Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020.(XII.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatairól

Hatályos: 2020. 12. 05- 2022. 01. 28

Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020.(XII.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatairól

2020.12.05.

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Mencshely Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre, figyelemmel a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazásra, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörben, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § (1) E rendelet célja, hogy meghatározza Mencshely Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) közművelődési feladatait, a feladatellátás módját, szervezeti formáját, finanszírozását - a hagyományok, a lehetőségek és a sajátosságok alapján - a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló (a továbbiakban: Kult. tv.) törvény alapján.

(2) A rendelet további célja, hogy a kulturális alapellátás keretében, a közművelődés eszközeivel a közösségi művelődésben résztvevők életminőségét javítsa, a település kulturális, társadalmi és gazdasági lehetőségeit elősegítse.

(3) Az önkormányzat kiemelt törekvései e körben:

a) a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása,

b) a település hagyományainak ápolása, a helytörténeti mozgalom fejlesztése, népművészeti, hagyományőrző közösségek életre hívása, működtetése, a helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének növelése, a helyi értékek védelmének erősítése,

c) az élet minőségének, az ünnep örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti körök, műhelyek segítése, kiemelkedő tehetségű helyi alkotók támogatása, szórakozási és közösségi igényekhez lehetőség biztosítása,

d) a település kulturális, közösségi értékeinek közismertté tétele, találkozók, fesztiválok, bemutatók, kiállítások rendezése.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat területén folytatott közművelődési tevékenységekre, az azokban résztvevő természetes és jogi személyekre, szervezetekre, egyházakra, az önkormányzati közművelődési feladatok ellátásában részt vevő alkalmazottakra, a közművelődési szolgáltatást igénybe vevőkre és a közösségi színterek működtetőjére.

3. Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások

3. § (1) Az Önkormányzat a Kult. tv. 76. § (3) bekezdés alapján a helyi közművelődési tevékenység során az alábbi alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása.

(2) Az Önkormányzat a feladatellátáshoz szükséges létesítményi, személyi és tárgyi feltételeket a jogszabályban előírt mértéken felül a szükségleteknek megfelelően biztosíthatja.

(3) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások számára helyszínt biztosít a következők szerint:

a) A rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenység végzésének helyszíne a

aa) Kultúrotthon (8271 Mencshely, Fő u. 36.)

ab) Könyvtár (8271 Mencshely, Fő u. 21.)

ac) Falumúzeum - Múzeumudvar (8271 Mencshely, Kossuth u. 10/2 hrsz.)

b) A közösségi színtér alapszolgáltatásai a mencshelyi lakosság, és a településen székhellyel rendelkező civil szervezetek és önszerveződő közösségek számára térítésmentesen igénybe vehetők. A közösségi színtér egyéb szolgáltatási díjairól és azok felülvizsgálatáról a képviselő-testület külön határozatban rendelkezik.

c) A művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt a községi rendezvényeken, valamint a partnertelepülések programjain;

d) Fórumot szervez a művelődő közösségek, civil szerveztek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

4. A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

4. § (1) Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatait a 3. § a) pontjában felsorolt közösségi színterek együttes működtetésével látja el.

(2) Az Önkormányzat a Kultúrotthon közösségi színtérben biztosítja a közösségi színtér minimális tárgyi feltételeit. Amennyiben a közművelődési feladathoz tárgyi feltételek szükségesek másik közösségi térben, annak biztosításról, mozgatásáról a közösségszervező gondoskodik.

(3) A közösségi színtereket, tereket a magánszemélyek, közösségek, egyesületek, egyéb szervezetek egyházak a közösségszervezőnél történő előzetes igénylés alapján használhatják. Az igénylés és a használat módját, feltételeit a közösségi színterek használati szabályzatai és házirendjei tartalmazzák.

(4) Az önkormányzat által fenntartott közösségi színtér köteles minden év március 1-jéig beterjeszteni a képviselő-testület felé az előző évi tevékenységről szóló írásos beszámolóját, és a tárgyévi szolgáltatási tervét.

(5) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében további közösségi színtereket hozhat létre, más szervezetekkel közművelődési megállapodásokat köthet a Kult. tv. 79. §-ában meghatározottak szerint.

5. A közművelődési alapszolgáltatások ellátásában együttműködő partnerek

5. § Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásainak megvalósításában együttműködnek:

a) helyi nevelési-oktatási intézmények,

b) egyházak,

c) testvértelepülések,

d) egyéb helyi civil szervezetek,

e) magánszemélyek és gazdálkodó szervezetek,

f) egyéb, hasonló szakfeladatokat ellátó országos, regionális, térségi intézmények, civil szervezetek.

6. A közművelődési tevékenység finanszírozása

6. § (1) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos kötelező feladatok ellátásának pénzügyi fedezetét az éves költségvetésében meghatározott keretek között biztosítja. A közművelődési feladatok ellátásának forrása: a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, saját bevétel, pályázati úton elnyert támogatások.

(2) A közművelődési feladatok színvonalas ellátása érdekében az önkormányzat kihasználja a hazai és európai uniós pályázati lehetőségeket. A vállalt cél megvalósítása a közművelődési intézmény alaptevékenységének ellátását, annak biztonságát nem veszélyeztetheti.

(3) Az önkormányzat a központi költségvetési forrásból – a közművelődési alapszolgáltatások támogatására biztosítandó pályázatok elnyeréséhez adható önrészt mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg. A keretösszeg megállapításánál törekedni kell arra, hogy az előző évi előirányzatnál lehetőleg kevesebb összeg ne kerüljön megállapításra.

(4) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatásán keresztül is hozzájárul a település közművelődési és közösségfejlesztési feladatainak ellátásához.

7. Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 9/2008.(IX. 15.) önkormányzati rendelete.

(3) Az önkormányzat közművelődési rendeletét legalább ötévente felülvizsgálja.