Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól

Hatályos: 2023. 05. 31 17:00

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól

2023.05.31.

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2022. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodásának egyes szabályairól a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Magyarpolány Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szervére terjed ki.

(2) Az önkormányzat költségvetése egy költségvetési címet alkot.

2. § (1)1 Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 494.533.758 forintban állapítja meg.

(2)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 494.533.758 forintban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

a)3 K1 személyi juttatások 45.111.507 forint

b)4 K2 munkaadót.terh.járulékok, szoc.adó 4.054.918 forint

c)5 K3 dologi kiadások 130.007.900 forint

d)6 K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 4.075.000 forint

e)7 K5 egyéb működési célú kiadások 23.504.339 forint

f)8 K6 beruházások 206.066.591 forint

g)9 K7 felújítások 5.099.999 forint

h)10 K9 finanszírozási kiadások 74.884.497 forint

(5) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónként a rendelet 4. és 5. mellékletek tartalmazzák.

(7)11 Az önkormányzat tartalék előirányzata 14.867.549 forint, amelyből általános tartalék 14.867.549 forint. A tartalék előirányzat kimutatását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási előirányzatait célonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzati szintre összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet rögzíti.

(10) Az önkormányzati szintre összesített, a 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(12) Az önkormányzat saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 10. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített – költségvetési szervek és közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a)12 átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2)13 A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal).

(2)14 A képviselő-testület a Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 82.404.963 forintban, kiadási főösszegét 82.404.963 forintban állapítja meg.

(3) A Hivatal 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(4) A Hivatal 2022. évi kiadásait előirányzatonkénti bontásban a rendelet 12. és a 13. melléklete tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a Hivatal létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

a)15 átlagos statisztikai állományi létszáma – átlaglétszáma – 8 fő,

b)16 az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő,

c) 1 fő megbízási szerződéssel.

5. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet köteles hasznosítani, amely történhet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján. Az önkormányzatoknak újra lehetőségük van állampapír vásárlására. Banki betéti kamatok jelenleg annyira alacsonyak, hogy nem realizálhatunk érdemi kamatot.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(5) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(6) A polgármester rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő esetben (például az önkormányzat ellen benyújtott inkasszó) a pénzbeli kötelezettség azonnali teljesítéséről, illetve az azonnali kifizetésről azok összegére tekintet nélkül gondoskodik. Rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő eset, amelyben a képviselő-testület soron következő ülésének és döntésének kivárása a fennálló pénzbeli kötelezettség növekedését (például kamatterhekkel) vagy a határidőhöz kötött teljesítés elmulasztása hatósági vagy bírósági eljárás megindítását vonja maga után.

(7) A (6) bekezdés szerinti intézkedéséről a polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol. A képviselő-testület a polgármester intézkedését – amennyiben azt kellőképpen indokoltnak tartja – határozatával jóváhagyja.

6. § Ez a rendelet 2022. március 12-én lép hatályba.

1

A 2. § (1) bekezdése a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (4) bekezdés b) pontja a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (4) bekezdés c) pontja a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. § (4) bekezdés d) pontja a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (4) bekezdés e) pontja a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (4) bekezdés f) pontja a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (4) bekezdés g) pontja a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. § (4) bekezdés h) pontja a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. § (7) bekezdése a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 3. § (2) bekezdése a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 4. § (2) bekezdése a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 4. § (5) bekezdés a) pontja a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 4. § (5) bekezdés b) pontja a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

Az 1. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 2. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 3. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 4. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

21

Az 5. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 6. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 7. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 8. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 9. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 10. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 11. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 12. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 13. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.