Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2018. 05. 26- 2018. 10. 30

Mencshely község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §-ának (1) bekezdésében, továbbá Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdésének a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §


(1) A Képviselő - testület az önkormányzat illetékességi területén határozatlan időtartamra az alábbi helyi adókat és települési adót vezeti be:

 1. helyi iparűzési adó
 2. magánszemélyek kommunális adója
 3. építményadó
 4. telekadó
 5. idegenforgalmi adó
 6. [1]


(2) E Rendelet alkalmazásában:


1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

2. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.

3. elhanyagolt, rendezetlen, gondozatlan építmény: az a lakás vagy nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, melynek jó karbantartásáról, rendeltetésszerű használatáról, hasznosításáról az adóalany nem gondoskodik, így az épület vakolata és tetőszerkezete omladozó, hiányos, nyílászárói töröttek, piszkosak, utcafronti kerítése (ha van) hiányos, düledező.

4 félkész építmény: lakhatásra alkalmatlan, falakkal, tetővel rendelkező, víz és/vagy, elektromos áram hálózattal még nem rendelkező épület, amely építési engedéllyel épült, építési engedély érvényességi ideje lejárt és használatbavételi engedéllyel még nem rendelkezik, ide értve azt az esetet, ha építési engedély nélkül épült az épület.II. Fejezet

Az egyes adókra vonatkozó külön rendelkezések

 Helyi iparűzési adó

2.§


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1 %-a.


(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000.-Ft.


(3) Mentes az adó alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C.§ (4) bekezdésében foglalt feltételeket kielégítő háziorvos, védőnő vállalkozó.


(4) Az 1.§ (3) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.


(5) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.


(6) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen rendelet 1. mellékletét képezi.


(7) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.


(8) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.


(9) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.


(10) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. mellékletét képezi.


(11) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.


           

Magánszemély kommunális adója

3.§


(1)  Mentes a magánszemély kommunális adója alól

 1. az egyéb nem lakás céljára szolgáló épület.
 2. a nem Mencshelyi bejelentett lakóhellyel rendelkező magánszemély tulajdonában lévő lakás, kivéve, ha az adófizetésre kötelezett lakcíme azért szűnt meg, mert egészségi állapota, fogyatékossága miatt egészségügyi, szociális intézménybe kellett költöznie,
 3. a telekadó hatálya alá tartozó adótárgy,
 4. az építményadó hatálya alá tartozó adótárgy,
 5. [2]


(2) Az adó mértéke adótárgyanként illetve lakásbérleti jogonként évi 8.000.-Ft.


Építményadó

4. §


Az építményadó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.


5. §


Az adó mértéke 425.- Ft/m2.


6. §


A Htv. 13.§-ában foglalt mentességeken kívül mentes az építményadó alól


 1. az a lakás, amely tulajdonosa, bérlője a magánszemély kommunális adóját fizeti,
 2. a lakáshoz, üdülőhöz tartozó gépjármű tároló és melléképület,  kivéve amelynek helyiségeiben vállalkozási tevékenységet folytatnak vagy vállalkozási tevékenységhez használják,
 3. az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi intézmények ellátására szolgáló helyiség, a gyógyszertár és mentőszolgálat,
 4. a 20 négyzetmétert meg nem haladó, magánszemély tulajdonában lévő külterületi épület,
 5. [3]


 Telekadó

7. §


  Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe.


8. §


 Az adó mértéke: 100.- Ft/m2.


