Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól

Hatályos: 2021. 12. 20

Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(IV.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól

2021.12.20.

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, a 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) és (12) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban, 109. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés i) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat vagyona

1. § Az önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.

2. § (1) A törzsvagyon forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon.

(2) A forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak körét a kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben (továbbiakban: Nvtv.) meghatározott vagyontárgyak alkotják, melyek jegyzékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat az önkormányzati vagyonból nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná vagyonelemet nem minősít.

(4) Korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősülnek a Nvtv-ben meghatározott vagyontárgyak, melyek jegyzékét a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) A korlátozottan forgalomképes vagyonelemek hasznosítása rendeltetésük sérelmét nem eredményezheti, elidegenítésükre e rendelet keretei között akkor van lehetőség, ha a vagyonelem a közfeladat ellátásához feleslegessé válik vagy megszűnik a közfeladat ellátásának kötelezettsége, amelyre tekintettel jogszabály vagy a tulajdonosi joggyakorló a vagyonelem korlátozott forgalomképességét megállapította.

(6) Az (5) bekezdésben foglalt tényállás megállapítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

3. § A törzsvagyon körébe tartozó vagyonelemek használói kötelesek a tőlük elvárható gondossággal eljárni a használat, illetve üzemeltetés során, e kötelezettség teljesítéséért a használó intézmények, illetve gazdasági társaságok vezetői felelnek.

4. § (1) Az önkormányzat üzleti vagyona mindaz a vagyon, amely nem tartozik a törzsvagyonba.

(2) Az önkormányzat üzleti vagyonához tartozó ingatlan vagyonelemeket a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

2. A vagyonkezelés szabályai

5. § Az önkormányzati vagyonelemekre vonatkozó - önkormányzati közfeladat ellátásához kapcsolódóan – vagyonkezelői jog létesítéséről és a vagyonkezelő kijelöléséről a Képviselő-testület a jogszabályok figyelembe vételével dönt.

6. § A vagyonkezelők kötelesek az önkormányzat törzsvagyona körébe tartozó ingatlanok állagmegőrzéséről, felújításáról, korszerűsítéséről folyamatosan gondoskodni.

7. § A vagyonkezelő köteleses beszámolásra, adatszolgáltatásra. Adatszolgáltatási kötelezettsége az önkormányzat jogszabályokban előírt beszámolási, adatszolgáltatási kötelezettségéhez kapcsolódik.

8. § A törzsvagyon használati jogát azok az önkormányzati költségvetési szervek gyakorolják, amelyek az adott ingatlanban a rendelet hatálybalépésekor közszolgáltatást teljesítettek, illetve azok, amelyeket a Képviselő-testület a használatra egyéb okból feljogosít.

9. § Az Önkormányzat tulajdonában lévő, az állami fenntartású köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon esetében, amely a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KIK) ingyenes használatába, vagy vagyonkezelésébe került, a rendelet szabályait csak annyiban lehet alkalmazni, amennyiben a KIK-kel kötött szerződés megengedi.

3. A hasznosítás szabályai

10. § (1) ) A rendelet hatálya alá tartozó vagyonelemeket a Képviselő-testület határozattal jelöli ki hasznosításra az alábbi tartalommal:

- a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése,

- a hasznosítás módja,

- a pályázati feltételek és pályáztatás szabályainak meghatározása.

(2) A költségvetési törvényben meghatározott értékhatár felett önkormányzati vagyont- ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés (a továbbiakban: pályázat) útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet hasznosítani.

11. § (1) A használati jogot gyakorló önkormányzati intézmény a rábízott vagyont határozott idejű bérbeadás útján az alapfeladatainak sérelme nélkül hasznosíthatja. Az 1 hónapot meghaladó időtartamú bérbeadáshoz a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

(2) Az Önkormányzat ingó vagyontárgyainak a rendeltetésszerű használatot meghaladó indokolt hasznosítása az alapfeladat sérelme nélkül a használó szervet illeti meg.

(3) Az Önkormányzat és szervei használatában lévő vagyontárgyak tekintetében a (1) bekezdése szerinti bérleti szerződés, illetve használati megállapodás megkötésére az önkormányzat nevében a polgármester, költségvetési szerv esetén az intézményvezető jogosult.

4. A vagyonátruházás szabályai

12. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó vagyonelemeket a Képviselő-testület határozattal jelöli ki értékesítésre vagy cserére az alábbi tartalommal:

- a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése,

- az átruházás módja,

- a pályáztatás esetén a pályázati feltételek és pályáztatás szabályainak meghatározása

- árverés esetén az árverésre bocsátás szándékának kinyilvánítása,

- csere esetén a csere célja, csereügylet keretében átruházandó és megszerzendő vagyontárgyak megjelölése, forgalmi értéke.

