Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2019 (XII.24..) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodásról szóló 1/2016. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01- 2019. 12. 31

Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:  1. §


  1. Az R. 5.§ a) és b) pontja az alábbiak szerint egészül ki:


A közszolgáltatás kiterjed

a) a természetes személy ingatlanhasználó  által - a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített edényazonosító matricával ellátott gyűjtőedényben - gyűjtött hulladékok összegyűjtésére és elszállítására – ideértve a háztartásban képződő vegyes hulladék, valamint az elkülönítetten gyűjtött hulladék összegyűjtését és elszállítását –,

b) a nem természetes személy ingatlanhasználó által - a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített edényazonosító matricával ellátott gyűjtőedényben - gyűjtött hulladékok összegyűjtésére és elszállítására,


  1. Az R. 6.§ 4. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(4) Az ingatlanhasználó a hulladékot az erre a célra rendszeresített a közszolgáltató által biztosított edényazonosító matricával ellátott gyűjtőedényben, vagy többlethulladék esetén az e célra szolgáló a Közszolgáltató emblémájával ellátott műanyag zsákban köteles kihelyezni.


(3)Az R. 8.§ (1-3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

  1. A természetes személy ingatlanhasználó – részére történő közvetlen számlázás esetén - legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a Közszolgáltatótól a hulladékkezelési közszolgáltatás szünetelését távolléte idejére, ha legalább 90 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik lakóingatlanán, és ez idő alatt az ingatlanban senki sem lakik. Ezen feltétel teljesülését az ingatlanhasználó utólag – nullás, vagy csak alapdíjat tartalmazó, a szüneteltetés időpontjára vonatkozó közmű számlával (kivéve gáz) - igazolni köteles az időszakot követő 90 napon belül. Utóbbi hiányában a természetes személy ingatlanhasználó a díj megfizetésére kötelezett. Szüneteltetni csak hiánytalanul kitöltött, aláírt Hulladékelszállítási Közüzemi Megállapodás megléte esetén lehetséges. A szüneteltetés megkezdése előtt, illetve időtartama alatt az ingatlanhasználónak nem lehet 180 napot meghaladó lejárt tartozása. A természetes személy ingatlanhasználó köteles a szüneteltetés időpontját megelőző utolsó ürítés után a tárgyévre biztosított edényazonosító matricát a Közszolgáltató ügyfélszolgálatára haladéktalanul eljuttatni. 


  1. Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni.

Ezt követően a Közszolgáltató az ismételten igénybevett gyűjtőedény azonosításához edényazonosító matricát biztosít.


  1. A szüneteltetés idejére már kiszámlázott ürítési díjat a Koordináló Szerv a közüzemi számlákkal való igazolás a Közszolgáltatóhoz történő benyújtását követően, utólag írja jóvá. Amennyiben a természetes személy ingatlanhasználó a szüneteltetés időtartamát nem tudja nullás, vagy csak alapdíjat tartalmazó közmű számlával igazolni, abban az esetben a Koordináló Szerv jogosult arra az időszakra a ki nem számlázott ürítési díjat a természetes személy ingatlanhasználó részére kiszámlázni.


(4)Az R. 9.§ (1) bekezdése az alábbi j) ponttal egészül ki:

  1. Az ingatlanhasználó köteles

j) A Közszolgáltató által biztosított edényazonosító matricát a vegyes hulladékok gyűjtéséhez általa igénybevett szabványos gyűjtőedény oldalára legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig felhelyezni.


(5)Az R. 9.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

(5) Az ingatlan tulajdonjogában (használatában) bekövetkezett változás esetén mindkét érintett fél (korábbi és az új kötelezett) köteles a Közszolgáltatónak az adás-vételi szerződés keltétől számított 8 napon belül bejelenteni, hogy mely időponttól, ki válik a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté. A határidőn túli bejelentés esetén a korábbi kötelezett felel a szolgáltatással összefüggő díj megfizetéséért. A bejelentésben meg kell jelölnie az ingatlanon keletkező rendszeres háztartási hulladék becsült mennyiségéhez igazodó edény űrméretét, valamint a közszolgáltatást új igénybevevőjének nevét, lakcímét, születési helyét, és anyja nevét.


(6)Az R. 9. § (3) bekezdése törlésre kerül:


(3)A szabvány gyűjtőedényen az ingatlanhasználó beazonosításához szükséges adatokat az ingatlanhasználónak fel kell tüntetnie (utca, házszám), úgy, hogy az a későbbiek során eltávolítható - amennyiben az a Közszolgáltató tulajdonát képezi - legyen az edényzetről.(7)Az R. 10.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(3) A hulladék rendszeres begyűjtését a Közszolgáltató a szállítási napokon 500  óra és 2000 óra között köteles elvégezni.


(8)Az R. 10.§ (5) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki: 

e) A vegyes hulladék gyűjtéséhez használt, szabványos gyűjtőedény nincs a Közszolgáltató által biztosított, a tárgyévre vonatkozó, edényméretnek megfelelő edényazonosító matricával ellátva.


(9)Az R. 12.§ (12) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(12)Az elkülönítetten (szelektív) gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőzsákot a szállítás napján kell kihelyezni a közterületre reggel 5.00 időpontig.”Záró rendelkezések

       

2. §


  1. A rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
  2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel gondoskodik.Murakeresztúr, 2019. december 23. Polgár Róbert                                                                        Hervai Edit

  polgármester                                                                           jegyzőA rendelet kihirdetve:Murakeresztúr, 2019. december 24.

      Hervai Edit

jegyző