Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2004.(VI.25.) önkormányzati rendelete

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a díjfizetési kedvezményekről és mentességekről

Hatályos: 2015. 09. 17

Mencshely Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 21.§ (2) bekezdésében, valamint a 26.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási és adatszolgáltatási szabályok, valamint a díjfizetési kedvezmények, mentességek helyi szabályozására a következő rendeletet (továbbiakban: R.) alkotja.


Rendelet hatálya


1.§


E rendelet hatálya kiterjed Mencshely Község közigazgatási területén minden természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (továbbiakban: kibocsátó), akit/amelyet a  R. 2. §-a alapján talajterhelési díj fizetési kötelezettség terhel.


2.§


A talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaz.


A talajterhelési díj mértékének meghatározása


3. §


(1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésben meghatározott alapja, a (4) bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a területérzékenységi és a veszélyeztetési szorzó határozza meg.

(2) A talajterhelési díj alapja: a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel.

(3) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

(4)[1]

(5) Mencshely község közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó 3,0 a veszélyeztetési szorzó 1.

(6) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a 2004. évben a Ktd. alapján megállapított talajterhelési díj 20 %-át, 2005. évben 40 %-át, 2006. évben 50 %-át, 2007. évben 75 %-át, 2008. évben 90 %-át, a 2009. évtől 100 %-át köteles megfizetni.A díjfizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése

4. §.


(1) Díjfizetési kötelezettség a települési vízvezeték-hálózatra való rácsatlakozás napján keletkezik.

(2) A díjfizetési kötelezettség megszűnik:

  1. a vízvezeték-hálózatról való vízhasználat megszüntetése napján,
  2. a közcsatorna-hálózatra való rákötés napján.

(3) Amennyiben a vízóra átírása nem történt meg a tényleges felhasználó nevére, a díjfizetésre a tényleges felhasználó(k) köteles.

(4) Több felhasználó esetén a talajterhelési díjat a vízdíjfizetés arányában kell megfizetni.

(5) A kibocsátó személyében történő évközi változást a Szolgáltatóhoz való bejelentés napjától kell figyelembe venni.Kedvezmények, mentességek


5.§


(1) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályban meghatározott egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz, illetve akinél a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag nem áll számára rendelkezésre.

(2) Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól:

a) az a talajterhelési díj fizetésére kötelezett, aki egyedül él és jövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át,

b) az a nem egyedül élő talajterhelési díj fizetésére kötelezett, akinek a családjában a vele együtt élő személyekre vonatkozóan az egy főre jutó jövedelem nem éri el a  mindenkori nyugdíjminimum 150 %-át. 

(3) A (2) bekezdésben foglalt mentességek a tárgyévi díjbevallásnál akkor    érvényesíthetők, ha azok a díjfizetési időszak (naptári év) teljes egészében fennálltak.

(4) Ha a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a mentességi feltétel a naptári év teljes egészében nem állt fenn, akkor a mentességi feltétel év közbeni keletkezése esetén a tárgyévi bevallásban nem lehet érvényesíteni, viszont a tárgyévet követő évben  a kibocsátónak előlegfizetési kötelezettsége nem keletkezik.


A díjelőleg befizetése


6. §


(1) A kibocsátó az éves talajterhelési díj elszámolása (bevallása) előtt negyedévente díjelőleget köteles fizetni.

(2) A kibocsátó a negyedévi díjelőleget a negyedév utolsó napjáig fizeti meg az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel a tárgyévet megelőző év tényleges kibocsátásai alapján fizetett teljes díj negyedének megfelelő összegben.

(3) 2004. évben negyedévi díjelőlegeket a 7. § (2) bekezdésben foglaltak szerint kell megfizetni.

(4) A 4. §-ban foglalt évközi változások esetén a díjelőleget a következők szerint kell fizetni:

a) díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén a változás évében nem kell díjelőleget fizetni,

b) díjfizetési kötelezettség megszűnése esetén a változás időpontjának negyedévében – a negyedév utolsó napján esedékes – díjelőleget nem kell megfizetni.

(5) Ha a kibocsátó folyamatosan működtet kibocsátásmérő rendszert, a mérések alapján a folyó negyedévre irányadó díjelőleget kell megfizetni.


A díj fizetése


7. §


(1) A kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-éig a tárgyévi tényleges kibocsátás alapján számított díj és a 6. § (2) bekezdés alapján befizetett díjelőleg különbözetét megfizeti, illetve a túlfizetés összegét a tárgyévet követő év első negyedévi díjelőlegének megfizetésekor beszámítja vagy visszaigényli.

(2) A 2004. év II. félévében esedékes negyedéves díjakat 2005. március 31-ig kell egyösszegben megfizetni.

(3) A 4. §-ban foglalt évközi változás esetén az éves díjat a következők szerint kell megfizetni:

a) díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén a bevallás alapján számított (rész) éves tényleges díj összegét a tárgyévet követő év március 31-ig kell megfizetni,

b) díjfizetési kötelezettség megszűnése esetén a bevallás alapján számított (rész) éves tényleges díj és a már befizetett díjelőleg különbözetét a változás időpontját követő hó 15. napjáig kell megfizetni, illetve túlfizetés esetén visszaigényelni.

(4) Az új létesítményt üzemeltető kibocsátó az üzemelés első évében fizetendő díjat egy összegben, a tárgyévet követő év március 31-éig fizeti meg.

(5) A díjat Mencshely Község Önkormányzat „talajterhelési díj” beszedési számlájára kell megfizetni.A díjfizetési kötelezettség bevallása


8.§


  1. A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31-éig tesz bevallást.

(2) A 4. §-ban foglalt évközi változások esetén a díjfizetési kötelezettségek keletkezéséről, illetve megszűnéséről a változás időpontját követő hó 15. napjáig kell bejelentést tenni.

(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben a bevallást – a tárgyévi tényleges fogyasztás alapján -

a) díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén tárgyévet követő év március 31-ig,

b) megszűnése esetén a változás időpontját követő hó 15. napjáig kell benyújtani.Adatszolgáltatás


9. §


(1) Az Adóhatóság részére a Szolgáltató a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat:

a) a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel,

b) negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről.

(2) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati Adóhatóság.

(3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjmentességben részesülő személyekről az Adóhatóság nyilvántartást vezet.


Záró rendelkezések

10.§

E rendelet 2004. július 1-jén lép hatályba.


Mencshely, 2004. június 21.


    Tóbiás Ilona                                         dr. Reichert László

             polgármester                                              körjegyző


Kihirdetési záradék:


E rendelet kihirdetve az önkormányzati hirdetőtáblákon 2004. június 25-én


Mencshely, 2004. június 25.


                                                       dr. Reichert László                                                                                                                      körjegyző


[1]

Hatályon kívül helyezte a 11/2015.(IX.16.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2015. szeptember 17. napjától.