Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 06. 17

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről


Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacséb Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


Az önkormányzat 2018. évi költségvetése


2.[1] § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 120.107 ezer forintban állapítja meg.”


3.[2] § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                       0 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                  35.095 e Ft,

     amelyből              

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                     559 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                       19 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                      0 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                           0 e Ft

     be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                34.517 e Ft

     bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                           0 e Ft

     bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                 0 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                             31.100 e Ft

d) önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési támogatása          36.174 e Ft

e) intézményi működési bevétel,                                                                             2.842 e Ft

f) felhalmozási bevétel                                                                                                   0 e Ft

g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                     0 e Ft

h) kölcsön                                                                                                                   265 e Ft

i) előző évi maradvány igénybevétele                                                                      9.601 e Ft


(2) A költségvetési bevételek összesített és címenkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza forrásonként.


4.[3] § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként

a) működési költségvetés:                                                                                    76.482 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                                 16.930 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                            2.656 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                     17.482 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   1.108 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                             38.306 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                              18.837 e Ft

      ba) beruházások,                                                                               7.243 e Ft

      bb) felújítások                                                                                31.641 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                        245 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                                 0 e Ft”


(2) A működési költségvetési kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.


(3) A felhalmozási költségvetési kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.


5. [4]§ (1) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

       aa) Útbaigazító, útjelző táblák                                                     95 e Ft

       ab) Urnafal kialakítása                                                             1.270 e Ft

       ac) Gyalogos híd építése Halastói patakon                             1.001 e Ft

       ad) Parkrendezés, tervezés, Fatemplom alapozás                   1.905 e Ft

       ae) Mikrohullámú sütő, kávéfőző                                                33 e Ft

       af) Akkus fúró-csavarozó és alukoffer                                         60 e Ft

       ag) Világítástechnika                                                                  126 e Ft

       ah) Fűkasza                                                                                 111 e Ft

       ai) Vezeték nélküli mikrofon                                                        60 e Ft

       aj) Kültéri hősugárzó                                                                    56 e Ft

       ak) Pingpongasztal                                                                     190 e Ft

       al) Teniszháló                                                                                60 e Ft

       am) Vezeték nélküli mikrofon                                                   130 e Ft

       an) Sátor                                                                                     342 e Ft

       ap) Sörpad garnitúra                                                                   252 e Ft

       aq) Hang- és világítástechnika Kultúrban                               1.517 e Ft

       ar) Kültéri csőkamera, kábel                                                        37 e Ft

b) felújítási kiadások felújításonként  

ba) Adósságkonszolidációban részt nem vett települési támogatás terhére megvalósuló útfelújítás                                                                                   2.501 e Ft

bb) Kultúr és sportöltöző energetikai korszerűsítése                        28.004 e Ft

bc) Feta út javítás                                                                       635 e Ft

bd) Járda javítás                                                                          501 e Ft.


6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:                                                                                                  1.000 e Ft

a) települési támogatás                                                                     1.000 eFt.


7. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.


(2) Az önkormányzatnak nincs a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.


8.[5] § (1) A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege 19.943 eFt hiány, melynek jogcímei:

                   Költségvetés működési hiánya:                                          0 e Ft

                   Költségvetés felhalmozási hiánya:                            19.943 e Ft

 (2) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 19.943 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.


(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző év maradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                       9.601 e Ft

      aa) működési célú                                                                         0 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                             9.601 e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                                0 e Ft

      ba) működési célú                                                                         0 e Ft

      bb) felhalmozási célú                                                                    0 e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                                   10.342 e Ft

      ca) működési célú                                                                         0 e Ft

      cb) felhalmozási célú                                                           10.342 e Ft”9. § [6](1) A képviselő-testület a 2017. évi maradvány végleges összegét 9.601 eFt-ban határozza meg.


(2) A végleges maradványt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá.


10. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 513 eFt, a céltartalék 500 eFt.


(2) Az általános tartalék az év közben előre nem tervezhető kiadások, illetőleg elmaradt bevételek fedezetéül szolgál.


(3) A céltartalék beruházási, felhalmozási és pályázati célokra használható fel.[7]​11. §

(1) Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei:

            a) VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. Településképet meghatározó épületek (kultúrház, sportöltöző)

    külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai

   korszerűsítése a Zalacséb 144 hrsz-ú, 67/23 hrsz-ú ingatlanokon.

            b) EFOP-1.5.2-16-2017-00045 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

    Zalalövő térségben.

c) TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00003 Közösségfejlesztés Zalaszentgyörgy, Kávás,

    Zalaboldogfa és Zalacséb településeken.


(2) Az önkormányzatnak nincs az önkormányzaton kívül megvalósult projekthez való hozzájárulási kötelezettsége.


12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.


Költségvetési kiadások és bevételek


13. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait szakfeladatonként a 4. melléklet tartalmazza.


14. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.


15. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.


16. § Az önkormányzat a közvetett támogatásokat az alábbiak szerinti bontásban állapítja meg:

 1. az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:                  0 ezer Ft.
 2. a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege                  0 ezer Ft.
 3. a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
  1. gépjárműadó kedvezmény                                                         139 ezer Ft
  2. gépjárműadó mentesség                                                              38 ezer Ft
  3. iparűzési adó kedvezmény                                                            0 ezer Ft
  4. magánszemélyek kommunális adója                                        315 ezer Ft.
 4. helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:     0 ezer Ft
 5. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:  0 ezer Ft.


17. § Az önkormányzat az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről havi adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint fogadja el.


A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


18. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


19. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.


(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – a vonatkozó jogszabályban foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.


(4) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 250 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet.


20. § (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többletfeladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.


(2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.


21. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.


(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.


22. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.


Záró rendelkezések


23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. költségvetési év során kell alkalmazni.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a hirdetőtáblán való kifüggesztés útján gondoskodik.


(3) A 9/2018. (XII. 15.) önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
               Erdei Csaba                                                                                   Vigh-Tardi Valéria                       

             polgármester                                                                                               jegyző


Kihirdetve: 2018. február 15.                                                                                                                    Vigh-Tardi Valéria

                                                                                                jegyzőZáradék:

Egységes szerkezetbe foglalva:


Zalacséb, 2018. december 16.Vigh-Tardi Valéria

        jegyző


Mellékletek


1. melléklet az önkormányzat 2018. évi tervezett költségvetési bevételei forrásonként


2. melléklet az önkormányzat 2018. évi tervezett működési költségvetési kiadásai és létszám – előirányzata


3. melléklet a az önkormányzat 2018. évi tervezett felhalmozási költségvetési kiadásai


4. melléklet az önkormányzat 2018. évi költségvetése feladatonként - külön tételben az általános és céltartalék


5. melléklet az önkormányzat összevont költségvetési mérlege


6. melléklet az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban


7. melléklet önkormányzati előirányzat-felhasználási ütemterv

[1]

Módosította a 4/2019. (V. 15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. május 16-tól.

[2]

Módosította a 4/2019. (V. 15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. május 16-tól.

[3]

Módosította a 4/2019. (V. 15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. május 16-tól.

[4]

Módosította a 4/2019. (V. 15.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. május 16-tól.

[5]

Módosította a 4/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. május 16-tól.

[6]

A rendelet szövegét a 9/2018 (XII. 15.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2018.. december 16-tól

[7]

A rendelet szövegét a 9/2018 (XII. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2018.. december 16-tól