(2) A költségvetési törvényben meghatározott értékhatár felett önkormányzati vagyont- ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés (a továbbiakban: pályázat) útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet értékesíteni.

(3) A (2) bekezdésben foglalt értékhatárt nem meghaladó értékű vagyonelem, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a Képviselő-testületnek az értékesítésről szóló határozata alapján nyilvános meghirdetés vagy árverés útján értékesíthető.

(4) A településrendezési terv végrehajtását célzó, nem önálló ingatlanként nyilvántartott földrészlet értékesítése vagy cseréje esetén árverés vagy nyilvános meghirdetés nélkül kell a szerződést megkötni, a forgalmi érték vagy a számviteli nyilvántartási szerinti érték megjelölésével.

(5) A tulajdonközösség megszüntetése érdekében kötendő önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdoni hányadrészének tulajdonostárs általi megváltása esetén a forgalmi érték megjelölésével kell a szerződést megkötni.

13. § (1) A költségvetési törvény szerinti versenyeztetési értékhatár alatti elidegenítés esetén az önkormányzat hivatala gondoskodik az értékesítési hirdetmény közzétételéről.

a) 5 millió Ft becsült érték alatt az önkormányzat honlapján, valamint az önkormányzat hirdetőtábláin

b) 5 millió Ft feletti becsült érték között az a) pontban meghatározottak mellett a megyei napilapban kell közzétenni.

(2) Az ingatlan becsült forgalmi értékét minden esetben értékbecslő bevonásával kell meghatározni.

(3) Hirdetmény nélküli elidegenítés – zártkörű, meghívásos pályázati eljárás akkor folytatható le, ha az ajánlattevő részére meghatározott hasznosítási célt kíván a Képviselő-testület meghatározni.

14. § (1) A költségvetési szervek a 100.000 Ft-ot meghaladó értékű eszközük értékesítését vagy selejtezését 300.000 Ft értékhatárig a polgármester előzetes hozzájárulásával, versenytárgyalás nélkül végezhetik, 300.000.-Ft értéket meghaladó eszköz értékesítése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) Az érték-megállapítás alapja az értékesítésre vagy selejtezésre kerülő vagyontárgy vagy vagyontárgyak nyilvántartás szerinti nettó értéke. Az értékesítésből származó bevétel az érintett intézmény költségvetését illeti meg.

(3) Az intézmény vezetőjének az értékesítésről és a selejtezésről a zárszámadáshoz kapcsolódóan számot kell adnia.

(4) Amennyiben az ingó vagyontárgy átszervezés vagy feladatváltozás miatt a használó vagyonkezelő szervnél feleslegessé válik, annak hasznosításáról a Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatal javaslatára gondoskodik. A hasznosításból származó bevétel az önkormányzat bevétele.

5. A vagyonszerzés szabályai

15. § (1) Az önkormányzati vagyon gyarapításáról a polgármesternek az önkormányzati hivatal által előkészített előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt.

(2) A vagyongyarapításról a Képviselő-testület határozattal dönt, az alábbi tartalommal:

- a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése,

- forgalmi értékének megjelölése,

- a szerzés módja,

- az önkormányzat által vállalt fizetési feltételek,

- az önkormányzat ajánlati kötöttségének időtartama.

(3) Ingatlantulajdon megszerzése esetén a döntés előkészítése során vizsgálni kell, hogy az ingatlan megszerzése milyen önkormányzati célok megvalósításához és milyen feltételek mellett alkalmas, fel kell tárni a továbbhasznosítási lehetőségeit, ill. a várható üzemeltetési költségek körét és nagyságát is.

(4) Önkormányzati tulajdonszerzést megelőzően az ingatlan vagyontárgyról forgalmi értékbecslést kell készíttetni.

16. § Az önkormányzat törvény által előírt, vagy önként vállalt feladata ellátásához ingatlant bérelhet, albérletbe vehet vagy használatba, egyéb módon hasznosításra átvehet, erről a Képviselő-testület a polgármesternek az önkormányzati hivatal által előkészített előterjesztése alapján dönt.

6. A tulajdonosi jogok gyakorlása, hatáskörök

17. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó vagyon tulajdonosi joggyakorlója Mencshely Képviselő-testülete.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó vagyon működtetésének feladatát – ha jogszabály vagy a Képviselő-testület döntése alapján kötött szerződés másként nem rendelkezik – az önkormányzat hivatala és intézményei látják el.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatellátás során a hasznok szedéséből származó bevételek az önkormányzatot illetve az intézményt illeti meg.

