Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020.(XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2021. 01. 01

Bánd Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Bánd Község Önkormányzat képviselő-testülete határozatlan időtartamra az alábbi helyi adókat vezeti be:


a) magánszemély kommunális adója

b) helyi iparűzési adó

c) idegenforgalmi adó


1. Magánszemély kommunális adója


2.§ (1) A magánszemély kommunális adójának éves mértéke: 20 000,- Ft.


(2)  Mentes a magánszemély kommunális adójának bejelentése és megfizetése alól:

a) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló jogszabály alapján építési teleknek nem minősülő telek tulajdonosa

(3) Kedvezmények belterületi ingatlanok vonatkozásában:

    a) bándi állandó lakos adóalanyokat évi 10 000,- Ft

 b) bándi állandó lakos nyugdíjas házaspárt, amennyiben más személy nincs bejelentve a lakóingatlanba évi 12 000,- Ft

    c) bándi állandó lakos egyedül élő nyugdíjast évi 14 000,- Ft

    adókedvezmény illeti meg.


(4) Ha az adóalany adókötelezettsége az adóévben több ingatlan után is fennáll, akkor a (3) bekezdésben meghatározott kedvezmény kizárólag egy ingatlan után illeti meg.


2. Helyi iparűzési adó


3.§ (1) A helyi iparűzési adó mértéke állandó jelleggel végzett tevékenység esetén az adóalap 1,6 %-a.


(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 2000,- Ft. 


    (3) Adókedvezmény illeti meg a vállalkozó háziorvost.


     Az adókedvezmény mértéke az (1) bekezdésben meghatározott adómérték 50%-a.
3. Idegenforgalmi adó


4.§ (1) Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.


      (2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300,- Ft.


   (3) Az adó beszedésére kötelezett a vendégéjszakák számról és a vendégéjszakát igénybe     vevők számáról        vendégkönyvet köteles vezetni. A vendégkönyv formájára kötelező alakiságot nem állapít meg e rendelet, azonban azt a megnyitáskor a jegyzőnél hitelesíteni kell.


      (4) A vendégkönyv a következőket tartalmazza:


a) a vendég vezeték- és utóneve, születési helye és ideje, állampolgársága, hontalan státusa

b) a vendég lakcíme, személyi igazolványának száma, külföldi illetve hontalan vendég esetén útlevelének száma, vízum vagy tartózkodási engedély száma,

c)szállás helyen való tartózkodás kezdő és befejező időpontja

d) a vendég aláírása


   (5) A vendégkönyvben és az adóbevallásban foglalt adatok valódiságát az adóhatóság vagy az általa megbízottak     ellenőrizni jogosultak.


5.§ Az adózó a bevallást az önkormányzat által rendszeresített nyomtatványon vagy az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló pénzügyminiszteri rendelet szerinti nyomtatványon teljesítheti.


6.§ A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvény és az adózás rendjéről törvény rendelkezései az irányadók.


4. Záró rendelkezések   7.§ (1) Ez a rendelet 2021 január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Bánd Község Önkormányzatának a helyi adókról szóló 8/2014. (IX.30.) számú önkormányzati rendelete.Bánd, 2020. november 27.Steigervald Zsolt                                                                           dr. Láng Zsanett

 polgármester                                                                                       jegyző


Kihirdetve: Bánd, 2020. november 30.


                                                                                                       dr. Láng Zsanett

                                                                                                             jegyző