9. §


(1) A Htv. 19.§-ában foglalt mentességeken kívül mentesül a telekadó alól a vállalkozó üzleti célt szolgáló telke kivételével

 1. a beépített ingatlan,  az építményhez tartozó földrészlet nagyságától függetlenül, amennyiben ugyanazon a helyrajzi számon van nyilvántartva.
 2. az építési tilalom alatt álló telek egésze
 3. a Helyi Építési Szabályzatban beépítésre nem szánt belterületi ingatlan
 4. a Helyi Építési Szabályzatban beépítésre szánt területként nyilvántartott övezetben lévő olyan telek, amely a legkisebb beépíthető teleknagyságot nem éri el,
 5. az a telek,  amely olyan  közterülethez kapcsolódik, ahol a víz, csatorna és villamos közmű gerincvezeték  nem került kiépítésre,
 6. [4](2) Mentes az adó megfizetése alól a belterületi lakótelekkel rendelkező magánszemély tulajdonos vagy ilyen lakótelekre vonatkozó vagyoni értékű joggal rendelkező magánszemély, ha a telket lakóépülettel beépíti a jogerős építési engedély kiadásának évétől a jogerős használatba vételi engedély megszerzéséig, de legfeljebb 5 évig. A mentesség feltételeinek nem teljesítése esetén az adót visszamenőlegesen meg kell fizetni.


Idegenforgalmi adó

10. §


Az adó alapja a  megkezdett vendégéjszakák  száma.


11. §


Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300.- Ft.


12. §


Mentes az adókötelezettség alól  az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos hozzátartozója.


Településkép védelmi adó

13.§[5]
Záró rendelkezések

14.§


 1. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadóak.
 2. Jelen rendelet hatályba lépésével a helyi adókról szóló 11/2014. (X.10.) önkormányzati rendelet hatályát veszíti.

(3)    E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.
                       Rauch Csaba                                      Dr. Weller – Jakus Tamás

                            polgármester                                                            jegyző


Jelen rendelet Mencshely községben 2017. november 21. napján kihirdetésre került.Dr. Weller – Jakus Tamás       

                jegyző1. melléklet a 12/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelethezNYILATKOZAT


az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén1. Kedvezményezett adatai

Név:


Adószám:


Elérhetőség:


Aláírásra jogosult képviselő:


E-mail cím:


(jelölje X-szel )

c Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során 

c Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során 

Egyesülés, szétválás ideje:


_________   ___________   _________

   (év)             (hónap)           (nap)
Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek.


Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).


Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához szükséges adatokat is tartalmazzák.[6]


2. Csekély összegű támogatások[7]

Sor-szám

Támogatás jogalapja (bizottsági rendelet száma)

Támogatást nyújtó szervezet

Támogatás kedvezménye-zettje és célja


A támogatást ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereske-delmi árufuva-rozáshoz vette igénybe?

Kérelem benyúj-tásának dátuma[8]

Odaítélés dátuma

Támogatás összege

Támogatás bruttó támogatástartalma[9]

Forint

Euró

Forint

Euró

3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról

Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.

Vállalkozás neve

Adószáma
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.[10]


Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).
4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra

Sor-szám

Támogatás jogalapja (uniós állami támogatási szabály)

Támogatást nyújtó szervezet

Támogatási kategória

(pl. regionális beruházási támogatás)

Kérelem benyújtásának dátuma[11]

Odaítélés dátuma

Azonos elszámolható költségek teljes összege jelentértéken

Azonos kockázatfinanszíro-zási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatás bruttó támogatástartalma / azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatás bruttó támogatástartalma[12]

Maximális támogatási intezitás (%) vagy maximális támogatási összeg

Forint

Euró

Forint

Euró[13]

Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott adatok helyesek.


Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja.


Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése[14] közötti időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot.


Kelt:                                                                               ……………………………..        

                                                                              Kedvezményezett

        (aláírás, pecsét)
Útmutató


Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet[15] szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget[16], figyelemmel az egyesülésre valamint a szétválásra vonatkozó szabályokra[17] is.

