Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező közszolgáltatás helyi szabályairól

Hatályos: 2015. 02. 16- 2017. 12. 15

Mencshely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és a 4. § (2) bekezdés d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


  1. Értelmező rendelkezések


1. §  Közműpótló műtárgy: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 69. pontjában lévő fogalom meghatározás szerint értendő.


2.A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai


2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Mencshely község bel-és külterületén a közműves szennyvízcsatornával nem rendelkező ingatlanokon keletkezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz előírásoknak megfelelő közműpótló (szennyvíztározó) műtárgyakból történő begyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására és elhelyezésére.


3.A közszolgáltató és működési területének határai


3. § (1) Mencshely község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás ellátására Mencshely Község Képviselő-testülete a NIVEGY-TRANS Fuvarozó és Szállítmányozó Kft.-t (székhelye: 8272 Szentantalfa, Mocsár dűlő 0116/9. hrsz., képviseli: Péringer Antal ügyvezető, adószám: 13909734-2-19, cégjegyzékszám: 19-09-510105) (a továbbiakban: közszolgáltató) bízza meg, és kötelezi a szolgáltatás ellátásával kapcsolatos, jelen rendeletben előírt feladatok végrehajtására, valamint felruházza a rendeletben meghatározott jogosítványokkal.


(2) A közszolgáltatással ellátott terület határai Mencshely község közigazgatási határaival megegyeznek.


(3) Az (1) bekezdésben meghatározott a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő ürítési helye befogadó nyilatkozat alapján: a BAKONYKARSZT ZRT. (8200 Veszprém, Pápai út 41.) Nagyvázsonyi telepére kell szállítani.


4. A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, időtartama


4. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a (2) bekezdés szerint, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében a közszolgáltatást igénybe venni és a rendszeres elszállíttatásáról a 2. § (1) bekezdésében megjelölt közszolgáltató útján köteles gondoskodni.


(2) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, a közüzemi csatornahálózatba, vagy a helyben engedélyezett módon történő tisztítás után a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló Korm.rendeletben meghatározott módon gyűjteni és az ingatlanán a EüM rendeletben meghatározott közműpótló berendezésben ideiglenesen elhelyezni.


(3) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egyszer igénybe venni.


(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítást a szolgáltatást igénybe vevőnek kell a közszolgáltatónál megrendelnie. Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására vonatkozó igényét a közszolgáltatónak személyesen vagy telefonon, e-mail útján jelezheti. A közszolgáltatás igénybe vételének jelzése esetén a közszolgáltató köteles a szállítás napjáról és várható időpontjáról az ingatlantulajdonost tájékoztatni, az esetleges időpontváltozást az ingatlantulajdonossal közölni.


(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó szerződés a közszolgáltatás megrendelésével a közszolgáltató és a megrendelő között jön létre. A közszolgáltató köteles a közszolgáltatás megrendelésétől számított 48 órán belül a közszolgáltatást elvégezni.


5.A közszolgáltató és az ingatlan tulajdonosának joga és kötelezettségei, a közszolgáltatás igénybevétele


5. § (1) A közszolgáltató jogai és kötelezettségei:

a) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a közszolgáltatás megrendelésekor egyeztetett időpontban köteles közszolgáltatást nyújtani.

b) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a változás bekövetkezése előtt köteles írásban vagy hirdetmény útján értesíteni az ingatlantulajdonosokat.


(2) Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei:

a) Az ingatlantulajdonos köteles közműpótló műtárgy megtelése esetén igénybe venni a közszolgáltatást, valamint annak elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani.

b) Ahol a háztartási szennyvíz szennyvízcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz jogszabályoknak megfelelő tárolásáról, rendszeres elszállíttatásáról a tulajdonosnak kell gondoskodnia.

c) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás megrendelésével kötelezettséget vállal a közszolgáltatás díjának megfizetésére, kiegyenlítésére.

d) Az ingatlantulajdonos a szennyvíz elhelyezésére (közcsatorna vagy annak kapacitása hiányában) a zárt tárolóba történő gyűjtés és fogadótelepre történő szállíttatás mellett egyedi közműpótló berendezést is alkalmazhat. Ebben az esetben köteles betartani a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló Korm.rendeletben, a vizek hasznosítását, védelmét, kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm.rendelet 13. alcímében foglaltakat.


