Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

Hatályos: 2022. 08. 01
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól
Végső előterjesztői indokolás
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe: Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2022. (………...) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól
1. Társadalmi-gazdasági hatása: Nincs jelentős társadalmi - gazdasági hatása.
1. költségvetési hatásai: Az önkormányzat házasságkötéssel kapcsolatos kiadásai nem okoznak többlet kiadást.
III. környezeti, egészségügyi hatások: Nincs várható negatív hatása a környezetre és a lakosság egészségi állapotára.
IV. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak.
V. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotására egyrészt pontosítás miatt volt szükség, másrészt az anyakönyvvezetők igényt tartanak a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés lebonyolításáért fizetendő díjak megállapítására
VI. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Biztosítottak.
Indokolás
Murakeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2022. (VII.01.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és díjairól
A Jat. 18. § (1)-(2) bekezdése rögzíti, hogy „A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.
(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről.”
Általános indokolás
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete rendeletalkotási felhatalmazást kapott a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés díjainak és szabályainak meghatározására.
Részletes indokolás
Az 1-2. §-hoz
Általános rendelkezéseket tartalmaz
A 3. §-hoz
Meghatározza a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés lebonyolításáért fizetendő díjak mértékét.
A 4. §-hoz
Meghatározza a hivatali munkaidőn kívüli és külső helyszínen történő engedélyezés feltételit.
Az 5. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
A 6. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
Az indokolás közzétételéről a jegyző, helyben szokásos módon kifüggesztéssel gondoskodik.
A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása és a rendelet elfogadását jogszabály nem köti előzetes véleményezéshez.