 • Mi a bruttó támogatástartalom?
  • A több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni az odaítélés idején érvényes referencia ráta alkalmazásával.
 • Milyen esetekben tekintendő a támogatást igénylő egy másik vállalkozással egy és ugyanazon vállalkozásnak?
  • Egyik a másikban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével rendelkezik, vagy
  • Egyik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét jogosult kinevezni vagy elmozdítani, vagy
  • Egyik a másik felett szerződés, vagy alapító okiratban vagy társasági szerződés alapján meghatározó befolyást gyakorolhat, vagy
  • Egyik a másik részvényese vagy tagja, a többi részvényessel vagy taggal kötött megállapodás alapján egyedül birtokolja a szavazati jogok többségét
  • Amennyiben a támogatást igénylő a fenti kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkezik, úgy azok vonatkozásában is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.
 • Milyen esetben kell alkalmazni a támogatást igénylőre az egyesülés, illetve a szétválás szabályait?
  • Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során került sor.
  •  Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód támogatást igénylő csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.
  • Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.
  • Annak meghatározásához, hogy az újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó felső határt, figyelembe kell venni az azon vállalkozások részére nyújtott csekély összegű támogatásokat is, amelyek a kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülnek.

Halmozódás:

 • Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással [pl. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.) alapján nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatással]  az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.


 • Például:

Ha egy kizárólag mezőgazdasági és közúti árufuvarozási tevékenységet végző vállalkozás mezőgazdasági de minimis támogatásnak minősülő 15.000 euró támogatásban részesül, részére a közúti árufuvarozási tevékenységéhez az alacsonyabb 100.000 eurós értékhatárra figyelemmel, 85.000 euró támogatás nyújtható. Amennyiben ez a vállalkozás egyéb tevékenységet (pl. könyvvizsgálat) is végez, úgy rá, már az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 200.000 eurós értékhatára vonatkozik, így részére 185.000 euró de minimis támogatás nyújtható.


 • Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114, 2012.4.26., 8-13. o.) (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) megfelelően nyújtott közszolgáltatási csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott 500.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.


 • Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban működő valamely vállalkozás az 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb tevékenységi körökben is folytat tevékenységet, a halászati és akvakultúra-ágazatba tartozó tevékenységek tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletnek (HL L 190., 2014.06.28., 45.o.) megfelelően nyújtott halászati csekély összegű támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó[18].

A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
2. melléklet a 12/2017.(XI.21.) önkormányzati rendelethez

Igazolás csekély összegű támogatásról


Alulírott … a … mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a … mint kedvezményezett …. bizottsági rendelet (HL …, dátum, oldal) (a továbbiakban: … bizottsági rendelet) alapján a következő csekély összegű támogatásban részesül:

Projekt megnevezése:

Támogatást nyújtó döntésének száma:

Támogatás odaítélésének időpontja:

A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:


A jelen támogatással érintett célra a(z) … bizottsági rendelet alapján …. eurónak megfelelő forintösszeg nyújtható.

Jelen igazolást a(z) … bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki.


Kelt, …


…………………………………………………………..                           

Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)    [1]

Hatályon kívül helyezte a 3/2018 (V.25.) önkormányzati rendelet 1 § f.) bekezdése. Hatálytalan: 2018. V.26.-tól

[2]

Hatályon kívül helyezte a 3/2018 (V.25.) önkormányzati rendelet 2 § e.) bekezdése Hatálytalan: 2018. V. 26.-tól

[3]

Hatályon kívül helyezte a 3/2018 (V.25.) önkormányzati rendelet 3 § e.)bekezdése. Hatálytalan: 2018. V.26.-tól

[4]

Hatályon kívül helyezte a 3/2018 (V.25.) önkormányzati rendelet 4 § e.) bekezdése. Hatálytalan: 2018. V.26.- tól

[5]

Hatályon kívül helyezte a 3/2018 (V.25.) önkormányzati rendelet 5 §-a. Hatálytalan: 2018. V.26.-tól

[6]

Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.


Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.

[7]

Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.

[8]

Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.

[9]

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján.

[10]

Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.

[11]

Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.

[12]

A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján.

[13]

A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani:

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.

[14]

A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a csekély összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél például ez az időpont általában a szerződés kelte.

[15]

1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés

[16]

Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.

[17]

1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdés

[18]

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35.§ alapján.