Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013.(XII.3.) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2019. 01. 01

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Veszprém Megyei Szervezete véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések


l. § A rendelet hatálya kiterjed Mencshely Község Önkormányzata területén lévő köztemetőre, valamint a köztemető fenntartásával és a temetésekkel kapcsolatos tevékenységekre.


  1. § (1)   A köztemető címét és ingatlan nyilvántartási adatait, a rendeltetésszerű használathoz szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételeket az 1. melléklet tartalmazza.


(2) Mencshely községben a köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről az önkormányzat gondoskodik.


(3) A temető rendeltetésszerű üzemeltetése, a temető rendjének megtartása érdekében  az önkormányzat temető gondnokot bíz meg.


2. Az üzemeltető feladatai, kötelezettségei


3. § (1) Mencshely Község Önkormányzata közigazgatási területén köztemető létesítése, bővítése, lezárása, megszüntetése és kiürítése az önkormányzat feladata.


(2) A temető üzemeltetését a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény, annak végrehajtásáról szóló Korm. rendelet, a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet, illetve a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint kell ellátni.


(3) Az Önkormányzat által fenntartott temetőben az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismereti meggyőződésére, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti-etnikai hovatartozására, a halál okára vagy bármely más megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé tenni a halottak eltemetését.


(4)  Az üzemeltető gondoskodik a 2. mellékletben meghatározott díjak beszedéséről.


(5)  Az üzemeltető nevét, címét, elérhetőségét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.3. A temetési helyek és temetkezési szabályok


4. § (1) A temetőt sírhely táblákra, azon belül sírhely sorokra és külön megjelölt temetési helyekre kell felosztani. A  sírhelyek (sírbolthelyek) beosztását az üzemeltető állapítja meg.


(2)  A temető területén temetésre szolgálnak:

a) sírbolt helyek,

b) egyes felnőtt sírhelyek,

c) kettes felnőtt sírhelyek,

d) gyermek sírhelyek,

e) urnasírhelyek és  urnasírboltok


(3)  A sírbolthelyek és sírhelyek olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével – szabályszerű eljárás mellett – ki lehet üríteni és temetés céljából igénybe lehet venni.

(4)  A sírhelyeket a sorokban – fő szabályként – folytatólagos sorrendben kell felhasználni. A sorokban meglévő üres sírhelyek kérelemre felhasználhatók.

(5)  Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül sírhelyben (rátemetéssel), urnasírban, urnafülkében vagy sírboltban lehet elhelyezni.


6. §


(1) A temetési helyek méretei:

a) Felnőtt sírhely: 2,20 m hosszú; 1,00 m széles;

b) Kettős felnőtt sírhely: 2,20 m hosszú; 2,20 m széles; ;

c) Gyermek sírhely: 1,50 m hosszú; 0,80 m széles;

d) Urna földbe temetésénél: 0,80 m hosszú; 0,60 m széles;

e) Sírboltok

ea) 3 személyes sírbolt esetén: 3,50 m hosszú; 2,50 m széles;

eb)  6 személyes sírbolt esetén: 3,50 m hosszú; 3,00 m széles;


(2)  A köztemetőben az új sírok egymástól való oldaltávolságának legalább 60 cm-nek kell lennie.

(3)  A köztemetőben felnőtt sírhely-díj befizetése mellett a felnőtt sírhely-táblába 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lenni.

(4)  A köztemetőben urnasírhelybe négy darab urna helyezhető. Urnasírboltban, annyi urna helyezhető el, ahány befogadására azt építették.

(5)  A köztemetőben a sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet.

(6)  A köztemetőben a sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező.


7. §


(1) A temetési helyet sírjellel kell megjelölni. (kereszt, sírkő, stb.)

(2)  Síremléket szilárd alapra kell elhelyezni, mely a sírhelynél nagyobb helyet nem foglalhat el.


6/A. §[1] (1)    Az  utolsó  ismert  lakóhelye   szerint  pulai  lakos  elhunyt   eltemettetésére   a  kötelezett ( továbbiakban: eltemettető), az e minőségéről történő nyilatkozatával egyidejűleg, írásbeli kérelem alapján szociális temetést igényelhet az Önkormányzattól.


