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 10.a. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 10.a. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 10.b. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 10.b. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 10.c. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 10.c. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.