(3) Tilos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz magán- vagy közterületen történő engedély nélküli elhelyezése.


6. A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei


6. § a) A szerződő felek megnevezését és azonosító adataikat,

b) a szerződés tárgyát,

c) a közszolgáltatási szerződés időtartamát,

d) a teljesítés helyét,

e) a feladat ellátására vonatkozó szabályokat;

f) a felek jogait és kötelezettségeit,

g) a közszolgáltatási díj megállapításának módját,

h) a szerződés módosításának, felmondásának módját.


7. Díjfizetési kötelezettség, alkalmazható díjtételek mértéke, a díjfizetés rendje, kedvezmények

                                                             

7. § (1)  A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa vagy használója az önkormányzat által megállapított díjat a teljesítést követően, a helyszínen köteles kiegyenlíteni számla ellenében. A díj magában foglalja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítási és elhelyezési költségét.

 (3) A közszolgáltatási díj meghatározása – a díj számítására vonatkozó jogszabályi előírások alapján – általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételekkel történik.

(4) A közszolgáltatási díj a begyűjtött és elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz után köbméterenként számítandó. A közszolgáltató által elszállításra átvett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségét a szippantó gépjárműbe beépített, a szolgáltatást igénybevevő által ellenőrizhető szintmérő alapján kell meghatároznia.

(5) A közszolgáltató köteles az önkormányzatnak adatokat szolgáltatni minden év november 1-ig a várhatóan elszállításra kerülő nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről, költségéről a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében, valamint köteles a támogatás elszámolásához szükséges dokumentumokat átadni.

(6) A közszolgáltatási díj érvényben lévő mértékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.


8.  Üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok


8. § (1) E rendelet alkalmazásában üdülőingatlannak minősül az az ingatlan, ahová sem állandó lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek, de az év májustól szeptemberig tartó időszakában, pihenés céljából használatba veszik és ezen időszak alatt vízfogyasztás történik, és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz képződik.


(2) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettség alól beépítetlen ingatlana vonatkozásában.


(3) Nem használt ingatlannak minősül az a beépített ingatlan, mely folyamatosan, legalább 120 napja lakatlan és vízfogyasztás nincs, így szennyvíz sem képződik. Azt, hogy az ingatlan folyamatosan, legalább 120 napja lakatlan írásban a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal igazolja, azt pedig, hogy visszamenőleg 120 napig nem volt vízfogyasztás és szennyvíz nem képződött a mindenkori víziközmű szolgáltató, jelenleg a Bakonykarszt Zrt. által kiállított igazolással szükséges bizonyítani.


(4) E Rendelet alkalmazásában időlegesen használt ingatlannak minősül az az ingatlan, ahol folyamatosan legalább 90 napot meghaladóan nem tartózkodik senki és azt írásban, két tanúval igazolja.


(5) Annak tényét, hogy az ingatlan üdülőingatlan vagy időlegesen használt ingatlan, a tulajdonos írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak a felmerüléstől számított 30 napon belül.


(6) Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az Önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást évente legalább 1 alkalommal kötelesek igénybe venni. Az üdülő- és időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai kötelesek ennek érdekében megkeresni Közszolgáltatót, amennyiben elmulasztják ezen kötelességüket, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/J. § -ában foglaltakat kell alkalmazni.


9. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


9. §  (1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni személyes adatait – a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) -, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, vagy az igénybevétel iránti kötelezettsége megszűnik.


(2) A közszolgáltató köteles a részére szolgáltatott személyes adatokat kizárólag a közszolgáltatás céljára felhasználni.


(3) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezésével kapcsolatosan köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből az ártalmatlanítási helyen ténylegesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött szennyvíz mennyisége, minősége és származási helye megállapítható.


10. Záró rendelkezések


10. § E rendelet 2015. február 16-án lép hatályba.


1. melléklet a 1 /2015.(II. 13.) önkormányzati rendelethez


A nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatási díja


                                                                      

Alapdíj: 2310 Ft/m3 + ÁFA


Ürítési díj: 366 Ft/m3+ ÁFA