Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017.(III.31.) önkormányzati rendelete

Mencshely község településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzatról

Hatályos: 2017. 04. 01

A Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések
1. §


(1) Mencshely község településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának és településrendezési eszközeinek, települési arculati kézikönyvének és településképi rendeletének készítésének vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.

(2) E rendelet alkalmazásában partnerek:

a) a település lakossága,

b) a településen működő egyházak, valamint a Mencshely Község Önkormányzatnál (a továbbiakban: Önkormányzat) a véleményezési eljárásokba bejelentkezett érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek.


(3) Az érdekképviseleti, a civil és gazdálkodó szervezet az adott véleményezési eljárásba, az Önkormányzat polgármesteréhez az önkormányzat honlapján az eljárás indításáról szóló tájékoztató közzétételétől számított 8 napon belül benyújtott írásbeli kérelemmel jelentkezhet be. A kérelemben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.


 2. A településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégiája és településrendezési eszközök, települési arculati kézikönyv és településképi rendelet véleményezéshez szükséges partneri egyeztetés szabályai

2. §


(1) A polgármester a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet tekintetében a társadalmi bevonás keretében a (3) bekezdés szerint tájékoztatja a partnereket (előzetes tájékoztató), de legalább:


a) a közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,

b) a helyi lapban

c) az önkormányzati honlapon

d) lakossági fórumon.

(2)  A polgármester az elkészült koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet tekintetében – a széleskörű nyilvánosság biztosításával – partnerségi véleményezésre bocsájtja a (3) bekezdés szerinti helyen és módon (munkaközi tájékoztató), de legalább:


a) a közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,

b) a helyi lapban

c) az önkormányzati honlapon

d)lakossági fórumon.

 (3) A polgármester z elkészült koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet az (1) és (2) bekezdésben foglalt tájékoztatási forma a következő:

a) az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási követelményeket, a kézikönyv, a településképi rendelet készítésénél, módosításánál, a koncepció, a stratégia készítésénél valamint a településrendezési eszközök teljes eljárásában történő készítésénél, módosításánál teljes körűen,

b) a (2) bekezdésben foglalt követelményeket

ba) a koncepció és stratégia készítésénél teljes körűen, módosításánál a (2) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti módon,

bb) a településrendezési eszközök teljes eljárásban vagy egyszerűsített eljárásban történő készítésénél, módosításánál a véleményezési szakaszban teljes körűen,

bc) településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásában történő készítésénél, módosításánál a végső véleményezési szakasz kezdeményezése előtt a partnerekkel történő véleményeztetés során teljes körűen, a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén a (2) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti módon

bd) a településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő módosításánál záró vélemény megkérése előtt (2) bekezdés a)  vagy c) pontja szerinti módon,

be) kézikönyv, településképi rendelet készítésénél, módosításánál teljes körűen kell teljesíteni.

(4) A polgármester az elkészült koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítéséről vagy módosításáról a partnerek az előzetes tájékoztatóval és az elkészült tervezettel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket az alábbi módon tehetik meg:

a) a (3) bekezdés szerint van lakossági fórum, azt megelőzően legalább 8 nappal korábban az elkészült tervezetet a (3) bekezdés szerint a hirdető felületen, helyi lapban, honlapon meg kell jeleníteni,

b) az észrevételeket, javaslatokat

ba) a lakossági fórumon szóban illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül,

bba) ha a (3) bekezdés szerint nincs lakossági fórum, a (2) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti közzétételtől számított 8 napon belül lehet papír alapon vagy elektronikusan megtenni.


3. §


(1) A beérkező javaslatokat, véleményeket a közös hivatal megküldi a koncepció a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A tervező az elfogadásra nem javasolt véleményeket, szakmai indokolásával együtt, megküldi az közös önkormányzati hivatalnak.

(2) Az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását a polgármester az Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén ismerteti. Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indokolását a főépítész összesíti és a koncepció a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítésének ügyiratához csatolja.


(3) Az elfogadott koncepció a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet Önkormányzat honlapján történő közzétételéről a közös önkormányzati hivatal gondoskodik.


3. Záró rendelkezések

4. §

 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


         Rauch Csaba sk                                                             dr. Weller-Jakus Tamás sk.

         polgármester                                                                    jegyző


A rendelet Mencshely községben 2017. március 31. napján kihirdetésre került!


                                                                                                dr. Weller-Jakus Tamás

                                                                                                              jegyző  1. melléklet a 3/2017. (III.31.) önkormányzati rendelethez


A partnerek tájékoztatásának módjáról, a véleményezés szakaszairól és eszközeiről szóló összefoglaló adatok


  1. TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV, TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET
A


B

C

1.


Véleményezés szakaszai

Társadalom bevonásaElőzetes tájékoztatás

Társadalmi

          véleményezési

     Munkaközi tájékoztatás

2.


