Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(XII.3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról

Hatályos: 2013. 12. 04- 2016. 11. 30

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37.§ (4) –(5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §   A filmforgatási célú közterület-használatra a megyei kormányhivatal által elkészített, érvényes hatósági szerződés birtokában kerülhet sor. Kérelmező köteles az 1. mellékletben meghatározott  közterület-használati díjat a közterület-használat kezdő időpontját legalább egy munkanappal megelőzően megfizetni.

2. §  Mentes az 1. §-ban  meghatározott díj megfizetése alól a közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő) filmalkotások forgatásához szükséges közterület-használat.


3. § (1)  A filmforgatási célú közterület-használat időtartama 1-1 filmforgatás esetében nem haladhatja meg az egy hét időtartamot.


(2) A filmforgatási célú közterület-használat naponta 6 és 22 óra közötti időtartamra vonatkozhat.  Az ettől eltérő filmfelvétel - készítést kivételes esetekben biztosítható.

(3) A filmforgatás során a közterület-használó köteles biztosítani a közterülettel határos lakóingatlanok gyalogos és gépkocsival történő megközelítését.

4. § (1) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint rendkívüli természeti esemény esetén a közterület ismételt használatát az akadályoztatás időtartamának megfelelő időtartamban kell biztosítani.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az akadályozó esemény megszűnését, valamint az  esetleges kárelhárítást, helyreállítást követő egy héten belül biztosítani kell a filmforgatási célú közterület-használatot.

5. § Ha a hatósági szerződés megküldését megelőzően a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati engedély kiadása történt, a filmforgatási célú közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.

6..§ A rendeletben szabályozott eljárásban a hatáskört a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.


7. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mencshely, 2013. november 18.                                       Dr. Loványi Róbert                                   Henn Ferencné

                                               polgármester                                         jegyzőKihirdetve: 2013. december 3.

                                                                                  Henn Ferencné

                                                                                     jegyző


Mellékletek