Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a települési adóról

Hatályos: 2023. 02. 11

Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a települési adóról

2023.02.11.

Mencshely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 1/A. §-ában és a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Adókötelezettség

1. § Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete települési adót vezet be határozatlan időre a település közigazgatási területéhez tartozó, az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő, gyep, nádas, fásított terület, erdő művelési ágban nyilvántartott földterület (a továbbiakban: termőföld)

Az adó alanya

2. § (1) Az adó alanya - a hely adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1/A § (1) bekezdésében rögzített korlátozással - az a magánszemély aki a naptári év első napján a földterület tulajdonosa, vagy amennyiben a földterületet az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos)

(2) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.

(3) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Az adómentesség, és adókedvezmény

3. § (1) Mentes az adó alól:

a) a külterületen fekvő zártkerti termőföld, amennyiben tulajdonosa a mencshelyi magánszemélyek kommunális adójának alanya.

b) a Halom-hegy és Csemfa zártkerten kívüli külterületen fekvő termőföldek.

c) a nádas, fásított terület, halastó művelési ágban nyilvántartott földterület.

(2) Adókedvezmények: A 5. §-ban meghatározott adómértékből az adóalany 90% adókedvezményre jogosult, amennyiben a falugazdász, vagy a Balatonfüred-Szőlősi Hegyközség hegybírója által kiállított igazolással igazolja, hogy az adott naptári évben a termőföld mezőgazdasági művelés alatt állt.

Az adó alapja

4. § Az adó alapja a földterület m2-ben számított területe.

Az adó mértéke

5. § Az adó évi mértéke 15.- Ft/ m²

Az adóbevallása és megfizetése

6. § (1) Az adót az adóhatóság kivetéssel állapítja meg az ingatlan nyilvántartásban a tárgyév első napján nyilvántartott adatok alapján.

(2) Az adót az adózónak félévenként, két egyenlő részletben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetnie.

(3)1 Az adó bevezetésének évében az adóalany az év március 10. napjáig köteles az adó megállapításához szükséges valamennyi – az e rendelet 1. melléklete szerinti – adatot szolgáltatni az adott év január 1-jei állapotának megfelelően. az 5. § szerinti adókedvezmény feltételének teljesülését az adóalany minden naptári év január 31-ig benyújtott – az e rendelet 2. melléklete szerinti – kérelmére indult adóigazgatási eljárás keretében a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője megvizsgálja, és a naptári év vonatkozásában dönt az adómentességről, vagy annak elutasításáról. Az adóalany a mentességi feltétel elbírálását egy adott külterületen fekvő termőföld tekintetében, évente csak egy alkalommal kérheti a Jegyzőtől.

(4) Az adóalanynak az adóbevallást az adókötelezettséget érintő változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül kell benyújtani az adóhatósághoz.

(5) Az adóalanynak nem kell újabb bevallást tennie mindaddig, ameddig az adót (adókötelezettséget) érintő változás nem következett be.

(6) Az adóztatással kapcsolatos eljárás során a fogalmakat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. §-ának megfelelően kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

7. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésben a helyi adóról szóló – többször módosított – 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló – többször módosított – 2003. évi XCII. törvény hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

8. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1

A 6. § (3) bekezdése a Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.