Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 12/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2015. 09. 01

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének

12/2015. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról


Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja


  1. §


A képviselő-testület Zalacséb község közigazgatási területére kiterjedő hatállyal helyi iparűzési adót vezet be határozatlan időre.

Az adókötelezettség és az adó alanya


2. §


Az adókötelezettségre és az adó alanyára a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 35. és 36. §-ában foglaltak az irányadók.

Az adó mértéke


3. §


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 2.000 Ft.

Záró rendelkezések


4. §


E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.


5. §


(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) a rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 13/2002. (XII. 3.) önkormányzati rendelete.Erdei Csaba                                                        P. H.                                       Gáspárné Tóth Zsuzsanna polgármester                                                                                                                  jegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetve az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel.


Zalacséb, 2015. augusztus 31.Nagy Szilvia

kirendeletség-vezető