Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2022. 08. 02

Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjak megállapításáról

2022.08.02.

Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontjában és a 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

1. § Térítési díjat kell fizetni az óvodai ellátottak, az iskolai étkezők, a szociális étkezők, a nyugdíjas volt alkalmazottak és a vendég jelleggel étkezők által igénybevett étkezés után.

2. § (1) A térítési díjak mértéke

a) óvodai ellátottak esetében: 953.-Ft

b) iskolai étkezők esetében: 1143.-Ft

c) azok a nyugdíjas közalkalmazottak, köztisztviselők, munkatörvénykönyve alá tartozók, akik az önkormányzatunktól mentek nyugdíjba: 830.-Ft

d) vendég ebéd esetében: 1099.-Ft

(2) A térítési díj az általános forgalmi adót is tartalmazza.

(3) A szociális étkezőkre vonatkozó szabályokat a pénzben és természetben nyújtandó szociális ellátásokról szóló 11/2020. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet 15. §-a tartalmazza.

3. § (1) Ha az ellátást betegség vagy más ok miatt ( pl. igazolt hiányzás ) a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az intézmény vezetőjénél be kell jelenteni. Ha a Házi Rend kedvezőbben nem rendelkezik, a bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

(2) A térítési díj fizetés az intézmények SZMSZ-ében és Házi Rendjében van szabályozva.

4. §1

5. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

1

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.