Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2022. 06. 01

Zalacséb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről

2022.06.01.

Zalacséb Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 18. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 8. § (2) bekezdésében, 142/B. §-ában, a 142/C. §-ában, a 143. § (4) bekezdés d) pontjában és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 134. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet területi hatálya a Zalacséb község közigazgatási területére terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit az e rendeletbe ütköző cselekményeket a Zalacséb község közigazgatási határain belül elkövető természetes személyekkel, jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben kell alkalmazni.

2. A közösségi együttélés alapvető szabályai

2. § A közösségi együttélés alapvető szabályai e rendeletben a közösség érdekében meghatározott szabályok, amelyek a békés együttélést, a lakosság nyugalmát biztosítják.

3. A közterület használatára vonatkozó magatartási szabályok

3. § (1) Zalacséb Község közigazgatási határán belül lévő közterületet a rendeltetésétől eltérően, a közterület használatát szabályozó mindenkor hatályos jogszabályokban és önkormányzati rendeletekben előírt engedéllyel, hozzájárulással vagy megállapodás (továbbiakban együtt: hozzájárulás) alapján, az abban meghatározott módon és mértékben szabad használni.

(2) A közterületet úgy kell használni, hogy az másokat a közterület jogszerű használatában ne akadályozzon, a közterület más által történő használatát ne nehezítse, vagy ne tegye lehetetlenné.

(3) Közterületen a közhasználatú létesítményeket, berendezéseket rendeltetésüknek megfelelően kell használni.

4. A rendezett településkép érdekében meghatározott magatartási szabályok

4. § (1) A tulajdonos vagy használó köteles

a) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési és a közterületek tisztán tartásáról, valamint azok használatáról szóló mindenkori rendeletben írt előírásoknak eleget tenni.

b) Különösen a telekingatlanát és az általa használt ingatlan előtti járda, járda hiányában 1 m-es területsáv – illetőleg a járda melletti zöldsáv, nyílt csapadékvíz-elvezető árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, gyommentesítéséről, évente legalább 4-szer kaszálásáról gondoskodni. Zöldterület és gyepes árok esetében a (extenzív művelés) kaszálást legfeljebb 5,0 méter szélességben elvégezve az ingatlan határvonala és az úttest széle közötti területet tisztán tartani, gyommentesíteni;

c) az általa használt ingatlan előtti járdát hó- és síkosság mentesíteni;

d) a forgalmat akadályozó, a telekingatlanáról túlburjánzó, közterület fölé nyúló, közlekedést akadályozó, zavaró növényzetet visszavágni.

(2) Az üzemeltető köteles tisztán tartani, hó- és síkosság mentesíteni a szórakozó-, vendéglátó- vagy árusító helye, üzlete előtti járdaszakaszt.

5. Az avar, zöld és háztartási hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó magatartási szabályok

5. § Az Önkormányzatnak a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési és a közterületek tisztán tartásáról, valamint azok használatáról szóló mindenkori rendeletben szabályozott kerti hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó előírásokat mindenki köteles betartani.

6. Állattartásra vonatkozó magatartási szabályok

6. § (1) Állatot tartani a mindenkor hatályos jogszabályokban és az e rendeletben meghatározottak betartásával lehet.

(2) Állatot lakóházban a lakók nyugalmának, a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjének tartós, indokolatlan zavarása, anyagi károkozás nélkül, testi épséget vagy egészséget nem veszélyeztető módon lehet tartani.

(3) Közterületen ebet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően, pórázon lehet vezetni, kivéve a közterületként kijelölt kutyafuttató területét.

(4) Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.

(5) Közterületen az eb tulajdonosának vagy az eb felügyeletét ellátó személynek biztosítania kell, hogy az eb embert, más állatot harapásával ne veszélyeztethessen, fenyegető magatartásával ne zavarja mások közterület-használatát.

7. Hirdetményekkel kapcsolatos magatartási szabályok

7. § (1) Hirdető-berendezéseket, reklámokat, hirdetéseket a vonatkozó önkormányzati rendeletekben foglaltaknak megfelelően lehet elhelyezni.

(2) Hirdető-berendezést, reklámhordozót a tulajdonos hozzájárulásával, az abban meghatározott módon lehet elhelyezni.

8. A védett jelképek és elnevezések használatával kapcsolatos magatartási szabályok

8. § (1) Zalacséb Község Önkormányzatának jelképeit engedéllyel, az engedélyben meghatározott módon és célra, a közösség tiszteletben tartásával lehet felhasználni.

(2) A Zalacséb, illetve közigazgatási megjelöléseit engedéllyel az engedélyben meghatározott feltételekkel, előírásoknak megfelelően lehet felhasználni.

