Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019 (XII.24..) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2020. 01. 01- 2022. 07. 31

Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019 (XII.24..) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjak megállapításáról1

2020.01.01.

Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontjában és a 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Térítési díjat kell fizetni az óvodai ellátottak, az iskolai étkezők, a szociális étkezők, a nyugdíjas volt alkalmazottak és a vendég jelleggel étkezők által igénybevett étkezés után.

2. §

A térítési díjak mértéke

(1) óvodai ellátottak esetében: 480.-Ft
(2) iskolai étkezők esetében: 600.-Ft
(3) azok a nyugdíjas közalkalmazottak, köztisztviselők, munkatörvénykönyve alá tartozók akik az önkormányzatunktól
mentek nyugdíjba: 615-Ft
(4) vendég ebéd esetében: 800.-Ft
A térítési díj az általános forgalmi adót is tartalmazza.
A szociális étkezőkre vonatkozó szabályokat a pénzben és természetben nyújtandó szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 6.) önkormányzati rendelet 15. §-a tartalmazza.

3. § (1) Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt ( pl. igazolt hiányzás ) a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az intézmény vezetőjénél be kell jelenteni. Ha a Házi Rend kedvezőbben nem rendelkezik, a bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

(2) A térítési díj fizetés az intézmények SZMSZ-ében és Házi Rendjében van szabályozva.

4. §

Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 11/2018. (XII. 21.) önkormányzati étkezési térítési díjak megállapításáról szóló helyi rendelet.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző, helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik.
1

Az önkormányzati rendeletet a Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2022. augusztus 1. napjával.