Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

Hatályos: 2017. 04. 29

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése


2. § (1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 69.377 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 85.746 ezer forintban állapítja meg.

(2) A bevételekből 84.203 ezer Ft alaptevékenység bevétele, 1.543 ezer Ft finanszírozási bevétel.

(3) A kiadásokból 68.258 ezer Ft alaptevékenység kiadása, 1.119 ezer Ft az finanszírozási kiadás.

3. § Az önkormányzat 2016. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 9.945 ezer Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 2.388 ezer Ft, a dologi kiadások teljesítését 13.114 ezer Ft összeggel állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi teljesített – továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti költségvetési kiadásait kiadási jogcím szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített - továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait 2.650 ezer Ft-tal hagyja jóvá, melyből beruházás 748 ezer Ft, felújítás 1.902 ezer Ft.


(2) A 2016. évi teljesített felújítási és felhalmozási kiadásokat jogcímenként a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat teljesített 2016. évi költségvetésének előirányzatait és teljesítését kormányzati funkció kódonként az 5. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzatnak év közben fel nem használt tartaléka nincs.

7. § (1) A képviselő-testület a költségvetési mérlegét a 6. melléklet szerint elfogadja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi könyvviteli mérlegét a 7. melléklet szerint 332.654 ezer Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2016. évi vagyonkimutatást részletesen ugyanilyen értékkel a 8. melléklet szerint elfogadja.

8. § A képviselő-testület a 2016. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 9. melléklet szerint elfogadja.

9. § (1) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet szerint elfogadja.


(2) Az önkormányzatnak adósságállománya nincs.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét a 3. melléklet alapján (munkajogi zárólétszám) 5 főben hagyja jóvá, az átlagos statisztikai létszám 5 fő, melyből közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 2 fő.

11. § (1) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált, maradványa 16.369 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A maradvány-kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat pénzforgalom egyeztetését a 12. melléklet alapján elfogadja, a 2016. évi záró pénzkészletet 22.067 ezer Ft-ban állapítja meg.

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a helyi adóbevételeket működési célú kiadásokra használta fel.

13. § A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 14. melléklet szerint fogadja el.

Záró rendelkezés


14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – hirdetőtáblán való kifüggesztés útján – gondoskodik.


 Erdei Csaba                                                     P. H.                                         Kovács Ildikó

 polgármester                                                                                                            aljegyző