9. Együttélési magatartási szabály

9. § A lakást vagy a közös használatú helyiségeket köteles mindenki a rendeltetésének megfelelően, mások, különösen a szomszédok zavarása nélkül használni és kerülni minden olyan magatartást, amely a békés együttéléssel összeegyeztethetetlen, különösen, ha az mások egészségét veszélyeztetheti.

10. Temetkezéssel kapcsolatos magatartások

10. § A Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló rendeletében a közigazgatási területén a helyi viszonyok figyelembevételével a tisztességes és méltó temetéshez, valamint a végtisztesség megadásához biztosított jogot köteles mindenki tiszteletben tartani. Ennek érdekében a temető működési rendjét és a temetkezés lebonyolításának, a temető használatának szabályait betartva köteles mindenki együttműködni.

11. A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások

11. § E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás az a cselekmény vagy mulasztás, amely e rendeletben meghatározott közösségi együttélés szabályaiba ütközik és amelyet e rendelet annak minősít.

12. Eljárási szabályok

12. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti közigazgatási eljárás lefolytatására a Zalacséb Község Önkormányzatának Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján a jegyző jogosult.

13. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény, az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény és a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

14. § A közösségi együttélés szabályainak megsértője nem vonható felelősségre e rendelet alapján, ha a szabályszegő magatartás büntető-, szabálysértési vagy más közigazgatási szabályszegést szabályozó jogszabály hatálya alá tartozik.

15. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

16. § A bírság összegének megállapításakor figyelemmel kell lenni a közösségi együttélés szabályaiba ütköző magatartás súlyára, közösségre veszélyes jellegére, a közrend védelmére és a közterületek rendjének biztosítására. A bírság kiszabásánál súlyosító körülményként kell értékelni, ha a magatartást tanúsító személyt korábban azonos cselekmény vagy mulasztás miatt e rendelet szerinti jogkövetkezmények bármelyikével sújtották. A bírság kiszabásánál enyhítő körülményként kell értékelni a magatartást tanúsító személy eljárást segítő, együttműködő magatartását.

17. § A 18 év alatti eljárási képességgel rendelkező természetes személlyel szemben közigazgatási bírságot abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló jövedelme vagy megfelelő vagyona van.

18. § Amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás folyamatos cselekmény vagy mulasztás formájában valósul meg, az elkövető a jogellenes állapot megszüntetésére kötelezhető, a megszüntetés elmulasztása esetén végrehajtásnak van helye és a közigazgatási bírság ugyanazon magatartás miatt több alkalommal is kiszabható.

19. § A közigazgatási hatósági eljárás megindítása, a közigazgatási a bírság megfizetése a közösségi együttélés alapvető szabályait sértőt nem mentesíti az elkövetett jogsértés miatti, a külön jogszabályban, egyedi hatósági határozatban előírt kötelezettsége teljesítése alól.

20. § Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályának megsértése olyan halasztást nem tűrő elhárítási, vagy helyreállítási tevékenység, vagy cselekmény kapcsán, amely a katasztrófa elleni védelmet, a veszélyhelyzet megelőzését, életveszély elhárítását, üzemzavar közérdekből szükséges elhárítását, azonnal fenyegető kár elhárítását szolgálja.

21. § A határozata ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a jegyzőhöz benyújtott, Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testületének címzett fellebbezésnek van helye. A fellebbezésről a Képviselő-testület a beérkezést követően, soron következő - de legalább 8 nappal később tartandó - ülésén dönt.

22. § (1) A kiszabott közigazgatási bírságot a döntés véglegessé válásától számított 30 napon belül kell megfizetni.

(2) A kötelezett az (1) bekezdés szerinti határidőn belül részletfizetés iránti kérelmet terjeszthet elő. A kérelem illetékmentes.

(3) Helyszíni bírság kiszabására a képviselőtestület nem ad felhatalmazást.

23. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatos hatáskört a jegyző gyakorolja.

(2) Nem indítható közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartására eljárás, ha a jogsértő magatartásnak az eljárásra jogosult hatóság tudomására jutásától számított 6 hónap, vagy az elkövetéstől számított 1 év eltelt. Az egy-éves határidő kezdő napja

a) az a nap, amikor jogsértő magatartás megvalósul,

b) jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot megszűnik.

A határidő a hatóság számára újrakezdődik, ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezi.

(3) Nem indítható közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás megállapítására eljárás, ha a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban Ákr.) rendelkezései alkalmazandók az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.

(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

(6) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közigazgatási bírsággal nem sújtható.

(7) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartása miatt indult eljárást meg kell szüntetni.

(8) E rendeletben rögzített bírság helyett, különösen a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás csekély súlyára tekintettel figyelmeztetés is alkalmazható, ha ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható.

