Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019 (XI.22..) önkormányzati rendelete

a pénzben és természetben nyújtandó szociális ellátásokról szóló módosított 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 22- 2019. 11. 21

Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a 92.§ (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a pénzben és természetben nyújtandó szociális ellátásokról szóló módosított 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

Az R. 8.§ 33. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

”(33) Amennyiben az Önkormányzat adott évi pénzügyi helyzete lehetővé teszi, a polgármester kérelemre, jövedelmi helyzet vizsgálata nélkül karácsonyi támogatást adhat 

  1. Murakeresztúr településen bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen a településen élő, a tárgyévben 0-18 éves korú, iskolai tanulmányokat folytató gyermekek részére,


b) Murakeresztúr településen bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen a településen élő, a tárgyévben 70. életévüket betöltő személyek részére,

feltéve, hogy a kérelem (7. és 8.melléklet) a tárgyév december 5. napjáig benyújtásra kerül.


A támogatás készpénzben kerül megállapításra, melynek mértéke a tárgyévi költségvetési rendeletben rendelkezésre álló keretösszeg alapján kerül meghatározásra.


2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Kihirdetéséről a jegyző, helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik.


Murakeresztúr, 2019. november 21.                        Polgár Róbert                                                            Hervai Edit

                        polgármester                                                                jegyző


Záradék:

A rendelet 2019. november 22. napján kihirdetésre került.

            Hervai Edit

                  jegyző