Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2016. 11. 28- 2018. 12. 31

Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Bánd Község Önkormányzat képviselő-testülete határozatlan időtartamra az alábbi helyi adókat vezeti be:


2.§ (1) A magánszemélyek kommunális adójának éves mértéke: 4000,- Ft.


(2) Mentes az adó alól a:

a) közművesítetlen telek

b) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkező személy.

2/A § (1) Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300,- Ft.


(2) Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.


(3) Az adó beszedésére kötelezett a vendégéjszakák számról és a vendégéjszakát igénybe vevők számáról vendégkönyvet köteles vezetni. A vendégkönyv formájára kötelező alakiságot nem állapít meg e rendelet, azonban azt a megnyitáskor a jegyzőnél hitelesíteni kell.


(4) A vendégkönyv a következőket tartalmazza:


a)a vendég vezeték- és utóneve, születési helye és ideje, állampolgársága, hontalan státusa

b)a vendég lakcíme, személyi igazolványának száma, külföldi illetve hontalan vendég esetén útlevelének száma, vízum vagy tartózkodási engedély száma,

c)szállás helyen való tartózkodás kezdő és befejező időpontja

d)a vendég aláírása


(5) A vendégkönyvben és az adóbevallásban foglalt adatok valódiságát az adóhatóság vagy az általa megbízottak ellenőrizni jogosultak.3

3.§ (1) A helyi iparűzési adó mértéke állandó jelleggel végzett tevékenység esetén az adóalap 1,4 %-a.4


(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 2000,- Ft.


(3) Az adózó a bevallást az önkormányzat által rendszeresített nyomtatványon vagy az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló pénzügyminiszteri rendelet szerinti nyomtatványon teljesítheti.


(4)1 Adókedvezmény illeti meg a vállalkozó háziorvost.

Az adókedvezmény mértéke az (1) bekezdésben meghatározott adómérték 50%-a.


(5) A kedvezményezettnek a 1. számú melléklet szerint nyilatkozniuk kell az igénybe vett csekély összegű támogatásokról.


(6) A 3§ (4) bekezdésben meghatározott adókedvezmény formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.


(7) A kedvezményezett az  adókedvezmény következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével –  nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.


(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen rendelet 1. mellékletét képezi.


(9) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]


(10) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek  (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.


(11) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.


(12) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.


(13) A támogatást nyújtó önkormányzat írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. számú  mellékletét képezi.


(14) Jelen § alkalmazásában:

a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

b) egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.

4.§ A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvény és az adózás rendjéről törvény rendelkezései az irányadók.

5.§ Ezen rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.


„5/A.§2 E rendeletnek a - a helyi adókról szóló 8/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított - 3.§ (4) - (14) bekezdéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.”


6. § (1)  Hatályát veszti:

Bánd Község Önkormányzat 8/2003. (XI.24.) Ök. sz. rendelete a helyi adókról, és Bánd Község Önkormányzat képviselő testületének 12/2012. (XI.27.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról.Bánd, 2014. szeptember 29.


Schindler László                                                Láng Zsanett

    polgármester                                                       jegyző


A rendelet kihirdetve: 2014. szeptember 30.                                                                                              Láng Zsanett

                                                                                                   jegyző
1. Hatályos 2016. február 1-től. Hatályba léptette az 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet

2. Hatályos 2016. február 1-től. Hatályba léptette az 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet

3. Hatályos 2017. január 1-től. Hatályba léptette a 11/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet

4. Hatályos 2017. január 1-től. Hatályba léptette a 11/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet

Mellékletek