(9) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot átutalási postautalványon vagy banki utalással Zalacséb község Önkormányzata 11749008-15432395-10010000 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.

13. A közterület rendeltetésétől eltérő használatával kapcsolatos szabályszegések

24. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki az Önkormányzat tulajdonában álló

a) közterületet a rendeltetésétől eltérően hozzájárulás nélkül, attól eltérő módon, vagy azt meghaladó mértékben használja;

b) közterület olyan részét használja rendeltetéstől eltérő célra, vagy közterületet olyan tevékenységre használ, amelyre hozzájárulás nem adható;

c) közterület használati tevékenységével annak ellenére nem hagy fel, hogy hozzájárulása megszűnt vagy azt visszavonták;

d) közterületen járművek szabályos parkolását, illetve közlekedését akadályozó tárgyakat elhelyez.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartást elkövető természetes személy kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

14. A közterület rendjét sértő szabályszegések

25. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az a természetes személy, aki

a) közterületi utcanévtáblát, házszámtáblát, szöveges ismertető táblát vagy emléktáblát, közterületen elhelyezett emlékművet vagy képzőművészeti alkotást beszennyez, eltakar, olvashatatlanná tesz, szövegét megváltoztatja, jogosulatlanul kihelyez vagy leszerel;

b) közterületen másokat zavaró, zaklató módon reklámanyagot, szórólapot osztogat vagy szolgáltatást nyújt;

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartás elkövetője ötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

15. Közterületek és magánterületek tisztántartásával kapcsolatos szabályszegések

26. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési és a közterületek tisztán tartásáról, valamint azok használatáról szóló mindenkori rendeletben írt előírásoknak nem tesz eleget, azzal ellentétes magatartást tanúsít. Különösen, az

a) a tulajdonos vagy használó, ha nem tartja tisztán vagy nem gyommentesíti a telekingatlanát; belterületi ingatlanát évente legalább 4-szer nem kaszálja, (extenzív művelésnek nem tesz eleget

b) a tulajdonos vagy használó, ha az ingatlana vagy az általa használt ingatlan előtti járdára, az ingatlana határvonala és az úttest széle közötti területre vonatkozó tisztántartási, gyommentesítési, valamint a járdára vonatkozó hó- és síkosság-mentesítési kötelezettségének nem tesz eleget;

c) Aki a hóeltakarítást úgy végzi, hogy a folyamatos gépjármű és gyalogosforgalmat akadályozza,

d) Aki hórakást buszmegállóban, kapu- és kocsibejáróban, kereszteződésben helyez el,

e) Aki gépjárművét téli időszakban közterületen tárolja, és ezzel akadályozza a hóeltakarítást, síkosságmentesítést,

f) Az az ingatlanhasználó vagy ingatlantulajdonos, aki az útra, járdára, közterületre kihajló, túlburjánzó, közlekedést akadályozó, zavaró, veszélyeztető, be- kilátást zavaró növényzetet – sövény, bokrok, fák részeit, stb. – nem távolítja el,

g) építés kivitelezője, ennek hiányában a tulajdonos, ha nem tesz eleget az építési területre és az építési munkálatokkal beszennyezett környékre vonatkozó tisztántartási kötelezettségének, az építési- és a bontási anyag, a kitermelt talaj kiporzásának megakadályozásáról nem gondoskodik, továbbá az építési tevékenység befejezését követően a közterület eredeti állapotát nem állítja helyre.

h) Aki közterületen gépjárművet mos,

i) Aki az ingatlana, illetve a közterület meghatározott részén végzett tisztántartási kötelezettsége során keletkezett hulladékot a csapadékelvezető rendszerbe juttatja,

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartást elkövető természetes személy kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

16. Az avar, zöld és egyéb háztartási hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos szabályszegések

27. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki

a) belterületen vagy külterületen megfelelő előkészítés nélkül zöldhulladékot, vagy más háztartási eredetű hulladékot éget,

b) belterületen, vagy a községhez közvetlenül kapcsolódó külterületen az engedélyezett időtartamtól eltérően hulladékot éget.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartást elkövető természetes személy kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

17. Állattartással kapcsolatos szabályszegések

28. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az a természetes személy, aki

a) állatát úgy tartja, hogy az a szomszédos lakók nyugalmát indokolatlanul, tartósan zavarja, vagy az alapvető higiéniai szabályok betartását elmulasztja;

b) közterületen ebet póráz nélkül vezet, harapós és támadó természetű ebet szájkosár nélkül a tartási helyéről közterületre kivisz vagy kivezet

c) Aki az állatok elhelyezésére szolgáló és tartásukkal kapcsolatos épületek és építmények létesítésével összefüggő előírásokat nem tartja be,

