Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények és helyiségeik eseti bérbeadásának rendjéről és bérleti díjáról

Hatályos: 2022. 08. 01
az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények és helyiségeik eseti bérbeadásának rendjéről és bérleti díjáról
Végső előterjesztői indokolás
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ....../2022. (VII. 01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények és helyiségeik eseti bérbeadásának rendjéről és bérleti díjáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
A képviselő-testület ezen rendelete a választópolgárok számára széles körben biztosítja az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények és helyiségeik eseti bérbeadásának rendjét és a bérleti díjak megismerhetőségét. A helyi lakosság számára jól követhetővé válhat a helyiségek bérbeadásával kapcsolatos gazdálkodás.
Költségvetési hatása: Költségvetési hatás nem mutatható ki, mivel nem tartalmaz felesleges adminisztratív előírásokat.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek.
A rendelet megalkotásának szükségessége: A helyi érdekek, igények változásával az összhang így biztosítható.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: nincs
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek: biztosítottak
Indokolás
Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2022. (VII.01.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és díjairól
A Jat. 18. § (1)-(2) bekezdése rögzíti, hogy „A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.
(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről.”
Általános indokolás
Az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények és helyiségeik bérleti díját utoljára a képviselő-testület 8 éve, vagyis 2014. április 1-jétől emelte meg. Erre tekintettel időszerű a rendelet és a bérleti díjak felülvizsgálata a jelen korhoz és a helyi sajátosságokhoz való illeszkedés miatt.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Általános rendelkezéseket tartalmaz
A 2-4. §-hoz
Meghatározza a az önkormányzat tulajdonában álló egyes intézmények és helyiségeinek esetenkénti használatbavételi díját és módját,valamint az óvadékról rendelkezik.
Az 5. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
A 6. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
Az indokolás közzétételéről a jegyző, helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik.
A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása és a rendelet elfogadását jogszabály nem köti előzetes véleményezéshez.