(2)    A haláleset tényéről és az elhunyt ismert adatairól szóló értesítésnek az Önkormányzathoz történt megérkezését követő 1 munkanapon belül az elhunyt eltemettetésére kötelezettet a szociális temetés lehetőségéről, annak lebonyolításáról a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője tájékoztatja.


(3)    Az eltemettető a (2) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételét követően 3 napon belül nyilatkozik arról, hogy igényel-e szociális temetést. Amennyiben az eltemettető szociális temetést igényel, e nyilatkozatával együtt nyilatkozik arról is, hogy a temetkezési szolgáltatásokat maga végzi, vagy az általa felkért és megnevezett személy - díjazás, vagy más ellenszolgáltatás nélkül - látja el (személyes közreműködés).


(4)    A Közös Hivatal a szociális temetés igényléséről szóló nyilatkozat kézhezvételét követően a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, az elhunytra és az eltemettetőre vonatkozó valamennyi iratot és adatot soron kívül megküldi a temető üzemeltetőjének azzal, hogy az eltemettetővel a kapcsolatot haladéktalanul vegye fel és a szociális temetés lebonyolítását - az (5) bekezdés szerint - a továbbiakban biztosítsa.


(5) A szociális temetés lebonyolításával, az eltemettető személyes közreműködésének biztosításával kapcsolatos valamennyi, további feladatot a köztemetőt üzemeltető látja el.


(6)    Abban az esetben, ha az eltemettető a szociális temetést igénylő nyilatkozatával együtt a személyes közreműködésre vonatkozó nyilatkozatát a Közös Hivatal nem küldi meg, vagy az erre vonatkozó nyilatkozatában foglaltakat megváltoztatja, a személyes közreműködést tartalmazó pótlólagos, vagy megváltozott nyilatkozatot az eltemettető - legkésőbb a személyes közreműködés megkezdése előtti napon - az üzemeltető részére köteles átadni. Ennek hiányában az üzemeltető a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben foglaltak szerint köteles eljárni.


(7)    Az eltemettetőnek a Közös Hivatalhoz,  vagy  az üzemeltetőhöz a szociális temetés  igénylését  követően  azon  bejelentése,  nyilatkozata,  tájékoztatása  esetén, hogy a (3) bekezdésben meghatározott személyes közreműködést biztosítani  nem tudja, az üzemeltető és a Közös Hivatal a temetőkről és a temetkezésről  szóló törvényben  foglaltak  szerint jár el.


(8)    A köztemető üzemeltetője az alábbiakról köteles gondoskodni:


a)      a szociális temetés lebonyolításában résztvevők megismerhessék a temetéssel összefüggő munkavédelmi,  közegészségügyi,  járványügyi szabályokat;

b)      a temetésben  közreműködők  temetőben  végzett  tevékenységének  ellenőrzéséről.


5. Sírhelyhasználati idő, rendelkezési jog


8. § (1) A temetési helyekért, illetve annak újraváltásáért az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek sírhelydíjat kell fizetni, amelynek mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A temetkezési hely feletti rendelkezési jogosultság a megváltás napjával kezdődik. A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta.

(3)  A temetési hely feletti rendelkezési jog (használati idő): 

a) Sírbolt esetén: 60 év

b) Sírhely esetén: 25 év 

c) Urnafülke, urnasírhely esetén: 10 év

d) Urnasírbolt esetén: 20 év

(4)  A sírhely előre is megváltható, azonban ez esetben a sírhely megjelölése és gondozása kötelező.

(5) Sírhellyel az rendelkezik, akinek a temetési hely felett rendelkezési joga van, illetve aki a temetési helyet megváltotta. A rendelkezési jog kiterjed a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék és sírjel állítására, valamint mindezek megfelelő állapotáról történő gondoskodásra, a temetkezési hely gondozására és az újraváltásra.

(6)  A temetkezési helyek - külön tiltó rendelkezés hiányában - újabb ciklusra megválthatók.

(7) Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 5, az egyéb temetkezési helyeket 3 éven belül ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül az arra vonatkozó eljárás betartásával újból felhasználni.

(8) A temettető kívánságára történő halott, urna áthelyezés, vagy urna kiadás folytán megürült sírhelyek és urnafülkék számlával igazolt megváltási díjának időarányos részét, a jogosult részére vissza kell téríteni.