Készítési mód


Új készítés


Módosítás


Új készítés


Módosítás

3.


Hirdetőfelületen történő megjelenítés


Igen


Igen


Igen


Igen

4.


Honlapon történő megjelenítés


Igen


Igen


Igen


Igen

5.


Helyi lapban történő megjelenítés


Igen


Igen


Igen


Igen

6.


Lakossági Fórumon történő megjelenítés


Igen


Igen


Igen


Igen  1. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI   KONCEPCIÓ, INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

A


B

C


1.

Véleményezés szakaszai

Társadalmi bevonási

_____________________

Előzetes tájékoztatás

Társadalmi

véleményezési

 Munkaközi     tájékoztatás


2.


Készítési mód


Új készítés


Módosítás


Új készítés


Módosítás


3.

Hirdetőfelületen

történő megjelenítésIgenNemIgenIgen

4.


Honlapon történő megjelenítés


Igen


Nem


Igen


Igen

5.


Helyi lapban történő megjelenítés


Igen


Nem


Igen


Nem

6.

Lakossági Fórumon történő

megjelenítés


Igen


Nem


Igen


Nem

  1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ - TELJES ELJÁRÁS
A


B

C

1.

Véleményezés szakaszai

Társadalmi bevonási

________________

Előzetes tájékoztatás

Társadalmi véleményezési

______________________________________

 Munkaközi tájékoztatás

2.


Készítési mód


Új

készítés


Módosítás


Új készítés


Módosítás

3.


Hirdetőfelületen történő meg_jelenítés


Igen


Nem


Igen


Igen

4.


Honlapon történő megjelenítés


Igen


Nem


Igen


Igen

5.


Helyi lapban történő megjelenítés


Igen


Nem


Igen


Nem

6.


Lakossági Fórumon történő megjelenítés


Igen


Nem


Igen


Nem4. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA -EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS
A


B

C

1.


Véleményezés szakaszai


Társadalmi bevonási

-------------------

Előzetes tájékoztatás

Társadalmi

 véleményezési

-----------------------------------------------

Munkaközi tájékoztatás

2.


Készítési mód


Új készítés


Módosítás


Új készítés


Módosítás

3.


Hirdetőfelületen történő megjelenítés

Fogalmilag kizárt

Fogalmilag kizárt


Fogalmilag kizárt


Igen

4.


Honlapon történő megjelenítés

Fogalmilag kizárt

Fogalmilag kizárt


Fogalmilag kizárt


Igen

5.


Helyi lapban történő megjelenítés

Fogalmilag kizárt

Fogalmilag kizárt


Fogalmilag kizárt


Nem

6.


Lakossági Fórumon történő megjelenítés

Fogalmilag kizárt

Fogalmilag kizárt


Fogalmilag kizárt


Nem  1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA - ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI ELJÁRÁS
A


B

C

1.

Véleményezés szakaszai

Társadalmi bevonási

----------------------------------

Előzetes tájékoztatás

Társadalmi véleményezési

____________________________

 Munkaközi tájékoztatás

2.


Készítési mód


Új készítés


Módosítás


Új készítés


Módosítás

3.


Hirdetőfelületen történő megjelenítés


Fogalmilag

kizárt


Fogalmilag

kizárt


Fogalmilag kizárt


Igen

4.


Honlapon történő megjelenítés


Fogalmilag

kizárt


Fogalmilag

kizárt


Fogalmilag kizárt


Igen

5.


Helyi lapban történő megjelenítés


Fogalmilag

kizárt


Fogalmilag

kizárt


Fogalmilag kizárt


Nem

6.


Lakossági Fórumon történő megjelenítés


Fogalmilag kizárt


Fogalmilag kizárt


Fogalmilag kizárt


Nem  1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA - TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS
A


B

C

1.

Véleményezés szakaszai

Társadalmi bevonási


------------------------


Előzetes tájékoztatás


Társadalmi véleményezési

-----------------------------

Munkaközi tájékoztatás

2.


Készítési mód


Új készítés


Módosítás


Új készítés


Módosítás

3.


Hirdetőfelületen történő me2.ielenítés

Fogalmilag kizárt

Fogalmilag kizárt


Fogalmilag kizárt


Igen

4.


Honlapon történő megjelenítés

Fogalmilag kizárt

Fogalmilag kizárt


Fogalmilag kizárt


Igen

5.


Helyi lapban történő megjelenítés

Fogalmilag kizárt

Fogalmilag kizárt


Fogalmilag kizárt


Igen*

6.


Lakossági Fórumon történő megjelenítés

Fogalmilag kizárt

Fogalmilag kizárt


Fogalmilag kizárt


Igen*


*: Kivéve a Kormány által rendeletben  kihirdetett  vészhelyzet  esetén,  ekkor csak a hirdető

felületen  és a honlapon való megjelenítés  a  kötelező.