Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2016. (II.15.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 10. 01- 2017. 02. 20

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének

2/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről


Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacséb Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

 A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése


2. §[1] A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 90.844 ezer forintban állapítja meg.


3. § (1)[2] Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                            0 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                         2.215 e Ft,

     amelyből               

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                       2.156 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                            24 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                          0 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                               0 e Ft

     be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                           0 e Ft

     bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                             0 e Ft

     bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                       35 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                               27.800 e Ft

d) önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési támogatása                  46.330 e Ft

e) intézményi működési bevétel,                                                                                 2.852 e Ft

f) felhalmozási bevétel                                                                                                       0 e Ft

g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                            0 e Ft

h) kölcsön                                                                                                                    160 e Ft

i) előző évi maradvány igénybevétele                                                                             481 e Ft


(2) A költségvetési bevételek összesített és címenkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza forrásonként.


4. § (1)[3] Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként

a) működési költségvetés:                                                                                      65.088 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                    10.008 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                2.361 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                       15.792 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       1.185 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                 35.742 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                  16.635 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                  460 e Ft

      bb) felújítások                                                                                  15.875 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                              0 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                              300 e Ft

(2) A működési költségvetési kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.


(3) A felhalmozási költségvetési kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

5. §[4] A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként    

       aa) Urnafal kialakítás temetőben                                        127 e Ft

       ab) Multifunkciós nyomtató                                                  46 e Ft

       ac) Videokamera állvánnyal                                                  96 e Ft

       ad) Motoros kasza                                                             119 e Ft

       ae) Sövényvágó                                                                   72 e Ft

b) felújítási kiadások felújításonként  

ba) Központosított támogatás terhére felújítási kiadások       15.875 e Ft


6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:                                                                                                 1.150 e Ft

a) települési támogatás                                         1.150 eFt

7. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.


(2) Az önkormányzatnak nincs a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.

8. §[5] (1) A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege 11.488 eFt hiány, melynek jogcímei:

                   Költségvetés működési hiánya:                        3.339 e Ft

                   Költségvetés felhalmozási hiánya:                                 8.149 e Ft

 (2) Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 11.488 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.


(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző év maradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                             481 e Ft

      aa) működési célú                                                                         0 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                 481 e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                                0 e Ft

      ba) működési célú                                                                  0 e Ft

      bb) felhalmozási célú                                                           0 e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                                         11.007 e Ft

      ca) működési célú                                                         3.339 e Ft

      cb) felhalmozási célú                                                    7.668 e Ft

9. § (1)[6] A képviselő-testület a 2015. évi maradvány végleges összegét 481 eFt-ban határozza meg.

(2) A végleges maradványt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá.

10. § (1)[7] Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 500 eFt, a céltartalék 7.502 eFt.


(2) Az általános tartalék az év közben előre nem tervezhető kiadások, illetőleg elmaradt bevételek fedezetéül szolgál.


(3) A céltartalék beruházási, felhalmozási és pályázati célokra használható fel.


11. § Az önkormányzatnak nincs Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projekthez való hozzájárulási kötelezettsége.


12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

 Költségvetési kiadások és bevételek


13. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait szakfeladatonként a 4. melléklet tartalmazza.


14. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.


15. §  A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.


16. § Az önkormányzat a közvetett támogatásokat az alábbiak szerinti bontásban állapítja meg:

 1. az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:  0 ezer Ft
 2. a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege      0 ezer Ft
 3. a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
  1. gépjárműadó kedvezmény                                                              75 ezer Ft
  2. gépjárműadó mentesség                                                                 46 ezer Ft
  3. iparűzési adó kedvezmény                                                                0 ezer Ft
  4. magánszemélyek kommunális adója                                              305 ezer Ft
 4. helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:        0 ezer Ft
 5. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:           0 ezer Ft


17. § Az önkormányzat az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről havi adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint fogadja el.

 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


18. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


19. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.


(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – a vonatkozó jogszabályban foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


(4) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet.


20. § (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többletfeladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.


(2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.


21. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.


(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.


22. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

Záró rendelkezések


23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. költségvetési év során kell alkalmazni.


(2) A rendelet kihirdetéséről a kirendeltség-vezető gondoskodik.


(3) A 7/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


(4) A 11/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Erdei Csaba sk.                                             P. H.                          Gáspárné Tóth Zsuzsanna sk.

 polgármester                                                                                                 jegyző


Záradék:

Egységes szerkezetbe foglalva.


Zalacséb, 2016. szeptember 30.

         Nagy Szilvia

    kirendeltség-vezető
                                                                         Mellékletek1. melléklet[1] az önkormányzat 2016. évi tervezett költségvetési bevételei forrásonként

 

2. melléklet[2] az önkormányzat 2016. évi tervezett működési költségvetési kiadásai és létszám – előirányzata

 

3. melléklet[3] a az önkormányzat 2016. évi tervezett felhalmozási költségvetési kiadásai

 

4. melléklet[4] az önkormányzat 2016. évi költségvetése feladatonként - külön tételben az általános és céltartalék

 

5. melléklet[5] az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

 

6. melléklet az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

 

7. melléklet[6] önkormányzati előirányzat-felhasználási ütemterv[1] Módosította a 11/2016. (IX. 30.) ör.

[2] Módosította a 11/2016. (IX. 30.) ör.

[3] Módosította a 11/2016. (IX. 30.) ör.

[4] Módosította a 11/2016. (IX. 30.) ör.

[5] Módosította a 11/2016. (IX. 30.) ör.

[6] Módosította a 11/2016. (IX. 30.) ör.
[1]

Módosította a 11/2016. (IX. 30.) ör.

[2]

Módosította a 11/2016. (IX. 30.) ör.

[3]

Módosította a 11/2016. (IX. 30.) ör.

[4]

Módosította a 11/2016. (IX. 30.) ör.

[5]

Módosította a 7/2016. (V. 27.) ör.

[6]

Módosította a 7/2016. (V. 27.) ör.

[7]

Módosította a 11/2016. (IX. 30.) ör.