Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 10/2017. (IX.19.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 09. 20- 2017. 09. 20

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §


A rendelet 2. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 92.579 ezer forintban állapítja meg.”

2. §


A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„3. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                        0 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                      1.834 e Ft,

     amelyből              

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                   1.810 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                        24 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                       0 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                           0 e Ft

     be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                         0 e Ft

     bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                           0 e Ft

     bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                  0 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                             27.300 e Ft

d) önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési támogatása          34.010 e Ft

e) intézményi működési bevétel,                                                                              2.062 e Ft

f) felhalmozási bevétel                                                                                             2.000 e Ft

g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                      0 e Ft

h) kölcsön                                                                                                                    240 e Ft

i) előző évi maradvány igénybevétele                                                                    16.369 e Ft”

3. §


A rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként

a) működési költségvetés:                                                                                    66.984 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                 11.166 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             2.531 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                     16.588e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   1.000 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                              37.058 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                              18.837 e Ft

      ba) beruházások,                                                                               2.657 e Ft

      bb) felújítások                                                                                16.180 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                           0 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                            290 e Ft”

4. §


A rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § (1) A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege 25.133 eFt hiány, melynek jogcímei:

                   Költségvetés működési hiánya:                                 12.653 e Ft

                   Költségvetés felhalmozási hiánya:                            12.480 e Ft

(2) Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 25.133 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.


(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző év maradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                       16.369 e Ft

      aa) működési célú                                                                   3.889 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                            12.480 e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                                0 e Ft

      ba) működési célú                                                                         0 e Ft

      bb) felhalmozási célú                                                                     0 e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                                     8.764 e Ft

      ca) működési célú                                                                   8.764 e Ft

      cb) felhalmozási célú                                                                     0 e Ft”

5. §


A rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 446 e Ft, a céltartalék 3.891 e Ft.


6. §

A rendelet

1. melléklete e rendelet 1.

2. melléklete e rendelet 2.

3. melléklete e rendelet 3.

4. melléklete e rendelet 4.

5. melléklete e rendelet 5.

7. melléklete e rendelet 6.


melléklete szerint módosul.7. §


(1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – hirdetőtáblán való kifüggesztés útján – gondoskodik.

  Erdei Csaba                                                   P. H.                         Vígh-Tardi Valéria

 polgármester                                                                                              jegyző