Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2019. 01. 01- 2020. 12. 08

Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Bánd Község Önkormányzat képviselő-testülete határozatlan időtartamra az alábbi helyi adókat vezeti be:


2.§ (1) A magánszemélyek kommunális adójának éves mértéke: 4000,- Ft.


(2) Mentes az adó alól a:

a) közművesítetlen telek

b) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkező személy.

2/A § (1) Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300,- Ft.


(2) Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.


(3) Az adó beszedésére kötelezett a vendégéjszakák számról és a vendégéjszakát igénybe vevők számáról vendégkönyvet köteles vezetni. A vendégkönyv formájára kötelező alakiságot nem állapít meg e rendelet, azonban azt a megnyitáskor a jegyzőnél hitelesíteni kell.


(4) A vendégkönyv a következőket tartalmazza:


a)a vendég vezeték- és utóneve, születési helye és ideje, állampolgársága, hontalan státusa

b)a vendég lakcíme, személyi igazolványának száma, külföldi illetve hontalan vendég esetén útlevelének száma, vízum vagy tartózkodási engedély száma,

c)szállás helyen való tartózkodás kezdő és befejező időpontja

d)a vendég aláírása


(5) A vendégkönyvben és az adóbevallásban foglalt adatok valódiságát az adóhatóság vagy az általa megbízottak ellenőrizni jogosultak.3

3.§ (1) A helyi iparűzési adó mértéke állandó jelleggel végzett tevékenység esetén az adóalap 1,4 %-a.4


(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 2000,- Ft.


(3) Az adózó a bevallást az önkormányzat által rendszeresített nyomtatványon vagy az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló pénzügyminiszteri rendelet szerinti nyomtatványon teljesítheti.


(4)1 Adókedvezmény illeti meg a vállalkozó háziorvost.

Az adókedvezmény mértéke az (1) bekezdésben meghatározott adómérték 50%-a.


(5)-(14) Hatályon kívül helyezve.  

4.§ A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvény és az adózás rendjéről törvény rendelkezései az irányadók.

5.§ Ezen rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.


„5/A.§2 E rendeletnek a - a helyi adókról szóló 8/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított - 3.§ (4) - (14) bekezdéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.”


6. § (1)  Hatályát veszti:

Bánd Község Önkormányzat 8/2003. (XI.24.) Ök. sz. rendelete a helyi adókról, és Bánd Község Önkormányzat képviselő testületének 12/2012. (XI.27.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról.Bánd, 2014. szeptember 29.


Schindler László                                                Láng Zsanett

    polgármester                                                       jegyző


A rendelet kihirdetve: 2014. szeptember 30.                                                                                              Láng Zsanett

                                                                                                   jegyző
1. Hatályos 2016. február 1-től. Hatályba léptette az 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet

2. Hatályos 2016. február 1-től. Hatályba léptette az 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet

3. Hatályos 2017. január 1-től. Hatályba léptette a 11/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet

4. Hatályos 2017. január 1-től. Hatályba léptette a 11/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet

​5. Hatályon kívül helyezte 2019. január 1-től a 7/2018. (XI.20.) önkormányzati rendelet. 

1, 2 mellékletet hatályon kívül helyezte 2019. január 1-től a 7/2018. (XI, 20.) önkormányzati rendelet