Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 30 18:00- 2022. 06. 30

Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.30.

Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 514 585 275 Ft költségvetési bevétellel, 1 526 885 512 Ft költségvetési kiadással, 1 012 300 237 Ft költségvetési egyenleggel. 62 660 044 Ft – ebből működési hiány, 949 640 193 Ft felhalmozási hiány, 1 019 947 709 Ft finanszírozási bevétellel, 7 647 472 Ft finanszírozási kiadással, 1 012 300 237 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások főösszegét 1 534 532 984 Ft-ban állapítja meg. A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 1 437 854 043 Ft működési költségvetés módosított kiadásai, 173 828 044 Ft személyi juttatások, 22 158 123 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 166 101 572 Ft dologi kiadások, 2 419 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai, 1 073 347 304 Ft egyéb működési célú kiadások, ebből: előző évi elszámolásból származó befizetések 2 408 320 Ft, 5 332 809 Ft egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre, 3 300 000 Ft egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre, 1 062 306 175 Ft céltartalék, 89 031 469 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai, 27 365 089 Ft beruházások, 59 854 380 Ft felújítások, 1 812 000 Ft egyéb felhalmozási célú kiadások, 262 000 Ft visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre, 50 000 Ft egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre, 1 500 000 Ft egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre, 7 647 472 Ft finanszírozási kiadások, 7 647 472 Ft belföldi finanszírozás kiadások, 7 647 472 Ft – ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg..”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. június 30-án 18 órakor lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Költségvetési rendelet táblái