Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2019 (XII.24..) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01- 2020. 01. 01

Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (1) bekezdés b) pontjában, 18.§ (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2011. (IV. 1.)  önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:1. §.Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.2. §.
(1) A rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző, helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik.Murakeresztúr, 2019. december 23.
              Hervai Edit                                                                          Polgár Róbert

                 jegyző                                                                                 polgármesterA rendelet kihirdetve:

Murakeresztúr, 2019. december 24.                                                                                               Hervai Edit

                                                                                                   jegyző

Mellékletek