Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV.7.) önkormányzati rendelete

az anyakönyvi események lebonyolításáról és szolgáltatási díjáról

Hatályos: 2017. 04. 01- 2017. 05. 08

Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. Törvény 44/A § (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján  a következőket rendeli el:


1. § A házasságkötéseket és egyéb családi eseményeket ( a továbbiakban anyakönyvi esemény) a hatályos jogszabályok alapján úgy kell megszervezni és lefolytatni, hogy az emelje az anyakönyvi események színvonalát, valamint kifejezze a házasság intézményének méltóságát. Ennek érdekében az anyakönyvi eseményekben részt vevő személyek úgy kötelesek eljárni, hogy munkájukkal, hozzáállásukkal elősegítsék ennek megvalósulását.


2. §  A rendelet Mencshely Község Közigazgatási területén történő anyakönyvi eseményekre, e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.


3. §[1] Anyakönyvi esemény lebonyolítására szolgáló hivatali helyiség:


a)         Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 8291 Nagyvázsony Kinizsi Pál u. 96.

b)         Mencshely Kultúrház Mencshely, Fő u. 21/A.


4. §[2] A hivatali munkaidőt Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.


5. § Az önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolításához szolgáló hivatali helyiséget. A szolgáltatás igénybevételének feltételeit  a 2. számú melléklet szerinti megállapodás határozza meg.


6. §[3] Hivatali munkaidőn túl anyakönyvi eseményeket pénteken 12,30 órától és 19,00óra, szombaton 9,00 és 19 óra között lehet lebonyolítani.


7. §[4]  (1) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túli lebonyolításának díját  és a hivatali helyiségen kívüli munkaidőben vagy munkaidőn túl történő lebonyolítás díját az 1. melléklet tartalmazza.


(2)[5]


(3) A hivatali helyiségen kívül házasságkötés akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvvezető meggyőződött annak házasságkötésre való alkalmasságáról. Külső helyszínen kizárólag olyan hely fogadható el, ahol a személyi adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított.


(4) Az anyakönyv biztonságos szállításáért és kezeléséért az anyakönyvvezető felel.


(5) Az anyakönyvezető – a felek kívánságának figyelembe vételével – tűzi ki az anyakönyvi esemény napját és óráját.


(6)  Szabadtéren anyakönyvi esemény kizárólag május 1. és augusztus 31. napja között engedélyezhető azzal a feltétellel, hogy kedvezőtlen időjárási viszonyok (zápor, zivatar, jégeső, szélvihar, 18 Celsius fok alatti, 30 Celsius fok feletti hőmérséklet) esetén – az anyakönyv, illetve az anyakönyvvezető védelme érdekében – az csak a hivatali helyiségben   tartható meg. Kedvező időjárási viszonyok esetén tartalékban is napernyő, sátor illetve egyéb tetőzet biztosítása kötelező.


8. §[6] A hivatali munkaidőn kívül lebonyolított  anyakönyvi eseményben közreműködő anyakönyvvezetőt - választása szerint - a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként  bruttó 15.000,-Ft díjazás illeti meg, melyet az önkormányzat átadott pénzeszközként a Közös Hivatal számlájára az anyakönyvi esemény lebonyolítását követő hónap 10. napjáig átutal.


 9.§ Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő anyakönyvi eseményekre is alkalmazni kell.
            Dr. Loványi Róbert Benedek                                    Henn Ferencné

                        polgármester                                      körjegyzőKihirdetés napja:   2011.április 7.


            Henn Ferencné

            körjegyző  1. számú melléklet


Szolgáltatási díjak1. Anyakönyvi esemény hivatali helyiségben  hivatali munkaidőn túli szolgáltatás díja

15.000.-Ft + Áfa, amely tartalmazza a személyi és tárgyi feltételek biztosítását.


Mentes a szolgáltatási díj fizetése alól az a házasulandó pár,  ahol legalább az egyik személy mencshelyi állandó lakcímmel rendelkezik.


2. Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény szolgáltatási díja


a) munkaidőben   30.000.-Ft + Áfa

b) munkaidőn kívül 45.000.-Ft + Áfa


A szolgáltatási díjból 50 % kedvezmény illeti azt a házasulandó párt, ahol legalább az egyik személy mencshelyi állandó lakcímmel rendelkezik.


  1. számú melléklet[7]
[1]

Módosította az 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2017. április 1. napjától.

[2]

Módosította az 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2017. április 1. napjától.

[3]

Módosította az 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2017. április 1. napjától.

[4]

Módosította az 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2017. április 1. napjától.

[5]

Hatályon kívül helyezte az 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2017. április 1. napjától.

[6]

Módosította az 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2017. április 1. napjától.

[7]

Hatályon kívül helyezte az 5/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályos 2017. április 1. napjától.