Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(VII.6.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2016. 07. 07

Mencshely község Önkormányzatának Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya kiterjed Mencshely község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.Az alapellátás körzetei

2.§


(1) Mencshely község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot.

(2)   A körzet székhelye: Egészségház 8291 Nagyvázsony, Malomkő u. 5.


3.§


(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási szerződés keretében látja el.

(2)   Az ügyeleti ellátás székhelye: 8200 Veszprém, Kórház u. 1.


4.§


(1) Mencshely község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.

(2)   A körzet székelye: 8291 Nagyvázsony, Malomkő u. 5. Egészségház


5.§


(1) Mencshely község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot.

(2)   Mencshely község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet vonatkozásában egy fogorvosi körzetet alkot.

(3)   A fogorvosi körzet székhelye: 8291 Nagyvázsony, Malomkő u. 5. Egészségház

(4)  A rendelési időn túli fogorvosi ügyelet székhelye: Csolnoky Ferenc Kórház Szájsebészet 8200 Veszprém, Kórház utca 1.

(5) A fogorvosi sürgősségi ellátás (hétvégén és ünnepnapokon) ügyelet székhelye: 8200 Veszprém, Halle utca 5/D.


6.§


Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 8291 Nagyvázsony, Malomkő u. 5. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.


Záró rendelkezések

7.§


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.    Rauch Csaba                                                          Dr. Weller – Jakus Tamás

    polgármester                                                                          jegyzőJelen rendelet Mencshely községben 2016.július 6. napján kihirdetésre került!


Dr. Weller – Jakus Tamás

               jegyzőA 9/2016.(VII.06.) önkormányzati rendelet 1. melléklete


EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ( TERVEZET)


mely létrejött egyrészről Nagyvázsony község Önkormányzata (székhelye: 8291 Nagyvázsony, Kinizsi u. 96.; a továbbiakban:, Gesztor) képviselője: Fábry Szabolcs János polgármester,


másrészről Mencshely Község Önkormányzata (székhelye: 8271 Mencshely, Fő u. 21., a továbbiakban: Önkormányzat) képviselője: Rauch Csaba polgármester (a továbbiakban együtt Felek) között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:


Az Együttműködési Megállapodást a Felek az egészségügyről szóló 2015. évi CXXII. törvény 6. § (1) bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendelet rendelkezései alapján kötötték meg.


1) A nagyvázsonyi fogorvosi, háziorvosi, védőnői és iskola-egészségügyi körzet működési (ellátási) területe Nagyvázsony község Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról  szóló önkormányzati rendeletben meghatározott területekre terjed ki, mely magában foglalja Mencshely község teljes területét is. Mencshely Község Képviselő - testülete vállalja, hogy önálló rendeletben szabályozza az egészségügyi alapellátási körzetellátást.


2) Az 1. pontban meghatározott körzet székhelye: Nagyvázsony


3) A Megállapodás 2016. ……..…. napjától határozatlan időre jön létre, a megállapodás módosításához, felmondásához mind a két fél egyetértése szükséges.


4) A Felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyek rendezéséhez hatáskörtől függően a Veszprémi Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A Felek az Együttműködési Megállapodást elolvasás és értelmezést követően, szabad akaratukból jóváhagyólag írták alá.


Nagyvázsony, 2016.  …..


            Fábry Szabolcs János                                                 Rauch Csaba

                 polgármester                                                         polgármester


Ellenjegyezte:


                                                                                  Dr. Weller-Jakus Tamás

                                                                                              jegyző