18. § (1) A Képviselő-testület kizárólagosan jogosult a 100.000.-Ft egyedi összeghatárt meghaladó polgári jogi jogviszonyból származó követelés elengedésére, az egy évet meghaladó időtartamú részletfizetés vagy fizetési halasztás engedélyezésére és ehhez kapcsolódóan a kamat, ill. költség címén fennálló követelés elengedésére.

(2) A polgármester az önkormányzati- , az intézményvezető az intézmény 100.000.-Ft egyedi összeghatárt el nem érő polgári jogi jogviszonyból származó követelés elengedésére, az egy évet meghaladó időtartamú részletfizetés vagy fizetési halasztás engedélyezésére és ehhez kapcsolódóan a kamat, ill. költség címén fennálló követelés elengedésére jogosult.

(3) A követelésről csak akkor lehet lemondani, ha

a) az nem veszélyezteti az önkormányzat likviditását,

b) a követelés érvényesítése érdekében indított eljárás során a követelést részben vagy

b) egészben nem lehet behajtani, és az eljárás előreláthatóan a későbbiekben sem vezetne eredményre,

c) a követelés érvényesítése, behajtása bizonyítottan a követelés összegét meghaladó költségekkel jár,

d) a bíróság bevonásával történő behajtás során a követelésről való lemondásról bírói egyezség történt a felszámolási eljárás vagy a csődeljárás során a követelést részben vagy egészben nagy valószínűséggel pénzügyileg nem lehet realizálni, vagy a csődeljárás során csődegyezségi megállapodást kötöttek.

(4) A polgármester a pénzvagyon felett – a költségvetési előirányzat keretein belül, támogatás biztosítása kivételével - 500.000.-Ft-ig jogosult rendelkezni. Döntéséről a Képviselő-testületet a soron következő ülésén köteles tájékoztatni.

19. § (1) A Képviselő-testület az alább felsorolt tulajdonosi jogok és kötelezettségek tulajdonosi joggyakorlására a polgármestert hatalmazza fel:

a) a Képviselő-testület által szövegszerűen elfogadott szerződések aláírására,

b) a Képviselő-testület szerződéskötésről szóló döntése alapján, amennyiben a testület a szerződést nem szövegszerűen fogadta el, az önkormányzati határozat keretei között a szerződés szövegének megállapítása, elfogadása, a szerződés aláírása,

c) az önkormányzat vagyonának, továbbá jogos érdekeinek védelme céljából szerződés megszüntetésére irányuló jognyilatkozatok megtétele, az önkormányzat igényeinek érvényesítését célzó jognyilatkozatok kiadása

d) településrendezése tervben közút, vagy egyéb közterület rendeltetésszerű ingatlan tulajdonjogának ellenérték nélküli megszerzését tartalmazó szerződések megkötése,

e) közművezeték elhelyezése céljára vezetékjogot, szolgalmi jogot, vagy közérdekű használati jogot biztosító szerződések megkötése, feltéve, hogy e jogok biztosítása nem eredményez változást vagy korlátozást az érintett ingatlanok településrendezési terv szerinti felhasználhatóságában.

f) Az önkormányzat, mint jogosult javára vezeték-, szolgalmi és használati jogot biztosító szerződések megkötése nettó 100.000.-Ft értékhatárig.

(2) A polgármester a költségvetés féléves és éves beszámolójának tárgyalásakor beszámol a Képviselő-testületnek az (1) bekezdés szerinti felhatalmazáson alapuló tevékenységéről.

7. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezései nem érintik a hatálybalépés előtt megkötött jogügyletek, szerződések érvényességét.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól 5/1994.(VI. 30.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet1

Mencshely község Önkormányzat törzsvagyonának forgalomképtelen elemei

Sorszám

Hrsz.

Vagyonelem megnevezése

térmérték

Tul.arány

1.

1/

Községháza előtti park

193

100

2.

12/

Kossuth Lajos utca

2586

100

3.

13/1

kivett közterület

59

100

4.

13/3

kivett közterület

905

100

5.

13/4

kivett közterület

438

100

6.

13/5

kivett közterület

557

100

7.

13/6

kivett közterület

59

100

8.

13/7

kivett közterület

146

100

9.

13/8

kivett közterület

67

100

10.

13/9

kivett közterület

237

100

11.

38/

Szigeti köz

1057

100

12.

48/2

út

92

100

13.

51/

Egyed köz

462

100

14.

75/6

Tejcsarnok előtti tér

929

100

15.

80/

árok

329

100

16.

