Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2017. (II.20.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 04. 10

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének

2/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről


Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacséb Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:


 A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése


2. §[1] A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi 92.902 ezer forintban állapítja meg.

3. §[2] (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                    0 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                  1.834 e Ft,

     amelyből              

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                  1.810 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                       24 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                      0 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                           0 e Ft

     be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                         0 e Ft

     bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                           0 e Ft

     bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                 0 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                             29.041 e Ft

d) önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési támogatása          39.928 e Ft

e) intézményi működési bevétel,                                                                             3.102 e Ft

f) felhalmozási bevétel                                                                                            2.000 e Ft

g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                   65 e Ft

h) kölcsön                                                                                                                   240 e Ft

i) előző évi maradvány igénybevétele                                                                   16.369 e Ft


(2) A költségvetési bevételek összesített és címenkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza forrásonként.

4. §[3] (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként

a) működési költségvetés:                                                                                    66.984 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                 11.308 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                            2.531 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                     17.186 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   2.062 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                             39.916 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                              18.837 e Ft

      ba) beruházások,                                                                               3.657 e Ft

      bb) felújítások                                                                                15.180 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                            0 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                            290 e Ft”


(2) A működési költségvetési kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.


(3) A felhalmozási költségvetési kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

5. §[4]  A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként     

                   aa) Tablet vásárlás                                                                      99 e Ft

                   ab) Urnafal kialakítása                                                              762 e Ft

                   ac) Gyalogos híd építése Halastói patakon                              889 e Ft

                   ad) Óvodai kalandpark létesítés                                               762 e Ft

                   ae) Televízió kultúrban                                                            145 e Ft

                   af) Településképi Arculati Kézikönyv                                  1.000 e Ft

b) felújítási kiadások felújításonként  

ba) Adósságkonszolidációban részt nem vett települési támogatás terhére megvalósuló útfelújítás                                                                   12.589 e Ft

bb) Hivatal fűtésrendszeren szivattyúcsere                                178 e Ft

bc) Feta út javítás                                                                       190 e Ft

bd) Járda javítás                                                                          318 e Ft

be) Parkrendezés, tervezés, Fatemplom alapozás                   1.905 e Ft

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:                                                                                                 1.000 e Ft

a) települési támogatás                                         1.000 eFt


7. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.


(2) Az önkormányzatnak nincs a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.

8. §[5] (1) A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege 16.692 eFt hiány, melynek jogcímei:

                   Költségvetés működési hiánya:                                 8.103 e Ft

                   Költségvetés felhalmozási hiánya:                            8.589 e Ft

(2) Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 16.692 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző év maradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                       16.369 e Ft

      aa) működési célú                                                                  7.780 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                             8.589 e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                                 0 e Ft

      ba) működési célú                                                                         0 e Ft

      bb) felhalmozási célú                                                                    0 e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                                        323 e Ft

      ca) működési célú                                                                     323 e Ft

      cb) felhalmozási célú                                                                    0 e Ft”


9. § (1)[6] A képviselő-testület a 2016. évi maradvány előzetes összegét 16.369 eFt-ban határozza meg.


(2) A végleges maradványt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá.

10. § (1)[7] Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 e Ft, a céltartalék 0 e Ft.”


(2) Az általános tartalék az év közben előre nem tervezhető kiadások, illetőleg elmaradt bevételek fedezetéül szolgál.


(3) A céltartalék beruházási, felhalmozási és pályázati célokra használható fel.

11. § Az önkormányzatnak nincs Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projekthez való hozzájárulási kötelezettsége.

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

 Költségvetési kiadások és bevételek


13. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait szakfeladatonként a 4. melléklet tartalmazza.


14. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.


15. §  A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

16. § Az önkormányzat a közvetett támogatásokat az alábbiak szerinti bontásban állapítja meg:

 1. az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:  0 ezer Ft
 2. a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege      0 ezer Ft
 3. a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
  1. gépjárműadó kedvezmény                                                            122 ezer Ft
  2. gépjárműadó mentesség                                                                 59 ezer Ft
  3. iparűzési adó kedvezmény                                                                0 ezer Ft
  4. magánszemélyek kommunális adója                                              311 ezer Ft
 4. helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:        0 ezer Ft
 5. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:           0 ezer Ft

17. § Az önkormányzat az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről havi adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint fogadja el.

 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


18. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


19. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.


(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – a vonatkozó jogszabályban foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


(4)[8] A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 250 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet.

20. § (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többletfeladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.


(2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.


21. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.


(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

22. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

Záró rendelkezések


23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. költségvetési év során kell alkalmazni.


(2) A rendelet kihirdetéséről a kirendeltség-vezető gondoskodik.Erdei Csaba sk.                                                 P. H.                             Gáspárné Tóth Zsuzsanna sk.

 polgármester                                                                                                 jegyző


Mellékletek


1. melléklet az önkormányzat 2017. évi tervezett költségvetési bevételei forrásonként


2. melléklet az önkormányzat 2017. évi tervezett működési költségvetési kiadásai és létszám – előirányzata


3. melléklet a az önkormányzat 2017. évi tervezett felhalmozási költségvetési kiadásai


4. melléklet az önkormányzat 2017. évi költségvetése feladatonként - külön tételben az általános és céltartalék


5. melléklet az önkormányzat összevont költségvetési mérlege


6. melléklet az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban


7. melléklet önkormányzati előirányzat-felhasználási ütemterv[1]

Módosította a 6/2018. (IV. 9.) önk. rendelet, hatályos 2018. április 10-től

[2]

Módosította a 6/2018. (IV. 9.) önk. rendelet, hatályos 2018. április 10-től

[3]

Módosította a 6/2018. (IV. 9.) önk. rendelet, hatályos 2018. április 10-től

[4]

Módosította a 6/2018. (IV. 9.) önk. rendelet, hatályos 2018. április 10-től

[5]

Módosította a 6/2018. (IV. 9.) önk. rendelet, hatályos 2018. április 10-től

[6]

Módosította a 8/2017. (VI. 28.) önk. rendelet, hatályos 2017. június 29-től

[7]

Módosította a 6/2018. (IV. 9.) önk. rendelet, hatályos 2018. április 10-től

[8]

Módosította a 8/2017. (VI. 28.) önk. rendelet, hatályos 2017. június 29-től