Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról

Hatályos: 2021. 05. 27 13:11

Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésének, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 60. § (4) bekezdés, 132. § (4) bekezdés g) pontjaiban, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, a 162. § (5) bekezdésében, továbbá a lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. év LXXVIII. törvény 34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8 a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:[1]

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § [2]

2. A rendelet hatálya

2. § [3] E rendelet hatálya kiterjed

azokra a magyar állampolgárokra, bevándoroltakra és letelepedettekre, hontalanokra, a magyar hatóságok által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre, akik Mencshely Község Önkormányzata közigazgatási területén:

a) lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, tartózkodási hely esetén, ha életvitelszerűen ott laknak

II. FEJEZET Szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások

1. Általános eljárási rendelkezések

3. § (1)[4] A pénzbeli és természetbeni szociális ellátás iránti kérelmet a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (Továbbiakban: önkormányzati hivatal) kell benyújtani hivatali időben személyesen, postai vagy elektronikus úton, melyhez az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány is használható.

(2) A kérelmet a segélyre jogosult, illetve az terjesztheti elő, aki a segélyre való rászorultságról tudomást szerez. Utóbbi esetben a döntésre jogosult az eljárás hivatalból történő megindításáról intézkedhet.

4. § (1) A kérelmezőnek nyilatkoznia kell családja jövedelmi viszonyairól és igazolnia kell azokat.

(2) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat. Ezek különösen a következők:

(3) A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni:

 • a) munkabérből származó jövedelmet és táppénzt a munkáltató által kiállított igazolás,
 • b) vállalkozásból származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata,
 • c) nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű ellátásokat a kifizető által kiállított nyugdíjközlő lap és az utolsó havi nyugdíjszelvény,
 • d) családtámogatási ellátások esetében a kifizető szerv által kiállított igazolás,
 • e) gyermektartásdíjat a felvett vagy megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, és a tartásdíjat megállapító jogerős bírói ítélet, vagy a szülők között létrejött megállapodás és a kötelezett jövedelemigazolása, vagy nyilatkozata,
 • f) munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátást az erről szóló határozat,
 • g) bérbeadásból származó jövedelmet a bérleti szerződés,
 • h) ösztöndíjról a közép- vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat, vagy a kifizető igazolása,
 • i) amennyiben az ellátást kérő jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az állami foglalkoztatási szervvel kötött együttműködés,
 • j) az a)-i) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

(4) A rendkívüli támogatás esetében a jövedelemszámításra vonatkozó időszakra az Szt. 10. §

(2) - (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(5)[5] A szociális hatáskört gyakorló a döntését a benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján hozza meg. Szükség esetén környezettanulmányt kell beszerezni. A kérelmező – figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott jövedelemre és vagyonra – a kérelme benyújtásakor köteles saját maga, illetve családja és háztartása jövedelmi, vagyoni viszonyairól igazolást csatolni vagy amennyiben ez nem alkalmazható, akkor jövedelmi, vagyoni viszonyairól büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni. A nyilatkozatban foglaltak valódiságát az eljáró hatóság ellenőrizheti

(6) Amennyiben a kérelmező a döntéshez szükséges igazolásokat, iratokat felszólítás ellenére – a felszólításban meghatározott időpontig – nem bocsátja rendelkezésre, vagy a környezettanulmány elkészítését nem teszi lehetővé, az eljárást a döntésre jogosult megszünteti vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

(7) Mellőzni lehet a környezettanulmány felvételét, ha a kérelmezőnél a kérelem benyújtását megelőző 24 hónapon belül környezettanulmány készült és vélelmezhető, hogy körülményeiben nem állt elő változás.

5. § A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésére való kötelezés esetében engedélyezhető

 • a) elengedés, ha a kötelezett egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg,
 • b) csökkentés, ha a kötelezett egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg,
 • c) részletfizetés, ha a kötelezett egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg vagy családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg.

6. § (1) A pénzbeli ellátások folyósítása lakossági folyószámlára utalással vagy pénztári kifizetéssel történik.

(2) A megállapított települési támogatást a határozat jogerőre emelkedésétől számított 5 munkanapon belül kell kifizetni.