109/

út a kertek között

231

100

17.

247/

Temető

459

100

18.

248/

Temetőhöz vezető út

753

100

19.

287/2

út

676

100

20.

326/1

Kossuth Lajos utca z

2248

100

21.

326/3

Kivett közterület

767

100

22.

351/

Bogdán köz

211

100

23.

365/

Barbarák köz

802

100

24.

376/1

Petőfi utca

3559

100

25.

382/

Osváth köz

1921

100

26.

385/4

Közút

166

100

27.

389/2

Petőfi utca

281

100

28.

401/

Petőfi utca "Gallai

909

100

29.

411/2

Kivett közterület

1017

100

30.

411/3

Kivett közterület

1505

100

31.

414/1

út

702

100

32.

414/10

Út

2586

100

33.

418/

út (kivett saját használatú)

386

100

34.

419/8

Út

1428

100

35.

419/31

Közpark

11370

100

36.

419/32

Kegyeleti park

4763

100

37.

419/49

Út

1812

100

38.

419/50

Út

9175

100

39.

419/51

Út

3338

100

40.

419/52

Út

1874

100

41.

419/53

Közpark

4707

100

42.

2013/

Közút

3527

100

43.

2021/4

Külterületi út (kivett)

293

100

44.

2021/8

Külterületi út (kivett)

235

100

45.

2052/

Közút

4452

100

46.

2053/

Közút

83

100

47.

2060/

Közút

922

100

48.

2083/

Közút

1282

100

49.

2104/

Közút

1587

100

50.

2130/

Közút

1997

100

51.

2137/

Közút

646

100

52.

2146/

Közút

1444

100

53.

2148/

Közút

1679

100

54.

2181/1

Közút

4384

100

55.

2196/

Közút

447

100

56.

2210/5

Közút, fásított terület

554

100

57.

2212/4

Közút

5803

100

58.

2226/7

út

1339

100

59.

2241/

Közút

719

100

60.

2247/

Közút

2329

100

61.

2248/

Közút

1516

100

62.

2251/11

Közút

1104

100

63.

2300/

Közút

541

100

64.

2307/

Közút

1122

100

65.

2308/

Közút

364

100

66.

2310/

Közút

734

100

67.

2325/1

Közút

535

100

68.

010/5

Út

4543

100

69.

011/

Külterületi út (kivett)

7946

100

70.

012/2

Külterületi út (kivett)

4625

100

71.

012/11

Árok

1874

100

72.

012/15

Külterületi út

1208

100

73.

012/19

Külterületi út

1455

100

74.

012/34

Külterületi út

1771

100

75.

013/

Külterületi út (kivett)

6995

100

76.

014/14

Külterületi út (kivett)

122

100

77.

014/9

Árok

5345

100

78.

015/5

Külterületi út (kivett)

1846

100

79.

017/

Külterületi út (kivett)

3608

100

80.

019/

Külterületi út (kivett)

1239

100

81.

023/

Külterületi út (kivett)

10147

100

82.

028/

Külterületi út (kivett)

22633

100

83.

039/19

Külterületi út

1545

100

84.

039/22

Külterületi út

572

100

85.

039/27

Külterületi út

2192

100

86.

040/

Külterületi út (kivett)

9241

100

87.

042/6

Külterületi út

2213

100

88.

043/

Külterületi út (kivett)

1395

100

89.

045/

Külterületi út (kivett)

3744

100

90.

047/

Külterületi út (kivett)

2460

100

91.

051/1

Külterületi

út (kivett)

330

100

92.

051/3

Külterületi

út (kivett)

2581

100

93.

051/6

Külterületi

út (kivett)

2536

100

94.

078/

Közút

1363

100

95.

082/

árok

600

100

96.

083/

Közút

7366

100

97.

085/4

Külterületi

út (kivett)

1071

100

98.

086/2

út

810

100

99.

088/2

Külterületi

út (kivett)

1486

100

100.

096/

Árok

872

100

101.

099/

Külterületi

út (kivett)

6747

100

102.

0102/10

Külterületi

út (kivett)

8208

100

103.

0102/15

Árok

1848

100

104.

0102/22

Árok

1208

100

105.

0102/23

Árok

1001

100

106.

0102/30

Külterületi út

6087

100

107.

0102/33

Külterületi út

1213

100

108.

0103/6

Külterületi

út

665

100

109.

0103/10

Külterületi út

384

100

110.

0106/

Külterületi

út (kivett)

5641

100

111.

0107/

Külterületi

út (kivett)

5784

100

112.

0112/

Külterületi

út (kivett)

2169

100

2. melléklet2

Mencshely község Önkormányzata törzsvagyonának korlátozottan forgalomképes vagyonelemei

Hrsz.

