Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2014. 08. 30

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik részére az önkormányzat pénzeszközt ad át, vagy akitől pénzeszközt vesz át.

 (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a magánszemélyeknek juttatott segélyekre, ösztöndíjakra, illetve a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.

2. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatai terhére nyújthat támogatást.

(2) Támogatásban részesülhet:

  1. akinek javára az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének előirányzatában támogatás kerül megállapításra,
  2. aki a képviselő-testület által kiírt pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot nyújt be,
  3. aki az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújt be.

(3) A kérelemre történő támogatás    nyújtás esetén elsősorban a település érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni.

3. §   (1) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell 

            a) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.        törvény alapján kiállított összeférhetetlenségi nyilatkozatot, valamint közzétételi   kérelmet;

            b) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmezőnek nincs 60 napon túl meg nem fizetett köztartozása,

            c) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező nem áll csőd,- felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.


(2) A támogatás iránti kérelmet a képviselő-testület bírálja el a kérelem benyújtását követő munkaterve szerint tervezett ülésen, kivéve, ha a kérelem megérkezése és a testületi ülés időpontja között 8 napnál kevesebb idő van, ez esetben a kérelem elbírálásának határideje a kérelem beérkezését követő második tervezett testületi ülés.


(3) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell :

a) támogatott nevét,

b) a támogatás összegét,

c) a támogatás célját,

d) a kifizetés módját.


(4)A támogatás kifizetése történhet:

e) utólagos elszámolás mellett előfinanszírozás, vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában;

f) egy összegben, vagy részletekben időarányosan vagy teljesítésarányosan.


4.§ (1)Az államháztartáson kívüli forrás átadására megállapodást kell kötni.


(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell:

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletében eljáró személy nevét,

b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,

c) a forrás összegét,

d) a forrás felhasználásának célját,

e) a forrás felhasználásának feltételeit, határidejét

f) a pénzügyi teljesítést,

g) a teljesítés ütemezését,

h) az elszámolás, beszámolás módját, idejét,

i) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

(3) Az önkormányzat a megállapodástól eláll, ha a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.


5.§ (1) Az államháztartáson kívüli forrás átadása esetén a pénzeszközt átvevő az átadott pénzeszközt a meghatározott célra köteles fordítani és annak felhasználásáról köteles elszámolni.

(2) A pénzügyi elszámolás a támogatási célokkal kapcsolatosan felmerülő költségekről szabályszerűen kiállított számviteli bizonylattal és számlaösszesítővel történik.

(3) A határidőben történő pénzügyi elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén az átvevő köteles a pénzeszköz teljes összegét a mindenkor érvényes, a forrás átvételét követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, legkésőbb a tárgyévet követő év február 15. napjáig visszafizetni.

(4) A pénzeszköz nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az átvevő köteles a nem rendeltetésszerűen felhasznált összeget a mindenkor érvényes, a felhasználásra nyitva álló határidőt követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben  a tárgyévet követő évben, de legkésőbb a tárgy évet követő év február 15. napjáig visszafizetni. 

(5) Az átvevő köteles a támogatónak bejelenteni és a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni, ha a számára biztosított pénzeszközt egészben vagy részben nem kívánja felhasználni. Ebben az esetben a fel nem használt támogatás összegét a megállapodás módosítását követő 15 napon belül, de legkésőbb a felhasználásra előírt határidőig köteles kamatmentesen visszafizetni.


6.§ A támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, melyre vonatkozóan az Önkormányzatot az irányadó jogszabályokban előírt nyilvántartási és közzétételi kötelezettség terheli.


7. § Amennyiben a képviselő-testület a 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti pályázatot ír ki, a 3. §- 6. §-ban meghatározott szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

8.§ (1) Az önkormányzat államháztartáson kívüli forrás átvételére jogosult a támogatás elfogadásáról szóló egyedi döntés, illetve a támogatóval megkötött támogatási megállapodás alapján.

(2)  Államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Képviselő-testület dönt.


(3) A támogatás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell a támogatóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat és a pénzeszköz átvétel következményeit.


9.§  (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendeletben foglaltakat alkalmazni kell a hatályba lépés előtt beérkezett, de el nem bírált támogatási kérelmek esetében is azzal az eltéréssel, hogy a támogatás kifizetésének feltételeként a 3. § (1) bekezdés szerinti dokumentumok benyújtását elő kell írni.
Mencshely, 2014. augusztus 14.                                   Dr. Loványi Róbert Benedek                                    Henn Ferencné

                                       polgármester                                                  jegyző
Kihirdetve: 2014. augusztus 29.
                                   Henn Ferencné

                                      jegyző