7. § (1)[6] A rendeletben szabályozott hatósági ügyekben az elektronikus ügyintézés engedélyezett.

2. Rendszeres pénzbeli és természetbeni települési támogatások formái

Lakásfenntartási támogatás

8. § (1) Települési lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, valamint a háztartás számlákkal igazolt havi rezsiköltsége meghaladja a háztartás összjövedelmének 30%-át.

(2) A lakásfenntartási támogatás összege havonta 2.500-, forint.

(3) A lakásfenntartási támogatás időtartama a jogosultság megállapításától számított 1 év.

(4) A lakásfenntartási támogatásra a jogosultság a kérelem benyújtását követő hónap első napjától áll fenn.

(5) A lakásfenntartási támogatás kifizetése utólag, minden hónap 5. napjáig történik.

(6) A kérelem elbírálásáról a polgármester dönt.

Helyi gyógyszertámogatás

9. § (1)[7] A polgármester kérelemre évente kettő alkalommal 5.000 Ft összegű gyógyszer támogatást nyújthat Mencshely Községben lakóhelyén élő, hetvenedik életévét betöltött kérelmező részére, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedülálló személy esetén a 450%-át, és a kérelmező az Szt. alapján érvényes közgyógyellátással nem rendelkezik.

(2) A helyi gyógyszertámogatás igény szerint postai úton vagy folyószámlára kerül utalásra.

3. Rendkívüli pénzbeli és természetbeni települési támogatások formái

Rendkívüli támogatás

10. § (1)[8] Az önkormányzat rendkívüli támogatást nyújt a Mencshely Községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került személynek, aki emiatt önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadásai miatt anyagi segítségre szorul.

(2) A létfenntartást veszélyeztető, vagy a rendkívüli élethelyzet különösen:

 • a) családot ért elemi kár,
 • b) ha a családban kizárólag nyugdíjjal, nyugdíjszerű ellátással, családi pótlékkal rendelkező személy él,
 • c) az előre nem tervezett, váratlan kiadás,
 • d) a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása,
 • e) a gyermek hátrányos helyzete miatt a család anyagi segítségre szorul,
 • f) a családban történt haláleset,
 • g) gyermek és fiatal felnőtt iskoláztatásával, a gyermek óvodai nevelésével, bölcsődei elhelyezésével kapcsolatos egyszeri kiadások, vagy a védőnői szolgálat, illetve egészségügyi intézmény által javasolt szolgáltatások, ellátások igénybevétele.

11. § (1) Rendkívüli támogatás állapítható meg annak a 10. § szerinti kérelmezőnek, ha a családjában

 • a) 2-4 személy él és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
 • b) 4-nél több személy és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át, feltéve, hogy nem minősül egyedül élőnek.

(2) Egyedül élő személy esetében a jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(3) A rendkívüli támogatás összege alkalmanként nem lehet kevesebb 1.000.-Ft-nál és nem lehet több 10.000.-Ft-nál.

(4)[9]

(5)[10] Az (1)-(2) bekezdésben foglaltaktól eltérően egyszeri, legfeljebb 50.000.- Ft összegű rendkívüli támogatást lehet megállapítani, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet állt elő.

(6)[11] Az (5) bekezdésben meghatározott létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek tekinthető különösen, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában igazoltan:

a. három hónapnál hosszabb időtartamban ápolásra, gondozásra szorul vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem kiesés következett be, vagy egyszeri kiadásra kényszerülnek,

b. elemi kár vagy baleset következett be, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből, szabálysértésből anyagi kár keletkezett,

c. legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátralék, lakbérhátralék tartozás halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni,

d. nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik.

(7) Nem állapítható meg a családban történt halálesetre tekintettel a rendkívüli támogatás, amennyiben

a) a kérelmet a temetést követő 90 napon túl nyújtották be,

b) a kérelmező a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. tv. 16. §-a alapján temetési hozzájárulásban részesült.

12. § A rendkívüli támogatás a kérelem benyújtását követő 15 napon belül kerül elbírálásra, ezt követően postai úton, illetve külön kérelemre a pénzben megállapított segély összege folyószámlára kerül utalásra.

