Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019 (XI.22..) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2019. 11. 22- 2020. 04. 15

Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
I.


A támogatásra vonatkozó általános szabályok


  1. A rendelet célja, hatálya


1.§


(1) Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 55/2019.(VII.24.) önkormányzati határozata alapján szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő, vissza nem térítendő támogatásra (a továbbiakban: támogatás) nyújtott be igényt.  


(2) A rendelet célja, hogy a pályázati kiírásra benyújtott támogatási igény alapján elnyert szociális célú tűzifa támogatás igénybevételével kapcsolatban a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit meghatározza.


(3) E rendelet hatálya kiterjed Murakeresztúr község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. §-ában meghatározott személyekre.


  1. A támogatás feltételei


2.§


(1) Az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosíthat

  1. annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény

szerinti

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac) települési támogatásra jogosult, továbbá

ad) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.


b) Az Önkormányzat indokolt esetben, a család rendkívüli élethelyzet okán.


(2) Az 1) bekezdés a)-ad) pontban lévő jogosultak előnyben részesülnek a tűzifa osztás során.


(3) Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.


(4) A támogatás mértékén felül az Önkormányzat vállalja 1.000.- Ft/erdei m3 +ÁFA mértékű önrész, valamint a tűzifa szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – származó költségek megfizetését.


(5) Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.


  1. A támogatás igénylésének menete


3. §


  1. A támogatás megállapítása iránti eljárás e rendelet 1. melléklete szerint kérelemre indul.
  2. A kérelmeket 2020. január 31. napjáig lehet a hivatalban benyújtani.
  3. A kérelmeket a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester bírálja el, határozattal dönt a szociális célú tűzifára való jogosultságról.
  4. A tűzifa átvételét a jogosult e rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.  1. Záró rendelkezések


4.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2020. április 16. napján hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző, helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik.Murakeresztúr, 2019. november 21.  

             Polgár Róbert                                                                     Hervai Edit

              polgármester                                                                            jegyző
Záradék:

A rendelet 2019. november 22. napján kihirdetésre került.

Hervai Edit

                                                                                                              jegyző