Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.7.) önkormányzati rendelete

az anyakönyvi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjáról

Hatályos: 2011. 04. 07- 2017. 03. 31

Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. Törvény 44/A § (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján  a következőket rendeli el:


1. § A házasságkötéseket és egyéb családi eseményeket ( a továbbiakban anyakönyvi esemény) a hatályos jogszabályok alapján úgy kell megszervezni és lefolytatni, hogy az emelje az anyakönyvi események színvonalát, valamint kifejezze a házasság intézményének méltóságát. Ennek érdekében az anyakönyvi eseményekben részt vevő személyek úgy kötelesek eljárni, hogy munkájukkal, hozzáállásukkal elősegítsék ennek megvalósulását.


2. §  A rendelet Mencshely Község Közigazgatási területén történő anyakönyvi eseményekre, e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.


3. § Anyakönyvi esemény lebonyolítására szolgáló hivatali helyiség:

Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula, Vöröstó Községek Körjegyzősége 8291 Nagyvázsony Kinizsi u. 96.


4. § A hivatali munkaidőt Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula, Vöröstó Községek Körjegyzősége hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.


5. § Az önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolításához szolgáló hivatali helyiséget. A szolgáltatás igénybevételének feltételeit  a 2. számú melléklet szerinti megállapodás határozza meg.


6. § Hivatali munkaidőn túl anyakönyvi eseményeket  pénteken 13,30 órától  és 19,00óra, szombaton 9,00 és 19 óra között lehet lebonyolítani.


7. §  (1) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségben  hivatali munkaidőn túli lebonyolításának díját  és a hivatali helyiségen kívüli munkaidőben vagy munkaidőn túl történő lebonyolítás díját az 1. melléklet tartalmazza. A szolgáltatás igénybevételének feltételeit  a  2. melléklet szerinti megállapodás határozza meg.


       (2) A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötését a jegyző a 2. melléklet záradékának aláírásával engedélyezi.


       (3) A hivatali helyiségen kívül házasságkötés akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvvezető meggyőződött annak házasságkötésre való alkalmasságáról. Külső helyszínen kizárólag olyan hely fogadható el, ahol a személyi adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított.

       (4) Az anyakönyv biztonságos szállításáért és kezeléséért az anyakönyvvezető felel.


        (5) Az anyakönyvezető – a felek kívánságának figyelembe vételével – tűzi ki az anyakönyvi esemény napját és óráját.


        (6)  Szabadtéren anyakönyvi esemény kizárólag május 1. és augusztus 31. napja között engedélyezhető azzal a feltétellel, hogy kedvezőtlen időjárási viszonyok (zápor, zivatar,

jégeső, szélvihar, 18 Celsius fok alatti, 30 Celsius fok feletti hőmérséklet) esetén – az

anyakönyv, illetve az anyakönyvvezető védelme érdekében – az csak a hivatali helyiségben   tartható meg.

Kedvező időjárási viszonyok esetén tartalékban is napernyő, sátor illetve egyéb tetőzet biztosítása kötelező.


8. § A hivatali munkaidőn kívül lebonyolított  anyakönyvi eseményben közreműködő anyakönyvvezetőt - választása szerint - a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben

meghatározott szabadidő, vagy eseményenként  bruttó 15.000,-Ft díjazás illeti meg, melyet az önkormányzat átadott pénzeszközként a Körjegyzőség számlájára az anyakönyvi esemény lebonyolítását követő hónap 10. napjáig átutal.


 9. Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő

anyakönyvi eseményekre is alkalmazni kell.


Mencshely, 2011. március 28.            Dr. Loványi Róbert Benedek                                    Henn Ferencné

                        polgármester                                                 körjegyzőKihirdetés napja:

2011.április 7.


                                                        Henn Ferencné

                                                            körjegyző  1. számú melléklet


Szolgáltatási díjak1. Anyakönyvi esemény hivatali helyiségben  hivatali munkaidőn túli szolgáltatás díja

15.000.-Ft + Áfa, amely tartalmazza a személyi és tárgyi feltételek biztosítását.