III. FEJEZET Az önkormányzat által nyújtható, szociális célt szolgáló támogatások

Iskolakezdési támogatás

13. § (1) Az Önkormányzat iskolakezdési támogatást nyújt a törvényes képviselő kérelme alapján:

 • a) a gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy
 • b) a három- vagy többgyermekes, vagy
 • c)[12] a három hónapnál hosszabb időtartamban ápolásra, gondozásra szoruló gyermeket nevelő családok nappali tagozatos (általános, közép- és szakiskolás) Mencshely Községben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Mencshely Községben tartózkodó tanulói részére, amennyiben az őt eltartó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900 %-át, egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 950%-át.

(2) A kérelem benyújtási határideje a tárgyév szeptember 30. napja. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gyermek életvitelszerűen Mencshely Községben lakik, továbbá a tanulói jogviszony igazolását.

(4) A pénzben megállapított támogatás a megadott folyószámlára történő utalással, valamint – annak hiányában – postai úton kerül kifizetésre. A támogatás összege tanulónként egységesen 10.000,- forint.

Születési támogatás

14. § (1)[13] Kérelemre a polgármester a gyermek születésére tekintettel egyszeri támogatást nyújtandó a Mencshely Községben lakóhelyén életvitelszerűen tartózkodó, a gyermeket saját háztartásában nevelő törvényes képviselő részére, amennyiben az őt eltartó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900 %-át, egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 950%-át. Az életvitelszerű tartózkodás tényét a Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője igazolja.

(2) A támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti a gyermek születését követő hat hónapon belül.

(3) A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, valamint a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli.

(4) A támogatás mértéke gyermekenként egységesen 20.000,- forint.

( (6) A (1) bekezdés szerinti támogatásra egy gyermekre tekintettel csak egy személy jogosult.

Köztemetés

15. § (1)[14]

(2) Az eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesíthető.

(3) Különös méltánylást érdemlő körülmények akkor állnak fenn, ha az eltemettetésre köteles személy megfelelően igazolja, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén 250 %-át nem haladja meg.

4) A család, a közeli hozzátartozó és az egyedül élő fogalmára az Szt. 4. § (1) c)-e) pontjai irányadóak.

Temetési segély

16. § (1)[15] Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt települési támogatás - a kérelmező jövedelmének nagyságától függetlenül - a Mencshely Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező személy jogosult, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át, egyedül élő esetén 600 %-át nem haladja meg

(2) A segély összege 20.000,- forint.

(3) A kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

(4) A kérelem elbírálásáról a polgármester dönt.

IV. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

17. §

Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások közül a

a) szociális étkeztetés

b) házi segítségnyújtást

c) családsegítést

d) gyermekjóléti szolgáltatást

e) falugondnoki szolgálatot

f) bölcsődei ellátást biztosítja.

18. § (1) A szociális étkeztetést a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény (8200 Veszprém Török Ignác u. 10.) útján biztosítja.

(2) Az Szt. 92. § (2) bekezdése szerinti szabályokra a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodása szerinti önkormányzatnak a kistérség területén személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelete az irányadó.

19. § (1)[16] A házi segítségnyújtást a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény (8200 Veszprém Török Ignác u. 10.) szolgáltatóval kötött ellátási szerződés alapján biztosítja az önkormányzat.

(2) Az ellátás biztosítását az igénybe vevő Szolgáltatóval kötött megállapodása alapozza meg.

20. § (1) A 18. § az (1) bekezdés c-d) pontja szerinti ellátást a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ és Családok Átmeneti Otthona (8200 Veszprém Mikszáth K. u. 13.) útján biztosítja.

(2) Az ellátás biztosítását a gyermekjóléti szolgálat családgondozójának intézkedése alapozza meg.

21. § (1) A falugondnoki szolgálat biztosításával az önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi-, mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában.

(2) A falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül alapfeladatnak minősül:

 • a) a közreműködés
  • aa) az étkeztetésben,
  • ab) a házi segítségnyújtásban,
  • ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;
 • b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így
  • ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,
  • bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
  • bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;
 • c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása,
  • ca) az óvodába, iskolába szállítás,
  • cb) az egyéb gyermekszállítás.

