Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

Hatályos: 2021. 01. 21- 2021. 03. 25

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezéséről és a fizetendő díj mértékéről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Zalacséb Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén történő házasságkötés lebonyolítására (a továbbiakban: anyakönyvi esemény), valamint a Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal[1] által foglalkoztatott anyakönyvvezetőkre terjed ki.

2. Az anyakönyvi esemény helye

2. §

(1) Az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség: a Zalacsébi Önkormányzati épület erre a célra alkalmas tárgyalóterme.

3. §

(1) Kérelemre az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül is megtartható, ha az erre a célra bejelentett helyen biztosítható az anyakönyvi esemény méltósága és nyilvánossága.

(2) A hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő anyakönyvi esemény e rendelet, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény szabályai szerint engedélyezhető.

(3) A hivatali helyiségen kívüli esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a hivatali helyiségbe előjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.

(4) Az anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn kívül, valamint hivatali helyiségen kívül munkanapokon 19.00 óráig, pihenőnapon 10.00 – 19.00 óra között engedélyezhető.

3. Díjfizetési kötelezettség

4. §

A Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal[2] dolgozói részére megállapított hivatali munkaidőben (a továbbiakban: hivatali munkaidő) az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség, valamint az anyakönyvvezető hivatalos közreműködése térítésmentes.

5. §

A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolítása esetén az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott díjat kell fizetni.

6. §

A hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény lebonyolítása esetén az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott díjat kell fizetni.

7. §

A hivatali munkaidőben hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolítása esetén az 1. melléklet 3. pontjában meghatározott díjat kell fizetni.

8. §

(1) Rendkívüli körülmény esetén az engedély megadásakor az e rendeletben foglalt feltételek meglététől el lehet tekinteni. Rendkívüli körülménynek számít különösen valamely kérelmező közeli halállal fenyegető, illetve ágyhoz kötött betegsége, mozgásában korlátozottsága, szabadságvesztés büntetése.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben az anyakönyvi esemény díjmentes.

4. Az engedélyezés szabályai

9. §

A hivatali munkaidőn kívül, valamint a hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezése a 3. melléklet szerinti nyomtatványon igényelhető.

10. §

(1) A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése akkor engedélyezhető, ha a felek a jogszabályi feltételek teljesítésén túl, az 1. melléklet szerinti szolgáltatási díjat az anyakönyvi eseményt megelőző 15. napig a Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal[3] részére megfizetik.

(2) Az önkormányzat a szolgáltatási díj megfizetését minden első házasságot kötő zalacsébi állandó lakos esetében átvállalja.

5. Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj

11. §

A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidő vagy a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott díjazás illeti meg.

12. §

A hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidő vagy a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott díjazás illeti meg.

6. Záró rendelkezések

13. §

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 4/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – hirdetőtáblán való kifüggesztés útján – gondoskodik.
Erdei Csaba                                                                           Kovács Ildikó

polgármester                                                                               aljegyző

[1]

Módosította a 9/2020. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. augusztus 26-tól.

[2]

Módosította a 9/2020. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. augusztus 26-tól.

[3]

Módosította a 9/2020. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2020. augusztus 26-tól.