Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények és helyiségeik eseti bérbeadásának rendjéről és bérleti díjáról

Hatályos: 2022. 08. 02

Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények és helyiségeik eseti bérbeadásának rendjéről és bérleti díjáról

2022.08.02.

Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII törvény 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Murakeresztúr község területén az önkormányzat (továbbiakban: fenntartó) által fenntartott és működtetett intézmények és helyiségek bérbeadására és bérleti díjának megállapítására.

(2) A rendelet értelmében ilyen intézmény és helyiség a Murakeresztúri Óvoda és a Művelődési Ház.

2. Bérleti díjak

2. § Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló egyes intézmények és helyiségeinek esetenkénti használatbavételi díját jelen rendelet 1. melléklete alapján állapítja meg.

3. § Az egyes bérleti jogviszonyok létrejöttéhez egyedi megállapodás kötése szükséges, amelyben rögzítésre kerül a bérbeadás tartalma, az eszközökben keletkezett károk, hiányok megtérítésének módja. Tulajdonosi hozzájárulást a Murakeresztúri Óvoda helyiségének bérlése esetén az intézmény vezetője, a Művelődési Ház tekintetében átruházott hatáskörben a Polgármester gyakorolja.

3. Óvadék

4. § (1) A helyiségek esetenkénti használatba vételéért a bérbevevő 30.000.-Ft összegű óvadékot köteles fizetni.

(2) Az óvadékot a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni.

(3) A bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérbeadó a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállításához szükséges költségek és az eszközök megtérülésére használhatja fel.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott költségek hiányában a bérbeadó a bérlemény visszaadását követő 10 munkanapon belül köteles az óvadék összegét kamatmentesen visszafizetni.

4. Záró rendelkezések

5. §1

6. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

1

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.