(9)  A temetkezési helyekért fizetett használati díjak beszedése, kezelése, nyilvántartása az üzemeltető feladata. A díjakat a kötelezettnek előre kell megfizetnie.6. A sírhelyek gondozása


9. § (1) A temetkezési hely birtokosa által végezhető munkák:

a) egynyári vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása,

b) olyan fás szárú növények ültetése, ápolása, amelyek magassága nem éri el az 1,5 m-t,

c) cserepes, vágott és művirág koszorúk elhelyezése,

d) sírhely díszítése, kegyeleti tárgyak elhelyezése.

(2) Növényt ültetni csak a nyitott síremlék belsejébe, illetve zárt síremlék esetén a fedlapon elhelyezett virágtartóban szabad.

(3) A sírok közötti ösvényeket, utakat felásni, növényzettel beültetni nem szabad. Ezeken a terülteken csak a temető kezelője vagy megbízottja telepíthet növényzetet.

(4) A sírhely birtokosa köteles a sírhely és közvetlen környezetének gondozását, gyomtalanítását folyamatosan elvégezni.

(5)  A sírhelyek kerítéssel nem határolhatóak.

(6)  A temetőben lévő vízvételi helyeket csak a temetőben található növényzet locsolása céljából lehet igénybe venni.


7. Temetői munkák


10. § A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők a 2. mellékletben meghatározott temető fenntartási hozzájárulási díjat kötelesek fizetni. A befizetés hiányában a munkálatok nem kezdhetők meg.


11. § (1) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.

(2)  A temetőben munkát végzők a munkavégzés során keletkezett építési, bontási hulladékot, kötelesek a temető területéről saját költségükön elszállítani.8. Temetkezési szolgáltatások rendje


12. § (1) A temetkezési szolgáltatók a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a 2. mellékletben meghatározott díjat kötelesek fizetni az üzemeltetőnek.

(2) Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatást végző vállalkozóknak a temetési napokon igény szerint és bejelentési sorrend alapján biztosítja a temetés lebonyolítását.

(3) A temetkezési szolgáltatást végző vállalkozók a temetés időpontját (nap, óra) kötelesek legalább 48 órával előtte a temető gondnoknak bejelenteni.


13. § A temető területén – az erre a célra kijelölt hely kivételével – tilos temetkezési szolgáltatásokra utaló reklám és hirdetőtábla elhelyezése.


9. Temető rendje


14. § (1) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható, azt a kijelölt hulladéktárolóban kell elhelyezni

(2) A temetőben keletkezett hulladék összegyűjtésére szolgáló helyet az üzemeltető jelöli ki.


(3) A köztemetőben az üzemeltető biztosítja a hulladék folyamatos összegyűjtését és elszállítását, a 10. § (4) bekezdésben foglalt terület kivételével a gyomirtást és a zöldterület fenntartását.

10. Kegyelet gyakorlás rendje


15. § (1) A temető nyitva tartása:

Április 1. napja és október 31. napja között    600 - 2000

November 1. napja és március 31. napja között          700 - 1700

Halottak napja körüli időszakban meghosszabbított nyitva tartással üzemel a temető, melynek rendjét az üzemeltető állapítja meg és a helyben szokásos módon teszi közzé. A látogatóknak a nyitvatartási idő leteltekor a temetőből távozniuk kell.

(2)  A köztemető területén tilos a tűzrakás. Gyertyagyújtásnál és annak égetésénél fokozott körültekintéssel kell eljárni, ügyelve arra, hogy tűz ne keletkezzen.

(3) A temetőbe állatot bevinni tilos.


16. § A temetőbe gépjárművel, segédmotor kerékpárral behajtani és ott közlekedni tilos. A tiltás nem vonatkozik a mozgáskorlátozottakra,  a vállalkozók, temetkezési szolgáltatók munkavégzés céljából történő behajtására és egyéb karbantartási munkák esetén történő behajtásra.


11. Záró rendelkezések


17. § (1) A rendelet a kihirdetést követő 30. napon  lép hatályba.


Mencshely, 2013. november 18.                        Dr. Loványi Róbert                                                   Henn Ferencné

                         polgármester                                                             jegyző


Kihirdetve: 2013. december 3.

                                                                                  Henn Ferencné jegyző

[1]

Beiktatta a 12/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2019. január 1. napjától.

Mellékletek