Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

Hatályos: 2015. 05. 01

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének

6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról,

a zárszámadásról


Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.



Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése


2. § (1) Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 93.832 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 98.680 ezer forintban állapítja meg.

(2) A bevételekből 97.131 ezer Ft alaptevékenység bevétele, 1.549 ezer Ft finanszírozási bevétel.

(3) A kiadásokból 88.832 ezer Ft alaptevékenység kiadása, 5.000 ezer Ft az finanszírozási kiadás.

3. § Az önkormányzat 2014. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.


4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 9.375 ezer Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 2.199 ezer Ft, a dologi kiadások teljesítését 11.652 ezer Ft összeggel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti költségvetési kiadásait kiadási jogcím szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített - továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait 15.331 ezer Ft-tal hagyja jóvá, melyből beruházás 373 ezer Ft, felújítás 14.958 ezer Ft.


(2) A 2014. évi teljesített felújítási és felhalmozási kiadásokat jogcímenként a 4. melléklet tartalmazza.


6. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének előirányzatait és teljesítését kormányzati funkció kódonként az 5. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzatnak év közben fel nem használt tartaléka nincs.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét a 6. melléklet szerint elfogadja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi könyvviteli mérlegét a 7. melléklet szerint 327.245 ezer Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2014. évi vagyonkimutatást részletesen ugyanilyen értékkel a 8. melléklet szerint elfogadja.


8. § A képviselő-testület a 2014. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 9. melléklet szerint elfogadja.

9. § (1) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet szerint elfogadja.


(2) Az önkormányzatnak adósságállománya nincs.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét a 3. melléklet alapján (munkajogi zárólétszám) 3 főben hagyja jóvá, az átlagos statisztikai létszám 6 fő, melyből közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 3 fő.


11. § (1) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, maradványa 4.848 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A maradvány-kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalom egyeztetését a 12. melléklet alapján elfogadja, a 2014. évi záró pénzkészletet 7.292 ezer Ft-ban állapítja meg.

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a helyi adóbevételeket működési célú kiadásokra használta fel.


13. § A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 14. melléklet szerint fogadja el.

Záró rendelkezés


14. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.





 Erdei Csaba sk.                                                      P. H.                                         Gáspárné Tóth Zsuzsanna sk. polgármester                                                                                                                          jegyző


Mellékletek

1. melléklet:

A zárszámadási rendelet 3. §-ához, az önkormányzat 2014. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerintit részletezésben


2. melléklet:

A zárszámadási rendelet 4. § (2) bekezdéséhez, önkormányzat 2014. évi teljesített – továbbá az eredeti és módosított előirányzat szerintit költségvetési kiadásai jogcím szerint


3. melléklet:

A zárszámadási rendelet 4. § (3) bekezdéséhez, az önkormányzat 2014. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti – működési kiadásai kiemelt előirányzatonként


4. melléklet:

A zárszámadási rendelet 5. § (2) bekezdéséhez, az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási kiadásai címenként


5. melléklet:

A zárszámadási rendelet 6. § (1) bekezdéséhez, az önkormányzat 2014. évi költségvetésének előirányzata és teljesítése kormányzati funkció kódonként


6. melléklet:

A zárszámadási rendelet 7. § (1) bekezdéséhez, az önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlege


7. melléklet:

A zárszámadási rendelet 7. § (2) bekezdéséhez, az önkormányzat 2014. évi könyvviteli mérlege


8. melléklet:

A zárszámadási rendelet 7. § (2) bekezdéséhez, az önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatása


9. melléklet:

A zárszámadási rendelet 8. §-ához, az önkormányzat 2014. évben adott közvetett támogatások teljesítése


10. melléklet:

A zárszámadási rendelet 9. § (1) bekezdéséhez, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételei előirányzatainak és kiadásainak keretszámai főbb csoportokban


11. melléklet:

A zárszámadási rendelet 11. § (1) bekezdéséhez, a jóváhagyott maradvány kimutatása és felhasználhatósága


12. melléklet:

A zárszámadási rendelet 11. § (2) bekezdéséhez, a 2014. évi pénzforgalom egyeztetése


13. melléklet:

A zárszámadási rendelet 12. § (1) bekezdéséhez, az önkormányzat 2014. évi helyi adó bevételei és felhasználása


14. melléklet

A zárszámadási rendelet 13. §-ához, az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai