Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

Hatályos: 2022. 08. 02

Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

2022.08.02.

Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed a település közigazgatási területén megtartott házasságkötésre, valamint a Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló anyakönyvvezetőkre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. anyakönyvi esemény: házasságkötés,

2. hivatali helyiség: Murakeresztúr, Honvéd út 3. szám alatti Murakeresztúr Község Önkormányzata házasságkötő terme (a továbbiakban: Házasságkötő terem),

3. hivatali munkaidő: Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkaidő,

4. külső helyszín: hivatali helyiségen kívüli helyszín.

3. Díjfizetési kötelezettség

3. § (1) Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiséget.

(2) Hivatali helyiségben és hivatali munkaidőn túl az anyakönyvi eseményért fizetendő díj mértéke bruttó 20.000,-Ft/alkalom.

(3) Hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőben az anyakönyvi eseményért fizetendő díj mértéke bruttó 20.000,-Ft/alkalom.

(4) Hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn túl az anyakönyvi eseményért fizetendő díj mértéke bruttó 20.000,-Ft/alkalom.

(5) Mentesülnek a díjfizetési kötelezettség alól a házasulók, ha a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.

(6) Rendkívüli körülménynek tekintendő, ha a házasuló egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne számára a hivatali helyiségben megjelenni.

(7) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény létesítéséért fizetendő díjat a rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott engedélyezési határozat véglegessé válásától számított 8 napon belül kell a Murakeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési elszámolási számlájára befizetni, majd a befizetést követő 3 napon belül az anyakönyvvezetőnél igazolni.

(8) Az anyakönyvvezetőt, amennyiben nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidőt választja, anyakönyvi eseményenként

a) hivatali munkaidőn kívül a Házasságkötő teremben megtartott házasságkötés esetén bruttó 20.000,-Ft

b) külső helyszínen hivatali munkaidőben vagy hivatali munkaidőn kívül megtartott házasságkötés esetén bruttó 20.000,-Ft díjazás illeti meg.

(9) Az anyakönyvvezetőt megillető díj kifizetése az anyakönyvi eseményt követő 15 napon belül történik.

4. A hivatali munkaidőn kívüli és külső helyszínen történő engedélyezés feltételi

4. § (1) Hivatali munkaidőn kívül, illetve külső helyszínen jegyzői engedéllyel lehet házasságot kötni. A házasságkötés feltétele az e rendelet 3. §-ban meghatározott díj megfizetése.

(2) A házasságkötő teremben, valamint külső helyszíneken óránként kerülhet sor házasságkötésre.

(3) A házasságkötés helyéül választott külső helyszínen minden esetben szemlét tart a jegyző az anyakönyvvezetővel és ezt követően dönt az engedély megadásáról, vagy elutasításáról.

(4) Házasságkötés hivatali munkaidőn kívül - az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 27. § (2) bekezdésében meghatározott munkaszüneti nap kivételével - munkanapokon és szombaton 19.00 óráig tartható.

(5) Házasságkötés minden olyan külső helyszínen engedélyezhető, ahol a méltó szertartáshoz szükséges feltételek biztosítottak.

(6) A kérelemhez csatolni kell a megjelölt hivatali helyiségen kívüli helyszín tulajdonosának, vagy az azzal rendelkezni jogosultnak a helyszín biztosításáról szóló nyilatkozatát, vagy megállapodást.

(7) Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi okiratok védelme érdekében a megfelelően kulturált körülmények biztosítása (sátor, tető, stb.) minden esetben a házasulandók kötelessége.

(8) A házasságkötés elmaradása esetén, ha azt a felek a házasságkötés létesítésének kitűzött időpontja előtt legalább 3 nappal bejelentik, a befizetett díjat 30 napon belül vissza kell utalni a befizető részére.

5. Záró rendelkezések

5. §1

6. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

1

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.