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartás elkövetője százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

18. Hirdetményekkel kapcsolatos szabályszegések

29. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki közterületen

a) hirdetményt, hirdetést, szórólapot, reklámot, plakátot - ide nem értve a választási plakátot - nem az e célra kijelölt helyre helyez ki vagy nem vízoldékony ragasztóval rögzít

b) az általa vagy érdekében a nem kijelölt helyen kihelyezett, idejétmúlt vagy megrongálódott hirdetményt a hatóság felhívására a hatóság által meghatározott határidőben nem távolítja el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartást elkövető természetes személy kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

19. Védett jelképek és elnevezések használatával kapcsolatos szabályszegések

30. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki

a) Zalacséb jelképeit jogosulatlanul vagy az engedélytől eltérő vagy a közösséget sértő módon használja;

b) Zalacséb közigazgatási megjelöléseit jogtalanul vagy az engedélyben meghatározott feltételektől, előírásoktól eltérően használja fel.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartást elkövető természetes személy kettőszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

20. Együttélési szabályszegések

31. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az a természetes személy, aki

a) lakáson belül, vagy az udvaron az alapvető higiéniai követelmények figyelmen kívül hagyásával, szennyezéssel zavaró szaghatást vagy rovarok, rágcsálók megjelenését előidézve - olyan életkörülményt alakít ki, amely káros hatással lehet a környezetében élőkre;

b) a lakóházban olyan magatartást tanúsít, amely az együttélés követelményével ellentétes, a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét indokolatlanul, szükségtelenül és tartósan zavarja,

c) vasár- és ünnepnap zöldfelület fenntartási tevékenysége során robbanómotoros gépet használ.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg, aki belterületen

a) nem gondoskodik ingatlana rendeltetésszerű használatáról,

b) a szomszédjogok figyelembevételével nem tartja be az alábbi legkisebb telepítési (ültetési) távolságot a nem-lakóingatlan határától

c) 1 métert meghaladó, de 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb cserje, bokor, fa esetében legalább 2 méter,

d) 3 méternél magasabbra növő fa és egyéb cserje, bokor esetében a kifejlett növény várható magasságával legalább megegyező mértékű távolságra,

e) invazív fafajok – akác, zöld juhar, bálványfa – csoportos telepítését végzi, engedi ingatlanán elterjedni, facsoportokká, erdővé burjánzani,

f) a telekhatárra épített szomszédos épület esetén a kerítés mellé telepített növények vágását nem végzi el oly módon, hogy azok a kerítéshez és az épülethez ne érjenek hozzá,

g) két szomszédos ingatlan közötti közforgalmú területsáv vagy átjáró esetében a tulajdonosok közötti fele-fele arányú tisztántartási kötelezettségét elmulasztja,

közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartás elkövetője százezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

21. Temetkezéssel kapcsolatos magatartások

32. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg

a) aki a községi köztemetőben az üzemeltető engedélye vagy bejelentés, illetve temetési díj megváltása nélkül temetési hely felett rendelkezik temetés, rátemetés, újra temetés, urnatemetés céljából,

b) aki temetési díj újraváltását elmulasztja és felhívásra sem pótólja,

c) aki a temetőben felállított síremlék lebontása, áthelyezése előtt a munkálatokat a fenntartónak nem jelenti be,

d) aki a gondozásában lévő sírhelyen álló fejkő, obeliszk elmozdulásának észlelését, vagy erre történő figyelemfelhívást követően sem gondoskodik annak stabilizálásáról vagy eltávolításáról.

e) az az építtető, aki síremléket nem szilárd talajra építtet vagy a síremlék a sírhelynél nagyobb területet foglal el,

f) aki a községi köztemetőben a látogatók kegyeleti érzéseit sértő zajt kelt vagy nem a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít

g) aki vasárnap és ünnepnapokon a temetőbe ipari jellegű célszállítást végez,

h) aki az építési, vagy bontási munkák elvégzéséhez szükséges építőanyagot a községi köztemetőbe az üzemeltető engedélye nélkül szállít be.

i) aki a községi köztemetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezi vagy a sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot nem az arra kijelölt gyűjtőhelyeken helyezi el,

j) aki – a temető üzemeltető kivételével – a sírokra és a szakaszok belsejébe fát ültet, azokat kerítéssel határolja körül vagy padot vagy más ülőalkalmatosságot a temető üzemeltető hozzájárulása nélkül létesít,

k) aki a községi köztemetők területére ebet – a vakvezető ebek, szolgálati ebek kivételével – visz be, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályszegő magatartás elkövetője százezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

22. Záró és átmeneti rendelkezések

33. § E rendelet felhatalmazása alapján indult eljárások során a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvényt kell alkalmazni.

34. § Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.