Mentes a szolgáltatási díj fizetése alól az a házasulandó pár,  ahol legalább az egyik személy mencshelyi állandó lakcímmel rendelkezik.


2. Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény szolgáltatási díja


a) munkaidőben   30.000.-Ft + Áfa

b) munkaidőn kívül 45.000.-Ft + Áfa


A szolgáltatási díjból 50 % kedvezmény illeti azt a házasulandó párt, ahol legalább az egyik személy mencshelyi állandó lakcímmel rendelkezik.
  1. számú melléklet


MEGÁLLAPODÁS


mely létrejött egyrészről Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula, Vöröstó Községek Körjegyzősége képviseletében Henn Ferencné körjegyző megbízásából ……………………… anyakönyvvezető, mint Szolgáltató,

másrészről

………………………………………………(név),

………………………………………………(születési hely, idő),

………………………………………………(lakcím) szám alatti lakos, mint Megrendelő

részéről, a mai napon, az alábbi feltételekkel:


1.) A Szolgáltató az  anyakönyvi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjáról szóló ………rendeletben foglaltak figyelembevételével a Megrendelő részére …………………… napján, …………….órától,

…………………………………………………………..(helyszín) anyakönyvi szolgáltatást nyújt.


2. ) Alulírott szolgáltatást kérő tudomásul veszem, hogy házasság kötésemen, (egyéb családi esemény ünneplése alkalmával) az alábbi szolgáltatásokat kapom díjtalanul:

Az anyakönyvvezető hivatali munkaidejében hétfő 8 órától  péntek 13 óráig:

-gépzene

-gyűrűátadás tálcán

-virágátadás hozott csokorból

-emléklap átadás

-ünnepi beszéd (igény szerint)


3.) A Megrendelő tudomásul veszi és aláírásával megerősíti, hogy anyakönyvi esemény

hivatali helyiségen kívüli megkötése esetén köteles biztosítani:

- a tanúk és - ha szükséges - a tolmács jelenlétét,

- az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeit,

 - Külső helyszínen a zeneszolgáltatáshoz az áramvétel lehetőségét,

- a pezsgő szervírozásának feltételeit

- Az anyakönyvvezető helyszínre történő és visszaszállítása


4.) A Megrendelő tudomásul veszi, hogy szabadtéren anyakönyvi esemény kizárólag május 1.

és augusztus 31. napja közötti időben engedélyezhető azzal a feltétellel, hogy kedvezőtlen

időjárási viszonyok (zápor, zivatar, jégeső, szélvihar, 18 Celsius fok alatti, 30 Celsius fok

feletti hőmérséklet) esetén – az anyakönyv, illetve az anyakönyvvezető védelme érdekében –

az csak a Körjegyzőség hivatalában tartható meg.

Kedvező időjárási viszonyok esetén tartalékban napernyő, sátor illetve egyéb tetőzet biztosítása kötelező.


5.) A Megrendelő az 1.) pontban szereplő szolgáltatásért….……………………….,-Ft, díjat köteles megfizetni a Szolgáltató részére a    …………..rendelet  1. sz. mellékletben meghatározottak szerint.

A szolgáltatási díj nem tartalmazza a külső helyszín esetleges bérleti díját.


5.) A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az anyakönyvi eljárásról szóló  2010. évi I. törvény,  a  Ptk. és az önkormányzat ……... rendelete az irányadó.


Nagyvázsony, 201………………………….


……………………………………….       ………………………………………

       megrendelő                                                                   anyakönyvvezetőZáradék:


Alulírott   ……………………………….. anyakönyvvezető az 1. pontban szereplő helyszín házasságkötésre való alkalmasságáról  meggyőződtem.


……………..2011…………………………..


                                                                       ……………………………………….

                                                                                  anyakönyvvezető


Alulírott ………………………………körjegyző a fenti megállapodásban foglaltak alapján  házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötését az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18. § (2) bekezdése alapján engedélyezem.


………………,2011. ……………………….


                                                                                              ………………….

                                                                                              körjegyző