Vagyon megnevezése

Térmértéke

Tul.arány

1

/

Víz-csatorna közmű

100

2

/

Villanyhálózat, közvilágítás

100

3

/

Ivóvízhálózat

100

4

2/

Könyvtár, orvosi rendelő, védőnői szolgálat, községháza, falugondnoki szolgálat

341

100

5

7/

Tűzoltószertár

49

100

6

10/2

Általános iskola, lakóház, udvar (Falumúzeum)

1612

100

7

31/

Kultúrház

253

100

8

100/7

Beépítetlen ter.(állam elid)

2251

100

9

100/8

Beépítetlen ter.(állam elid)

2352

100

10

127/

Beépítetlen ter.(állam elid)

106

100

11

251/

Beépítetlen ter.(állam elid)

83

25

12

262/

Beépítetlen ter.(állam elid)

182

100

13

263/

Beépítetlen ter.(állam elid)

212

100

14

410/

Beépítetlen ter.(állam elid)

725

100

15

667/

Óvoda (Nv)

8167

10

16

916/

Általános iskola (Nv)

10000

10

17

1001/3

Egészségház (Nv)

1776

13

3. melléklet3

Mencshely község Önkormányzata törzsvagyonának forgalomképes (üzleti) vagyoneleme

Hrsz.

Vagyon megnevezése

Térmértéke

Tul. arány

1

15/

Beépítetlen terület

327

100

2

64/

Beépítetlen terület

104

100

3

78/

Beépítetlen terület

205

100

4

83/2

Beépítetlen terület (kert)

413

100

5

87

Beépítetlen terület (kert)

245

100

6

88

Beépítetlen terület (kert)

248

100

7

90/1

Beépítetlen terület (kert)

217

100

8

90/2

Beépítetlen terület (kert)

47

100

9

90/3

Beépítetlen terület (kert)

94

100

10

91/1

Beépítetlen terület (kert)

102

100

11

91/2

Beépítetlen terület (kert)

106

100

12

98/

Beépítetlen terület (kert)

269

100

13

100/3

Beépítetlen terület (kert)

97

100

14

114/

Beépítetlen terület (kert)

141

100

15

116/1

Beépítetlen terület (kert)

248

100

16

120/

Kert

281

100

17

124/

Beépítetlen terület (kert)

163

100

18

130/1

Beépítetlen terület (kert)

41

100

19

137/

Kert

69

100

20

146/

Beépítetlen terület (kert)

82

100

21

149/

Beépítetlen terület (kert)

36

100

22

152/

Beépítetlen terület (kert)

59

100

23

156/

Beépítetlen terület (kert)

77

100

24

158/

Beépítetlen terület (kert)

158

100

25

163/

Kert

97

100

26

164/

Beépítetlen terület (kert)

50

100

27

168/1

Beépítetlen terület (kert)

42

100

28

173/

Beépítetlen terület (kert)

107

100

29

195/

Beépítetlen terület (kert)

21

100

30

202/

Beépítetlen terület (kert)

34

100

31

213/

Beépítetlen terület (kert)

49

100

32

222/

Kert

73

100

33

235/

Beépítetlen terület (kert)

62

100

34

237/

Beépítetlen terület (kert)

170

100

35

243/

Beépítetlen terület (kert)

52

100

36

250/

Temetőút melletti zö

71

100

37

258/

Beépítetlen terület (kert)

153

100

38

264/

Kert

202

100

39

265/

Beépítetlen terület (kert)

164

100

40

290/

Sportpálya, játszóté

1266

100

41

346/

Lendvai-féle ingatla

316

100

42

347/

Lakóház,udvar

160

100

43

414/6

Beépítetlen terület

1111

100

44

419/11

Beépítetlen terület

1596

100

45

419/13

Beépítetlen terület

1353

100

46

419/14

Beépítetlen terület

1356

100

47

419/35

Beépítetlen terület

1543

100

48

419/36

Beépítetlen terület

1264

100

49

419/37

Beépítetlen terület

1423

100

50

419/38

Beépítetlen terület

1435

100

51

419/39

Beépítetlen terület

1395

100

52

419/47

Beépítetlen terület

1314

100

53

419/48

Beépítetlen terület

1314

100

54

530/

Gazdasági épület és

2356

100

55

2181/2

Fásított terület

82

100

56

2212/1

Fásított terület

202

100

57

2212/2

Fásított terület

144

100

58

039/7

Erdő

18678

100

59

050/

Erdő

328

100

1

Az 1. melléklet a Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. melléklet a Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. melléklet a Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.