(3) A falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott közvetlen, személyes szolgáltatások közül kiegészítő feladatnak minősülnek a lakossági szolgáltatások, így:

 • a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,
 • b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
 • c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(4) A szolgáltatás során az önkormányzat rendeletében a falugondnoki szolgáltatás számára meghatározott, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül:

 • a) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
 • b) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása

(5)[17]

(6)[18]

(7)[19]

22. § (1)[20] Az önkormányzat közigazgatási területéről a bölcsődei ellátásra jogosult gyermekek felvételét Nagyvázsony Község Önkormányzatával kötött megállapodás alapján a Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde (8291 Nagyvázsony Petőfi u. 13-15.) biztosítja.

(2) A bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló írásbeli kérelmet az intézmény vezetőjénél lehet előterjeszteni.

(3)[21]

(4) Megszűnik a bölcsődei ellátás,

 • a) a bölcsődei nevelési év végén, ha a gyermek 3. évét betöltötte,
 • b) ha a szülő vagy más törvényes képviselő az ellátás megszüntetését kéri.

(5) Meg kell szüntetni a bölcsődei ellátást a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint, ha a gyermek egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartás-zavara veszélyezteti a többi gyermek egészségét,

(6) Meg lehet szüntetni a bölcsődei ellátás:

 • a) ha a térítési díj fizetésére kötelezett, a díjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenében sem tesz eleget, s ez által legalább 6 hónapos díjfizetési hátraléka keletkezett,
 • b) ha a gyermek az ellátást folyamatosan legalább 4 hétig - alapos indok nélkül - nem veszi igénybe.

(7) Nem szűnik meg, illetve nem lehet megszüntetni a bölcsődei ellátást, ha az igénybevételre védelembe vételi eljárás során kötelezték a szülőt vagy más törvényes képviselőt, kivéve a (6) bekezdésben foglalt esetet.

(8) A bölcsődei ellátás igénybevételét az intézmény vezetőjének intézkedése alapozza meg.

(9)[22]

V. FEJEZET Átmeneti rendelkezések

23. § (1)[23] Az Szt. 2015. március 1. napján hatályba lépő rendelkezései alapján megszűntetésre kerülő aktív korúak részére megállapított rendszeres szociális segély esetében, amennyiben a kérelmező a megszűntetést követő 30 napon belül az e rendelet szerinti jövedelempótló rendszeres támogatásra való jogosultság iránti kérelmet nyújt be a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz, abban az esetben a jövedelempótló rendszeres támogatás kezdő napja 2015. március 1.

VI. FEJEZET Záró rendelkezések

24. § (1) E rendelet 2015. március 1. napjától lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról szóló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelete.


[1] A bevezető a Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[2] Az 1. § a Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[3] A 2. § a Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
[4] A 3. § (1) bekezdése a Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
[5] A 4. § (5) bekezdése a Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
[6] A 7. § (1) bekezdése a Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
[7] A 9. § (1) bekezdése a Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
[8] A 10. § (1) bekezdése a Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
[9] A 11. § (4) bekezdését a Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 17. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
[10] A 11. § (5) bekezdése a Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.
[11] A 11. § (6) bekezdése a Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.
[12] A 13. § (1) bekezdés c) pontja a Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.
[13] A 14. § (1) bekezdése a Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg.
[14] A 15. § (1) bekezdését a Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 17. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
[15] A 16. § (1) bekezdése a Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 13. §-ával megállapított szöveg.
[16] A 19. § (1) bekezdése a Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 14. §-ával megállapított szöveg.
[17] A 21. § (5) bekezdését a Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 17. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
[18] A 21. § (6) bekezdését a Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 17. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
[19] A 21. § (7) bekezdését a Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 17. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
[20] A 22. § (1) bekezdése a Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 15. §-ával megállapított szöveg.
[21] A 22. § (3) bekezdését a Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 17. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
[22] A 22. § (9) bekezdését a Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 17. § e) pontja hatályon kívül helyezte.
[23] A 23. § (1) bekezdése a Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 16. §-ával megállapított szöveg.