Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2017. (IX.30.) önkormányzati rendelete

a reklámelhelyezésről.

Hatályos: 2019. 05. 16- 2019. 05. 16

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk /1/ bekezdés a) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § /5/ bekezdés 5./ pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. módosításáról, a 2017. évi CV. törvény 3. és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I.  A rendelet hatálya

1. §


Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének a reklámelhelyezésről szóló 11/2017. (IX.30.) önkormányzati rendelete e rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti.

II. Értelmező rendelkezések


2. §


E rendelet alkalmazásában:


1. Reklámberendezés:

a) reklámtábla: a törvényben meghatározottak szerinti építmény,

b) reklámgrafika: a reklámozás céljait is szolgáló, bármely építési technológiával készített alapfelületre festéssel vagy azzal rokon technológiával készített reklámcélú felület, grafikai mű,

c) utcabútor.


2. Lakóövezet: a rendelet melléklete szerinti.


III. Eljárási szabályok


3. §


/1/ A polgármester településképi bejelentési eljárást

a) folytathat le – a 8. § (3) bekezdése szerinti kormányrendelet keretei között,

b) folytat le a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében.


/2/ A településképi bejelentési eljárás lefolytatása iránti kérelem elbírálásáról a polgármester dönt.


/3/ A kötelezettség megszegőjével szemben, - amennyiben az érintett ingatlan tulajdonosát a településkép védelme érdekében az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti.

IV. Záró rendelkezések


4. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Erdei Csaba

Vígh-Tardi Valéria

polgármester

jegyző

Kihirdetve: Zalacséb, 2017. szeptember 30.                                                                                        Vígh-Tardi Valéria

                                                                                              jegyző


Mellékletek